WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА


   Добро пожаловать!
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ Рекомендовано ...»

-- [ Страница 4 ] --

посилати у заслання expel висилати expenses витрати exploitation of prostitution of women використання проституції жінок expropriation of objects примусове відчуження об’єктів (майна) extraditable offence злочин, що має наслідком екстрадицію extradite видавати (особу на вимогу іншої країни) extradition екстрадиція extradition treaty договір про екстрадицію (видачу) -F fair and public hearing справедливий і публічний розгляд справи fair wages справедлива зарплата faith in fundamental human rights віра в основні права людини family environment сімейне оточення family planning планування (кількості дітей в) сім’ї field of human rights галузь прав людини file declarations подавати декларації file individual or collective petitions направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення final decision остаточне рішення final judgement остаточний вирок follow-up відстеження food-exporting countries країни, що експортують харчові продукти food-importing countries країни, що імпортують харчові продукти forced or compulsory labour примусова чи обов’язкова праця formulation формулювання foster care виховання названими батьками foster parents названі батьки foster placement передача на виховання названим батькам free consent добровільна згода free of charge безкоштовно freedom to choose the residence свобода вибору місця проживання full development всебічний розвиток full realization of the rights повне здійснення прав function of reproduction репродуктивна функція functional literacy функціональна письменність fundamental education базова (елементарна) освіта fundamental freedoms основні свободи furnishing of technical assistance надання технічної допомоги -G gain one’s living by work заробляти собі на життя працею General Assembly Генеральна Асамблея general mandatory state social загальнообов’язкове державне соціальне страхування insurance регулярні демократичні вибори genuine periodic elections віддавати перевагу give priority (to) державна політика, політика уряду government policy надавати жінкам рівні з чоловіками права grant women equal rights with men тяжкий характер (злочину) grave nature брутальний gross піклування, опіка guardianship опіка над дітьми guardianship of children положення про опіку і нагляд guidance and supervision orders -Н harm nature заподіювати шкоду природі have access to information мати доступ до інформації have no retroactive force не мати зворотної дії в часі headquarters штаб-квартира health care services медичне обслуговування health improvement and prophylactic медико-санітарні і оздоровчо профілактичні програми programmes тяжче (більш серйозне) покарання heavier penalty бути визнаним винним (be) held guilty вища судова інстанція higher tribunal тримати у підневільному стані hold in servitude тримати в рабстві hold in slavery проводити збори, мітинги, процесії hold meetings, rallies, processions обіймати державну посаду hold public office бойові дії hostilities ворожнеча hostility humanitarian assistance гуманітарна допомога humanitarian instruments документи гуманітарного права humanitarian law гуманітарне право hygiene гігієна -I ignorance невігластво ignorance of the law незнання законів illicit production протизаконне виробництво illicit transfer незаконне переміщення illicit use of narcotic drugs незаконне вживання наркотичних засобів illiteracy неписьменність impairing зменшення, ослаблення impart information поширювати інформацію implementation здійснення, реалізація, імплементація imposition of lawful restrictions запровадження законних обмежень imprisonment позбавлення волі: ув’язнення inalienable невідчужуваний inalienable right невід’ємне право incitement of inter-ethnic, racial, or розпалювання міжнаціональної religious enmity (міжетнічної), расової, релігійної ворожнечі дохід income незалежність independence незалежний і безсторонній суд independent and impartial tribunal обов’язковий indispensable схиляння або примушування дитини inducement or coercion of a child дитяча смертність infant mortality меншовартість чи зверхність однієї inferiority or superiority of either of the статі sexes невід’ємне право inherent right образа: спричинення шкоди: тілесне injury ушкодження підбурювання instigation установи догляду за дітьми institutions for the care of children об’єднавчі багаторасові організації integrationist multiracial organizations поміж іншого inter aliai міжурядова організація ntergovernmental organization внутрішня політична нестабільність internal political instability міжнародна допомога international assistance international contacts міжнародні контакти International Covenants on Human Rights Міжнародні пакти про права людини international judicial institution міжнародна судова установа International Labour Organisation Конвенція Міжнародної організації Convention праці international law міжнародне право international organizations міжнародні організації international trade-union organizations міжнародні профспілкові організації international treaties міжнародні договори (be) interpreted тлумачитися interrogation допит intimidate залякувати in the light of scientific and у світлі науково-технічних знань technological knowledge invalidity інвалідність inviolable непорушний (be)invoked бути підставою;

застосовуватися -J job security гарантія зайнятості judgement судова постанова judicial proceeding судовий розгляд just and favourable conditions належні і сприятливі умови (праці) justification виправдання justify виправдовувати juvenile offenders неповнолітні правопорушники -К kafalah of Islamic law “кафила ”, за ісламським правом keep under review переглядати правила, інструкції, методи і практику допитів interrogation rules, instructions, methods and practices -L lactation грудне годування дитини lawful order of a court законне розпорядження суду lawful sanctions законні санкції laws and regulations закони і постанови leave school prematurely передчасно залишати школу leave with adequate social security відпустка з наданням достатніх benefits пільг на соціальне забезпечення legal basis правова підстава legal capacity of women правоздатність жінок legal effect правовий наслідок;

юридична сила legal experience юридичний досвід legal guardian законний опікун legal liability юридична відповідальність legal measures юридичні заходи legal protection юридичний захист legal provision положення законодавства legal safeguards правові гарантії legislative body законодавчий орган legislative measures законодавчі заходи levels of government рівні управління levies збори (митні тощо) lighter penalty менш серйозне покарання linguistic needs of the child мовні потреби дитини loss of former employment втрата попереднього місця роботи -M maintain personal relations підтримувати особисті стосунки maintenance of peace підтримання миру проводити попереднє розслідування make a preliminary inquiry фактів into the facts недоїдання malnutrition брутальне поводження maltreatment сповідувати релігію manifest the religion сімейний стан marital status системи збуту marketing facilities шлюбний вік marriageable age засоби масової інформації mass media масові порушення mass violations матеріальна і моральна шкода material and moral damages декретна відпустка maternity leave матримоніальні спори matrimonial disputes засоби існування means of subsistence медичний догляд medical attention медична допомога, медичне medical care обслуговування medical or scientific experimentation медичні чи наукові дослідження medical personnel медичний персонал medical service медична допомога Member States держави-члени (організації) mentally or physically disabled child неповноцінна у розумовому або фізичному відношенні дитина територія метрополії (країна, що має metropolitan territory колонії) військовий military військовий обов’язок military duty військові формування military formations прожитковий мінімум minimum living standard судова помилка;

неправильність у miscarriage of justice відправленні правосуддя змінювати моделі поведінки чоловіків modify patterns of conduct of men і жінок and women моральні і матеріальні інтереси moral and material interests смертність mortality застави під нерухоме майно mortgage Вітчизна Motherland багатостороння угода multilateral agreement взаємна вигода mutual benefit взаємна правова допомога mutual judicial assistance -N national and international sources національні і міжнародні джерела national economy народне господарство national law внутрішньодержавне право national origin національне походження national penal provisions положення кримінального законодавства national security державна безпека nationality національна приналежність;

