WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!
Pages:     || 2 | 3 |
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ Єрмаков С.С.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв Анотація. Представлено аналіз авторефератів дисертацій, які було захищено за спеціальностями галузі у 20062007 роках. Зазначено тенденцій розвитку спортивної науки та можливостей щодо створення відкритого доступу до електронних повнотекстових наукових публікацій. Показано технологію проведення моніторингу наукової діяльності у фізичному вихованні і спорті. Подано критерії оцінки діяльності наукових видань та надано пропозиції з визначення якості наукових досліджень.

Ключові слова: моніторинг, наука, дослідження, автореферат, критерій, інтеграція, проект.

Аннотация. Ермаков С.С. Информационная составляющая мониторинга научных исследований в физическом воспитании и спорте. Представлен анализ авторефератов диссертаций, которые были защищены по специальностям отрасли в 2006-2007 годах. Указаны тенденции развития спортивной науки и возможности создания открытого доступа к электронным полнотекстовым научным публикациям. Показана технология проведения мониторинга научной деятельности в физическом воспитании и спорте. Представлены критерии оценки деятельности научных изданий и даны предложения по определению качества научных исследований.

Ключевые слова: мониторинг, наука, исследование, автореферат, критерий, интеграция, проект.

Annotation. Yermakov S.S.Information amounting monitoring of scientific researches in physical training and sports. Analysis of autoabstracts of theses which have been protected on trades of branch in 2006-2007 is represented in the article. Tendencies of development of sporting science and possibility of building open access to electronic fulltext scientific publications are indicated. The technology of realization of monitoring scientific activity in physical training and sports is shown. Measure of an assessment of activity of scientific editions represented and tenders by definition qualities of scientific researches are given.

Keywords: monitoring, science, research,

Abstract

of a thesis, measure, integration, project.

Вступ.

Тематика наукових досліджень у своїй більшості тісно пов’язана з науковими проектами, планами і практичними завданнями галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я. Безперечно, що галузь у першу чергу потребує вирішення найбільш необхідних проблем, ефективність яких залежить від багатьох чинників. Серед них можна виділити - наявність належної матеріально-технічної бази, достатнього фінансування, а також науково-педагогічний потенціал, який спроможний вирішити поставлені завдання. Не менш важливим є і аналіз стану наукових досліджень за останні роки, що допоможе сформувати і скорегувати напрямки подальших наукових пошуків. Саме останній чинник потребує більшої уваги, оскільки від нього залежать можливості підвищення не тільки якості наукових досліджень але і їх впровадження у практичну діяльність галузі. Тому зазначена проблема є актуальною для галузі і її необхідно вирішувати.

Важливим для аналізу стану і тематики наукових досліджень стають відкриті інформаційні електронні ресурси, як галузеві, так і окремих видавництв і вищих навчальних закладів (ВНЗ). Про це свідчать публікації з проблем інформаційного забезпечення наукових досліджень.

Так, Копанєва В.О. зазначає, що в умовах інтенсивного розвитку глобальних комп'ютерних мереж виникає суспільна потреба забезпечення вільного доступу до джерел інформації та знань [7]. Одночасно слід звернути увагу і на зміст та якість наповнення інформаційних джерел [12]. Все це разом сприяє створенню достатнього науково-освітнього простору. Для спортивної галузі такий простір існує і продовжує наповнюватись. На сьогодні більше 50% наукових фахових видань галузі представлено повнотекстовими версіями статей у мережі Інтернет. Доповненням до ресурсів галузі можна вважати інформаційні джерела електронних бібліотек, які надають вільний доступ до повних текстів авторефератів дисертацій галузі (http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html). Все це дає можливість проводити аналіз наукових досліджень галузі.

Вивчення наукового інформаційного простору галузі, і особливо за останні роки, стає важливою проблемою також і у зв’язку з інтеграційними процесами, за якими створюються єдині джерела інформаційного забезпечення наукових досліджень. Останні дають можливість створити автоматизовану систему, за якою визначається рівень науково-технічних розробок, кадровий науковий потенціал.

Система аналізу наукових досліджень не може існувати без добре налагодженого процесу збирання і обробки інформації. Фактично мова йде про педагогічний моніторинг як процес організації збору, обробки, зберігання і поширення інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує безперервне спостереження за станом та прогнозуванням її розвитку [10]. Такі підходи у межах регулярного моніторингу і стратегічного аналізу повинні базуватись на системі показників, які дозволяють характеризувати науковотехнологічний та інноваційний напрямок розвитку певної галузі і ураховувати специфіку науково-технічної сфери, що вкрай важливо для прийняття ефективних управлінських рішень у даній галузі [4].

