WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!
Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
-- [ Страница 1 ] --

DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ТА 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти За редакцією Л. М. Черноватого та В. І. Карабана Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей та спеціальності “Переклад” Видання третє, виправлене і доповнене Вінниця Нова книга 2006 УДК 811.111 (075) ББК 81.432.1.-923 Ч 47 Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей та спеціальності “Переклад” Лист № 14/18.2-1013 від 13.05.2002 Рецензенти:

доктор юрид. наук, професор кафедри цивільного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (Харків) І. В. Жилінкова;

канд. філол. наук, доцент, декан факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету Н. Ф. Гладуш.

Черноватий Л. М., Карабан В. І., Іванко Ю. П., Ліпко І. П.

Ч 47 Переклад англомовної юридичної літератури. Навчальний посібник. – 3-є видання., виправлене і доповнене. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 656 с.

ISBN 966–382–007– Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює основні галузі права США, за безпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною терміно логією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної кількості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту по сібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі юриспруденції, сту дентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу юридичної літератури, а також для перекладачів.

ББК 81.432.1. - © Л. М. Черноватий: ідея, структура, типи та послідовність вправ, попереднє реда гування, уроки 11–15, © В. І. Карабан: остаточне редагування тексту посібника, © Ю. П. Іванко: попередня підготовка ма теріалів для уроків 1–10, © І. П. Ліпко: попереднє редагування юри дичної термінології, ISBN 966–382–007– © ПП “Нова Книга”, ЗМІСТ Передмова до серії.................................................................................................................................. Передмова до посібника з юридичного перекладу......................................................................... Unit 1. Constitution.................................................................................................................................... Unit 2. Courts.......................................................................................................................................... Unit 3. Legal procedure – 1. Civil cases.................................................................................................. Unit 4. Legal procedure – 2. Criminal cases............................................................................................ Unit 5. Trial............................................................................................................................................ Unit 6. Proceedings after the trial......................................................................................................... Unit 7. Criminal law – 1. What constitutes an offence......................................................................... Unit 8. Criminal law – 2....................................................................................................................... Unit 9. Criminal law – 3....................................................................................................................... Unit 10. Tort law.................................................................................................................................... Unit 11. Contracts................................................................................................................................. Unit 12. Business transactions............................................................................................................... Unit 13. Real property law..................................................................................................................... Unit 14. Probate law............................................................................................................................. Unit 15. Family law............................................................................................................................... Додаток. Аудіотексти Unit I..................................................................................................................................................... Unit 2.................................................................................................................................................... Unit 3.................................................................................................................................................... Unit 4.................................................................................................................................................... Unit 5.................................................................................................................................................... Unit 6.................................................................................................................................................... Unit 7.................................................................................................................................................... Unit 8.................................................................................................................................................... Unit 9.................................................................................................................................................... Unit 10.................................................................................................................................................. Unit 11................................................................................................................................................... Unit 12.................................................................................................................................................. Unit 13................................................................................................................................................... Unit 14.................................................................................................................................................. Unit 15.................................................................................................................................................. The Key Unit 1.................................................................................................................................................... Unit 2.................................................................................................................................................... Unit 3.................................................................................................................................................... Unit 4..................................................................................................................................................... Unit 5.................................................................................................................................................... Unit 6.................................................................................................................................................... Unit 7.................................................................................................................................................... Unit 8.................................................................................................................................................... Unit 9.................................................................................................................................................... Unit 10.................................................................................................................................................. Unit 11................................................................................................................................................... Unit 12.................................................................................................................................................. Unit 13.................................................................................................................................................. Unit 14.................................................................................................................................................. Unit 15................................................................................................................................................... General Vocabulary English-Ukrainian................................................................................................................................ Ukrainian-English................................................................................................................................ Передмова до серії Підготовка перекладачів на сучасному етапі вимагає, по-перше, розширення (в ро зумних межах) галузевих блоків, з якими знайомляться студенти під час навчання, а по друге, оптимізації системи вправ для підвищення ефективності навчання за рахунок його інтенсифікації. Хоча перші кроки на цьому шляху вже зроблено (див. перелік літерату ри наприкінці передмови), проте коло проблем залишається досить широким. Однією з найважливіших з них є забезпечення процесу навчання перекладачів посібниками, зміст, структура та система вправ яких відповідали б сучасним вимогам.

Спроба вирішення цієї проблеми здійснюється в рамках спільного проекту кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і кафедри перекладу та англійської мови Харківського національ ного університету ім. В. Н. Каразіна, метою якого є розробка, апробація, публікація та розповсюдження матеріалів для навчання практики перекладу у різних галузях люд ської діяльності. Видання таких матеріалів (див. Черноватий, Карабан, Іванко, Ліпко:

2004;

Ребрій: 2002;

Черноватий, Карабан, Пенькова: 2005) здійснюється у серії DICTUM FACTUM (назва утворена від латинського прислів’я, яке можна перекласти, як “Сказа но – зроблено”, що можна вважати прийнятним гаслом перекладачів).

Залишаючи за межами обговорення комплекс питань, пов’язаних з організацією підготовки перекладачів взагалі (див. Зорівчак 1983, Карабан 2001, Коптілов 2003, Корунець 2000, Мірам 1999, Радчук 1997, Чередниченко та Коваль 1995, Черноватий 2002, Швачко 2002), зосередимося тут лише на проблемі вправ.

Компетенція професійного перекладача становить собою систему, що включає усі необхідні передумови: знання (фонові, теми, контексту), матеріал (мовний, зо крема термінологічний) та перекладацькі дії, доведені до рівня автоматизмів. Відпо відно, система вправ для навчання перекладу має забезпечити наявність у свідомості студента: 1) відповідних фонових знань;

2) термінологічних еквівалентів з конкрет ної тематики;

3) здатність виконувати перекладацькі дії на рівні автоматизмів (див.

докладніше: Черноватий 2002).

Конкретний вигляд комплексу вправ для навчання спеціальних видів перекладу може варіюватися в залежності від конкретної ситуації. Варіант, запропонований у посібниках серії, включає шість циклів.

Цикл 1 (Text 1): парна робота. Введення та тренування іншомовної термінології за темою на рівні тексту (для створення мікро- і макроконтексту) з одночасною її се мантизацією у правій частині тексту. Вправа 1 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки): Закрийте праву частину аркуша і перекладіть виділені слова за рахунок контексту. Вправа 2 (цілісна, рецептивна, на рівні тексту): Прогляньте текст, звертаючи увагу на переклад термінології у правій частині тексту. Вправа 3 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Закрий те праву частину тексту і перекладіть його українською мовою. Вправа 4 (операцій на, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників): Закрийте ліву частину тексту і перекладіть українські терміни англійською мовою. Вправа 5 (для розвитку механізму антиципації, див. вправу 1A у посібнику) Tекст 1 вводиться у вигляді “розрізаних” фрагментів, які подаються у таблиці з двох колонок. У лівому стовпці таблиці подаються (але не у тій послідовності, в якій вони йдуть у тексті) фрагменти тексту англійською мовою, а у правій – українською. При цьому послі довність подачі різномовних фрагментів також не співпадає. Завдання студентам:

Розташуйте англомовні фрагменти тексту у тій послідовності, в якій вони мають йти у тексті. Вправа 6 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні абзацу, для закрі плення навичок розпізнавання термінів та знаходження відповідників:). Завдання студентам: закрийте праву частину аркуша і перекладіть текст абзацу українською мовою. Вправа 7 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні абзацу, для закріплення навичок розпізнавання термінів та знаходження відповідників): Закрийте ліву час тину аркуша і перекладіть текст абзацу англійською мовою. Вправа 8 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть англомовні терміни та словосполучення українською мо вою (див. вправу 1B у посібнику). Вправа 9 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть українські терміни та словосполучення англійською мовою (див. вправу 1С у по сібнику). Вправа 10 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Прослухайте текст, запишіть його перекладацьким скорописом і перекладіть (див. вправу 1С у посібнику). Студенти сприймають на слух (з касети, що входить до комплекту з під ручником, або з голосу викладача) модифікований (незначною мірою) англомовний варіант тексту 1 (див. текст 1D у розділі Tapescripts), записують його перекладаць ким скорописом і перекладають його українською мовою.

Цикли 2–4: парна робота. За змістом відповідають вправам 5–10 циклу 1. На вчання проводиться з використанням текстів 2–4. Для усного перекладу у вправах 2D, 3D, 4D (за нумерацією в посібнику) використовуються тексти 2D, 3D, 4D, що містяться у розділі Tapescripts.

Цикл 5: парна робота. Комплексне тренування вживання термінології текстів 1– (вправи 5–7 за нумерацією у посібнику). Вправа 1 (вправа 5 за нумерацією у посібни ку – операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть українські терміни та словосполучення англійською мовою. Вправа 2 (вправа 6 за нумерацією у посібнику – операційна, ре цептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть англомовні терміни та словосполучення українською мовою.

Вправа 3 (вправа 7 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки та механізму антиципації): Запов ніть пропуски у англомовному тексті (№ 2) та перекладіть його українською мовою.

Вправа 4 (вправа 8 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Перекладіть англомовні тексти з аркуша (тексти №№ 3–4).

Цикл 6: парна робота. Перенесення навичок та умінь, які були набуті в попере дніх циклах, на нові тексти, що відносяться до даної тематики. Перед кожною впра вою цього циклу слід відпрацювати словник. Студенти по черзі вголос читають сло ва в словнику перед відповідною вправою (наприклад, Vocabulary-5 перед текстом 5 у вправі 9 за нумерацією у посібнику), а потім працюють в парах. Спочатку вони закривають стовпчик з українськими словами і намагаються перекласти англійські слова та словосполучення, а потім закривають стовпчик з англійськими словами і перекладають українські слова та словосполучення англійською мовою. Після тако го попереднього засвоєння лексичних одиниць студенти переходять безпосередньо до виконання вправ. Вправа 1 (вправа 9 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецеп тивно-продуктивна, на рівні тексту): Перекладіть українські тексти з аркуша (тексти №№ 5–6). Вправа 2 (вправа 10 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецептивно-про дуктивна, на рівні тексту): Прослухайте текст 7, що міститься у розділі Tapescripts і на касеті, запишіть його перекладацьким скорописом та перекладіть українською мовою. Вправа 3 (вправа 11 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецептивно-про дуктивна, на рівні тексту): Прослухайте текст 8, що міститься у розділі Tapescripts і на касеті, запишіть його перекладацьким скорописом та перекладіть англійською мовою. Вправа 4 (вправа 12 за нумерацією в посібнику – цілісна, рецептивно-про дуктивна, на рівні тексту): Перекладіть текст 9 українською мовою. Вправа 5 (вправа 13 за нумерацією в посібнику – цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту):

Перекладіть текст 10 англійською мовою.

Структура кожного посібника серії створює максимально сприятливі умови для роз витку перекладацьких навичок та умінь і включає: основний курс з вправами, зміст яких розглядався вище;

касету із записом текстів для усного перекладу;

розділ Tapescripts (з текстами, записаними на касеті);

ключі до всіх вправ, за винятком вправ 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 4C, 5, 6, правильність виконання яких легко перевірити на основі текстів 1– (вправи 1A, 2A, 3A, 4A), англо-український та українсько-англійський абеткові словни ки після кожного уроку і такі ж словники до всього курсу в цілому.

Література: Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вища школа, 1983;

Карабан В. І. Переклад англійської наукової та технічної літератури / У 2-х т. – Вінниця: Нова книга, 2001;

Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. – Вінниця: Нова книга, 2003;

Карабан В. І. Англо український юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2003;

Карабан В. І. Українсько англійський юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2004;

Коптілов В. Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс, 2003;

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2000;

Мирам Г. Э. Профессия: переводчик. – Киев: Ника, 1999;

Чередниченко О. І., Коваль Я. Г. Теорія і практика перекладу (французька мова). – К.: Либідь, 1995;

Черноватий Л. М. Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія “Філологічні науки”. – № 3 (36). – 2002. – C. 101–105;

Черноватий Л. М., Карабан В. І., Іванко Ю. П., Ліпко І. П. Переклад англомовної юридичної літератури. – Вінниця: Поділля, 2004;

Черноватий Л. М., Карабан В. І., Пенькова І. О.