громадянство natural and fundamental group unit of природний і основний осередок суспільства society natural qualities of land природні якості землі naturalization натуралізація neglect відсутність піклування negligent treatment недбале поводження network of child-care facilities мережа закладів для догляду за дітьми newly discovered fact нововиявлена обставина non-governmental organization неурядова організація non-monetized sectors of the economy нетоварні галузі господарства non-return неповернення Non-Self-Governing and Trust Territories несамоврядні і підопічні території normative legal acts нормативно-правові акти nullify анулювати, скасовувати nullify the recognition звести визнання нанівець -О objective мета observance of human rights додержання прав людини obtain information одержувати інформацію officer authorized by law службова особа, яка має повноваження за законом officers of bodies of state power службові особи органів державної влади omission бездіяльність on an equal footing на рівних засадах on equal terms with men на рівних умовах з чоловіками on the principles of dignity and equality на принципах гідності і рівності organs administering justice органи, що здійснюють правосуддя orphan сирота own, use and dispose of his or her property володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю -Р paid leave оплачувана відпустка pardon помилування;

помилувати, дарувати помилування parentage соціальний статус батьків participate in elections брати участь у виборах penal procedure кримінально-правова процедура penitentiary system пенітенціарна система perform alone or collectively religious відправляти одноосібно чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди rites and ceremonial rituals виконувати обов’язки у Комітеті (be) (in) performance of Committee duties відбувати військову службу perform military service регулярна оплачувана відпустка periodic holiday(s) with pay увічнювати perpetuate особиста недоторканність personal inviolability особисті права personal rights persons of indigenous origin особи з числа корінного населення physical and mental health фізичне і психічне здоров’я physical education фізична підготовка physical or mental suffering фізичне чи моральне страждання physical or mental violence фізичне чи психологічне насильство policies and techniques шляхи і методи political party політична партія political status політичний статус pornographic performances and materials порнографічні видовища і матеріали post-natal period післяпологовий період preference перевага pregnancy вагітність prejudice guarantees завдавати шкоди гарантіями prejudice the interests of justice шкодити інтересам правосуддя prejudice the trial перешкоджати відданню під суд preparation for employment підготовка до трудової діяльності pre-school, general, technical, дошкільна, загальна, технічна, professional and higher technical професійна і вища технічна освіта education prevent disturbances or crimes запобігати заворушенням чи злочинам preventive health care профілактична медична допомога primary health care первинна медико-санітарна допомога privacy of mail таємниця листування private property приватна власність probation іспитовий строк production and dissemination of видання і розповсюдження дитячої літератури children’s books продуктивне використання робочої сили productive employment сповідувати релігію і виконувати її обряди profess and practise the religion програмні цілі programme goals поступове втілення у життя progressive implementation поступове запровадження progressive introduction забороняти prohibit сприяти соціальному прогресу promote social progress просуватися по службі (роботі) (be) promoted швидке й неупереджене розслідування prompt and impartial investigation пропагандистська діяльність propaganda activities пропаганда війни propaganda of war майновий стан property status судове переслідування prosecution захищати дитину від усіх форм protect the child from all forms of сексуальної експлуатації sexual exploitation protection of the right to organize захист права на організацію provide a substantiated reply давати обґрунтовану відповідь psychotropic substance психотропна речовина public association громадська організація (об’єднання) public authority державний орган public consumer association громадська організація споживачів public function державна функція public health здоров’я населення public holiday святковий день public institution державна установа public life суспільне життя public official державна посадова особа, державний службовець державні чи приватні установи, що public or private social welfare institutions займаються питаннями соціального забезпечення громадський порядок public order народний референдум public referendum (plural: referenda) державний виборний орган publicly elected body покарання punishment проводити політику ліквідації pursue a policy of eliminating racial расової дискримінації discrimination бути вдруге покараним за злочин (be) punished again for an offence -Q quorum кворум -R race раса racial discrimination расова дискримінація racial division расове роз’єднання racial hatred расова ненависть racial segregation расова сегрегація racial superiority расова зверхність (вивищеність) racist activities расистська діяльність reasonable limitation of working hours розумне обмеження робочого часу reason мотив recognize the right to work визнавати право на працю recreation opportunities можливості відпочинку recurrent training підвищення кваліфікації reduction of stillbirth-rate скорочення мертвонароджуваності re-election переобрання reformation виправлення (після відбуття терміну ув’язнення) refrain from утримуватися від refrain from recruiting any person утримуватися від призову будь-якої особи біженець refugee статус біженця refugee status незалежно від походження regardless of the origin регіональні і технічні наради regional and technical meetings відновлення здоров’я rehabilitation of health звільнення release релігійні переконання religious beliefs винагорода remuneration повторно висувати (кандидатуру) renominate скасовувати repeal представляти уряд represent the government представник representative прохання про видачу (екстрадицію) request for extradition скасовувати rescind проживання residence обмеження restriction обмеження за ознакою статі restriction on the basis of sex результати власної інтелектуальної та results of his or her intellectual and творчої діяльності creative activity зберігати громадянство retain a nationality пенсія;

вихід на пенсію retirement возз’єднання з сім’єю reunification with the family скасувати вирок reverse the conviction переглядати справу review a case переглядати урядову, державну review governmental, national and local і регіональну політики policies право на мирні збори right of peaceful assembly право на одержання позик right to bank loans право на презумпцію невинності right to be presumed innocen право на подання скарги (позову) tright to complain право на освіту і професійну підготовку right to education and training право чи рівність перед судом right to equal treatment before the tribunal right to freedom of personal philosophy право на свободу світогляду і віросповідання and religion право на свободу думки і слова right to freedom of thought and speech право на свободу думки, совісті і релігії right to freedom of thought, conscience and religion право спадкоємства right to inherit право на свободу right to liberty право на вільне пересування right to liberty of movement право на одруження і на обрання right to marriage and choice of spouse подружжя право на володіння майном right to own property право на страйки right to strike права споживачів rights of consumers сільська місцевість rural areas -S safe and healthy working conditions умови праці, що відповідають вимогам безпеки ти гігієни забезпечувати право safeguard a right санітарно-епідемічне благополуччя sanitary-epidemic welfare поліпшення санітарних умов;

