WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА


   Добро пожаловать!
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ Рекомендовано ...»

-- [ Страница 3 ] --

Exercise 2C. Translate the following words and word combinations into English.

1. вживати державні, двосторонні і багатосторонні заходи;

2. викрадення дітей, торгівля дітьми чи їхня контрабанда;

3. віддавати перевагу особам старшого віку;

4. захищати дітей від незаконного вживання наркотичних речовин;

5. держави-учас ниці зобов’язуються вживати всі можливі заходи з метою забезпечення захисту ді тей;

6. поважати норми міжнародного гуманітарного права;

7. вживати всіх необхід них заходів, включаючи законодавчі, адміністративні, суспільні і виховні;

8. держа ви-учасниці вживають всі можливі заходи для забезпечення того, щоб особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої участі у воєнних діях;

9. держави учасниці утримуються від призову будь-якої особи, яка не досягла 15-річного віку;

10. сексуальна наруга;

11. захищати дитину від усіх форм сексуальної експлуатації;

12. збройні конфлікти;

13. психотропні речовини;

14. досягати віку;

15. схиляння або примушування дитини до будь-якої незаконної сексуальної поведінки;

16. міжнарод ні договори;

17. експлуатація дітей у порнографічних видовищах і порнографічних матеріалах;

18. при вербуванні з числа осіб, які досягли 15-річного віку, але яким ще не виповнилося 18 років;

19. експлуатація дітей у проституції або в іншій незаконній сексуальній діяльності.

Exercise 2D. Listen to text 2A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises.

Vocabulary- physical or фізичне і психоло- adverse conse- несприятливі наслід mental violence гічне насильство quences ки legal guardian законний опікун exile заслання, висилання maintain personal підтримувати ре- deportation депортація relations гулярні особисті стосунки be contrary to the суперечити інтересам child’s best interests дитини ethnic, religious національні (етніч- profess and practise сповідувати релігію і or linguistic ні), релігійні або the religion виконувати її обряди minorities мовні меншини absent member of відсутній член сім’ї persons of особи з числа ко- the family indigenous origin рінного населення negligent treatment недбале поводження neglect відсутність піклу- maltreatment брутальне поводжен вання;

нехтувати ня injury or abuse образа чи наруга follow-up відстеження Exercise ЗА. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. Trans late them (see the recommendations in the Introduction).

AВ 1. States Parties shall respect the right А. Такі заходи захисту, у разі необхід of the child who is separated from one ності, включають дійові процедури для or both parents to maintain personal розробки соціальних програм з метою relations and direct contact with both надання необхідної підтримки дитині й parents on a regular basis, except if особам, які опікують її, а також здійснен it is contrary to the child’s best inter- ня інших форм запобігання, виявлен ests. ня, повідомлення, передачі на розгляд, розслідування, лікування і відстеження наслідків брутального поводження з ди тиною, зазначених вище, а також, у разі необхідності, звернення до суду.

2. States Parties shall take all appropri- В. Держави-учасниці поважають пра ate legislative, administrative, social во дитини, розлученої з одним чи обома and educational measures to protect the батьками, регулярно підтримувати осо child from all forms of physical or men- бисті стосунки і безпосередні контакти tal violence, injury or abuse, neglect or з обома батьками, за винятком випадків, negligent treatment, maltreatment or ex- коли це суперечить інтересам дитини.

ploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.

3. In those States in which ethnic, religious C. У тих випадках, коли таке розлучен or linguistic minorities or persons of in- ня зумовлене діями, ініційованими дер digenous origin exist, a child belonging to жавою-учасницею, наприклад арештом, such a minority or who is indigenous shall тюремним ув’язненням, висиланням, not be denied the right, in community with депортацією чи смертю одного чи обох other members of his or her group, to enjoy батьків або дитини, така держава-учас his or her own culture, to profess and prac- ниця надає батькам, дитині або, у ви tise his or her own religion, or to use his or падку необхідності, іншому члену сім’ї her own language. на їхнє прохання необхідну інформацію щодо місцеперебування відсутнього члена (відсутніх членів) сім’ї.

4. Such protective measures should, as ap- D. Держави-учасниці вживають усіх propriate, include effective procedures for необхідних законодавчих, адміністра the establishment of social programmes to тивних, суспільних і просвітньо-ви provide necessary support for the child and ховних заходів з метою захисту дити for those who have the care of the child, ни від усіх форм фізичного і психоло as well as for other forms of prevention гічного насильства, образи чи наруги, and for identification, reporting, referral, відсутності піклування чи недбалого investigation, treatment and follow-up of і брутального поводження та експлу instances of child maltreatment described атації, включаючи розпусні дії, під heretofore, and, as appropriate, for judicial час перебування під опікою батьків, involvement. законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка опікується дитиною.