Переклад англомовної економічної літератури. – Вінниця: Нова Книга, 2004;

Радчук В.

Що таке інтерпретація? // La Traduction au Seuil du XXIe Siecle: Histoire, Theorie, Method ologie. – Strasbourg-Florence-Grenade-Kyiv: Tempus-Tacis – 1997. – С. 39–53;

Ребрій О. В.

Перекладацький скоропис / За ред. Черноватого Л. М. та Карабана В. І. – Вінниця: Поділля, 2002;

Shvachko S. In search of translators’ efficiency // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія “Філологічні науки”. – №4 (37). – 2002.– С. 189–194.

Передмова до посібника для навчання юридичного перекладу Завданням посібника є забезпечення фонових знань, необхідних перекладачеві для роботи у галузі юриспруденції, засвоєння відповідної термінології та розвиток власне перекладацьких навичок та умінь.

Для вирішення перших двох завдань, матеріал посібника вводиться у 15 розділах, які за змістом є розділами права США (Конституція на федеральному рівні та на рівні штату;

Струк тура судової системи;

Принципи судочинства;

Цивільне право;

Кримінальне право;

Деліктне право;

Контрактне право (включаючи підприємницькі контракти);

Майнове право;

Спадкове право;

Сімейне право). Посібник ґрунтується на оригінальному виданні “Асоціації юристів штату Огайо” та “Фонду юристів штату Огайо” (The Law and You. – OSBE&OSBF: Columbus, 1993), що забезпечує автентичність як змісту, так і термінології. Система вправ (див. детальний опис у передмові до серії у цьому ж посібнику) забезпечує як засвоєння юридичної термінології, так і розвиток власне перекладацьких навичок та умінь. Англо-українські та українсько-англій ські абеткові словники після кожного уроку та до курсу в цілому роблять посібник зручним у користуванні, а наявність ключів до переважної кількості вправ створює сприятливі умови для самостійної роботи учнів. Рекомендуємо також використовувати спеціальні словники (див., зо крема, Карабан В. І. Англо-український юридичний словник. - Вінниця: Нова книга, 2003;

Ка рабан В. І. Українсько-англійський юридичний словник. - Вінниця: Нова книга, 2004).

Третє, виправлене і доповнене видання, на відміну від попередніх, має аудіокасету, що входить до комплекту з посібником, розділ Tapescripts з текстами, записаними на цю касету, а також додаткові словники, що вводяться перед виконанням кожної з вправ 9–13. Відповідно зріс обсяг словників (до уроків та загального).

Експериментальна перевірка змісту посібника на перекладацькому відділенні факуль тету іноземних мов Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та сьомому факультеті Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) пока зала, що його застосування сприяє ефективному розвитку перекладацьких навичок та умінь.

Орієнтовні норми часу – 6–8 годин на кожний урок, залежно від рівня підготовки студентів.

Подяка Автори висловлюють глибоку вдячність “Асоціації юристів штату Огайо” та “Фонду юристів штату Огайо” за надання дозволу використання їх видання (див. вище) при підго товці цього посібника, а також “Проекту міст-побратимів Цинцинаті – Харків”, “Асоціації міст-побратимів Харків – Цинцинаті ”, особисто члену “Асоціації юристів штату Огайо” пану Еду Марксу (м. Цинцинаті, США) та професору Національного юридичного універси тету ім. Ярослава Мудрого, доктору юридичних наук, стипендіату фонду Фулбрайта Ірині Жилінковій за допомогу і поради у створенні посібника.

Acknowledgements It would have been hard to think of preparing this textbook without co-operation with Ohio State Bar Association and Ohio State Bar Foundation who gave their kind permission to use their book (The Law and You. – OSBA&OSBF: Columbus, 1993) as the basis for all 15 units, providing an excellent backbone for the unprecedented effort in Ukraine. The very contact with these organiza tions became possible due to the long-existing sister-city relationship between Kharkiv and Cincin nati, channeled through the Cincinnati – Kharkiv Sister City Project and Kharkiv – Cincinnati Sister City Association. This relationship has involved thousands of Americans and Ukrainians into all kinds of joint activity. Among those active and adventurous individuals we would like to personally thank Ed Marks (OSBA, Cincinnati) without whose useful advice and help this project would have been impossible. We would also like to thank Dr. Irina Zhylinkova, Fullbright Fellow, Professor at the Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv) for her professional advice and assistance in preparing the manuscript. Needless to say, all errors of fact and judgment are our own.

UNIT CONSTITUTION Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

The law which governs (1) Ohio and its 1. регулювати (діяльність);

citizens an be classified into (2) four main types. 2. класифікувати;

These are: constitutional law (3), which is the 3. конституційне право;

fundamental law (4);

statutory law (5), which 4. Основний закон, Конституція;

is written law (6) adopted by legislative bod- 5. статутне право;

ies (7);

administrative law (8), which consists 6. писане право;

of written rules adopted by (9) various govern- 7. законодавчі органи;

ment agencies under limited authority (10) 8. адміністративне право;

granted (11) by legislative bodies;

and the com- 9. прийнятий;

mon law(12), which is a large set of principles 10. обмежені повноваження;

(13) based on the decisions of judges in particu- 11. надавати;

lar cases. These written decisions are often re- 12. загальне право;

ferred to as (14) “case law”(15). 13. норми;

The Constitutions. The United States сonsti- 14. називати;

tution. The Constitution enumerates (16) the 15. прецедентне право;

powers (17) to be exercised by (18) the federal 16. перелічувати;

government, reserves (19) all other powers to 17. повноваження;

the states, and spells out (20) the relationships 18. користуватися;

of the states among themselves and with the fed- 19. відносити;

eral government. It establishes three branches 20. визначати;

of the federal government: legislative, which is 21. виконавча (влада);

the Congress and has the duty to make the laws;

22. підлеглі;

executive (21), which is the President (and the 23. виконувати;

President’s subordinates (22)), whose duty is 24. судова (влада);

to see that the laws made by Congress are car- 25. Верховний суд Сполучених Штатів;

ried out (23);

and judicial (24), consisting of 26. тлумачити;

the national court system headed by the United 27. відправляти правосуддя;

States Supreme Court (25), whose duties are to 28. увага, турбота;

interpret (26) the laws and to administer jus- 29. права особи;

tice (27). One of most important aspects of the 30. звільнення від відповідальності;

United States Constitution is a special concern 31. найголовніший закон країни;

(28) for individual rights (29). It lists several 32. встановлювати критерії;

things the federal government and states cannot 33. оцінюватися.

do, and enumerates a far-reaching series of indi vidual rights and immunities (30).

As the supreme law of the nation (31), the United States Constitution sets standards (32) against which all other laws must be judged (33).

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

АВ 1. As the supreme law of the nation, the А. Такі судові рішення, зафіксовані у пись United States Constitution sets standards мовій формі, часто називають “прецедент against which all other laws and the admin- ним правом”.

istration of those laws must be judged.

2. The law which governs Ohio and its В. Конституцією встановлюється існування citizens can be classified into four main трьох гілок федеральної влади: законодав types. чої, якою є Конгрес та яка має повноваження приймати закони;

виконавчої, якою є прези дент (та його підлеглі), функцією якої є за безпечення виконання законів, прийнятих Конгресом;

та судової, що складається з на ціональної судової системи, на чолі якої сто їть Верховний суд Сполучених Штатів Аме рики, до повноважень якого входить тлума чення законів та відправлення правосуддя.

3. These written decisions are often C. Як найголовніший закон країни, Консти referred to as “case law”. туція Сполучених Штатів Америки встанов лює критерії, за якими мають оцінюватися всі інші закони та їх застосування.

4. One of most important aspects of the D. Закони, якими керується штат Огайо та United States Constitution is a special його громадяни, можна розділити на чотири concern for individual rights. основні типи.

5. The Constitution establishes three Е. Одним з найважливіших аспектів branches of the federal government: leg- Конституції Сполучених Штатів Америки є islative, which is the Congress and has особлива турбота про права особи.

the duty to make the laws;

executive, which is the President, whose duty is to see that the laws made by Congress are carried out;

and judicial, consisting of the national court system headed by the United States Supreme Court, whose du ties are to interpret the laws and to ad minister justice.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. to spell out the relationships;

2. limited authority;

3. to set standards;

4. constitutional law;

5. President’s subordinates;

6. to administer justice;

7. individual rights;

8. fundament al law;

9. legislative bodies;

10. immunities;

11. statutory law;

12. set of principles;

13. case law;

14. government agencies;

15. written law;

16. to enumerate the powers;

17. special concern;

18. national court system;

19. supreme law of the nation.

Exercise 1C. Translate into English.

1. тлумачити;

2. права особи;

3. відправляти правосуддя;

4. увага, турбота;

5. об межені повноваження;

6. відносити;

7. норми;

8. звільнення від відповідальності;

9. оцінюватися;

10. перелічувати;

11. встановлювати критерії;

12. підлеглі;

13. нада вати;

14. визначати;

15. найголовніший закон країни;

16. Верховний Суд Сполуче них Штатів;

17. керувати;

18. загальне право;

19. користуватися;

20. адміністративне право;

21. конституційне право;

22. писане право;

23. прецедентне право;

24. при йнятий;

25. виконавча (влада);

26. судова (влада);

27. виконувати;

28. законодавчі органи;

29. називати;

30. законодавча (влада);

31. повноваження;

32. статутне право;

33. oсновний закон, Конституція.

Exercise 1D. Listen to text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – common law загальне право vitality життєздатність concept поняття reasoning аргументація statutory статутний decide a case виносити рішення у справі interwoven взаємопов’язаний factual situations фактичні обставини usage and звичаї та not bound незобов’язаний custom традиції generation покоління jurisdiction сфера повноважень, юрисдикція continuity спадкоємність equal rank однаковий рівень consistency узгодженість, well reasoned добре обґрунтований послідовність respond to реагувати на address адресувати, звертатися до originate виникати precedent прецедент owe завдячувати impact сила дії Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Use Vocabulary 2.

АВ 1. When a court decides a case and records А. Суди часто користуються прецедента its decision in a written opinion that opinion, ми судів того самого або нижчого рівнів, or case, becomes a “precedent”. судів інших штатів та федеральних судів, коли такі прецеденти добре обґрунтовані та стосуються нових проблем.

2. Courts of equal rank may use each other’s В. Загальне право не засновувалося на precedents, just as the courts of one state писаному (статутному) праві, але значна may borrow from the precedents of another частина його основних понять переплі state or federal court. тається з писаним правом через звичаї та традиції.

3. Because it is (and was) created by the C. Врахування досвіду багатьох попере courts, common law is a product of judicial дніх поколінь забезпечує спадкоємність rather than legislative power. та узгодженість права. Вона також до зволяє праву реагувати на зміни потреб суспільства.

4. The common law was not based on writ- D. Суди одного рівня можуть використо ten (statutory) law, but many of its basic вувати прецеденти один одного, так само concepts have been interwoven into the як суди одного штату можуть спиратися written law through usage and custom. на прецеденти іншого штату або феде рального суду.

5. Courts often use the precedents of equal Е. Коли суд виносить рішення в окремій or lower courts, the courts of other states, справі та фіксує його у письмовій фор and the federal courts when such precedents мі, таке рішення називається “прецеден are well reasoned or address new problems. том”.

6. Because it is based on generations of ex- F. Зважаючи на те, що загальне право perience, it gives continuity and consistency встановлюється судами, воно виступає to the law. It also allows the law to respond як результат діяльності переважно судо to the changing needs of society. вої, а не законодавчої влади.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. present vitality;

2. usage and custom;

3. is based on generations of experience;

4. are bound to follow the precedents;

5. equal or lower courts;

6. continuity and consistency;

7. written (statutory) law;

8. basic concepts;

9. administrative law;

10. courts of equal rank;

11. principles, rules, and concepts;

12. to be well reasoned or address new problems;

13. to record its decision in a written opinion;

14. to respond to the changing needs of the society;

15. the similar factual situations;

16. the precedents established by the lower courts;

17. a product of judicial rather than legislative power.