санітарні sanitation послуги шкільні приміщення school premises науково-технічні знання scientific and technical knowledge науковий прогрес scientific progress наукове дослідження scientific research наукові, літературні чи художні твори scientific, literary or artistic production таємне голосування secret ballot Генеральний секретар Secretary-General Генеральний секретар 00Н Secretary-General of the UN особиста недоторканність security of person клопотати про помилування seek pardon прошарки суспільства segments of society самовизначення self-determination незалежна трудова діяльність self-employment групи самодопомоги self-help groups почуття впевненості у собі: опора на self-reliance власні сили трудовий стаж seniority sentence of death смертний вирок separate rights особливі права service of a military character служба військового характеру severe pain сильний біль sex стать sexual abuse сексуальне розбещення slave-trade работоргівля social allowance соціальна допомога social insurance соціальне страхування social origin соціальне походження social payments соціальні виплати social rehabilitation соціальне перевиховання, соціальна реабілітація соціальне забезпечення social security соціальні послуги social services суверенітет sovereignty виставляти власну кандидатуру stand for election державне підприємство state enterprise надзвичайний стан state of emergency стан війни state of war державна власність state property державні символи state symbols особа без громадянства stateless person держави-учасниці цих Конвенцій States Parties to these Conventions стереотипне уявлення stereotyped concept суворий stringent дослідження study фінансова допомога на освіту study grant подавати доповідь submit a report наводити аргументи проти вислання submit the reasons against the expulsion вмотивоване рішення суду substantiated court decision зазнавати покарання suffer punishment судова справа;

судовий процес;

suit судочинство кваліфікація персоналу suitability of the staff superior officer начальник suppress припиняти -T take into custody брати під варту take a direct part in hostilities брати безпосередню участь у військових діях вживати спільні і самостійні заходи take joint and separate action вживати законодавчі заходи take legislative measures брати участь в управлінні країною take part in the government розглядати справу суді take proceedings before a court податок tax податкова інспекція tax inspection методи навчання teaching methods викладацький склад teaching staff програми професійно-технічного technical and vocational guidance and навчання і профорієнтації training programmes тимчасовий запобіжний захід temporary preventive measure тимчасовий спеціальний захід temporary special measure територіальна цілісність territorial indivisibility свідчити проти самого себе testify against oneself теорії зверхності theories of superiority загроза війни threat of war катування;

тортури torture шукати батьків trace the parents професійна спілка trade union підготовка працівників training of law enforcement personnel правоохоронних органів надсилати примірники transmit copies лікування епідемічних, ендемічних, treatment and control of epidemic, професійних та інших хвороб і endemic, occupational and other боротьба з ними diseases лікування хвороби treatment of illness судовий процес, судовий розгляд trial знову поставати перед судом (be) tried again опіка, опікунство, піклування trusteeship -U unconvicted person незасуджена особа under jurisdiction під юрисдикцією under the auspices під егідою under the law за законом undertake to guarantee зобов’язуватися гарантувати undue delay невиправдана затримка unemployment безробіття unequal rights нерівні права unequal or separate standards нерівноправні або диференційовані стандарти unfair competition недобросовісна конкуренція United Nations Організація Об’єднаних Націй universal and equal suffrage загальне і рівне виборче право Universal Declaration of Human Rights Загальна декларація прав людини universal respect (for) загальне поважання unlawful encroachments протиправні посягання unlawful seizure of state power незаконне захоплення державної влади unlawful sexual activity незаконна сексуальна діяльність upbringing and development of the виховання та розвиток дітей children urban areas міська місцевість urgent case невідкладний випадок -V victim жертва violence насильство (by) violent means насильницьким шляхом vocational guidance професійна орієнтація vocational secondary education професійно-технічна середня освіта vocational training професійна-технічна підготовка vote голосувати -W wage-earner годувальник wardship опіка, опікунство, піклування wider application ширше застосування without prior permission без попереднього дозволу witness свідок world community світове співтовариство worship культ worth of the human person цінність людської особи Ukrainian – English -А амністія amnesty абсолютна більшість absolute majority авторське право copyright адміністративний орган administrative authority акт катування act of torture акт насильства act of violence анулювати nullify апартеїд apartheid асоціація association -Б багатостороння угода multilateral agreement бажаність наступництва у вихованні desirability of continuity in a child’s upbringing дитини fundamental education базова (елементарна) освіта omission без дія (ння) free of charge безкоштовно continuous education безперервна освіта without prior permission без попереднього дозволу direct pursuit of persons безпосереднє переслідування осіб unemployment безробіття refugee біженець charitable activity благодійницька діяльність hostilities бойові дії combat боротися take into custody брати під варту take a direct part In hostilities брати безпосередню участь у військових діях take part in the government брати участь в управлінні країною participate in elections брати участь у виборах maltreatment брутальне поводження gross;

brutal брутальний (be) punished again for an offence бути вдруге покараним за злочин (be) held guilty бути визнаним винним (he) acquitted бути виправданим (he) expelled бути висланим (he) elected бути обраним бути підставою;

застосовуватися (be) invoked бути позбавленим волі (be) deprived of liberty бути приневоленим (be) compelled -B вагітність pregnancy вважатися нечинним (be) deemed null and void ведення державних справ conduct of public affairs вести релігійну діяльність conduct religious activity вживати законодавчі заходи take legislative measures вживати негайні і конструктивні adopt immediate and positive measures заходи вживати спільні і самостійні заходи take joint and separate action взаємна вигода mutual benefit взаємна правова допомога mutual judicial assistance вибирати релігію або переконання adopt a religion or belief видавати (особу на вимогу іншої extradite країни) видання і розповсюдження дитячої production and dissemination of children’s books літератури recognize the right to work визнавати право на працю confess guilt визнавати себе винним teaching staff викладацький склад exclusion виключення executive bodies of local self-government виконавчі органи місцевого самоврядування execution of the judgement виконання вироку carry out the obligations виконувати зобов’язання execute manifestly criminal rulings or виконувати злочинні розпорядження orders чи накази (be) in performance of Committee duties виконувати обов’язки у Комітеті exploitation of prostitution of women використання проституції жінок elimination of prejudices and customs викоренення забобонів і звичаїв abduction of, sale of or traffic in children викрадення дітей, торгівля ними або їх контрабанда remuneration винагорода adjudication винесення судового рішення exceptional circumstances виняткові обставини exception for reasons of social necessity виняток з мотивів суспільної необхідності видокремлення distinction випадок надзвичайної ситуації case of emergency виправдання justification виправдовувати justify виправлення reformation висилання, заслання expel виставляти власну кандидатуру stand for election витрати expenses виховання названими батьками foster care виховання та розвиток дітей upbringing and development of the children вичерпати всі засоби правового exhaust all domestic legal remedies захисту у власній країні вища судова інстанція higher tribunal військовий military відбувати військову службу perform military service віддавати перевагу give priority (to) відновлення здоров’я rehabilitation of health відповідальний представник держави appropriate representative of the State відповідати за діяння bear responsibility for acts відповідати нормам conform with the standards відповідні покарання appropriate penalties відправляти одноосібно чи perform alone or collectively religious rites колективно релігійні культи і and ceremonial rituals ритуальні обряди відпустка з наданням достатніх leave with adequate social security benefits пільг на соціальне забезпечення відстеження follow-up відступати (від зобов’язання тощо) derogate відсутній член сім’ї absent member of the family відсутність піклування neglect військовий обов’язок military duty військові формування military formations віра в основні права людини faith in fundamental human rights Вітчизна Motherland вмотивоване рішення суду substantiated court decision вносити поправки, робити amend виправлення внутрішнє право domestic law внутрішньодержавне право national law внутрішня політична нестабільність internal political instability возз’єднання з сім’єю reunification with the family володіти, користуватися і own, use and dispose of his or her розпоряджатися своєю власністю property ворожнеча hostility враховувати положення статей bear in mind the provisions of articles всебічний розвиток full development всеукраїнські та місцеві All-Ukrainian and local referendums референдуми всі види торгівлі жінками all forms of traffic in women всі можливі заходи all feasible measures встановлення законів establishment of laws втрата попереднього місця роботи loss of former employment вчинення злочину commission of the crime -Г гарантія зайнятості job security Генеральна Асамблея General Assembly Генеральний секретар Secretary-General Генеральний секретар ООН Secretary-General of the UN гігієна hygiene годувальник wage-earner голосувати vote громадська діяльність community activities громадська організація (об’єднання) public association громадська організація споживачів public consumer association громадський порядок public order громадянин citizen громадянство citizenship громадянський обов’язок civil obligation громадянські та політичні права civil and political rights грудне годування breast/ceding;