5. Where such separation results from any Е. У тих державах, де є національні action initiated by a State Party, such as the (етнічні), релігійні або мовні меншини detention,-imprisonment, exile, deportation або особи з числа корінного населення, or death of one or both parents or of the child, дитині, яка належить до таких меншин that State Party shall, upon request, provide або до корінного населення, не може the parents, the child or, if appropriate, an- бути відмовлено у праві спільно з ін other member of the family with the essen- шими членами її групи користуватися tial information concerning the whereabouts своєю культурою, сповідувати свою of the absent member(s) of the family. релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.

Exercise 3B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. maintain personal relations;

2. establishment of social programmes;

3. provide nec essary support for the child;

4. child belonging to such a minority or who is indigenous;

5. child who is separated from one or both parents;

6. forms of prevention and for iden tification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment;

7. judicial involvement;

8. deportation;

9. to take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures;

10. provision of the information would be detrimental to the well-being of the child;

11.death arising from any cause while the person is in the custody of the State;

12. absent member(s) of the family;

13. respect the right of the child;

14. detention, imprisonment, exile or death;

15. adverse consequences;

16. per sons of indigenous origin;

17. be contrary to the child’s best interests;

18. ethnic, religious or linguistic minorities;

19. profess and practise his or her own religion;

20. direct contact with both parents;

21. injury or abuse;

22. neglect or negligent treatment;

23. maltreatment or exploitation, including sexual abuses;

24. legal guardians or any other person who has the care of the child;

25. protect the child from all forms of physical or mental violence.

Exercise 3C. Translate the following words and word combinations into English.

1. користуватися рідною мовою;

2. вживати всіх необхідних законодавчих, ад міністративних, суспільних і просвітньо-виховних заходів;

3. користуватися своєю культурою;

4. безпосередні контакти з обома батьками;

5. відсутність члена (членів) сім’ї;

6. особи з числа корінного населення;

7. фізичне і психологічне насильство;

8. суперечити інтересам дитини;

9. дитина, яка належить до таких меншин чи до ко рінного населення;

10. сповідувати свою релігію і виконувати її обряди;

11. смерть, що настала через будь-яку причину під час перебування даної особи у віданні держа ви;

12. дійові процедури для розробки соціальних програм;

13. депортація чи смерть;

14. держави-учасниці поважають право дитини, розлученої з одним чи обома бать ками;

15. арешт, тюремне ув’язнення, висилання;

16. надавати необхідну підтримку дитині;

17. форми запобігання, виявлення, повідомлення, передачі на розгляд, роз слідування, лікування і відстеження наслідків брутального поводження з дитиною;

18. підтримувати регулярні особисті стосунки;

19. держави-учасниці зобов’язують ся поважати право дитини;

20. національні (етнічні), релігійні або мовні меншини;

21. несприятливі наслідки;

22. образа чи наруга;

23. відсутність піклування чи недба ле і брутальне поводження та експлуатація, включаючи розпусні дії.

Exercise 3D. Listen to text ЗА in English. Use your shorthand to write it down. Trans late it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary – national laws національне законо- desirability of conti- бажаність наступ давство;

законодав- nuity in a child’s up- ництва у вихован ство держави bringing ні дитини child’s ethnic, reli- етнічне походження, adoption усиновлення gious, cultural, lin- релігійна і культур family environment сімейне оточення guistic background на приналежність та refugee status статус біженця рідна мова дитини institutions for the установи догляду foster placement передача на вихо- care of children за дітьми вання kafalah of Islamic “кафала”, за іслам accord the protec- надавати захист law ським правом tion obtain information одержувати інфор- international or do- міжнародне чи мацію mestic law внутрішнє право humanitarian assis- гуманітарна допо- humanitarian instru- документи гумані tance мога ments тарного права intergovernmental міжурядові або не- trace the parents шукати батьків organizations or урядові організацій reunification with the возз’єднання із nongovernmental family сім’єю organizations Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. Tran slate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. Держави-учасниці вживають необхідних A. For this purpose, States Parties shall pro заходів, щоб забезпечити дитині, яка бажає vide, as they consider appropriate, coopera одержати статус біженця або яка вважаєть- tion in any efforts by the United Nations and ся біженцем відповідно до міжнародного other competent intergovernmental organiza або внутрішнього законодавства та проце- tions or non-governmental organizations co суальних норм, незалежно від того, чи вона operating with the United Nations to protect супроводжується, чи не супроводжується and assist such a child and to trace the parents батьками або будь-якою іншою особою, or other members of the family of any refugee належний захист і гуманітарну допомогу в child in order to obtain information necessary користуванні відповідними правами. for reunification with his or her family.