Exercise 2C. Translate into English.

1. значення справи як прецеденту;

2. спадкоємність та узгодженість;

3. реагувати на зміни потреб суспільства;

4. коли суд виносить рішення в окремій справі;

5. мають керуватися прецедентами;

6. загальне право виникло у Великій Британії;

7. досвід поколінь;

8. суди того самого або нижчого рівнів;

9. загальне право;

10. рішення, а також принципи, за якими вони виносились;

11. адміністративне право;

12. стосува тися нових проблем;

13. писане (статутне) право;

14. багато з його основних понять переплітаються з писаним правом;

15. добре обґрунтовані прецеденти;

16. фактичні обставини.

Exercise 2D. Listen to text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Study the Vocabulary and then proceed to the exercises VOCABULARY – statute статут, закон family law сімейне право adopt ухвалювати, приймати election(s) вибори (закон тощо) health and safety охорона здоров’я та безпека праці city or village муніципальні ради insurance страхування councils міста або села enact встановлювати, labor and праця (робоча сила) запроваджувати industry та виробництво Ohio General Генеральна Асамблея motor vehicles транспортні Assembly штату Огайо and traffic засоби та безпека дорожнього руху ordinances місцеві муніципальні постанови public utilities комунальні послуги affect поширюватися (на) public welfare громадський добробут subject matter зміст criminal law карне право real estate нерухомість financial фінансові установи taxation оподаткування institutions water and водопостачання та commercial комерційна операція sanitation каналізація transaction courts and суди та порядок natural resources природні ресурси procedures проведення засідання business підприємницькі organizations структури Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

АВ 1. Most Ohio statutes are compiled into А. Статути штату Огайо приймаються a set of laws called the “Ohio Revised Генеральною Асамблеєю штату, і їх дія Code”, which is arranged according to поширюється на весь штат. Вони мають subject matter into titles, chapters, and пріоритет щодо муніципальних постанов, sections. інструкцій державних органів та загально го права.

2. Local laws, called ordinances, are en- В. Статути – це писані закони, які прийма acted by city or village councils and may ються органами законодавчої влади та які deal with public welfare and utilities, real можуть засновуватися на різних джерелах estate, taxation, water and sanitation, vet- права. Статути, дія яких поширюється erans and military affairs, labor and in- на весь штат, приймаються Генеральною dustry, insurance, health and safety etc. Асамблеєю штату Огайо.

3. Ohio statutes are enacted by the Gen- C. Кодекс у новій редакції регулює широкий eral Assembly, and affect the whole state. спектр питань. До найважливіших належать They take precedence over city ordinanc- такі: організація та функціонування системи es, the regulations of government agen- влади штату і місцевого самоврядування, cies, and the common law. сільське господарство, фінансові установи, комерційні операції, природні ресурси.

4. The Revised Code deals with a wide D. Більшість статутів штату Огайо скла range of subjects. Some of the most im- дають збірку законів під назвою “Кодекс у portant of these include: organization and новій редакції штату Огайо”, який, у свою operation of state and local government;

чергу, систематизується за змістом та поді agriculture;

financial institutions;

com- ляється на теми, розділи і підрозділи.

mercial transactions;

natural resources.

5. Statutes are written laws adopted by a Е. Місцеві закони, які називаються міс legislative authority, and may themselves цевими муніципальними постановами, come from several sources. Statutes af- приймаються муніципальною радою (на fecting the entire state are enacted by the рівні села або міста) і можуть стосуватися Ohio General Assembly. громадського добробуту та комунальних послуг, нерухомості, оподаткування, водо постачання та каналізації, справ ветеранів та військової сфери, робочої сили та ви робництва, страхування, охорони здоров’я та безпеки праці тощо.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. ordinances;

2. financial institutions;

3. subject matter;

4. health and safety;

5. city or village councils;

6. commercial transactions;

7. organization and operation of state and lo cal government;

8. real estate;

9. water and sanitation;

10. federal statutes, enacted by Con gress;

11. take precedence over city ordinances;

12. criminal law and procedure;

13. natural resources;

14. insurance;

15. public utilities;

16. agriculture;

17. family law;

18. a wide range of subjects;

19. written laws adopted by a legislative authority;

20. Ohio statutes are compiled into a set of laws.

Exercise 3C. Translate into English.

1. праця (робоча сила) та виробництво;

2. систематизується за змістом, темами, розділами та підрозділами;

3. транспортні засоби та безпека дорожнього руху;

4. ко мунальні послуги;

5. місцеві закони, які називаються “положеннями”;

6. широкий спектр питань;

7. добробут громадян;

8. водопостачання та каналізація;

9. карне пра во та порядок слухання справи;

10. сімейне право;

11. організація та функціонування системи влади штату та місцевого самоврядування;

12. проведення виборів;

13. су купність статутів штату Огайо складають збірку законів;

14. органи законодавчої влади;

15. вони мають пріоритет щодо муніципальних постанов.

Exercise 3D. Listen to text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – cover стосуватися criminal penalties кримінальні покарання authorized уповноважений, extensively значною мірою зазначений public hearing відкриті слухання parks and public парки та місця recreation відпочинку provide забезпечувати consider розглядати pollution control боротьба із забруднен ням довкілля amend вносити зміни housing житлове забезпечення (поправки) enforce примусово building construc- будівництво та запроваджувати;

tion and safety безпека праці захищати у суді land use and землекористування і court action судове переслідування, development забудівля судовий позов industrial safety техніка безпеки на виробництві Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

АВ 1. Violation of some rules may be a crime А. Норми, прийняті за такою процедурою, where the basic statute or ordinance spe- мають силу закону і можуть примусово за cifically states that a violation is a crime стосовуватися судами таким же чином, як і and provides a penalty. статути.

2. Under the United States and Ohio В. У штаті Огайо багато видів діяльності Constitutions, an administrative agency регулюються переважно нормами, прийня can adopt rules only when a statute or or- тими владою штату та органами місцевого dinance specifically grants such power. самоврядування: боротьба із забрудненням довкілля, житлове забезпечення, техніка безпеки на виробництві тощо.

3. Most rules are adopted under a proce- C. Більше того, самі норми є досить об dure where: proposed rules are published;

меженими. Вони застосовуються тільки в a public hearing or time to respond is окремих галузях, визначених статутами та provided;

the response of the public and постановами.

those affected is considered;

the pro posed rules are amended;

the amended rules are published with an opportunity to respond;

and final rules are published.

4. Many activities in Ohio are governed D. Порушення деяких норм може розцінювати extensively by rules adopted by state or ся як злочин, коли Основний закон або поста local government agencies: pollution нова прямо вказують на те, що таке порушення control, housing, industrial safety, etc. є злочином і за нього передбачено покарання.

5. Rules adopted in this way have the Е. За Конституціями Сполучених Штатів force of law and can be enforced by court Америки і штату Огайо адміністративна action just like statutes. установа має право приймати закони лише тоді, коли статут або постанова прямо нада ють їй таке повноваження.

6. Further, the rules themselves are lim- F. Більшість норм проходять через таку про ited. They can cover only the specific цедуру прийняття: запропоновані норми пу subjects authorized by the statute or or- блікуються, проводяться відкриті слухання dinance. та надається можливість внесення попра вок і доповнень;

розглядаються пропозиції громадськості та всіх тих, кого це стосуєть ся;

вносяться поправки до запропонованих норм;

публікуються норми з поправками та надається можливість їх доповнення;

публі кується остаточний варіант норм.

Exercise 4B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. the authority to adopt administrative rules;

2. a public hearing;

3. pollution control;

4. violation of some rules;

5. to cover only the specific subjects;

6. state or local govern ment agencies;

7. to have the force of law;

8. to grant a power;

9. the amended rules are published with an opportunity to respond;

10. industrial safety;

11. the response of the public and those affected is considered;

12. adoption and effect of rules;

13. to provide a penalty;

14. housing;

15. development of natural resources;

16. final rules are published;

17. many activities in Ohio are governed extensively by;

18. health and sanitation.

Exercise 4C. Translate the following words and word combinations into English.

1. мати силу закону;

2. відкриті слухання;

3. повноваження на прийняття адміні стративних норм;

4. статут або постанова;

5. вносити поправки до запропонованих норм;

6. прийнятий владою штату та органами місцевого самоврядування;

7. житлове будівництво;

8. боротьба із забрудненням довкілля;

9. багато галузей керуються нор мами;

10. за рішенням суду їй надається сила статуту;

11. передбачається покарання;

12. техніка безпеки на виробництві;

13. порушення деяких норм може розцінюватися як злочин;

14. парки та місця відпочинку.

Exercise 4D. Listen to text 4A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Exercise 5. Translate into Ukrainian.

1. present vitality;

2. President’s subordinates;

3. a public hearing;

4. pollution control;

5. to administer justice;

6. usage and custom;

7. ordinances;

8. financial institutions;

9. is based on generations of experience;

10. case law;

11. state or local government agencies;

12. to have the force of law;

13. government agencies;

14. written law;

15. are bound to follow the precedents;

16. equal or lower courts;

17. subject matter;

18. housing;

19. de velopment of natural resources;

20. final rules are published;

21. health and safety;

22. spe cial concern;

23. national court system;

24. supreme law of the nation 25. city or village councils;

26. continuity and consistency;

27. written (statutory law);

28. basic concepts;

29. real estate;

30. water and sanitation;

31. administrative law;

32. the amended rules are published with an opportunity to respond;

33. industrial safety;

34. courts of equal rank;

35. principles, rules, and concepts;

36. family law;

37. individual rights;

38. fundamental law;

39. legislative bodies;

40. a wide range of subjects;

41. written laws adopted by a legislative authority;

42. to be well reasoned or address new problems;

43. to record its de cision in a written opinion;

44. the response of the public and those affected is considered;

45. adoption and effect of rules;

46. take precedence over city ordinances;

47. criminal law and procedure;

48. to respond to the changing needs of the society;

49. the similar factual situations;

50. limited authority;

51. to set standards;

52. the precedents established by the lower courts;

53. insurance;

54. violation of some rules;

55. public utilities;

56. a product of judicial rather than legislative power.

Exercise 6. Translate into English.

1. робоча сила та виробництво;

2. тлумачення законів та відправлення право суддя;

3. керуватися прецедентами;

4. загальне право виникло у Великій Британії;

5. обмежена влада;

6. систематизується за змістом та підрозділяється на розділи і підрозділи;

7. судові рішення, викладені у письмовій формі;

8. значення справи як прецеденту;

9. спадкоємність та узгодженість;

10. національна судова система;

11. прийнятий владою штату та органами місцевого самоврядування;

12. житлове будівництво;

13. верховний закон країни;

14. безпека дорожнього руху;

15. суди того ж самого або нижчого рівнів;

16. загальне право;

17. комунальні послуги;

18. місцеві закони, що називаються “положеннями”;

19. права особи;

20. законодавчі органи;

21. окреме положення;

22. конституційне або основне право;

23. охорона здоров’я і покращення санітарних умов;

24. повноваження на прийняття адміністративних норм;

25. широкий спектр питань;

26. техніка безпеки на виробництві;

27. порушен ня деяких норм може розцінюватися як злочин;

28. добробут громадян;

29. водопос тачання та каналізація;

30. відповідати потребам суспільства;

31. коли суд виносить рішення в окремій справі;

32. карне право та слухання;

33. боротьба із забруднен ням довкілля;

34. багато галузей керуються переважно нормами;

35. сімейне право;

36. організація та функціонування систем влади штату та місцевого самоврядування;

37. проведення виборів;

38. рішення, а також принципи та аргументи, за якими вони виносились;

39. адміністративне право;

40. більшість статутів штату Огайо склада ють збірку законів;

41. урядові установи;

42. добре обґрунтовані прецеденти;

43. фак тичні обставини;

44. писані закони;

45. прецедентне право;

46. органи законодавчої влади;

47. комерційні установи;

48. повноваження приймати закони;

49. ґрунтується на вироках судів у кримінальних справах;

50. мають пріоритет над муніципальними постановами;

51. мати силу закону;

52. відкриті слухання.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate it into Ukrainian. Use Vocabulary-2 and Exercise 2A.