lactation група самодопомоги self-help group гуманітарна допомога humanitarian assistance гуманітарне право humanitarian law -Д давати обґрунтовану відповідь provide a substantiated reply дарувати помилування pardon двостороння угода bilateral agreements декретна відпустка maternity leave демократичне суспільство democratic society депортація deportation депутат deputy держави-учасниці цих Конвенцій States Parties to these Conventions держави-члени (організації) Member States державна безпека national security державна власність state property державна політика, політика уряду government policy державна посадова особа public official державна служба civil service державне підприємство state enterprise державний виборний орган publicly elected body державний орган public authority державний службовець public official державні символи stale symbols державні установи public institutions державні функції public functions державні чи приватні установи, що public or private social welfare institutions займаються питаннями соціального забезпечення дискримінаційний discriminatory дискримінація (жінок) discrimination (against women) дитяча смертність infant mortality дії чи бездіяльність органів actions or omission of bodies of state power державної влади діти, які перебувають на утриманні dependent children (батьків);

несамостійні діти дія(ння) act добровільна згода free consent доводитися до відома населення (be) brought to the notice of the population договір про екстрадицію (видачу) extradition treaty договірне зобов’язання contractual obligation додержання прав людини observance of human rights докладний план дій (заходів) detailed plan of action документи гуманітарного права humanitarian instruments доміциль domicile допит interrogation допитувати свідків examine the witnesses допомога (фінансова) на освіту study gram дослідження study достатнє харчування adequate food достатньо поживні продукти adequate nutritious foods харчування досягати віку attain the age дохід income дошкільна, загальна, технічна, pre-school, general, technical, professional професійна і вища технічна освіта and higher technical education -E Економічна і соціальна рада Economic and Social Council економічне виживання сім’ї economic survival of the family економічні, соціальні і культурні economic, social and cultural rights права екстрадиція extradition електро- і водозабезпечення electricity and water supply етнічне походження ethnic origin етнічне походження, релігійна і child’s ethnic, religious, cultural, linguistic культурна приналежність та background рідна мова дитини -Ж жертва victim житло dwelling place -3 з’являтися на судовий процес appear for trial за законом under the law забезпечувати право safeguard a right забороняти prohibit забруднення навколишнього environmental pollution середовища (довкілля) Загальна декларація прав людини Universal Declaration of Human Rights загальне і рівне виборче право universal and equal suffrage загальне поважання universal respect (for) загальнообов’язкове державне general mandatory state social insurance соціальне страхування загроза війни threat of war задовільне існування decent living зазнавати покарання suffer punishment зайнятість employment заклади освіти educational establishments закони і постанови laws and regulations законне розпорядження суду lawful order of a court законний опікун legal guardian законні санкції lawful sanctions законодавчий орган legislative body законодавчі заходи legislative measures залякувати intimidate запобігати заворушенням чи prevent disturbances or crimes злочинам заподіювати шкоду природі harm nature запровадження законних обмежень imposition of lawful restrictions заробляти на життя працею gain one’s living by work заручини betrothal заслання exile засоби існування means of subsistence засоби масової інформації mass media застава під нерухоме майно mortgage застосовувати закон apply the law засуджувати (висловлювати осуд) condemn захисник counsel захист права на організацію protection of the right to organize захищати дитину від усіх форм protect the child from all forms of sexual exploitation сексуальної експлуатації prejudice the interests of justice зашкодити інтересам правосуддя retain a nationality зберігати громадянство assemble peacefully збиратися мирно levies збори armed conflict збройний конфлікт armed forces збройні сили nullify the recognition звести визнання нанівець appeal to bodies of state power звертатися до органів державної влади appeal for the protection of his or her righits звертатися за захистом своїх прав release звільнення (з під варти) dismissal звільнення (з роботи) implementation здійснення exercise jurisdiction здійснювати юрисдикцію exercise rights здійснювати (реалізовувати) права exercise control over the quality and safety здійснювати контроль за якістю і of products безпечністю продукції exercise judicial power здійснювати судову владу public health здоров’я населення confession зізнання зловживання abuse зловживання монопольним abuse of a monopolistic position становищем злочин, що має наслідком extraditable offence екстрадицію зменшення, ослаблення impairing змінювати громадянство change a nationality змінювати моделі поведінки modify patterns of conduct of men and women чоловіків і жінок знижувати, зменшувати diminish знищувати расові бар’єри eliminate barriers between races знову поставати перед судом (be) tried again зобов’язуватися гарантувати undertake to guarantee -I імперативні міркування compelling reasons інвалідність invalidity іноземець alien іспитовий строк probation -K карне право, карне законодавство criminal law каторжні роботи hard labour катування torture катувати, піддавати катуванням commit torture “кафала”, за ісламським правом kafalah of Islamic law кваліфікація competence кворум quorum керівництво державою (держави) administration of the State кваліфікація персоналу suitability of the staff клопотати про помилування seek pardon колір шкіри colour Комітет з ліквідації дискримінації Committee on the Elimination of жінок Discrimination against Women Комітет проти катувань Committee against Torture компетентний суд competent court компетентні органи competent authorities комунальна власність communal property комунальні та приватні заклади communal and private institutions Конвенція Міжнародної організації International Labour Organisation Convention праці Конвенція про запобігання будь-яких Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women форм дискримінації жінок Convenant on Civil and Political Rights Конвенція про забезпечення громадянських та політичних прав Convenant on Economic, Social and Конвенція про забезпечення Cultural Rights економічних, соціальних та культурних прав Convention on the Rights of the Child Конвенція про забезпечення прав дитини Convention on the Prevention and Конвенція про запобігання злочину Punishment of the Crime of Genocide геноциду і покарання за нього Convention Against Torture and other Конвенція про запобігання тортурам та Cruel, Inhuman or Degrading іншим формам жорстокого, Treatment or Punishment нелюдського або принизливого поводження чи покарання Convention on the Elimination Конвенція про ліквідацію будь-яких of all Forms of Racial Discrimination форм расової дискримінації constitutional instrument конституційне положення constitutional order конституційний лад counselling консультативні послуги counselling;

consultation консультація;