AB 2. Дитина, яка тимчасово або постійно В. Iп cases where no parents or other mem позбавлена сімейного оточення або яка, bers of the family can be found, the child в її власних якнайкращих інтересах, не shall be accorded the same protection as може залишатися в такому оточенні, має any other child permanently or temporarily право на особливий захист і допомогу, deprived of his or her family environment що надається державою. Держави-учас- for any reason, as set forth in the present ниці, у відповідності зі своїм національ- Convention.

ним законодавством, забезпечують аль тернативну форму догляду за дитиною.

3. Такий догляд може включати, зокре- С. States Parties shall take appropriate ма, передачу на виховання (“кафала”, за measures to ensure that a child who is ісламським правом), всиновлення або, seeking refugee status or who is consid у випадку необхідності, направлення до ered a refugee in accordance with appli відповідних установ догляду за дітьми. cable international or domestic law and Під час розгляду варіантів зміни форми procedures shall, whether unaccompanied догляду необхідно належним чином вра- or accompanied by his or her parents or by ховувати бажаність наступництва вихо- any other person, receive appropriate pro вання дитини та її етнічне походження, tection and humanitarian assistance in the релігійну і культурну приналежність та enjoyment of applicable rights.

рідну мову.

4. З цією метою держави-учасниці, коли D. Such care could include, inter alia, вони вважають це за необхідне, беруть foster placement, kafalah of Islamic law, участь у всіх заходах Організації Об’єд- adoption or if necessary placement in suit наних Націй та інших компетентних able institutions for the care of children.

міжурядових або неурядових організа- When considering solutions, due regard цій, що співпрацюють з ООН, з метою shall be paid to the desirability of conti захисту такої дитини, надання їй допо- nuity in a child’s upbringing and to the моги та пошуку батьків чи інших членів child’s ethnic, religious, cultural and lin сім’ї будь-якої дитини-біженця, з тим, guistic background.

щоб одержати інформацію, необхідну для її возз’єднання зі своєю сім’єю.

5. У тих випадках, коли батьків або ін- Е. A child temporarily or permanently de ших членів сім’ї знайти не вдається, цій prived of his or her family environment, or дитині надається такий же самий захист, in whose own best interests cannot be al як і будь-якій іншій дитині, через якісь lowed to remain in that environment, shall причини тимчасово або постійно позбав- be entitled to special protection and assis леній сімейного оточення, як це передба- tance provided by the State. States Parties чено в цій Конвенції. shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child.

Exercise 4B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. national laws;

2. kafalah of Islamic law;

3. adoption;

4. desirability of continuity in a child’s upbringing;

5. child’s ethnic, religious, cultural and linguistic background;

6. be en titled to special protection and assistance;

7. international human rights instruments;

8. seek refugee status;

9. protect and assist a child;

10. placement in suitable institutions for the care of children;

11. humanitarian instruments;

12. competent intergovernmental organiza tions or non-governmental organizations;

13. international or domestic law;

14. receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention;

15. trace the parents;

16. accord the protection;

17. ac company;

18. family environment;

19. obtain information necessary for reunification with his or her family;

20. be temporarily or permanently deprived (of).

Exercise 4C. Translate the following words and word combinations into English.

1. одержувати інформацію, необхідну для возз’єднання зі своєю сім’єю;

2. етнічне походження, релігійна і культурна приналежність, рідна мова дитини;

3. передача на виховання;

4. надавати захист;

5. належний захист і гуманітарна допомога;

6. ба жаність наступництва виховання дитини;

7. супроводжувати;

8. захищати дитину і надавати їй допомогу;

9. одержувати статус біженця;

10. національне законодавство;

11. бути тимчасово або постійно позбавленим;

12. міжнародні документи з прав людини;

13. забезпечувати альтернативну форму догляду за дитиною;

14. сімейне оточення;

15. “кафала”, за ісламським правом;

16. компетентні міжурядові або не урядові організації;

17. міжнародне або внутрішнє право;

18. документи гуманітар ного права;

19. всиновлення або, у випадку необхідності, направлення до відповід них установ догляду за дітьми;

20. мати право на особливий захист і допомогу, що надається державою.