TEXT The common law. The common law is a large body of principles, rules, and _ (1). The common law was not based on written (_) (2) law, but many of its basic con cepts have been _ (3) into the written law through usage and _ (4). Because it is created by the courts, _ (5) law is a product of _ (6) rather than legislative power. Because it is based on _ (7) of experience, it gives _ (8) and _ (9) to the law. It also allows the law to _ (10) to the changing needs of society.

The common law _ (11) in England and was brought to the USA by the colo nists. It _ (12) its present _ (13) to the custom, begun in the 17th century, of recording not only judicial proceedings and decisions, but the principles and _ (14) behind them. When a court _ (15) a case and records its decision in a written opin ion, that opinion, or case, becomes a “_ (16)”. That is, the principles on which the case was decided may be used to decide future cases with similar _ (17) situations.

The _ (18) of a case as precedent depends mainly on the court in which it is de cided. A higher court is not _ (19) to follow the precedents established by the lower courts in its jurisdiction. Lower courts, however, are _ (20) to follow the precedents of the higher courts having _ (21) over them. Courts of equal _ (22) may use each other’s precedents, just as the courts of one state may borrow from the precedents of another state or federal court. Courts often use the precedents of equal or lower courts, the courts of other states, and the federal courts when such precedents are well _ (23) or _ (24) new problems.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises 3A–4A in case of difficulties.

TEXT Statutory Law. Statutes are written laws adopted by a legislative authority, and may themselves come from several sources. Statutes affecting the entire state are enacted by the Ohio General Assembly. Federal statutes, enacted by Congress, also affect all of Ohio. Lo cal laws, called ordinances, are enacted by city or village councils.

State Statutes Ohio statutes are enacted by the General Assembly, and affect the whole state. They take precedence over city ordinances, the regulations of government agencies, and the common law.

Most Ohio statutes are compiled into a set of laws called the “Ohio Revised Code”, which is arranged according to subject matter into titles, chapters. The Revised Code deals with a wide range of subjects. Some of the most important of these include: organization and operation of state and local government;

agriculture;

financial institutions;

commercial transactions;

natural resources;

business organizations;

courts and procedures;

criminal law and procedure;

family law;

education;

elections;

health and safety;

insurance;

labor and industry;

liquor control;

motor vehicles and traffic;

occupations and professions;

public utilities;

public welfare;

real estate;

roads;

taxation;

veterans and military affairs;

and water and sanitation.

TEXT Administrative Law. Adoption and Effect of Rules. The authority to adopt administra tive rules is a kind of legislative power. Under the United States and Ohio Constitutions, an administrative agency can adopt rules only when a statute or ordinance specifically grants such power. Further, the rules themselves are limited. They can cover only the specific subjects authorized by the statute or ordinance.

Most rules are adopted under a procedure where: proposed rules are published;

a pub lic hearing or time to respond is provided;

the response of the public and those affected is considered;

the proposed rules are amended;

the amended rules are published with an opportunity to respond;

and final rules are published. Rules adopted in this way have the force of law and can be enforced by court action just like statutes. Violation of some rules may be a crime where the basic statute or ordinance specifically states that a violation is a crime and provides a penalty.

Many activities in Ohio are governed extensively by rules adopted by state or local government agencies. Some examples include: development of natural resources;

parks and public recreation;

pollution control;

health and sanitation;

liquor control;

housing;

building construction and safety;

land use and development;

industrial safety.

Exercise 9. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate the fol lowing texts into English.

VOCABULARY – походити originate from Іоанн Безземельний John Lackland устрій structure Велика хартія Magna Charta вільностей установлення establishment поділ влади separation of powers закріплювати outline суверенітет народу sovereign will of the people порядок procedure to забезпечення provision утворення establish принцип principle of права людини human rights діяльності functioning середньовічний medieval Білль про права Bill of Rights TEXT Термін “конституція” - латинського походження і походить від слова constitutio – “устрій”, “установлення”. “Словник іншомовних слів” стверджує, що конституція – “основний закон держави, який визначає основи політичної, економічної і правової системи країни. Конституція закріплює форму правління, порядок утворення, прин ципи діяльності і компетенцію центральних і місцевих державних органів, виборчу систему, права і обов’язки громадян, організацію та принципи правосуддя тощо”.

Сучасний європейський конституціоналізм має витоки у середньовічній Англії, адже в 1215 році тут, на вимогу повсталих баронів та городян король Іоанн Без земельний затвердив Велику хартію вольностей, що вперше законодавчим шляхом обмежила королівську владу.

Першою загальновизнаною у світі конституцією є Конституція Сполучених Штатів Америки, прийнята в 1787 р. Молода демократична держава, яку утворили європейські колоністи в Північній Америці, одразу зафіксувала в законодавчому по рядку принципи поділу влади, суверенітету народу та забезпечення природних прав людини. Правам людини було присвячено прийнятий в 1791 р. Білль про права, що увійшов до Конституції США.

VOCABULARY – суспільні social relations управління state affairs відносини державними справами administration правова держава law-governed state широкомасштабний large-scale суверенітет sovereignty доступний available мислитель thinker забезпечення прав guarantee rights неподільний indivisible верстви населення strata of the population рівноправність equality соціальний захист social security TEXT Будь-яка конституція покликана встановити певні правила, за якими мають будуватися найважливіші суспільні відносини. У сучасній Конституції України цьому присвячено передусім I розділ.

Ст. 1 Конституції України проголошує: “Україна є суверенна і незалежна, демо кратична, соціальна і правова держава”.

Суверенітет – одна з найстаріших категорій конституційного права. За часів середньовіччя суверенами вважалися монархи. У ХVI ст. видатний мислитель Ж. Боден висунув концепцію народного суверенітету, за якою джерелом влади в будь якій державі є народ. “Суверенітет і незалежність держави означають, що її влада є верховною, повною, самостійною і неподільною у відносинах, які мають місце у межах кордонів держави, а також її незалежність і рівноправність у взаємовідносинах з іншими державами”.

Демократичний характер української держави означає, що вона має на меті створення сприятливих умов для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами.

Характеризуючи державу як соціальну, Конституція передбачає орієнтацію на здійснення широкомасштабної та ефективної політики, виявом чого є забезпечення прав людини, формування доступних для різних верств систем освіти, охорони здоров’я і соціального захисту.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – compilation система repeal a law скасувати закон rules and principles правила та принципи by direct vote прямим голосуванням establish визначати provision положення rights and duties права і обов’язки public works громадські роботи conduct поведінка state programs програми на рівні штату property власність operation функціонування customs традиції counterpart відповідник accept приймати local government місцеве самоврядування individual rights права людини judge оцінювати referendum референдум subordinate підпорядкований adopt a law прийняти закон prevail мати верховенство Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – органи влади bodies of power Прем’єр-міністр Prime Minister поділ влади division of power за поданням on the suggestion of Верховна Рада Verkhovna Rada Кабінет міністрів Cabinet of Ministers повноваження powers державний state sovereignty суверенітет прийняття законів making laws економічна economic самостійність independence правонаступництво succession акти Президента Presidential acts міжнародні international податкова політика taxation policy відносини relations зовнішньополітична foreign policy виконання законів observance of the діяльність laws представляти represent the state зайнятість employment державу населення здійснювати administer внутрішня політика domestic policy керівництво підписувати закони sign laws зовнішня політика foreign policy право вето right to veto цінова політика pricing policy наступне повернення subsequent return суд загальної general jurisdiction юрисдикції court повторний розгляд repeat спеціалізований суд specialized court consideration за згодою with the consent of Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – scope діапазон contract law договірне право tort делікт entirely повністю remedies відшкодування benefits відшкодування injuries ушкодження criminal conduct злочинна поведінка damage збитки workers’ compensation компенсація робітникам cause заподіювати concept поняття negligence необачність interpret тлумачити wrongful act правопорушення entwined with переплітатися з liability відповідальність unify об’єднувати suffer одержувати stabilize стабілізувати automobile автомобільні flexibility гнучкість accidents аварії property law майнове право meet new situations розв’язувати нові проблеми cover регулювати TEXT Scope of the Common Law in Ohio. Many major divisions of Ohio law are governed almost entirely, or in significant respects, by the common law. One important subject gov erned almost entirely by common law is “torts”. Torts is the division of the law which deals with remedies for injuries or damage caused by negligence, or other wrongful acts. For example, most of the law governing the question of liability for injuries suffered in auto mobile accidents is based on the common law of torts. Another important subject governed extensively by common law principles is property law. Contract law is covered partly by the common law and partly by statutes. Some parts of the law are based entirely on statute, for example, the conduct which is considered a crime, and the benefits which are available under workers’ compensation.

Сommon-law principles and concepts are used to decide if, or how, a statute, ordi nance, or regulation applies to a particular situation. Further, when a statute, ordinance, or regulation is interpreted in a certain way, the interpretation itself becomes part of the com mon law, and is thus entwined with the written law.

The Importance of the Common Law. The common law is important not merely be cause it represents a substantial part of all law, but also because it provides a process which unifies and stabilizes the law while giving the law the flexibility to meet new situations.

Exercise 13. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – засади principles свавілля totalitarian governing взаємовідносини relations передумова condition викладати state стримування checks стаття (документу) Article противаги balances честь honor перевага disbalance гідність dignity уникати avoid недоторканість inviolability непритаманний overbalancing визнати recognize просвітник Enlightenment thinkers суспільна цінність social value нехтувати neglect втілення в реальність implementation наділяти provide with спрямованість policy перебудова restructuring проголошувати state депутат MP (Member of Parliament) здійснювати exercise підпорядкований subordinate запобігати prevent TEXT Основні засади взаємовідносин держави і особи викладено у статтях 3 та 4 нової Конституції. Людина, її здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою суспільною цінністю. Саме права і свободи людини та їхнє втілення в реальність визначають основний зміст і спрямованість нашої держави.

Ст. 6 Конституції проголошує: “Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову”. Реалізація цього принципу в практичній діяльності покликана запобігти концентрації всієї влади в руках однієї особи чи одного органу, що загрожує свавіллям у здійсненні керівництва державою.

Важливою передумовою втілення в практику цього принципу є створення системи взаємних стримувань і противаг між різними гілками влади. Для запобігання переваги однієї гілки влади над іншими необхідна чітко визначити компетенцію кожної з них та створити реальні можливості уникнути спроб будь-якої гілки влади виконувати непритаманні їй функції.