консультування confederation конфедерація enjoyment of all rights користування всіма правами food-exporting countries країни, що експортують харчові продукти food-importing countries країни, що імпортують харчові продукти developing countries країни, що розвиваються criminal charge кримінальне обвинувачення criminal offence кримінальний злочин penal procedure кримінально-правова процедура criminal proceedings кримінально-процесуальні дії worship культ cultural heritage культурна спадщина -Л лихо calamity treatment and control of epidemic, лікування епідемічних, ендемічних, endemic, occupational and other diseases професійних та інших хвороб і боротьба з ними treatment of illness лікування хвороби -М майновий стан property status масові порушення mass violations матеріальна і моральна шкода material and moral damages мати доступ до інформації have access to information мати право бути обраним;

мати (be) eligible for election право голосу матримоніальні спори matrimonial disputes медико-санітарні і оздоровчо- health improvement and prophylactic профілактичні програми programmes медична допомога medical service медична допомога (обслуговування) medical care;

health care services медичний догляд medical attention медичний персонал medical personnel медичні чи наукові дослідження medical or scientific experimentation менше покарання lighter penalty меншовартість чи зверхність inferiority or the superiority of either of the sexes однієї із статей network of child-care facilities мережа закладів з догляду за дітьми objective мета leaching methods методи навчання international assistance міжнародна допомога international Judicial institution міжнародна судова установа international law міжнародне право community of nations міжнародне співтовариство international treaty міжнародний договір international contacts міжнародні контакти international organizations міжнародні організації International Covenants on Human Rights Міжнародні пакти про права людини international trade-union organizations міжнародні профспілкові організації intergovernmental organization міжурядова організація domicile місце постійного проживання urban areas міська місцевість linguistic needs of the child мовні потреби дитини recreation opportunities можливості відпочинку moral and material interests моральні і матеріальні інтереси reason мотив -H на міжнародному рівні at the international level на принципах гідності і рівності on the principles of dignity and equalil1.

на рівних засадах on an equal footing на рівних умовах з чоловіками on equal terms with men набувати громадянства acquire a nationality набувати чинності come into force наводити аргументи проти вислання submit the reasons against the expulsion названі батьки poster parents надавати громадянську accord legal capacity правоздатність надавати жінкам рівні з чоловіками grant women equal rights with men права надавати захист accord the protection надання технічної допомоги furnishing of technical assistance надзвичайний стан state of emergency надсилати примірники transmit copies належне харчування adequate nutrition належні і сприятливі умови (праці) just and favourable conditions належні способи (засоби) appropriate means направляти індивідуальні чи file individual or collective petitions колективні письмові звернення народжуватися у шлюбі чи поза ним (he) born in or out of wedlock народне господарство national economy народний референдум public referendum наруга abuse насильницьким шляхом by violent means насильство violence натуралізація naturalization наукове дослідження scientific research науковий прогрес scientific progress наукові, літературні чи художні scientific, literary or artistic production твори науково-технічні знання scientific and technical knowledge національна приналежність nationality національне походження national origin національне законодавство national laws національні (етнічні), релігійні або ethnic, religious or linguistic minorities мовні меншини національні і міжнародні джерела national and international sources начальник superior officer наявна технологія available technology наявні ресурси available resources не мати зворотної дії в часі have no retroactive force невиправдана затримка undue delay невігластво ignorance невід’ємне право inalienable right;

inherent right невідкладні випадки urgent cases невідчужуваний inalienable недбале поводження negligent treatment недобросовісна конкуренція unfair competition недоїдання malnutrition незаконна сексуальна діяльність unlawful sexual activity незаконне вживання наркотичних illicit use of narcotic drugs засобів незаконне захоплення державної unlawful seizure of stale power влади незаконне переміщення illicit transfer незалежна трудова діяльність self-employment незалежний і безсторонній суд independent and impartial tribunal незалежність independence незалежно від походження regardless of the origin незасуджена особа unconvicted person незнання законів ignorance of the law неписьменність illiteracy неповернення non-return неповнолітні правопорушники juvenile offenders неповноцінна в розумовому або mentally or physically disabled child фізичному відношенні дитина непорушний inviolable нерівні права unequal rights нерівноправні або диференційовані unequal or separate standards стандарти несамоврядні і підопічні території Non-Self-Governing and Trust Territories несприятливі наслідки adverse consequences нетоварні галузі господарства non-monetized sectors of the economy неурядова організація non-governmental organization неухильне поліпшення continuous improvement нещасний випадок accident нововиявлена обставина newly discovered fact нормативно-правові акти normative legal acts -0 об’єднання association об’єднавчі багаторасові організації integrationist multiracial organizations обіймати державну посаду hold public office обладнання equipment обмеження restrictions обмеження за віком age limit обмеження за ознакою статі restriction made on the basis of sex обмін відповідною інформацією exchange of appropriate information обов’язковий indispensable образа injury обставини, що є (стали) підставою circumstances which warrant detention для затримання одержання дипломів achievement of diplomas одержувати інформацію obtain information одержувати компенсацію (be) compensated одержувати стипендію benefit from scholarship одружуватися, укладати шлюб enter into marriage опіка над дітьми guardianship of children опіка, опікунство, піклування trusteeship;

wardship оплачувана відпустка paid leave органи виконавчої і судової влади bodies of executive and judicial power органи, що здійснюють правосуддя organs administering justice Організація Об’єднаних Націй United Nations оскаржувати рішення в суді challenge in court the decisions основні свободи fundamental freedoms особа без громадянства stateless person особа, яка підозрюється у вчиненні alleged offender злочину особи з числа корінного населення persons of indigenous origin особиста недоторканність personal inviolability;

security of person особисті права personal rights особливі права separate rights остаточне рішення final decision остаточний вирок final judgement отримувати вигоду benefit охорона;

збереження conservation -П право на володіння майном right to own property пенітенціарна система penitentiary system пенсія;

вихід на пенсію retirement первинна медико-санітарна допомога primary health care перевага preference переглядати правила, keep under review interrogation rules, instructions, methods and practices інструкції, методи і практику допитів review a case переглядати справу review governmental, national and local переглядати урядову, державну і policies регіональну політики foster placement передача названим батькам на виховання leave school prematurely передчасно залишати школу conviction переконання re-election переобрання prejudice the trial перешкоджати відданню під суд under jurisdiction під юрисдикцією under the auspices під егідою instigation підбурювання recurrent training підвищення кваліфікації preparation for employment підготовка до трудової діяльності training of law enforcement personnel підготовка працівників правоохоронних органів prejudice guarantees підривати гарантії entrepreneurial activity підприємницька діяльність maintenance of peace підтримання миру maintain personal relations підтримувати особисті стосунки guardianship піклування, опіка benefit пільга post-natal period післяпологовий період family planning планування (кількості дітей в) сім’ї complete, partial or temporary disability повна, часткова або тимчасова втрата працездатності complete compensation повне відшкодування full realization of the rights повне здійснення прав renominate повторно висувати (кандидатуру) aggravate the ecological situation погіршувати екологічну ситуацію file declarations подавати декларації подавати доповідь submit report податок tax податкова інспекція lax inspection позбавлення волі;

