WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!
Pages:     || 2 | 3 |
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць • Історичні науки • Філософські науки • Політичні науки Випуск 60 (№ 5) Київ – 2012 Герасимова Е.М., доктор філософських наук, доцент Передплатний індекс: 49387 ISSN 2076-1554 Жадько В.О., доктор філософських наук, професор Збірник засновано 2004 року Куцепал С.В., доктор філософських наук, професор, Вихід з друку – щомісячно академік Української академії наук Закович М.М., доктор філософських наук, професор Фахове видання з філософських, політичних Михальченко М.І., доктор філософських наук, професор, та історичних наук, затверджено постановами президії ВАК України член–кореспондент Національної академії наук України, № 1-05/2 від 10 березня 2010 р. та № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р.

академік Української академії політичних наук Свідоцтво про державну реєстрацію (переєстрацію) друкованого засобу Оніпко О.Ф., доктор технічних наук, професор, масової інформації серія КВ № 16332 – 4804 ПР від 24 лютого 2010 р.

академік Української академії наук Предборська І.М., доктор філософських наук, професор Шеф–редактор:

Хімченко О.Г., кандидат філософських наук, професор, АНДРУЩЕНКО В.П., доктор філософських наук, член–кореспондент Української академії наук професор, член–кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук України Яшанов С.М., доктор педагогічних, професор Головний редактор:

З політичних наук:

ВАШКЕВИЧ В.М., доктор філософських наук, Андрусишин Б.І., доктор історичних наук, професор, професор, академік Української академії наук академік Академії наук вищої школи України Заступник головного редактора:

Бабкіна О.В., доктор політичних наук, професор КРИВОШЕЯ В.В., доктор історичних наук, академік Української академії наук Балабанов К.В., доктор політичних наук, професор Відповідальний секретар:

Євтух В.Б., доктор історичних наук, професор, ХАЛАМЕНДИК В.Б., доктор філософських наук, доцент член–кореспондент Національної академії наук України Іванов М.С., доктор політичних наук, професор РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Картунов О.В., доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук З історичних наук:

Войцехівська І.Н., доктор історичних наук, професор Котигоренко В.О., доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук Гончар Б.М., доктор історичних наук, професор Оніщенко І.Г., доктор політичних наук, професор Дробот І.І., доктор історичних наук, професор Римаренко С.Ю., доктор політичних наук, професор Журба М.А., доктор історичних наук, професор Шаповал Ю.І., доктор історичних наук, професор, Колесник В.Ф., доктор історичних наук, професор, академік Української академії політичних наук член–кореспондент Національної академії наук України Шкляр Л.Є., доктор політичних наук, професор Макарчук С.С., кандидат історичних наук, доцент Михайлюк В.П., доктор історичних наук, професор Гілея:* науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Нестуля О.О., доктор історичних наук, професор, К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 60 (№5). – 814 с.

академік Української академії наук Солдатенко В.Ф., доктор історичних наук, професор, Друкується за рішенням:

член–кореспондент Національної академії наук України Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Стоян Т.А., доктор історичних наук, доцент (протокол №9 від 26 квітня 2012 р.);

Сушко О.О., доктор історичних наук, професор Президії ВГО Української Академії Наук (протокол № 12-04-26 від 26 квітня 2012 р.) Фіров П.Т., кандидат історичних наук, доцент Чернега Л.М., доктор історичних наук, професор Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні З філософських наук:

проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі історичних, філософських та політичних наук. Розрахований Акопян В.Г., кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, академік Української академії наук на фахівців гуманітарних та соціально-політичних наук.

Базалук О.О., доктор філософських наук, професор *Гілея – в стародавні часи територія лісової Скіфії між © Редакційна колегія, Бех В.П., доктор філософських наук, професор, Борисфеном (Дніпром) і Гіпанісом (Південним Бугом). © Автори статей, академік Української академії політичних наук Рештки цієй «лісової квітки» залишилися до теперішнього © Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, часу на території Миколаївської та Херсонської Бондаренко О.В., доктор філософських наук, професор © ВГО Українська академія наук, областей. (Докладніше див.: Геродот. Історія.ІV.16 25).

Волинка Г.І., доктор філософських наук, професор ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 60 ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск институте труда (ХИТ). На сегодня деятельность ХИТа не исследована. Имеется кратУДК 061.6(477):[431.101+330.6+519.67](091) Михайличенко Д.Ю.

кая характеристика его работ, данная, например, в публикациях Э.Б. Корицкого [6] и общие биографические статьи, посвящённые некоторым его ведущим специалистам.