Теорія поділу влади була висунута ще європейськими просвітниками XVII–XVIII cт. Більшовики, прийшовши до влади в 1917 році, знехтували нею, наді ливши ради і законодавчими, і виконавчими повноваженнями. Спроба повернення суспільства до принципу поділу влади відбулася в роки ініційованої М. С. Горбачо вим перебудови. Відповідно до даного принципу, до складу парламенту не можуть обиратися працівники виконавчих органів, у т.ч. міністри. Не можуть бути депута тами й судді. Виконавчий апарат мусить бути підпорядкований законодавчим орга нам, а суд і прокуратура – незалежні від обох. Це - елементарна основа організації правової держави.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN accept приймати address адресувати, звертатися до administer здійснювати керівництво administer justice відправляти правосуддя administrative law адміністративне право adopt приймати (постанову тощо) adopt a law прийняти закон adopted прийнятий affect поширюватися (на) amend вносити зміни (поправки) Article стаття (документа) authorized уповноважений, зазначений automobile accident автомобільна аварія available доступний avoid уникати balances противаги benefits відшкодування Bill of Rights Білль про права building construction and safety будівництво та безпека праці business organizations підприємницькі структури by direct vote прямим голосуванням Cabinet of Ministers Кабінет міністрів case law прецедентне право cause заподіювати checks стримування city (village) councils муніципальні ради міста (села) commercial transaction комерційна операція common law загальне право compilation система concept поняття concern увага, турбота condition передумова conduct поведінка consider розглядати consistency узгодженість, послідовність constitutional law конституційне право continuity спадкоємність contract law договірне право counterpart відповідник court action судове переслідування courts and procedures суди та порядок проведення засідання cover стосуватися;

регулювати criminal conduct злочинна поведінка criminal law карне право criminal penalties кримінальні покарання customs традиції damage збитки decide a case виносити рішення у справі dignity гідність disbalance нерівновага division of power поділ влади domestic policy внутрішня політика economic independence економічна самостійність elections вибори employment зайнятість населення enact приймати, встановлювати enforce примусово запроваджувати Enlightenment thinker мислитель епохи Просвітництва entirely повністю entwined with переплітатися з equal rank однаковий рівень equality рівноправність establish визначати establishment установлення executive branch виконавча гілка влади exercise здійснювати;

користуватися extensively значною мірою factual situations фактичні обставини family law сімейне право financial institutions фінансові установи flexibility гнучкість foreign policy зовнішньополітична діяльність (політика) fundamental law основний закон;

конституція general jurisdiction court суд загальної юрисдикції generation покоління govern керувати grant надавати guarantee rights забезпечувати права health and safety охорона здоров’я та безпека праці honor честь housing житлове забезпечення human rights права людини immunity звільнення від відповідальності impact сила дії implementation втілення в реальність individual rights права особи indivisible неподільний industrial safety техніка безпеки на виробництві injuries ушкодження insurance страхування international relations міжнародні відносини interpret тлумачити interwoven взаємопов’язаний inviolability недоторканість John Lackland Іоанн Безземельний judge оцінювати judicial branch судова гілка влади jurisdiction сфера повноважень, юрисдикція labor and industry робоча сила та виробництво land use and development землекористування large-scale широкомасштабний law-governed state правова держава legislative bodies законодавчі органи liability відповідальність limited authority обмежені повноваження local government місцеве самоврядування Magna Charta Велика хартія вільностей making laws прийняття законів medieval середньовічний meet new situations розв’язувати нові проблеми motor vehicles and traffic транспортні засоби та безпека дорожнього руху MP (Member of Parliament) депутат natural resources природні ресурси neglect нехтувати negligence необачність not bound незобов’язаний observance of the laws виконання законів Ohio General Assembly Генеральна Асамблея штату Огайо on the suggestion of за поданням operation функціонування ordinances місцеві муніципальні постанови originate виникати originate from походити outline закріплювати overbalancing непритаманний;

що порушує рівновагу owe завдячувати parks and public recreation парки та місця відпочинку policy спрямованість (політика) pollution control боротьба із забрудненням довкілля powers повноваження precedent прецедент Presidential acts акти Президента prevail мати верховенство prevent запобігати pricing policy цінова політика Prime Minister Прем’єр-міністр principle of functioning принцип діяльності principles засади;

норми procedure to establish порядок утворення property власність property law майнове право provide забезпечувати provide with наділяти provision забезпечення;

положення public hearing відкриті слухання public utilities комунальні послуги public welfare громадський добробут public works громадські роботи real estate нерухомість reasoning аргументація recognize визнати referendum референдум relations взаємовідносини remedies відшкодування repeal a law скасувати закон repeat consideration повторний розгляд represent the state представляти державу reserve відносити respond to реагувати на restructuring перебудова right to veto право вето rights and duties права і обов’язки rules and principles правила та принципи scope діапазон separation of powers поділ влади set standards встановлювати критерії sign laws підписувати закони social relations суспільні відносини social security соціальний захист social value суспільна цінність sovereign will of the people суверенна воля народу sovereignty суверенітет specialized court спеціалізований суд spell out визначати stabilize стабілізувати state викладати;

проголошувати state affairs administration управління державними справами state power bodies органи влади state programs програми на рівні штату state sovereignty державний суверенітет statutes статути statutory статутний statutory law статутне право strata of the population верстви населення structure устрій subject matter зміст subordinate підпорядкований subordinates підлеглі subsequent return наступне повернення succession правонаступництво suffer одержувати (поранення тощо) supreme law of the nation найголовніший закон країни taxation оподаткування taxation policy податкова політика thinker мислитель tort делікт (незначне правопорушення) totalitarian governing свавілля unify об’єднувати United States Supreme Court Верховний Суд Сполучених Штатів Америки usage and custom звичаї та традиції Verkhovna Rada Верховна Рада vitality життєздатність water and sanitation водопостачання та каналізація well reasoned добре обґрунтований with the consent of за згодою workers’ compensation компенсація робітникам written law писане право wrongful act правопорушення UKRAINIAN – ENGLISH автомобільна аварія automobile accident адміністративне право administrative law адресувати address акти Президента Presidential acts аргументація reasoning Білль про права Bill of Rights боротьба із забрудненням довкілля pollution control будівництво та безпека праці building construction and safety Велика хартія вільностей Magna Charta верстви населення strata of the population Верховна Рада Verkhovna Rada Верховний Суд Сполучених Штатів Америки United States Supreme Court взаємовідносини relations взаємопов’язаний interwoven вибори elections визнати recognize визначати establish;

spell out викладати (зміст тощо) state виконавча гілка влади executive branch виконання законів observance of the laws виникати originate виносити рішення у справі decide a case відкриті слухання public hearing відносити reserve відповідальність liability відповідник counterpart відправляти правосуддя administer justice відшкодування benefits;

remedies власність property вносити зміни (поправки) amend внутрішня політика domestic policy водопостачання та каналізація water and sanitation встановлювати enact встановлювати критерії set standards втілення в реальність implementation Генеральна Асамблея штату Огайо Ohio General Assembly гідність dignity гнучкість flexibility громадський добробут public welfare громадські роботи public works делікт (незначне правопорушення) tort депутат MP (Member of Parliament) державний суверенітет state sovereignty діапазон scope добре обґрунтований well reasoned договірне право contract law доступний available економічна самостійність economic independence житлове забезпечення housing життєздатність vitality за згодою with the consent of за поданням on the suggestion of забезпечення provision забезпечувати provide забезпечувати права guarantee rights завдячувати owe загальне право common law зазначений authorized зайнятість населення employment законодавчі органи legislative bodies закріплювати outline запобігати prevent заподіювати cause засади principles збитки damage звертатися до address звичаї та традиції usage and custom звільнення від відповідальності immunity здійснювати exercise здійснювати керівництво administer землекористування land use and development злочинна поведінка criminal conduct зміст subject matter значною мірою extensively зовнішньополітична діяльність (політика) foreign policy Іоанн Безземельний John Lackland Кабінет міністрів Cabinet of Ministers карне право criminal law керувати govern комерційна операція commercial transaction компенсація робітникам workers’ compensation комунальні послуги public utilities конституційне право constitutional law конституція fundamental law користуватися exercise кримінальні покарання criminal penalties майнове право property law мати верховенство prevail мислитель thinker мислитель епохи Просвітництва Enlightenment thinker міжнародні відносини international relations місцеве самоврядування local government місцеві муніципальні постанови ordinances муніципальні ради міста (села) city (village) councils надавати grant наділяти provide with найголовніший закон країни supreme law of the nation наступне повернення subsequent return недоторканість inviolability незобов’язаний not bound необачність negligence неподільний indivisible непритаманний overbalancing нерівновага disbalance нерухомість real estate нехтувати neglect норми principles об’єднувати unify обмежені повноваження limited authority одержувати (поранення тощо) suffer одного рівня equal rank оподаткування taxation органи влади state power bodies основний закон fundamental law охорона здоров’я та безпека праці health and safety оцінювати judge парки та місця відпочинку parks and public recreation перебудова restructuring передумова condition переплітатися з entwine with писане право written law підлеглі subordinates підписувати закони sign laws підпорядкований subordinate підприємницькі структури business organizations поведінка conduct повністю entirely повноваження powers повторний розгляд repeat consideration податкова політика taxation policy поділ влади division (separation) of power(s) покоління generation положення provision поняття concept порядок утворення procedure to establish послідовність consistency походити originate from поширюватися (на) affect права і обов’язки rights and duties права людини human rights права особи individual rights правила та принципи rules and principles право вето right to veto правова держава law-governed state правонаступництво succession правопорушення wrongful act представляти державу represent the state Прем’єр-міністр Prime Minister прецедент precedent прецедентне право case law приймати accept приймати (постанову тощо) adopt;

enact приймати закон adopt a law прийнятий adopted прийняття законів making laws примусово запроваджувати enforce принцип діяльності principle of functioning природні ресурси natural resources проголошувати state програма на рівні штату state program противаги balances прямим голосуванням by direct vote реагувати на respond to регулювати cover референдум referendum рівноправність equality робоча сила та виробництво labor and industry розв’язувати нові проблеми meet new situations розглядати consider свавілля totalitarian governing середньовічний medieval сила дії impact система compilation сімейне право family law скасувати закон repeal a law соціальний захист social security спадкоємність continuity спеціалізований суд specialized court спрямованість (політика) policy стабілізувати stabilize стаття (документа) article статут statute статутне право statutory law статутний statutory стосуватися cover страхування insurance стримування checks суверенітет sovereignty суверенна воля народу sovereign will of the people суд загальної юрисдикції general jurisdiction court суди та порядок проведення засідання courts and procedures судова гілка влади judicial branch судове переслідування court action суспільна цінність social value суспільні відносини social relations сфера повноважень jurisdiction техніка безпеки на виробництві industrial safety тлумачити interpret традиції customs транспортні засоби та безпека дорожнього руху motor vehicles and traffic турбота concern увага concern узгодженість consistency уникати avoid уповноважений authorized управління державними справами state affairs administration установлення establishment устрій structure ушкодження injuries фактичні обставини factual situations фінансові установи financial institutions функціонування operation цінова політика pricing policy честь honor широкомасштабний large-scale що порушує рівновагу overbalancing юрисдикція jurisdiction UNIT COURTS Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

The Courts. The courts are the overseers(l) of the law. 1. наглядачі;

контролери They administer the law (2), resolve disputes (3) under дотримання the law, and strive to apply the law (4) in a fair and im- 2. відправляти partial (5) manner. правосуддя;

Ohio, like other states, is served by two separate court 3. вирішувати спори;

systems, state and federal. Both systems are organized into 4. застосовувати закон;

three basic levels of court: trial courts (6), intermediate 5. неупереджений;

courts of appeals (7), and a high court (8), or Supreme 6. суди першої інстанції;

Court. The state courts are primarily (9) concerned with 7. проміжні апеляційні cases (10) arising under state law;

the federal courts are суди;

primarily concerned with cases arising under federal law. 8. Верховний суд;

Ohio Trial Courts. Trial courts bear the main burden 9. перш за все;

(11) in the administration of justice. Cases begin, and in 10. справа (у суді);

most instances are resolved (12), in the trial court. Ohio has 11. тягар;

several kinds of trial courts. Each court has the jurisdiction 12. вирішувати (power or authority) to handle particular kinds of cases.

(суперечку);

The trial courts in Ohio include: common pleas courts 13. суди загального права;

(13), which have general civil and criminal jurisdiction 14. цивільна та (14), and correspondingly broad powers;

municipal courts кримінальні юрисдикції;

(15) and county courts (16), which have jurisdiction in 15. муніципальні суди;

lesser civil and criminal cases and herefore lesser powers 16. окружні суди;

than common pleas courts;

and mayors’ courts (17), which 17. суди мера (міського do not have civil jurisdiction and have only very limited голови);

criminal powers. Ohio also has the Court of Claims (18), 18. претензійні суди;

which handles suits against the state or its agencies.

19. загальна юрисдикція;

Common Pleas Courts. The common pleas court is the 20. певні справи;

most important of Ohio’s trial courts. It is Ohio’s court of 21. виключна юрисдикція;

general jurisdiction (19) – most serious civil or criminal 22. фелонії (категорія cases must be brought there. Moreover, it is the only trial тяжких злочинів);

court which has the power to deal with certain matters 23. виправний срок, (20), that is, it has exclusive jurisdiction (21) in certain ув’язнення;

matters. For example, the common pleas court has exclu 24. цивільні справи;

sive jurisdiction over felonies (22) (a felony is a serious 25. судові позови;

crime for which the penalty is a penitentiary term (23) or 26. надзвичайні засоби death). Generally, in civil matters (24), the common pleas судового (правового) court has exclusive jurisdiction in lawsuits (25) seeking захисту certain extraordinary remedies (26).