ув’язнення imprisonment позбавлення життя deprivation of life позивач complainant позовна заява, скарга complaint покарання punishment політичний статус political status політична партія political party пологи childbirth;

confinement положення кримінального законодавства national penal provisions положення законодавства legal provisions положення про опіку і нагляд guidance and supervision orders помилування pardon поміж іншого inter alia пом’якшення вироку commutation of the sentence поправка amendment порнографічні видовища і pornographic performances and materials матеріали поступове втілення у життя progressive implementation поступове запровадження progressive introduction посягання на права людини encroachments on human rights посягати на encroach upon походження descent почуття впевненості у собі;

опора self-reliance на власні сили поширення ідей dissemination of ideas поширювати інформацію impart information права споживачів rights of consumers право на вільне пересування right to liberty of movement право на мирні збори right of peaceful assembly право на одержання позик right to hank loans право на одруження і на обрання right to marriage and choice of spouse подружжя право на освіту і професійну right to education and training підготовку право на подання скарги (позову) right to complain право на презумпцію невинності right to be presumed innocent право на рівність перед судом right to equal treatment before the tribunal right to liberty право на свободу право на свободу думки і слова right to freedom of thought and speech право на свободу совісті і релігії right to freedom of thought, conscience and religion right to freedom of personal philosophy право на свободу світогляду і and religion віросповідання right to strike право на страйки right to inherit право на спадкоємність legal basis правова підстава legal effect правовий наслідок legal safeguards правові гарантії legal capacity of women правоздатність жінок application практичне застосування represent the government представляти уряд representative представник private property приватна власність accession приєднання adoption of recommendations прийняття рекомендацій forced or compulsory labour примусова чи обов’язкова праця expropriation of objects примусове відчуження об’єктів (майна) coerce примушувати degrading treatment принижуюче гідність поводження suppress припиняти natural and fundamental group unit of society природний і основний осередок суспільства natural qualities of land природні якості землі accelerate de facto equality прискорювати досягнення фактичної рівності hold meetings, rallies, processions проводити збори, мітинги, процесії pursue a policy of eliminating racial проводити політику ліквідації discrimination расової дискримінації make a preliminary inquiry into the facts проводити попереднє розслідування фактів curriculum (plural: curricula) програма навчання education and vocational training програми навчання і професійної progrmmes підготовки adult and functional literacy programmes програми поширення письменності серед дорослих та функціональної письменності technical and vocational guidance and програми професійно-технічного training programmes навчання і профорієнтації програмні цілі programme goals прогрес advancement продуктивне використання робочої productive employment сили проживання residence прожитковий мінімум minimum living standard пропаганда війни propaganda of war пропагандистська діяльність propaganda activities просуватися по службі (роботі) be promoted протизаконне виробництво illicit production протиправні посягання unlawful encroachments професійна орієнтація vocational guidance професійно-технічна підготовка vocational training професійна підготовка підвищеного advanced vocational training рівня професійні спілки trade unions професійно-технічна середня освіта vocational secondary education профілактична медична допомога preventive health care прохання про видачу (екстрадицію) request for extradition прошарки суспільства segments of society психотропні речовини psychotropic substances -P работоргівля slave-trade раса race расистська діяльність racist activities расова дискримінація racial discrimination расова зверхність (вивищеність) racial superiority расова ненависть racial hatred расова сегрегація racial segregation расове роз’єднання racial division регіональні і технічні наради regional and technical meetings регулярна оплачувана відпустка periodic holiday(s) with pay регулярні демократичні вибори genuine periodic elections результати своєї інтелектуальної та results of his or her intellectual and creative творчої діяльності activity релігійні переконання religious beliefs репродуктивна функція function of reproduction рівні управління levels of government рівність перед законом equality before the law розглядати звернення consider the petitions розглядати справи у суді take proceedings before a court розірвання (шлюбу, угоди тощо) dissolution розпалювання міжнаціональної incitement of inter-ethnic. racial, or (міжетнічної), расової, religious enmity релігійної ворожнечі розповсюдження досягнень науки diffusion of science and culture та культури розповсюджувати інформацію disseminate information розподіл distribution розрізнення distinction розумне обмеження робочого часу reasonable limitation of working hours -C самовизначення self-determination санітарія навколишнього environmental sanitation середовища санітарні умови sanitation санітарні послуги sanitation санітарний стан навколишнього environmental and industrial hygiene середовища і гігієна праці у промисловості санітарно-епідемічне благополуччя sanitary-epidemic welfare свавільне чи незаконне втручання arbitrary or unlawful interference свавільний арешт arbitrary arrest свідок witness свідчення, показання evidence свідчити проти самого себе testify against oneself світове співтовариство world community свобода вибору місця проживання freedom to choose the residence свобода об’єднань (асоціацій) freedom of associations святкові дні public holidays сексуальне розбещення sexual abuse сильний біль severe pain сирота orphan системи збуту marketing facilities сільська місцевість rural areas сільськогосподарські кредити і agricultural credit and loans позики сімейне оточення family environment сімейний стан marital status скасовувати repeal;

rescind;

nullify скасування abolition скасувати вирок reverse the conviction скликати конференцію convene a conference скорочення мертвонароджуваності reduction of stillbirth-rate служба військового характеру service of a military character службова особа, яка має officer authorized by law повноваження за законом службові особи органів державної officers of bodies of state power влади смертна кара capital punishment;

death penalty смертний вирок sentence of death смертність mortality соціальна допомога social allowance соціальне забезпечення social security соціальні послуги social services соціальне перевиховання social rehabilitation (реабілітація) social origin соціальне походження social insurance соціальне страхування social payments соціальні виплати parentage соціальний статус батьків co-operation співпраця coeducation спільне навчання (осіб різної статі) profess and practise the religion сповідувати релігію і виконувати її обряди сповідувати релігію manifest the religion справедлива зарплата fair wages справедливий географічний equitable geographical distribution розподіл справедливий і публічний розгляд air and public hearing справи спричинення шкоди injure сприяти соціальному прогресу promote social progress стан війни state of war статус біженця refugee status Статут Організації Об’єднаних Націй Charter of the United Nations статутне положення constitutional instrument стать sex стереотипне уявлення stereotyped concept суверенітет sovereignty суворий stringent суд court of law судова помилка;

неправильність у miscarriage of justice відправленні правосуддя судова постанова judgement судова справа;