Exercise 4D. Listen to text 4A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Tra nslate it into English.

Exercise 5. Translate the following words and word combinations into English.

1. проводити просвітньо-виховну роботу і надавати послуги у галузі профілак тичної медичної допомоги;

2. небезпека і ризик забруднення навколишнього се редовища;

3. збройні конфлікти;

4. держави-учасниці вживають всіх можливих за ходів для забезпечення того, щоб особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої участі у військових діях;

5. експлуатація дітей у порнографічних видовищах і порнографічних матеріалах;

6. боротися з незаконним переміщенням;

7. документи гуманітарного права;

8. арешт, тюремне ув’язнення, висилання;

9. “ка фала”, за ісламським правом;

10. мати право на особливий захист і допомогу, що надається державою;

11. форми запобігання, виявлення, повідомлення, передачі на розгляд,розслідування, лікування і відстеження випадків брутального поводження з дитиною;

12. держави-учасниці утримуються від призову будь-якої особи, яка не досягла 15-річного віку;

13. підтримувати регулярні особисті стосунки;

14. знижува ти рівень смертності немовлят і дитячої смертності;

15. викрадення дітей, торгівля дітьми чи їх контрабанда;

16. образа чи наруга;

17. одержувати інформацію, необ хідну для возз’єднання зі своєю сім’єю;

18. схиляння або примушування дитини до будь-якої незаконної сексуальної діяльності;

19. відсутність члена (членів) сім’ї;

20. міжнародні документи з прав людини;

21. компетентні міжурядові або неурядові організації;

22. несприятливі наслідки;

23. експлуатація дітей у проституції або в ін шій незаконній сексуальній практиці;

24. дитина, яка належить до таких меншин чи до корінного населення;

25. сексуальне розбещення (розпусні дії);

26. надавати необ хідну підтримку дитині;

27. захищати дитину від усіх форм сексуальної експлуатації;

28. сповідувати свою релігію і виконувати її обряди;

29. сімейне оточення;

30. укла дання двосторонніх або багатосторонніх угод;

31. надання достатньо поживних про дуктів харчування і чистої, питної води;

32. безпосередні контакти з обома батьками;

33. захищати дітей від незаконного вживання наркотичних речовин;

34. суперечити інтересам дитини;

35. особи з числа корінного населення;

36. боротися з хворобами і недоїданням;

37. надання матерям належних послуг з охорони здоров’я у дополого вий і післяпологовий періоди;

38. при вербуванні з числа осіб, які досягли 15-річного віку, але яким ще не виповнилося 18 років;

39. забезпечувати надання необхідної медичної допомоги і охорону здоров’я;

40. всиновлення або, у випадку необхідності, направлення до відповідних установ догляду за дітьми;

41. міжнародне або внутріш нє право;

42. первинна медико-санітарна допомога;

43. вживати на національному, двосторонньому і багатосторонньому рівнях;

44. забезпечення обізнаності всіх про шарків суспільства 45. держави-учасниці зобов’язуються вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей;

46. дитиною є кожна людина, яка не досягла 18-річного віку, якщо за відповідним законом повноліття не досягається ра ніше;

47. фізичне і психологічне насильство;

48. депортація чи смерть;

49. віддавати перевагу дітям старшого віку;

50. смерть, що настала через будь-яку причину під час перебування даної особи у віданні держави;

51. психотропні речовини;

52. держа ви-учасниці поважають право дитини, яку розлучають з одним чи обома батьками;

53. одержувати статус біженця;

54. передача на виховання;

55. національні (етнічні), релігійні або мовні меншини;

56. відсутність піклування чи недбале і брутальне по водження та експлуатація, включаючи розпусні дії.

Exercise 6. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. protect children from the illicit use of narcotic drugs;

2. international treaties;

3. treat ment of illness;

4. adverse consequences;

5. desirability of continuity in a child’s upbringing;

6. to be contrary to the child’s best interests;

7. maintain personal relations;

8. sexual abuse;

9. maltreatment or exploitation, including sexual abuse;

10. adequate nutritious foods and clean drinking-water;

11. protect the child from all forms of sexual exploitation;

12. diminish infant and child mortality;

13. environmental sanitation;

14. detention, imprisonment, exile or death;

15. conclusion of bilateral or multilateral agreements;

16. child’s ethnic, religious, cultural and linguistic background;

17. exploitative use of children in pornographic per formances and materials;

18. forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment;

19. combat the illicit transfer 20. protect the child from all forms of physical or mental violence;