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Trial courts bear the main burden in the А. Суди штату розглядають переважно administration of justice. Cases begin, and справи, що виникають відповідно до за in most instances are resolved, in the trial конів штату;

федеральні суди здебільшо court. го розглядають справи, пов’язані із пору шенням федеральних законів.

2. The common pleas court is the most im- В. Суди наглядають за дотриманням за portant of Ohio’s trial courts. It is Ohio’s конів. Вони здійснюють судочинство, ви court of general jurisdiction-most serious рішують спори відповідно до закону та civil or criminal cases must be brought намагаються неупереджено і справедли there. во застосовувати закони.

3. The state courts are primarily concerned C. Судами першої інстанції штату Огайо є:

with cases arising under state law;

the feder- суди загального права, що мають загальну al courts are primarily concerned with cases цивільну та кримінальну юрисдикцію і, arising under federal law. відповідно, широкі повноваження;

муні ципальні та окружні суди, що мають обме жену юрисдикцію у вирішенні цивільних та кримінальних справ і, відповідно, вужчі повноваження, ніж суди загального права, а також суди мера (міського голови), що не мають юрисдикції на розгляд цивіль них справ та мають обмежену юрисдик цію на розгляд кримінальних справ.

4. The courts are the overseers of the law. D. Суди першої інстанції несуть на собі They administer the law, resolve disputes головний тягар відправлення правосуд under the law, and strive to apply the law in дя. Слухання справ розпочинається і (у a fair and impartial manner. більшості випадків) закінчується саме у судах першої інстанції.

5. The trial courts in Ohio include: common Е. Суд загального права є найважливі pleas courts, which have general civil and шим у системі судів першої інстанції criminal jurisdiction, and correspondingly штату Огайо. Цей суд є судом загальної broad powers;

municipal courts and county юрисдикції – найсерйозніші цивільні та courts, which have jurisdiction in lesser civil кримінальні справи повинні розглядати and criminal cases and therefore lesser pow- ся саме тут.

ers than common pleas courts;

and mayors’ courts, which do not have civil jurisdiction and have only very limited criminal powers.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. the main burden of administration of justice;

2. the overseers of law;

3. to аpply the law in a fair and impartial manner;

4. civil matters;

5. trial courts;

6. common pleas court;

7. court of general jurisdiction;

8. to have exclusive jurisdiction in certain matters;

9. in most instances are resolved;

10. limited criminal powers;

11. the penalty is a penitentiary term or death;

12. extraordinary remedies;

13. municipal courts;

14. two separate court systems, state and federal;

15. intermediate courts of appeal;

16. cases arising under state law;

17. general civil and criminal jurisdiction;

18. to administer the law;

19. high court or Supreme Court;

20. Court of Claims;

21. county courts.

Exercise 1C. Translate into English.

1. суд першої інстанції;

2. відповідно до закону;

3. суд загальної юрисдикції;

4. суд мера (міського голови);

5. головний тягар відправлення правосуддя;

6. розгля дати справи;

7. проміжний апеляційний суд;

8. обмежена юрисдикція;

9. справи ви рішуються саме в судах першої інстанції;

10. вищий суд або Верховний суд;

11. три основні рівні судів;

12. муніципальні та окружні суди;

13. юрисдикція (право або повноваження);

14. Претензійний суд;

15. широкі повноваження.

Exercise 1D. Listen to Text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – judicial system судова система evidence докази, свідчення trial судовий процес proceedings судовий розгляд, провадження у справі, процесуальна дія, establish встановлювати процедури intermediate проміжний суд decision рішення court districts округи last resort остання інстанція appeals апеляції intermediate step проміжна ланка principal найголовніша party сторона (у справі) function функція plain (prejudicial) судова помилка, яка здатна error вплинути на правомірність review перегляд(ати) судового рішення determine встановити interpret тлумачити uphold (affirm) затвердити (рішення) original юрисдикція суду reverse скасовувати (рішення) jurisdiction першої інстанції transcript of the розшифрована стенограма evidence протоколу судового засідання Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Use Vocabulary 2.

AB 1. The goal of the judicial system is that А. Апеляційний суд має право скасувати complete and equal justice be achieved рішення суду нижчого рівня та поверну at the trial of every case. Sometimes trial ти справу до суду першої інстанції для courts make mistakes;

the court of appeals перегляду або для будь-яких додаткових was established to correct these mistakes. судових процедур.

2. The court of appeals may reverse and В. Найважливішим обов’язком апеляцій send the case back for a new trial, or it might них судів в Огайо є розгляд питань, що simply send the case back for whatever fur- виникли у судах загального права, муні ther proceedings are needed. ципальних та окружних судах. Апеляцій ні суди переважно працюють із протоко лами судових засідань.

3. The principal function of the court of ap- C. Хоча рішення у багатьох справах ви peals is to review cases appealed from trial носяться окружними апеляційними су courts to determine whether the law was дами, ці суди не є судами останньої ін correctly interpreted and applied. If the mis- станції;

вони виступають проміжною takes affect a party’s rights, they constitute ланкою між судами першої інстанції та plain (or “prejudicial”) error. Верховним судом.

4. The most important duty of the courts D. Найважливішою функцією апеляцій of appeals in Ohio is to review questions ного суду є перегляд справ, на які було brought to them from common pleas courts, подано апеляцію у судах першої інстан municipal courts, and county courts. The ції, та з’ясування того, чи правильно було courts of appeal mostly work with tran- витлумачено і застосовано закони. Якщо scripts of evidence. помилки порушують права будь-якої із сторін, то вони вважаються такими, що здатні вплинути на правомірність судо вого рішення.

5. Although many cases end with a decision Е. Метою судової системи є забезпечення by a district court of appeals, such courts are повної та однакової стосовно всіх сторін not the last resort but an intermediate step справедливості під час розгляду кожної from the trial courts to the Supreme Court. справи. Іноді суди першої інстанції по миляються;

саме для виправлення таких помилок було створено апеляційний суд.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. juridical system;

2;

intermediate step from the trial courts to the Supreme Court;

3. to review questions brought from common pleas courts and county courts;

4. to review cases appealed from trial courts;

5. a transcript of the evidence;

6. court of last resort;

7. to uphold (affirm) the lower court;

8. unfairly affect the parties in the case;

9. to constitute plain error;

10. complete and equal justice;

11. to determine whether the law was correctly interpreted and applied;

12. to hear evidence;

13. substantially affect;

14. to take whatever action is necessary to do justice;

15. to send the case back for a new trial;

16. proceedings;

17. review of a case;

18. prejudicial error.

Exercise 2C. Translate into English.

1. розглядати апеляції;

2. тлумачити та застосовувати закон;

3. помилка, здатна вплинути на правомірність судового рішення;

4. затвердити рішення суду нижчого рівня (нижчої інстанції);

5. проміжна ланка;

6. перегляд справ;

7. виправляти помил ки;

8. обов’язком апеляційного суду є перегляд справи, на яку було подано апеля цію;

9. суди останньої інстанції;

10. значною мірою вплинула;

11. сторона у справі;

12. повертати справу для перегляду.

Exercise 2D. Listen to Text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – the most з найширшими remand (judgments) повертати (рішення) powerful повноваженнями для перегляду empowered уповноважений modify judgments змінювати рішення rules of procedure процесуальні норми, правила final determination остаточне вирішення судочинства appellate апеляційна effective дієвий jurisdiction юрисдикція efficient кваліфікований study group дослідницька група rules of правила нагляду за superintendence процедурою проведення засідань final judgment остаточне рішення Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Within its appellate jurisdiction the А. Верховний Суд має, за обов’язком, на Supreme Court is empowered to review final глядати за діяльністю усіх судів штату, judgments and orders of lower courts;

to af- та слідкувати за справедливим, дієвим firm, reverse, remand, or modify judgments;

і кваліфікованим відправленням право and to do whatever is necessary to render a суддя.

just and final determination of a case.

2. The Supreme Court has some important В. У межах власної апеляційної юрис additional duties. These duties include for дикції Верховний суд має право пере example, prescribing rules of procedure. глядати остаточні рішення та постанови судів нижчого рівня;

затверджувати, ска совувати, повертати для перегляду або змінювати судові рішення та здійсню вати все необхідне для справедливого і остаточного вирішення справи.

3. The Ohio Supreme Court is the highest C. Для забезпечення ефективної роботи and most powerful court in Ohio. It is pri- усіх судів штату Огайо, Верховний суд marily a court of appeals and is Ohio’s court запровадив правила нагляду за проведен of last resort. ням судового процесу і заснував різні ко мітети та дослідницькі групи.

4. The Supreme Court has the duty to over- D. Верховний Суд має також важливі see the activities of all courts in the state, додаткові обов’язки. До них можна від and to see that justice is being administered нести, наприклад, розроблення процесу fairly, effectively, and efficiently. альних норм.

5. The Supreme Court has published rules Е. Верховний Суд Огайо є найвищим су of superintendence and established various дом штату з найширшими повноважен committees and study groups to ensure the нями. Переважно – це апеляційний суд efficient operation of all courts in Ohio. та суд останньої інстанції Огайо.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. rules of superintendence;

2. to affirm, remand or modify judgments;

3. prescribing rules of procedure;

4. to review final judgments;

5. the highest and the most powerful court in Ohio;

6. extraordinary cases;

7. important additional duties;

8. appellate jurisdiction;

9. to empower;

10. just and final determination of a case;

11. orders of lower courts;

12. to ensure the efficient operation of all courts in Ohio;

13. effectively and efficiently;

14. study groups;

15. original (trial) jurisdiction.

Exercise 3C. Translate into English.

1. наглядати за діяльністю усіх судів штату;

2. правила нагляду за проведенням судового процесу;

3. зробити усе необхідне для винесення справедливого рішення у справі;

4. виступати як апеляційний суд та суд останньої інстанції Огайо;

5. апеля ційна юрисдикція;

6. змінювати судові рішення;

7. додаткові обов’язки;

8. постанови судів нижчого рівня;

9. укладання процесуальних норм;

10. апеляції до Верховного Суду надходять переважно з окружних апеляційних судів.

Exercise 3D. Listen to Text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – handle розглядати Associate Justice член (Верховного) суду (справу) criminal cases кримінальні for the life term довічно (на довічний термін) справи misdemeanor місдімінор (незначне правопорушення) consent згода Chief Justice голова (Верховного) суду Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. The district courts are courts of general А. Структура федеральних судів при jurisdiction and correspond to Ohio’s com- близно відповідає структурі судової сис mon pleas courts. The district courts handle теми штату Огайо, до якої входять суди all types of criminal cases (felonies as well першої інстанції, апеляційні суди та as misdemeanors) which arise under federal Верховний Суд.

statutes, and many kinds of civil cases.

2. The United States Courts of Appeal hear В. Федеральні суди займаються переваж appeals from the district courts and their de- но застосуванням федеральних законів і cisions may be appealed to the United States працюють незалежно від судів штатів.

Supreme Court.

3. The federal court structure is roughly sim- C. Апеляційні суди Сполучених Штатів ilar to the Ohio structure, with trial courts, Америки розглядають апеляції на рішен courts of appeals, and the Supreme Court. ня федеральних районних судів і їх рішен ня можуть оскаржуватися у Верховному суді Сполучених Штатів Америки.

4. It consists of the Chief Justice and eight D. Федеральні районні суди є судами Associate Justices all of whom are appoint- загальної юрисдикції і відповідають ed for the life terms by the President with судам загального права штату Огайо.

the advice and consent of the Senate. Федеральні районні суди розглядають усі види кримінальних справ (як тяжкі зло чини, так і незначні правопорушення), пов’язані з порушенням федеральних статутів, а також розглядають різні ци вільні справи.

5. The federal courts are primarily con- Е. До його складу входять голова та вісім cerned with administering the federal law, членів Верховного cуду, які признача and function independently from the state ються Президентом на довічний термін courts. за рекомендацією та згодою Сенату.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. roughly similar;

2. Chief Justice and eight Associate Justices;

3. primarily concerned with administering the federal law;

4. life terms;

5. correspond to Ohio’s common pleas courts;

6. function independently;

7. hear appeals from the district courts;

8. misdemean ors;

9. with the advice and consent of the Senate;

10. arise under federal statutes;

11. handle all types of criminal cases;

12. the highest court in the nation;

13. federal court structure;

14. decisions may be appealed to the United States Supreme Court.