Створення повноцінного галузевого інформаційного ресурсу можливо за згодою ВНЗ, які є засновниками наукових видань. При цьому слід використовуватиєдині стандарти і підходи до комплектування ресурсу та враховувати досвід діяльності провідних наукових видань [2, 3]. Зазначені позиції поки що залишаються актуальними для галузі фізичного виховання і спорту і потребують відповідного подальшого вдосконалення представлених у мережі Інтернет інформаційних ресурсів.

Не менш важливим для аналізу наукової діяльності є визначення і уточнення термінологічної бази моніторингу. Так, Кожунова О.С.. [6] при розгляді проблем розробки систем інформаційного моніторингу, аналізу й оцінки результативності програм і проектів наукових досліджень, які передбачається фінансувати на конкурсній основі, пропонує узгоджувати розуміння експертами змісту індикаторів результативності. Для рішення сформульованого завдання пропонується використати семантичний словник термінів моніторингу.

Обговорюються роль і ті функції цього словника термінів, які необхідно реалізувати в процесі його розробки в інтересах рішення поставленого завдання.

Тенденції розвитку науково-освітнього простору галузі не можуть бути осторонь загальних напрямків розвитку вітчизняної науки. Саме євроінтеграційні процеси вимагають докорінних змін до оцінки наукових проектів і особливо тих, які фінансуються з державного бюджету. Те саме може стосуватись і фінансування підготовки науково-педагогічних кадрів і відповідно наукових досліджень, які проводять ВНЗ спортивної галузі. Тому постає питання оцінки не тільки наукових досліджень, а також і наукової діяльності ВНЗ та окремих вчених. І тоді моніторинг наукових досліджень, які було проведено за останні роки, допоможе у деякій мірі вирішити проблеми спортивної галузі.

У цей час істотно змінилося значення даних інформаційного моніторингу наукових досліджень і діяльності суб'єктів сфери науки. Раніше дані моніторингу й певні на їхній основі значення індикаторів практично не впливали на бюджетний процес. Однак уже через кілька років планується значну частину науковогобюджету розподіляти з урахуванням значень індикаторів результативності наукових досліджень. Це докорінно міняє роль систем моніторингу, аналізу й оцінки і обумовлених з їхньою допомогою значень індикаторів [6].

У науковому проекті "Науково-методичне забезпечення створення національного інформаційного центру з моніторингу пріоритетних напрямків розвитку науки, технологій і техніки в галузі живих систем", зазначено про необхідність проведення моніторингу стану досліджень та розробок і виробленням на його основі аналітичних і прогнозних оцінок розвитку галузі (http://science.viniti.ru/). Одночасно передбачено створення інформаційно-аналітичної системи через проект «Формування відкритих баз даних інформаційних ресурсів у галузі освіти, науки і культури Основною метою проекту є створення єдиного розподіленого ».

простору відкритих баз даних на основі єдиних стандартів взаємодії гетерогенних інформаційних ресурсів.

Підтвердження таких позиції можна знайти у роботах Іванова С.А. [5], Метешкіна К.О. [8], Сідєльнікова В.П. [11], Мініна В.А. [9] та ін.. Вищезазначені аспекти моніторингу наукової діяльності є актуальними також і для галузі фізичного виховання і спорту.

Робота пов’язана з практичними завданнями наукових підрозділів вищих навчальних закладів (ВНЗ) фізичного виховання і спорту, а також факультетів фізичного виховання.

Формулювання цілей роботи.

Метою роботи є аналіз авторефератів дисертацій, які було захищено за спеціальностями галузі у 20062007 роках, виявлення тенденцій розвитку спортивної науки, а також можливостей щодо створення відкритого доступу до електронних повнотекстовихнаукових публікацій.

Результати досліджень.

Всього було розглянуто 44 автореферати дисертацій, які було захищено за останні 1.5 року (у т.ч. докторські дисертації). За спеціальністю 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт розглянуто авторефератів; 24.00.02 фізична культура, фізичне виховання різних груп населення – 24; 24.00.03 фізична реабілітація – 6.

Тематика докторських дисертацій пов’язана з рішенням проблем управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту на матеріалі дослідження стрибків у висоту [1] та тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу в умовах інтенсифікації процесу підготовки [13]. Тематика кандидатських дисертацій охоплює рішення проблем всіх 3-х спеціальностей (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03).

Тематика досліджень, за якими було захищено дисертації, представлена у зведеному плані науководослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 роки Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України (табл..1).

Таблиця Кількість захищених дисертацій у 2006-2007рр. за держбюджетними темами Мінмолодьспорту2001-2005рр.