21. judicial involvement;

22. humanitarian instruments;

23. non-return of children abroad;

24. persons of indigenous origin;

25. refrain from recruiting any person;

26. obtain information neces sary for reunification with his or her family;

27. combat disease and malnutrition;

28. attain the age;

29. ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers;

30. seek refugee status;

31. in recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years;

32. profess and practise his or her own religion;

33.receive appropriate protection and humanitarian assistance provided by the State;

34. primary health care;

35. kafalah of Islamic law;

36. take a direct part in hostilities;

37. national laws;

38. competent intergovernmental organizations or non-govern mental organizations;

39. child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier;

40. provision of the information would be detrimental to the well-being of the child;

41. take all appropriate national, bilateral and multilateral measures;

42. rehabilitation of health;

43. inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;

44. be temporarily or per manently deprived (of);

45. dangers and risks of environmental pollution;

46. international or domestic law;

47. psychotropic substances;

48. family environment;

49. accession to existing agreements;

50. death arising from any cause while the person is in the custody of the State;

51. prevent the use of children in the illicit production and trafficking of such sub stances;

52. absent member(s) of the family;

53. exploitative use of children in prostitution;

54. neglect or negligent treatment;

55. armed conflicts;

56. develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and services.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate it into Ukrai nian. Use Vocabulary 2 and Exercise 2A.

States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, _ (1),social and (2) measures, to protect children from the _(3) use of_(4) drugs and (5) substances as defined in the relevant (6)treaties, and to prevent the use of children in the illicit (7) and traf ficking ofsuch substances.

States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual (8) andsexual (9). For these purposes, States Parties shall in particular take all appro priate national, bilateral and _(10) measures to prevent:(a) The _ _(11) or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;

(b) The exploitative use of children in _(12) or other unlawful sexual practices;

(c) The exploitative use of children in _(13) performances and materials.

States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or (14) in children for any purpose or inany form.

States Parties undertake to_(15) and to ensure respect for rules of inter national(16) law applicable to them in (17) conflicts which are relevant tothe child.

States Parties shall take all _(18) measures to ensure that persons who have notattained the age of fifteen years do not take a direct part in _(19).

States Parties shall refrain from (20) any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give _(21) to those who are oldest.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vo cabulary 3 -4 and Exercises ЗА – 4A in case of difficulties.

TEXT Article States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests.

Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the de tention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the whereabouts of the ab sent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned.

Article 1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educatio nal measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.

2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.

Article In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist, a child belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or to use his or her own language.

TEXT Article 1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and assistance provided by the State.

2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child.

3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children. When considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child’s upbringing and to the child’s ethnic, religious, cultural and linguistic background.

Article 1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other inter national human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties.

2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co operation in any efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his or her family.

In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present Convention.

Exercise 9. Translate the following texts into English. Work in pairs.

TEXT Стаття 1. Держави-учасниці визнають право кожної дитини, яка, як вважається, пору шила кримінальне законодавство (to infringe the penal law), звинувачується або ви знається винною в його порушенні, на таке поводження, що сприяє розвиткові у ди тини почуття гідності і значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини й основних свобод інших та при якому враховуються вік дитини і бажаність сприяння її реінте грації (reintegration) і виконання нею корисної ролі (constructive role) в суспільстві.

2. З цією метою і беручи до уваги відповідні положення міжнародних документів, держави-учасниці, зокрема, забезпечують, щоб:

a) жодна дитина не вважалася (to be alleged as) порушником кримінального зако нодавства, не звинувачувалася і не визнавалася винною в його порушенні через дію чи бездіяльність, які не були заборонені національним або міжнародним правом на час їх здійснення;

b) кожна дитина, яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство чи звинувачується в його порушенні, мала принаймні такі гарантії:

I) презумпцію невинності (to be presumed innocent), поки її вина не буде доведена згідно з законом;

II) негайне і безпосереднє її інформування й, у випадку необхідності, через її бать ків чи законних опікунів про звинувачення проти неї та одержання правової й іншої необхідної допомоги при підготовці і здійсненні свого захисту;

III) невідкладне прийняття рішення з питання, що розглядається, компетентним, незалежним і безстороннім органом чи судовою установою у ході справедли вого слухання, згідно з законом, у присутності адвоката чи іншої відповідної особи, і, якщо це не суперечить інтересам дитини, зокрема, враховуючи її вік та конкретну ситуацію, – у присутності її батьків або законних опікунів;