Exercise 4C. Translate into English.

1. призначатися довічно;

2. приблизно відповідає структурі судової системи шта ту;

3. апеляції на рішення федеральних районних судів;

4. усі види кримінальних справ (як тяжкі злочини, так і незначні правопорушення);

5. функціонувати незалежно від судів штату;

6. найвищий суд країни;

7. порушення федеральних статутів;

8. члени Верховного cуду;

9. голова Верховного суду;

10. суди загальної юрисдикції;

11. суди загального права;

12. федеральні районні суди;

13. розглядати цивільні справи.

Exercise 4D. Listen to Text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Exercise 5. Translate into Ukrainian.

1. rules of superintedence;

2. the highest court in the nation;

3. federal court structure;

4. to affirm, remand or modify judgements;

5. the main burden of administration of justice;

6. to have exclusive jurisdiction in certain matters;

7. general civil and criminal jurisdic tion;

8. intermediate step from the trial courts to the Supreme Court;

9. to send the case back for a new trial;

10. proceedings;

11. roughly similar;

12. Chief Justice and eight As sociate Justices;

13. review of a case;

14. prejudicial error;

15. to review questions brought from common pleas courts and county courts;

16. to administer the law;

17. high court or Supreme Court;

18. in most instances are resolved;

19. limited criminal powers;

20. the overseers of law;

21. prescribing rules of procedure;

22. to constitute plain error;

23. with the advice and consent of the Senate;

24. arise under federal statutes;

25. handle all types of criminal cases;

26. complete and equal justice;

27. to determine whether the law was cor rectly interpreted and applied;

28. to review final judgements;

29. the highest and the most powerful court in Ohio;

30. two separate court systems, state and federal;

31. intermediate courts of appeals;

32. extraordinary cases;

33. to hear evidence;

34. substantially affect;

35. important additional duties;

36. appellate jurisdiction;

37. to apply the law in a fair and impartial manner;

38. civil matters;

39. to empower;

40. a transcript of the evidence;

41. court of last resort;

42. to uphold (affirm) the lower court;

43. just and final determina tion of a case;

44. orders of lower courts;

45. the penalty is a penitentiary term or death;

46. extraordinary remedies;

47. life terms;

48. correspond to Ohio’s common pleas courts;

49. municipal courts;

50. to ensure the efficient operation of all courts in Ohio;

51. Court of Claims;

52. county courts 53. effectively and efficiently;

54. study groups;

55. trial courts;

56. common pleas court;

57. court of general jurisdiction;

58. original (trial) jurisdiction.

Exercise 6. Translate into English.

1. призначатися Президентом довічно;

2. юрисдикція (право або повноваження);

3. суди останньої інстанції;

4. змінювати судові рішення;

5. додаткові обов’язки;

6. значною мірою вплинула;

7. Претензійний суд;

8. широкі повноваження;

9. дещо нагадує структуру судової системи штату;

10. сторона (у справі);

11. повернути справу на перегляд;

12. апеляції на рішення федеральних районних судів;

13. Верховний суд;

14. затверджувати рішення суду нижчої інстанції;

15. проміжна ланка;

16. три основні рівні судів;

17. муніципальні та окружні суди;

18. усі види кримінальних справ (як тяжкі злочини, так і незначні правопорушення);

19. суди першої інстанції;

20. відповідно до закону;

21. функціонувати незалежно від судів штату;

22. виступати як апеляційний суд та суд останньої інстанції;

23. апеляційна юрисдикція;

24. функнціонувати за схожою схемою;

25. постанови судів нижчого рівня;

26. укладання процесуальних норм;

27. апеляції до Верховного суду здебільшого надходять з окружних апеля ційних судів. 28. найвищий суд країни;

29. суд загальної юрисдикції;

30. апеляційні суди проміжної інстанції;

31. обмежена юрисдикція;

32. суди мера (міського голови);

33. наглядати за роботою усіх судів штату;

34. правила нагляду за проведенням судо вого процесу;

35. основний тягар відправлення правосуддя;

36. порушення федераль них статутів;

37. розтлумачувати та застосувати закон;

38. помилка, здатна вплинути на правомірність судового рішення;

39. члени Верховного суду;

40. голова Верхо вного суду.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary – 2 and Exercise 2A.

TEXT Ohio Court of Appeals. The goal of the _ (1) system is that complete and equal justice be achieved at the _(2) of every case. Sometimes _ (3) courts make mistakes;

the court of appeals was _ (4) to correct them.

Ohio’s _ (5) court of appeals is divided into 12 _ (6). Each dis trict court hears _ (7) from the trial courts located in its district. The principal _ (8) of the court of appeals is to _ (9) cases appealed from trial courts to _ (10) whether the law was correctly _ (11) and applied. The court of appeals also has _ (12) jurisdiction in some special kinds of _ (13). In these cases, the district court of appeals may actually hear evidence rather than work with a _ (14) of the evidence. Although many cases end with a _ (15) by a district court of appeals, such courts are not the last _ (16) but an intermediate step from the trial courts to the Supreme Court.

Appellate Jurisdiction. The most important _ (17) of the courts of appeals in Ohio is to review questions brought to them from common _ (18) courts, munici pal courts, and county courts. When a court of appeals has completed its review of a case, it will uphold (_ (19)) the lower court if it finds the _ (20) court cor rectly interpreted and _ (21) the law. Even if the trial court made some mistakes, a court of _ (22) will affirm provided the mistakes did not unfairly _ (23) the parties in the case. If the mistakes affect a party’s rights, they constitute plain error (or “prejudicial error”), and the court of appeals may then take whatever step is necessary to do justice. The court of appeals may send the case back for a new _ (24), or it might simply send the case back for whatever further _ (25) are needed.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises ЗА–4A in case of difficulties.

TEXT The Ohio Supreme Court is the highest and most powerful court in Ohio. It is primar ily a court of appeals and is Ohio’s court of last resort. The Supreme Court also has original (trial) jurisdiction in the same types of extraordinary cases as the courts of appeals. The Supreme Court has some important additional duties. These duties include for example, prescribing rules of procedure.

Appellate and Original Jurisdiction. The appellate jurisdiction of the Supreme Court is similar to that of the courts of appeals. The Supreme Court is empowered to review final judg ments and orders of lower courts;

to affirm, remand, or modify judgments;

and to do whatever is necessary to render a just and final determination of a case. Appeals to the Supreme Court are generally from the district courts of appeals rather than from the trial courts.

Supervision of the Courts. The Supreme Court has the duty to oversee the activities of all courts in the state, and to see that justice is being administered fairly, effectively, and ef ficiently. The Supreme Court has published rules of superintendence and established vari ous committees and study groups to ensure the efficient operation of all courts in Ohio.

TEXT The Federal Courts. The federal court structure is roughly similar to the Ohio struc ture, with trial courts, courts of appeals, and the Supreme Court. The federal courts are primarily concerned with administering the federal law, and function independently from the state courts.

District Courts The trial courts in the federal system are the United States District Courts. The district courts are courts of general jurisdiction and correspond to Ohio’s common pleas courts.

The district courts handle all types of criminal cases (felonies as well as misdemeanors) which arise under federal statutes, and many kinds of civil cases.

Courts of Appeal The United States Courts of Appeal are intermediate courts of appeal. The United States Courts of Appeal hear appeals from the district courts and their decisions may be ap pealed to the United States Supreme Court. They correspond to the Ohio courts of appeals, and function in much the same manner.

The United States Supreme Court. Just as the Ohio Supreme Court is the highest court in Ohio, the United States Supreme Court is the highest court in the nation. It consists of the Chief Justice and eight Associate Justices all of whom are appointed for the life terms by the President with the advice and consent of the Senate.

Exercise 9. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate the fol lowing texts into English.

VOCABULARY – здійснювати administer justice підготовка справ до preparation of cases for правосуддя судового розгляду hearing кримінальні criminal cases призначення справ до submission of cases for справи судового розгляду hearing виключне exclusive position розгляд справ у першій hearing cases in trial становище інстанції courts законодавче legal description розгляд справ у hearing cases in the визначення апеляційному порядку courts of appeals обсяг scope of powers перегляд судових рішень reviewing court повноважень decisions гарантії guarantees of набирати законної сили become competent здійснення implementation прийняття taking decisions виникати при виконанні arise while рішень рішення implementing a verdict TEXT Суд є тим єдиним органом у державі, до компетенції якого Конституцією віднесено здійснення правосуддя, в тому числі у кримінальних справах. Таке виключне становище суду вимагає надзвичайно чіткого законодавчого визначення обсягу його повноважень, процедур та гарантій їх здійснення. До повноважень суду, перш за все, треба віднести питання, пов’язані зі здійсненням правосуддя у кримінальних справах: прийняттям рішень, підготовкою і призначенням справ до судового розгляду, розгляд кримінальних справ у першій інстанції, у апеляційному порядку, перегляд судових рішень, що набрали законної сили, розгляд питань, що виникають при виконанні рішення.

TEXT VOCABULARY – делегування delegation of the поширюватися на apply to функцій functions привласнення appropriation of the правовідносини legal relations функцій functions орган body судовий захист legal defense посадова особа official підлягати be subject to не допускається shall not be permitted єдиний орган the sole body надзвичайний суд extraordinary court відповідність conformity of laws законів (with) особливий суд special court правові акти legal acts У ст. 124 зазначено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами і що будь-яке делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Конституція (ст. 125) вказує на неприпустимість створення надзвичайних та особливих судів.

Згідно з Конституцією, юрисдикція судів поширюється на усі правовідносини, що виникають у нашій державі, тобто судовому захисту підлягають усі права, свободи та обов’язки громадян.

Судочинство в Україні здійснюється Конституційним судом України та судами загальної юрисдикції. Конституційний Суд входить до судової влади як її самостійний суб’єкт і є єдиним органом конституційної юрисдикції у нашій державі, що вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, а також дає офіційне тлумачення Конституції та законів України.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – original первинна юрисдикція prohibition заборонний наказ jurisdiction writ prohibition (заборона суду нижчого рівня заслуховувати конкретну справу) bring a case заслуховувати справу prevent from завадити заслуховувати proceeding конкретну справу regular trial звичайний суд першої procedendo наказ procedendo (наказ court інстанції writ суду нижчого рівня продовжити слухання та винести рішення) extraordinary надзвичайний судовий proceed продовжити розгляд справи writ наказ quo warranto наказ quo warranto habeas наказ habeas corpus writ (судовий наказ про corpus writ (судовий наказ для перевірку правомірності перевірки законності претензій) утримання під вартою) title to a право особи на legality of законність ув’язнення public office відповідну посаду у imprisonment громадській установі mandamus наказ mandamus (судовий appellate апеляційний округ writ наказ посадовій особі district про виконання вимог заявника) compel примусити panel of колегія суддів judges government державний службовець attorney адвокат official do one’s duty виконати власний six years’ досвід юридичної роботи обов’язок experience не менше шести років Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – основа backbone права громадянина citizen’ rights судові органи legal bodies захист protection призначення purpose надзвичайна важливість extraordinary і вагомість importance захищати права і protect the привласнювати функції і appropriate the свободи громадян citizens’ rights повноваження functions and and freedoms power конституційний лад constitutional наділяти тільки суди exclusively system правом authorize the courts національна безпека national використовувати enforce the state security примусові повноваження power державної влади забезпечити provide for the у встановленому under a regular додержання законності rule of law законом порядку legal procedure забезпечити provide for визнавати особу винною find a person справедливість justice guilty головний зміст main concern вчинювати злочин commit a crime передбачений constitutional призначати кримінальне impose a criminal Конституцією покарання penalty (on) свободи людини individual freedoms Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – municipal courts муніципальні суди municipal law муніципальний закон county courts окружні суди state law закон штату traffic cases справи, пов’язані penalty покарання з дорожньо транспортними пригодами minor injury незначна травма fine штраф minor damage незначні збитки term of not more ув’язнення на термін than one year не більше одного року minor civil case найменш серйозне local jail місцева в’язниця правопорушення collection стягнення (штрафу workhouse трудова колонія тощо) not exceed не перевищувати preliminary hearings попередні слухання dispute спір small claims division відділ дрібних позовів landlord домовласник hear claims for розглядати фінансові money претензії tenant квартиронаймач informal procedure неформальні умови misdemeanor місдімінор, адміністра- court costs судові витрати тивнe правопорушення TEXT Municipal and County Courts. Municipal courts and county courts are the most impor tant of the lower trial courts in Ohio. For example, they handle traffic cases, cases involving minor injuries and damage, minor criminal cases, minor civil cases, and collection cases.