Всеукраїнський інститут праці ХИТ был образован постановлением СНК УССР «Об учреждении Института научта становлення харківській школи ного изучения труда» в 1921 г. по инициативе небольшого кружка энтузиастов – Ф.Р.

Дунаевского, М.Ю. Сыркина, А.Ю. Лапина и др. Создание института было частью наукового менеджменту (1921–1930 рр.) движения НОТ, развернувшегося после проведенной в январе 1921 г. 1–й Всероссийской инициативной конференции. О мотивах организаторов института говорит изданное Діяльність Всеукраїнського інституту труда (1921 – 1930 рр.), в 1922 г., но написанное «несколькими годами ранее», эссе Ф. Дунаевского «Задачи просвещения», где акцентируется культурная и техническая отсталость народа и содердослідницькі проекти, ідеї, концепції його вчених розглядаються в жится призыв использовать достижения науки для радикального улучшения условий контексті становлення харківської школи наукового менеджменту хозяйственной жизни общества [2]. Обосновывая задачи ХИТ Ф. Дунаевский указывал:

та проблеми існування технократичної альтернативи сталінській «…научная правильная организация труда… может означать для России повышение індустріалізації.

её производительности почти в 10 раз против довоенной и в 30 раз против нынешней.

Иначе говоря, – при условиях государственного распределения продукта труда – в 10–Ключові слова: Всеукраїнський інститут труда, науковий раз лучшая жизнь, или в несколько раз лучшая жизнь, чем до войны, и в несколько менеджмент, неп, механізований облік, наукова раз более короткое рабочее время» [11,л.2]. Важно отметить, что члены харьковского організація праці.

кружка «романтиков–технократов» не были своими в среде РКП(б) и, в отличие от лидеров НОТ Москвы, не были прямо вовлечены в идеологические дискуссии.

(стаття друкується мовою оригіналу) ХИТ предложил видение НОТ, предполагавшее междисциплинарный исследовательский подход. Для достижения общей цели – максимальной эффективности Михайличенко Д.Ю.

труда – предполагалось синтезировать методы психологии, физиологии, техники, экономики и организации труда (тейлоризма) и реализовать систему мероприятий в Всеукраинский институт труда масштабах как отдельного предприятия и в общегосударственном. Для предприятия и становление харьковской школы таковыми должны были стать: организационный (операционно–функциональный) анализ, подбор сотрудников, разработка оптимальных схем организации, инструктинаучного менеджмента (1921–1930 гг.) рование и тренировка исполнителей, соблюдение «биологического оптимума» работы и сбережение рабочей силы, стимуляция работников; в масштабе общегосударственном:

Деятельность Всеукраинского института труда (1921 – 1930 гг.), создание кадастров материальных ресурсов, технического, рабочей силы и професисследовательские проекты, идеи, концепции его ученых рассма- сиографического; создание общегосударственной системы рационального трудового комплектования; государственное планирование; рационализация системы трудового триваются в контексте становления харьковской школы научного образования; охрана труда [9,с.69–70].

менеджмента и проблемы существования технократической Институт мыслится как организационная площадка, куда будут привлечены альтернативы сталинской индустриализации.

«научные силы» и где для заинтересованных специалистов будут созданы условия для результативной исследовательской деятельности. Институту удалось получить Ключевые слова: Всеукраинский институт труда, научный помещение по Госпитальному пер., 3, и ассигнования, необходимые для закупки иноменеджмент, нэп, механизированный учёт, странной научной литературы и специального оборудования. К 1924 г. библиотека научная организация труда.

ХИТ насчитывала 6718 изданий, в т. ч. 2650 на иностранных языках, и выписывала германские, английские и американские журналы. Была сформирована научная карСкладывание советской социально–экономической модели было не столь прототека [11,л.28–29].

стым и однолинейным процессом «социалистических преобразований», каким его В 1921 г. работа института строилась вокруг программы обследования пропредставляла советская историография. От «Грозящей катастрофы…» и увлечения мышленных предприятий Харькова. По её результатам предполагалось разработать немецким опытом мобилизационной экономики до «Великого почина», от Х съезда «оперативный реорганизационный план» промышленности города. К выполнению РКП(б) до «Головокружения от успехов» вёл непростой и непрямой путь дискуссий, проекта ХИТ пытался привлечь профессионалов – инженеров и учёных. При инстипоиска вариантов и борьбы альтернативных мнений, корректируемый реальной туте должны были действовать клуб инженеров–организаторов, студенческий кружок, хозяйственной жизнью и политическими кризисами. Иначе быть не могло – готового школа квалифицированных рабочих. Изучались проведенные на заводах ХПЗ и ВЭК шаблона для копирования у вождей «первого государства победившего социализма» инженерами Капеллером и Сахаровым опыты по НОТ. Был согласован проект созне было. Вплоть до начала 1930–х гг. советская модель переживала этап становления.