IV) свобода від примусу (not to be compelled) щодо давання свідчень (to give testi mony) чи визнання вини (to confess guilt);

вивчення свідчень свідків звинува чення самостійно або за допомогою інших осіб та забезпечення рівноправної участі свідків захисту і вивчення їх свідчень;

V) якщо прийнято рішення, що дитина порушила кримінальне законодавство, – повтор ний розгляд, згідно з законом, такого рішення і будь-яких пов’язаних з ним заходів, вищим компетентним, незалежним і безстороннім органом чи судовою установою;

VI) безкоштовна допомога (free assistance) перекладача, якщо дитина не розуміє вживаної мови чи не розмовляє нею;

VII) повна повага її особистого життя на всіх стадіях розгляду.

TEXT Стаття 1. Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання у її особисте або сімейне життя, посягання на недоторканність її житла, таємницю листування або її честь і гідність.

2. Дитина має право на захист з боку закону від такого втручання або посягання.

3. Держави-учасниці прагнуть сприяти встановленню законів (establishment of laws), процедур, органів і установ, що мають безпосереднє відношення до дітей, які, як вважається, порушили кримінальне законодавство, звинувачуються чи визнають ся винними в його порушенні, і зокрема:

а) встановленню мінімального віку, нижче якого діти вважаються нездатними по рушити кримінальне законодавство;

b) вжиттю заходів, коли це можливо і бажано, щодо поводження з такими дітьми без використання судового розгляду за умов повного додержання прав людини і правових гарантій (legal safeguards).

4. Необхідна наявність таких різноманітних заходів, як догляд, положення про опіку і нагляд (guidance and supervision orders), консультативні послуги (counselling), призначення іспитового строку (probation), виховання названими батьками (foster care), програми навчання і професійної підготовки (education and vocational training progrmmes) та інші форми догляду, що замінюють нагляд у виправних установах, з метою забезпечення такого поводження з дитиною, яке задовольняло б її інтереси, а також відповідало б обставинам і характеру злочину, вчиненого нею.

Exercise 10. Look through the vocabulary below, then listen to text 7 in English.

Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT public or private social welfare institutions державні чи приватні установи, що займаються питаннями соціального забезпечення court of law суд administrative authorities адміністративні органи legislative body законодавчий орган conform with the standards відповідати нормам suitability of the staff кваліфікація персоналу Exercise 11. Look through the vocabulary below, then listen to text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

TEXT засоби масової інформації mass media мати доступ до інформації have access to information національні й міжнародні джерела national and international sources розповсюджувати інформацію disseminate information видання і розповсюдження дитячої production and dissemination of childrens літератури books мовні потреби дитини linguistic needs of the child враховувати положення статей bear in mind the provisions of articles Exercise 12. Translate text 9 into Ukrainian.

TEXT Article 1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child (неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина) should enjoy a full and decent life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance (почуття впевненості в собі) and facilitate the child’s active participation in the community.

2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and ensure the extension, subject to available resources, to the eligible child and those responsible for his or her care, of assistance for which application is made and which is appropriate to the child’s condition and to the circumstances of the parents or others caring for the child.

3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in accor dance with paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge, whenever pos sible, taking into account the financial resources of the parents or others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled child has effective access to and receives education, training, health care services, rehabilitation services, preparation for employment (підготовка до трудової діяльності) and recreation opportunities (засоби відпочинку) in a manner conducive to the child’s achieving the fullest possible social integration and individual development, including his or her cultural and spiritual development 4. States Parties shall promote, in the spirit of international cooperation, the exchange of appropriate information (обмін відповідної інформації) in the field of preventive health care and of medical, psychological and functional treatment of disabled children, including dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation, education and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills and to widen their experience in these areas. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

Exercise 13. Translate text 10 into English.

TEXT Стаття 1 Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема:

а) вводять безкоштовну й обов’язкову початкову освіту;

б) заохочують розвиток різних форм середньої освіти, як загальної, так і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як введення безкоштовної освіти і надання у випадку необхідності фінансової допомоги;

в) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей кожного за допомогою всіх необхідних засобів;

г) забезпечують доступність інформації і матеріалів у галузі освіти і професійної підготовки для всіх дітей;

д) вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і зниженню кіль кості учнів, які залишили школу.

2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб шкільна дисципліна підтримувалася з допомогою методів, які ґрунтуються на повазі людської гідності дитини, та враховують положення цієї Конвенції.