судовий процес;

suit судочинство судове переслідування prosecution судовий процес, судовий розгляд trial;

judicial proceeding суперечити інтересам дитини (be) contrary to the child’s best interests суспільне життя public life схиляння або примушування дитини inducement or coercion of a child -T таємне голосування secret ballot таємниця листування privacy of mail творча діяльність creative activity теорія зверхності theory of superiority територіальна цілісність territorial indivisibility територія метрополії (країна, що metropolitan territory має колонії) тимчасовий запобіжний захід temporary preventive measure тимчасовий спеціальний захід temporary special measure тілесне ушкодження bodily harm;

injury тлумачити construe тлумачитися (be) interpreted тримати в рабстві hold in slavery тримати у підневільному стані hold in servitude трудовий стаж seniority тяжкий характер (злочину) grave nature тяжче (більше) покарання heavier penalty -У у світлі науково-технічних знань n the light of scientific and technological knowledge увічнювати perpetuate укладання конвенцій conclusion of conventions укладати договори (контракти) conclude contracts укладати шлюб enter into marriage умови для просування по службі conditions for career (роботі) умови роботи, що відповідають safe and healthy working conditions вимогам безпеки та гігієни умови утримання під вартою arrangements for the custody умовне звільнення conditional release Уповноважений Верховної Ради Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine України з прав людини bodies authorised by law уповноважені законом органи administration of state affairs управління державними справами administer property управляти майном adoption усиновлення adoption of children усиновлення дітей institutions for the care of children установи догляду за дітьми establish national federations утворювати національні федерації dependant утриманець refrain from утримуватися від refrain from recruiting any person утримуватися від призову будь-якої особи (be) detained in custody утримуватися під вартою apprenticeship учнівство -Ф фізична підготовка physical education фізичне і психічне здоров’я physical and mental health фізичне чи психологічне насильство physical or mental violence фізичне чи моральне страждання physical or mental suffering формулювання formulation функціональна письменність functional literacy -Ц цивільний чи військовий медичний civil or military, medical personnel персонал цінність людської особи worth of the human person -Ш швидке й неупереджене prompt and impartial investigation розслідування ширше застосування wider application шкільні приміщення school premises шлюбний вік age for marriage;

marriageable age шляхи і методи policies and techniques штаб-квартира headquarters шукати батьків trace the parents -Ю юридична відповідальність legal liability юридична сила legal effect юридичний досвід legal experience юридичний захист legal protection юридичні заходи legal measures ЗМІСТ Передмова до серії........................................................................................................ Передмова до посібника для навчання громадсько-політичного перекладу у галузі прав людини...................................... UNIT 1 International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights.................. UNIT 2 International Convenant on Civil and Political Rights.................................... UNIT 3 Convention Against Torture and Convention Against Racial Discrimination...................................................................................... UNIT 4 Convention Against Discrimination of Women.............................................. UNIT 5 Convention on the Rights of the Child.......................................................... UNIT 6 Constitution of Ukraine on Human and Citizens’ Rights.............................. ДОДАТОК................................................................................................................. ТЕКСТИ ДЛЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ.................................................................. UNIT 1 International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights\............. UNIT 2 International Convenant on Civil and Political Rights.................................. UNIT 3 Convention Against Torture and Convention Against Racial Discrimination............................................................................................... UNIT 4 Convention Against Discrimination of Women........................................... UNIT 5 Convention on the Rights of the Child.......................................................... UNIT 6 Constitution of Ukraine on Human and Citizens’ Rights............................. КЛЮЧІ....................................................................................................................... UNIT 1 International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights.............. UNIT 2 International Convenant on Civil and Political Rights.................................. UNIT 3 Convention Against Torture and Convention Against Racial Discrimination............................................................................................... UNIT 4. Convention Against Discrimination of Women.......................................... UNIT 5 Convention on the Rights of the Child......................................................... UN1T6 Constitution of Ukraine on Human and Citizens’ Rights............................. General Vocabulary. English-Ukrainian.................................................................... General Vocabulary. Ukrainian-English.................................................................... Інші видання в серії DICTUM FACTUM Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. Ю. Набокова, М. В. Рябих Практичний курс англійської мови. Частина 1. Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів освіти. – 432 с.

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з амери канських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введен ня та опрацювання ідіоматичних зворотів і фразових дієслів, елементи проблемного навчання, англо-українські та українсько-англійські словники, порівняльні таблиці українських і англомовних реалій, кольорові фото та малюнки.

Сучасна система вправ передбачає паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. Спеціальні вправи для розвитку перекладацьких навичок та умінь сприяють ранньому формуванню фахової компетенції.

Черноватий Л. М., Н. М. Ковальчук, Ю. В. Матюхіна.

Книга для викладача до практичного курсу англійської мови: Підручник для студентів першого кур су вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад») (серія Dictum Factum, автори Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю., Рябих М. В.) – 56 с.

Книга для викладача до практичного курсу англійської мови для студентів першого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад») має на меті допомогти викладачам у роботі зі згаданим під ручником. До її змісту ввійшли “Вступ”, який повторює інформацію, що міститься у передмові до підручника, ключі до найбільш складних вправ підручника, а також транскрипт текстів для навчання аудіювання, які записані на аудіокасету.

Для викладачів вищих навчальних закладів, що працюють з підручником для студентів першого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад») (серія Dictum Factum, автори Черноватий Л.

М., Карабан В. І., Набокова І. Ю., Рябих М. В.) – 432с.

Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. Ю. Набокова, В. О. Дмитренко, О. В. Ребрій, С. Г. Мащенко.

Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів другого курсу вищих закладів освіти. – 356 с.

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Єв ропи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори намагалися врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та опрацювання ідіоматич них зворотів і фразових дієслів, елементи проблемного навчання, англо-українські та українсько-англійські словники до кожного уроку, порівняльні таблиці українських і англомовних реалій, сучасні фото та малюнки. До відмінностей підручника слід також додати урахування вікових особливостей студентів та афективних чинників навчання, дозова не застосування гумору, фабульну презентацію матеріалу. Сучасна система вправ передбачає паралельний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Спеціальні вправи для розвитку пере кладацьких навичок та умінь (на компресію тексту, засвоєння елементів перекладацького скоропису, розвиток умінь роботи зі словниками) сприяють ранньому формуванню фахової компетенції.

І. П. Ліпко Англійська мова для юристів. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – 208 с.

Підручник побудований за сучасними, науково обґрунтованими принципами навчання, що враховують динаміку розвитку навичок і вмінь взагалі та перекладацьких навичок і вмінь зокрема. Форма та зміст більшості вправ відпо відають тесту First Certificate English в батареї Кембріджських тестів. Залучені новітні дані сучасних словників та інші першоджерела високої якості. Вперше в практиці видавництва навчально-методичних матеріалів для підготовки юрис тів-міжнародників зроблено чіткий акцент на структуру Міністерства закордонних справ України. Систематично вво диться і опрацьовується відповідна термінологічна лексика. Тексти підручника розширюють фонові знання майбутніх юристів-міжнародників і надають цікавий матеріал для розвитку творчих компонентів мовленнєвої діяльності.

Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. Ю. Набокова, Є. І. Фролова, М. В. Рябих, О. В. Слюнін, С. Л. Пчеліна, С. Г. Мащенко, В. М. Зайда.

Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти.

Том 1. – 288 с.

Перший том посібника охоплює розділи англійської граматики (речення, іменник, прикметник, прислівник, за йменник, категорія кількості, прийменник, система часу та способу дієслова), засвоєння яких передбачено програ мою навчання на рівні факультетів іноземної філології, і ґрунтується на положеннях теорії педагогічної граматики, що розробляється авторами. Зокрема, враховані психологічні закономірності формування іншомовних граматичних навичок, важливість позитивного емоційного довкілля в класі та адекватного орієнтування студентів. Комплекс вправ, що включає як одномовні, так і перекладні вправи, створює сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника та розвитку граматичних навичок під час аудиторних занять та при роботі вдома.

Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. Ю. Набокова, В. О. Дмитренко, О. В. Ребрій, С. Г. Мащенко.

Практична граматика англійської мови з вправами. Том 2: Посібник для студентів вищих закладів освіти. – 288 с.

Посібник охоплює практично всю граматичну систему англійської мови, засвоєння якої передбачено програмою навчання на рівні факультетів іноземної філології, і ґрунтується на положеннях теорії педагогічної граматики, що розробляється авторами. Зокрема, враховані психологічні закономірності формування іншомовних граматичних на вичок, важливість позитивного емоційного довкілля в класі та адекватного орієнтування студентів. Комплекс вправ, що включає як одномовні, так і перекладні вправи, створює сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту по сібника та розвитку перекладацьких навичок під час аудиторних занять та при роботі вдома.

Карабан В. І., Мейс Дж.

Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник-довідник для студентів ви щих закладів освіти. – 608 с.

Перший в Україні і світі посібник-довідник з перекладу з української мови на англійську охоплює всі основні труднощі перекладу і складається з 6 розділів, кожен з яких містить кілька підрозділів, що включають теоретичний довідковий матеріал та завдання на переклад.

Карабан В. І., Борисова О. В., Колодій Б. М., Кузьміна К. А.

Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську). – 208 с.

У посібнику вперше граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську розглядаються з точки зору попередження інтерференції мови оригіналу (рідної мови) у перекладі іноземною (англійською) мовою.

Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. О. Пенькова, І. П. Ярощук Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – 496 с.

Посібник призначений для розвитку навичок та умінь усного та письмового перекладу у галузі економіки. Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різно манітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Черноватий Л. М., Карабан В. І., Омелянчук О. О.

Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування;

Офісне устаткування;

Комунікаційне устаткування;

Виробництво та обробка металу. – 296 с.

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п’ять галузей техніки (Електричне та електронне побутове устаткування;

Офісне устаткування;

Комунікаційне устаткування;

Виробництво та обробка металу), за безпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абет кового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ребрій О. В., Ліпко І. П., Ярощук І. П.

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США. – 393 с.

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює вісім головних розділів, пов’язаних з системою дер жавного управління США (конституція США, повноваження президента, міністерств та агентств, сфера Конгресу, судова гілка, місцеве самоврядування, роль громадянина, соціальні та політичні групи, засоби масової інформації), а також включає додаток, де наводиться інформація, що може знадобитися перекладачеві при роботі з текстами, які стосуються конкретних тем (історичні обставини створення конституції США, тлумачення конституції: “Федераліст ські аркуші”, Білль про права, дискусії про рабство в США, інститут президентства, додаткова інформація про деякі міністерства та незалежні установи, система комітетів Конгресу, наглядові повноваження Конгресу, історичні рішення Верховного Суду), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Систе ма різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Ю. П. Іванко, І. П. Ліпко.

Переклад англомовної юридичної літератури: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – 480 с.

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює основні галузі права США, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною термінологією. Система різноманітних вправ, побу дована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного за своєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Л. М. Черноватий, Н. М. Ковальчук.

Пригоди в ущелині Пенкадер: Посібник з вивчення англійських прийменників та фразових дієслів для студентів вищих закладів освіти. – 368 с. : іл.

Посібник охоплює всю систему англійських прийменників, включаючи більше 800 значень фразових дієслів, і грунтується на положеннях теорії педагогічної граматики, що розробляється авторами. Зокрема, враховані психоло гічні закономірності формування іншомовних граматичних навичок, важливість позитивного емоційного довкілля в класі та адекватного орієнтування студентів. Комплекс різноманітних циклічних вправ, побудований за принципами проблемного навчання, створює сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника під час аудиторних занять, а наявність ключів до переважної більшості вправ забезпечує надійний самоконтроль при роботі вдома.

О. В. Ребрій.

Основи перекладацького скоропису: Посібник для навчання усного послідовного перекладу з ан глійської мови – 108 с.

Посібник призначений для навчання студентів перекладацьких відділень або факультетів університетів. Зміст посібника передбачає засвоєння принципів перекладацького скоропису для забезпечення усного послідовного пе рекладу, зокрема, вертикального розташування записів для швидкого та ефективного запису повного обсягу по відомлення. Перша частина містить систематичний виклад принципів перекладацького скоропису. Друга частина вводить систему символів та вправи для їхнього засвоєння. В додатках подаються тексти для тренувальних вправ, а також наводиться опис типового тесту для контролю перекладацьких навичок та вмінь. Вправи базуються на сучас ному автентичному матеріалі. Посібник може використовуватися у різних типах навчальних закладів, які проводять підготовку перекладачів.

В. І. Карабан Англо-український юридичний словник. – 1088 с.

Словник містить понад 65 тисяч термінів, слів та словосполучень англійської юридичної підмови і близько тисяч українських перекладних відповідників та охоплює всі основні галузі права. Реєстровими одиницями є юри дичні терміни і слова та словосполучення, характерні для англійської юридичної мови, а також абревіатури та латин ські слова і вислови, що вживаються в юридичній літературі англійською мовою. Особливістю словника є наявність транскрипції заголовних слів і словосполучень та велика кількість поданих складних слів і словосполучень, що особливо корисно для точного перекладу.

Карабан В. І.

Українсько-англійський юридичний словник: понад 65000 слів та словосполучень юридичної під мови та близько 160 тисяч англійських перекладних відповідників. – 976 с.

Словник містить понад 65 тис. українських заголовних елементів (слів, словосполучень та скорочень) та близько 160 тис. англійських перекладних відповідників і охоплює всі головні галузі права.

Особливістю словника є достатньо широка система позначок для кращої орієнтації користувачів у значеннях та вживанні слів і словосполучень, значна кількість латиномовних перекладних відповідників, що вживаються в англійській юридичній підмові, а також врахування лексики і термінології американського і британського варіантів англійської мови.

Навчальне видання Леонід Миколайович Черноватий, Вячеслав Іванович Карабан, Тетяна Вікторівна Ганічева, Ірина Петрівна Ліпко Навчальний посібник ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ:

Свідоцтво ДК № Підписано до друку 07.12.2005 р. Гарнітура Таймс.

Формат 701001/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.