The jurisdiction of municipal courts and county courts is similar, although there are some important differences. Municipal courts have jurisdiction in civil cases not exceeding $ 10,000, while county courts have jurisdiction in cases not exceeding $ 500. Both courts are authorized to hear certain special types of lawsuits, such as disputes between landlords and tenants. Both courts can try misdemeanor cases (a misdemeanor is an offense under state or municipal law, for which the penalty is a fine, or a term of not more than one year in a local jail or workhouse, or both). Also, both courts can hold preliminary hearings in felony cases.

Every municipal and county court maintains a small claims division which hears claims for money only, not exceeding $ 2,000. No one needs a lawyer in small claims court, but anyone can have a lawyer if he wishes. The procedure is much simpler than in the regular municipal or county court, and hearings are informal. There is no jury, and court costs are held to a minimum.

Exercise 13. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – загальні суди common pleas courts прирівняні до них суди equivalent courts адміністративна administrative case запровадження відпо- introduction of справа відних організаційних corresponding структур structures за принципом based on the territorial галузеві суди specialized courts територіальності principle за принципом based on the speciali- окремі категорії справ specific types of спеціалізації zation principle cases районні суди district courts сімейні справи family lawsuits міські суди municipal courts Концепція судово-пра- Concept of the вової реформи Legal Reform міжрайонні суди district courts розділ chapter окружні суди county courts переглядати справи в hear cases appeal апеляційному та каса- ed from the lower ційному порядку courts обласні суди regional courts справи за нововиявле- cases with newly ними обставинами obtained evidence TEXT Система судів загальної юрисдикції. Загальні суди забезпечують захист прав і свобод громадян шляхом розгляду цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справ, їх система будується за принципами територіальності і спеціаліза ції. Принцип територіальності означає, що до системи цих судів входять районні (міські), міжрайонні (окружні), обласні та прирівняні до них суди і Верховний Суд України. Принцип спеціалізації передбачає спеціалізацію суддів вказаних судів, за провадження відповідних організаційних структур – галузевих судів для розгляду окремих категорій справ, зокрема кримінальних, цивільних, сімейних, як це перед бачено Концепцією судово-правової реформи в Україні.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Згідно зі ст. 125 Конституції України, а також з розділом III Концепції судово-правової реформи в Україні, він переглядає в апеляційному та касаційному порядку справи, розглянуті загальними судами, а також справи за нововиявленими обставинами.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN administer justice здійснювати (відправляти) правосуддя administer the law відправляти правосуддя administrative case адміністративна справа affirm затвердити (рішення) appeal апеляція appellate district апеляційний округ appellate jurisdiction апеляційна юрисдикція apply the law застосовувати закон apply to поширюватися на appropriate the functions and power привласнювати функції і повноваження appropriation of the functions привласнення функцій arise while implementing a verdict виникати при виконанні рішення Associate Justice член Верховного суду attorney адвокат backbone основа based on the specialization principle за принципом спеціалізації based on the territorial principle за принципом територіальності be subject to підлягати become competent набирати законної сили body орган bring a case заслуховувати справу burden тягар case справа (у суді) cases with newly obtained evidence справи за нововиявленими обставинами chapter розділ (книги тощо) Chief Justice голова Верховного суду citizens’ rights права громадян civil and criminal jurisdiction цивільна та кримінальні юрисдикції civil matters цивільні справи collection стягнення (штрафу тощо) commit a crime вчинювати злочин common pleas court суд загального права compel примусити Concept of the Legal Reform Концепція судово-правової реформи conformity of laws (with) відповідність законів (чомусь) consent згода constitutional передбачений Конституцією constitutional system конституційний лад county court окружний суд court costs судові витрати Court of Claims претензійний суд criminal case кримінальна справа decision рішення delegation of the functions делегування функцій determine встановлювати dispute спір district округ district court районний (міжрайонний, окружний) суд do one’s duty виконати власний обов’язок effective дієвий efficient кваліфікований empowered уповноважений enforce the state power використовувати примусові повноваження державної влади equivalent courts прирівняні суди establish встановлювати evidence докази exclusive jurisdiction виключна юрисдикція exclusive position виключне становище exclusively authorize the courts наділяти тільки суди правом exercise the functions and power виконувати функції і повноваження extraordinary court надзвичайний суд extraordinary importance надзвичайна важливість і вагомість extraordinary remedies надзвичайні засоби судового (правового) захисту extraordinary writ надзвичайний судовий наказ family lawsuit сімейна справа (у суді) felony фелонія (категорія тяжких злочинів) final determination остаточне вирішення final judgment остаточне рішення find a person guilty визнавати особу винною fine штраф for the life term довічно (на довічний термін) general jurisdiction загальна юрисдикція government official державний службовець guarantees of implementation гарантії здійснення habeas corpus writ наказ habeas corpus (судовий наказ для перевірки законності утримання під вартою) handle розглядати hear cases appealed from the lower переглядати справи в апеляційному та courts касаційному порядку hear claims for money розглядати фінансові претензії hearing cases in the courts of appeals розгляд справ у апеляційному порядку hearing cases in trial courts розгляд справ у першій інстанції high court верховний суд impartial неупереджений impose a criminal penalty (on) призначати кримінальне покарання individual’s freedoms свободи особи informal procedure неформальні умови intermediate court проміжний суд intermediate court of appeals проміжний апеляційний суд intermediate step проміжна ланка interpret тлумачити introduction of corresponding запровадження відповідних організаційних structures структур judicial system судова система landlord домовласник last resort остання інстанція lawsuits судові справи legal acts правові акти legal bodies судові органи legal defense судовий захист legal description законодавче визначення legal relations правовідносини legality of imprisonment законність ув’язнення local jail місцева в’язниця main concern головний зміст mandamus writ наказ mandamus (судовий наказ посадовій особі про виконання вимог заявника) mayor’s court суд мера (міського голови) minor civil case найменш серйозне правопорушення minor damage незначні збитки minor injury незначна травма misdemeanor місдімінор, незначне правопорушення modify judgments змінювати рішення most powerful з найширшими повноваженнями municipal court муніципальний (міський) суд municipal law муніципальний закон national security національна безпека not exceed не перевищувати official посадова особа original jurisdiction первинна юрисдикція;

юрисдикція суду першої інстанції overseer наглядач;

контролер panel of judges колегія суддів party сторона (у справі) penalty покарання penitentiary term виправний срок plain (prejudicial) error судова помилка, здатна вплинути на правомірність судового рішення preliminary hearings попередні слухання preparation of cases for hearing підготовка справ до судового розгляду prevent from proceeding завадити заслуховувати конкретну справу principal function найголовніша функція procedendo writ наказ procedendo (наказ суду нижчого рівня продовжити слухання та винести рішення) proceed продовжити розгляд справи proceedings процедури prohibition writ заборонний наказ prohibition (заборона суду ниж чого рівня заслуховувати конкретну справу) protect the citizens’ rights and захищати права і свободи громадян freedoms protection захист provide for justice забезпечити справедливість provide for the rule of law забезпечити додержання законності purpose призначення quo warranto writ наказ quo warranto (судовий наказ про перевірку правомірності претензій) regional court обласний суд regular trial court звичайний суд першої інстанції remand (judgments) повертати для перегляду (рішення) resolve disputes вирішувати спори reverse скасовувати (рішення) review перегляд(ати) reviewing court decisions перегляд судових рішень rules of procedure процесуальні норми rules of superintendence правила нагляду за процедурою проведення засідань scope of powers обсяг повноважень shall not be permitted не допускається six years’ experience досвід юридичної роботи не менше шести років small claims division відділ дрібних позовів special court особливий суд specialized courts галузеві суди specific types of cases окремі категорії справ state law закон штату study group дослідницька група submission of cases for hearing призначення справ до судового розгляду taking decisions прийняття рішень tenant квартиронаймач, орендар term of not more than one year ув’язнення на термін не більше одного року the sole body єдиний орган title to a public office право особи на відповідну посаду у громадській установі traffic cases справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами transcript of the evidence розшифрована стенограма протоколу судового засідання trial судовий процес trial court суд першої інстанції under a regular legal procedure у встановленому законом порядку uphold затвердити (рішення) workhouse трудова колонія UKRAINIAN – ENGLISH адвокат attorney адміністративна справа administrative case апеляції appeals апеляційна юрисдикція appellate jurisdiction апеляційний округ appellate district верховний суд high court визнавати особу винною find a person guilty виключна юрисдикція exclusive jurisdiction виключне становище exclusive position виконати власний обов’язок do one’s duty використовувати примусові повноваження enforce the state power державної влади виникати при виконанні рішення arise while implementing a verdict виправний строк penitentiary term вирішувати спори resolve disputes відділ дрібних позовів small claims division відповідність законів conformity of laws (with) відправляти правосуддя administer the law встановлювати determine;

establish вчинювати злочин commit a crime галузеві суди specialized courts гарантії здійснення guarantees of implementation голова (Верховного) суду Chief Justice головний зміст main concern делегування функцій delegation of the functions державний службовець government official дієвий effective довічно (на довічний термін) for the life term докази evidence домовласник landlord досвід юридичної роботи не менше шести років six years’ experience дослідницька група study group єдиний орган the sole body з найширшими повноваженнями most powerful за принципом спеціалізації based on the specialization principle за принципом територіальності based on the territorial principle забезпечити додержання законності provide for the rule of law забезпечити справедливість provide for justice заборонний наказ prohibition (заборона суду ниж- prohibition writ чого рівня заслуховувати конкретну справу) завадити заслуховувати конкретну справу prevent from proceeding загальна юрисдикція general jurisdiction загальні суди common pleas courts закон штату state law законність ув’язнення legality of imprisonment законодавче визначення legal description запровадження відповідних організаційних introduction of corresponding структур structures заслуховувати (порушувати) справу bring a case застосовувати закон apply the law затвердити (рішення) affirm;

uphold захист protection захищати права і свободи громадян protect the citizens’ rights and freedoms звичайний суд першої інстанції regular trial court згода consent здійснювати правосуддя administer justice змінювати рішення modify judgments кваліфікований efficient квартиронаймач tenant колегія суддів panel of judges конституційний лад constitutional system контролер overseer Концепція судово-правової реформи Concept of the Legal Reform кримінальний (тяжкий) злочин felony кримінальні справи criminal cases міжрайонні суди district courts місдімінор misdemeanor місцева в’язниця local jail міські суди municipal courts муніципальний закон municipal law муніципальний суд municipal court набирати законної сили become competent наглядач overseer надзвичайна важливість і вагомість extraordinary importance надзвичайний суд extraordinary court надзвичайний судовий наказ extraordinary writ надзвичайні засоби судового (правового) захисту extraordinary remedies наділяти тільки суди правом exclusively authorize the courts найголовніша функція principal function найменш серйозне правопорушення minor civil case наказ habeas corpus (судовий наказ для перевірки habeas corpus writ законності утримання під вартою) наказ mandamus (судовий наказ посадовій особі mandamus writ про виконання вимог заявника) наказ procedendo (наказ суду нижчого рівня procedendo writ продовжити слухання та винести рішення) наказ quo warranto (судовий наказ про перевірку quo warranto writ правомірності претензій) національна безпека national security не допускається shall not be permitted не перевищувати not exceed незначна травма minor injury незначне правопорушення misdemeanor незначні збитки minor damage неупереджений impartial неформальні умови informal procedure обласні суди regional courts обсяг повноважень scope of powers окремі категорії справ specific types of cases округ district окружний суд county court;

district court орган body орендар (житла) tenant основа backbone особливий суд special court остання інстанція last resort остаточне вирішення final determination;

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.