3. Держави-учасниці заохочують і розвивають міжнародну співпрацю з питань, що стосуються освіти, зокрема з метою сприяння ліквідації невігластва (ignorance) і неписьменності (illiteracy) в усьому світі та полегшення доступу до науково-технічних знань (scientific and technical knowledge) і сучасних методів навчання (teaching methods).

В цьому зв’язку особлива увага має приділятися потребам країн, що розвиваються.

VOCABULARY English – Ukrainian abduction of, sale of or traffic in children викрадення дітей, торгівля ними або їх контрабанда відсутній член сім’ї absent member of the family наруга abuse приєднання accession надавати захист accord the protection нещасний випадок accident достатньо поживні продукти adequate nutritious foods харчування адміністративні органи administrative authorities усиновлення adoption несприятливі наслідки adverse consequences всі можливі заходи all feasible measures збройний конфлікт armed conflict досягати віку attain the age наявна технологія available technology враховувати положення статей bear in mind the provisions of articles двосторонні або багатосторонні угоди bilateral or multilateral agreements грудне годування breastfeeding етнічне походження, релігійна child’s ethnic, religious, cultural, linguistic і культурна приналежність та рідна background мова дитини боротися;

боротьба combat відповідати нормам conform with the standards суперечити інтересам дитини (be) contrary to the child’s best interests консультативні послуги counseling суд court of law депортація deportation desirability of continuity in a child’s бажаність наступництва у вихованні upbringing дитини diminish знижувати, зменшувати disseminate information розповсюджувати інформацію domestic law внутрішнє право education and vocational training програми навчання і професійної підготовки programmes забруднення навколишнього середовища environmental pollution санітарія середовища environmental sanitation встановлення законів establishment of laws національні (етнічні), релігійні або мовні ethnic, religious or linguistic minorities меншини обмін відповідною інформацією висилання, exchange of appropriate information заслання exile сімейне оточення family environment відстеження follow-up виховання названими батьками foster care передача названим батькам на foster placement виховання віддавати перевагу give priority (to) положення про опіку і нагляд guidance and supervision orders мати доступ до інформації have access to information гуманітарна допомога humanitarian assistance документи гуманітарного права humanitarian instruments гуманітарне право humanitarian law гігієна hygiene невігластво ignorance протизаконне виробництво illicit production незаконне переміщення illicit transfer незаконне вживання наркотичних засобів illicit use of narcotic drugs неписьменність illiteracy схиляння або примушування дитини inducement or coercion of a child образа, тілесне ушкодження injury установи догляду за дітьми institutions for the care of children міжурядові організації intergovernmental organizations міжнародне право international law міжнародний договір international treaty “кафала “, за ісламським правом kafalah of Islamic law законний опікун legal guardian правові гарантії legal safeguards законодавчий орган legislative body мовні потреби дитини linguistic needs of the child підтримувати особисті стосунки maintain personal relations malnutrition недоїдання maltreatment брутальне поводження mass media засоби масової інформації mentally or physically disabled child неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина mortality смертність national and international sources національні і міжнародні джерела national law внутрішньодержавне право neglect відсутність піклування negligent treatment недбале поводження non-governmental organizations неурядові організацій non-return неповернення obtain information одержувати інформацію persons of indigenous origin особи з числа корінного населення physical or mental violence фізичне або психологічне насильство pornographic performances and materials порнографічні видовища і матеріали preparation for employment підготовка до трудової діяльності preventive health care профілактична медична допомога primary health care первинна медико-санітарна допомога probation іспитовий строк production and dissemination of children’s видання і розповсюдження дитячої books літератури profess and practise the religion сповідувати релігію і виконувати її обряди захищати дитину від усіх форм protect the child from all forms of sexual сексуальної експлуатації exploitation психотропні речовини psychotropic substances державні чи приватні установи, що public or private social welfare institutions займаються питаннями соціального забезпечення можливості відпочинку recreation opportunities утримуватися від призову будь-якої refrain from recruiting any person особи статус біженця refugee status відновлення здоров’я rehabilitation of health возз’єднання з сім’єю reunification with the family науково-технічні знання scientific and technical knowledge seg прошарки суспільства ments of society почуття впевненості у собі;