(назви тем НДР збережено за визначенням авторів авторефератів) NN Назва теми НДР № К-ть п.п. захищених дисертацій 1. Психофізична реабілітація неповносправних осіб засобами фізичного 0102U002646 виховання 2. Формування системи сенсорного контролю точнісних рухів спортсменів 0101U006476 3. Комплексний підхід до вирішення завдань фізичного виховання 0102U005721 учнівської молоді 4. Управління руховою активністю людини (оздоровчі та спортивні 0196U021118 аспекти) 5. Особливості фізичного розвитку і соматичного здоров’я школярів і 0101U004940 підлітків Гуцульщини 6. Удосконаленнясистеми державних тестів та нормативів фізичної 0103U0025123 підготовленості школярів та учнівської молоді 7. Удосконаленнябіомеханічних технологій рекреації і рухової реабілітації 0101U006315 з урахуванням вікових особливостей геометрії мас тіла людини 8. Оптимізація фізкультурно -оздоровчої роботи у навчальних закладах на 0104U003062 основі диференційованого підходу з врахуванням темпів біологічного та морфофункціональногорозвитку 9. Оптимізація учбово-тренувального процесу спортсменів різного віку й 0101U006471 кваліфікації в спортивних іграх.

10. Науково-методичні підходи до побудовисистеми фізичного виховання 0101U001887 дітей шкільного віку 11. Динаміка стану здоров’я студентів в процесі навчання у вищих 0101U004940 навчальних закладах 12. Дослідження впливу гормонального статусу організму спортсменок 0101U006314 високої кваліфікації на адаптаційні процеси кісткової тканини 13. Історико-методологічні засади розвитку української фізичної культури 0102U002641 14. Керування процесом підготовки у спортивних видах гімнастики. 0101U006312 15. Моделювання видів підготовленості кваліфікованих важкоатлетів та 0102U002647 розробка засобів їх контролю 16. Оптимізація учбово-тренувального процесу спортсменів різної 0101U001889 кваліфікації 17. Організаційно-педагогічні особливості фізичного виховання дітей 0101U004940 молодшого шкільного віку в умовах шкіл різного типу 18. Підвищення ефективності змагальної діяльності спортсменів, які 0101U006307 займаються спортивними іграми 19. Розробка єдиного інформаційного середовища навчання у вищих 0101U006467 фізкультурних навчальних закладах як засобу ефективності навчальнотренувального та навчально-оздоровчого процесу 20. Структурно-функціональна систематизація вищої фізкультурноїосвіти в 0102U002641 межах регіону 21. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти застосування ринкових 0101U006319 технологій фізкультурно -спортивними організаціями України 22. Удосконалення системи підготовки спортсменів України до 0199U002608 Олімпійських ігор 23. Удосконаленнясистеми управління параметрами тренувальної і 0101U006308 змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів 24. Удосконаленнятехнічної майстерності легкоатлетів-стрибунів у процесі 0101U006316 багаторічної підготовки 25. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, травмах 0104U003840 опорно-рухового апарату і зниженні працездатності Дисертації було захищено за 25 науковими напрямками. За 10 напрямками було захищено дисертацій. За іншими 15 напрямками було захищено по одній дисертації. 2 дисертації були виконані також і за тематикою МОН України та ще 2 дисертації – за тематикою Міністерства оборони України. 10 наукових тем було спрямовано на рішення проблем спорту вищих досягнень.

Аналіз авторефератів вказує на деякі неузгодженості. Так, встановлено випадки, коли тема дисертації і тема держбюджетної НДР не співпадають за напрямками.

Приклад 1. Зазначена у авторефераті держбюджетна НДР має спрямованість на рішення проблем підготовки спортсменів, а тема самої дисертації вирішує проблеми оздоровлення дітей у позаурочний час.

Приклад 2. Зазначена у авторефераті держбюджетна НДР має спрямованість на рішення проблем підвищення ефективності навчання у ВНЗ, а тема самої дисертації вирішує проблеми фізичної реабілітації жінок з певними ускладненнями здоров’я.

Приклад 3. Зазначена у авторефераті держбюджетна НДР має спрямованість на рішення проблем підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ при викладання спортивної дисципліни, а тема самої дисертації вирішує проблеми оздоровчої роботи з врахуванням темпів біологічного розвитку.

Цілком ймовірно, що автори цих дисертацій розробили певну частку зазначеної у авторефераті держбюджетної НДР. Але серед 25 держбюджетних наукових тем є такі, що співпадають з тематикою досліджень здобувача науковогоступеню. Саме у ці теми внесок авторів дисертацій був би значно корисніший і більш вагомий.

Pages:     || 2 | 3 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.