дания опытного завода под руководством проф. Свищёва и инженера Котельникова.

Большой интерес представляет сравнительно слабо освещённая роль в этом проИнститут настойчиво пытался привлечь к сотрудничеству остатки Медицинского общецессе технократов – учёных и инженеров – чьи идеи либо оказали влияние на практику ства, Ассоциации инженеров, а также специалистов Наркомпросса, ВСНХ, Южбюро экономического строительства, либо представляли нереализованную альтернативу ВЦСПС. Проводились консультации о переезде в Харьков специалистов–психологов осуществлявшемуся курсу. Здесь достаточно вспомнить авторов приписываемого из Москвы.

Ленину плана ГОЭЛРО либо изданные в 1918 г. «Послевоенные перспективы русской промышленности» В.И. Гриневецкого, ставшие «дорожной картой» технических идей Работы выполнялись с размахом: на заводах ХПЗ, «Серп и Молот», Электросила в советской индустриализации. В работах Э.Л. Лортикяна рассмотрена деятельность цехах по горячей обработке металла были подвергнуты медико–антропологическому учёных харьковской экономической школы 1920–х гг. [8]. Преимущественно, связан- обследованию более 1300 рабочих. Была составлена санитарно–гигиеническая харакных с академическими центрами – Харьковским институтом народного хозяйства и теристика профессий литейного дела, сделано детальное писание процесса работы ассоциированными с ним научно–исследовательскими кафедрами ВУАН. для каждой профессии. Данные подверглись статистической обработке. Составлялись В данной статье рассматривается деятельность учёных нового на тот момент профессиографические характеристики, должные лечь в основу методик профессинаправления – научного менеджмента, объединённых во Всеукраинском (Харьковском) онального отбора.

100 ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 60 ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск В 1922 г. планы ХИТ были сорваны передачей института от Южбюро ВЦСПС в Аналогичные работы в 1924 г. были выполнены для харьковских кооперативных введение Наркомпроса и резким урезанием финансирования. «Жестокие сокращения сбытовых сетей ВУКС, ХЦРК и «Ларёк». Необходимо было выяснить причины жалоб и крайняя нищета» института побудили инженеров отказаться от сотрудничества с клиентуры на работу ВУКС и отказа покупателей от её услуг. Нелепость установленХИТ [12,л.15]. ной в ВУКСе системы отпуска товаров была очевидной. Проведенный хронометраж Программа исследований была серьёзно скорректирована. Сотрудничество ведуще- показал, что только 10 – 15% времени, уходившего на исполнение заказа затрачивалось го исследователя ХИТ математика М.Ю. Сыркина и харьковских медиков, ориентация продуктивно – на отбор и упаковку товара, расчёт и документирование; остальные же на зарубежные научные центры, привели к серьёзным успехам в направлении психо- 75% времени уходили на «ожидание до и после операции», т.е. терялись в ходе прохожлогии. Были созданы эффективные методики психологического тестирования, при дения формально–контрольных инстанций. Разработанный специалистами института анализе данных использовались современные инструменты статистического анализа. в июне 192’ г. проект «рационализации» сокращал количество инстанций с 28 до 9, Сотрудники института начали проводить масштабные обследования рабфаковцев, уча- число документов с 16 до 6, число операторов с 20 до 8. Время выполнения заявки щихся средних и высших учебных заведений города. По распоряжению М.В. Фрунзе в сокращалось в 7 – 8 раз (т.е. с более чем недели до одного дня). Проект включал норпрограмму экспериментов были включены красноармейцы и курсанты военных школ. мальную оперграмму, формы документов и служебные инструкции. В ВУКСе проект В 1925 г. тестированием были охвачены 15 000 человек [13,л.41]. института встретил «чрезвычайно враждебное отношение со стороны ответственных Психологи ХИТ предложили Наркомпросу проект т.н. «учебного выдвижения». работников ВУКСа и очень сочувственно был принят непосредственными техничеПредлагалось ввести тестирование интеллектуального развития учащихся начальной скими исполнителями работы». В конечном итоге правление ВУКС приняло решение школы, квотируя для наиболее успешных учащихся места в учебных заведениях более о его полной реализации, но от участия в ней институт был устранён [14,л.17–19].

Pages:     || 2 | 3 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.