опора на self-reliance власні сили сексуальне розбещення sexual abuse кваліфікація персоналу suitability of the staff методи навчання teaching methods take a direct part in hostilities брати безпосередню участь у військових діях trace the parents шукати батьків treatment of illness лікування хвороби under the law за законом unlawful sexual activity незаконна сексуальна діяльність Ukrainian- English адміністративні органи administrative authorities бажаність наступництва у вихованні desirability of continuity in a child’ дитини upbringing боротися combat брати безпосередню участь у воєнних діях take a direct part in hostilities брутальне поводження maltreatment видання і розповсюдження дитячої production and dissemination of літератури children’s books викрадення дітей, торгівля ними чи їх abduction of, the sale of or traffic in контрабанда children висилання exile виховання названими батьками foster care віддавати перевагу give priority (to) відновлення здоров’я rehabilitation of health відповідати нормам conform with the standards відстеження follow-up відсутній член сім’ї absent member of the family відсутність піклування neglect внутрішнє право domestic law внутрішньодержавне право national law возз’єднання з сім’єю reunification with the family враховувати положення статей bear in mind the provisions of articles всі можливі заходи all feasible measures встановлення законів establishment of laws гігієна hygiene грудне годування breast/ceding гуманітарна допомога humanitarian assistance гуманітарне право humanitarian law двосторонні або багатосторонні угоди bilateral or multilateral agreements депортація deportation державні чи приватні установи, що public or private social welfare institutions займаються питаннями соціального забезпечення документи гуманітарного права humanitarian instruments достатньо поживні продукти харчування adequate nutritious foods досягати віку attain the age етнічне походження, релігійна і культурна child’s ethnic, religious, cultural, linguistic background приналежність, рідна мова дитини ethnic, religious or linguistic minorities етнічні, релігійні або мовні меншини under the law за законом environmental pollution забруднення навколишнього середовища legal guardian законний опікун legislative body законодавчий орган exile заслання mass media засоби масової інформації protect the child from all forms of захищати дитину від усіх форм sexual exploitation сексуальної експлуатації armed conflicts збройні конфлікти diminish знижувати probation іспитовий строк kafalah of Islamic law “кафала”, за ісламським правом suitability of the staff кваліфікація персоналу counseling консультативні послуги treatment of illness лікування хвороби have access to information мати доступ до інформації teaching methods методи навчання international law міжнародне право international treaty міжнародний договір intergovernmental organizations міжурядові організації recreation opportunities можливості відпочинку linguistic needs of the child мовні потреби дитини accord the protection надавати захист scientific and technical knowledge науково-технічні знання child’s ethnic, religious, cultural, національне походження, релігійна і linguistic background культурна приналежність та рідна мова дитини national and international sources національні і міжнародні джерела ethnic, religious or linguistic minorities національні, релігійні або мовні меншини available technology наявна технологія ignorance невігластво negligent treatment недбале поводження malnutrition недоїдання unlawful sexual activity незаконна сексуальна діяльність illicit use of narcotic drugs незаконне вживання наркотичних засобів illicit transfer незаконне переміщення illiteracy неписьменність неповернення non-return неповноцінна в розумовому або mentally or physically disabled child фізичному відношенні дитина несприятливі наслідки adverse consequences неурядові організації non-governmental organizations нещасні випадки accidents обмін відповідною інформацією exchange of appropriate information образа injury одержувати інформацію obtain information особи з числа корінного населення persons of indigenous origin перша медично-санітарна допомога primary health care передача названим батькам на виховання foster placement підготовка до трудової діяльності preparation for employment підтримувати особисті стосунки maintain personal relations положення про опіку і нагляд guidance and supervision orders порнографічні видовища і матеріали pornographic performances and materials self-reliance почуття впевненості в собі legal safeguards правові гарантії accession приєднання education and vocational training програми навчання і професійної programmes підготовки illicit production протизаконне виробництво preventive health care профілактична медична допомога segments of society прошарки суспільства psychotropic substances психотропні речовини disseminate information розповсюджувати інформацію sexual abuse розпусні дії environmental sanitation санітарія середовища sexual abuse сексуальне розбещення family environment сімейне оточення mortality смертність profess and practise the religion сповідувати релігію і виконувати її обряди refugee status статус біженця court of law суд (be) contrary to the child’s best interests суперечити інтересам дитини inducement or coercion of a child схиляння або примушування дитини injury тілесне ушкодження adoption усиновлення institutions for the care of children установи догляду за дітьми refrain from recruiting any person утримуватися від призову будь-якої особи physical or mental violence фізичне і психологічне насильство trace the parents шукати батьків UNIT CONSTITUTION OF UKRAINE HUMAN AND CITIZENS’ RIGHTS, FREEDOMS AND DUTIES Exercise 1. Read and translate into Ukrainian (see the recommendations in the Introduction).

All people are free and equal in their dignity and rights. 1. невідчужуваний Human rights and freedoms are inalienable (l) and in-vio- 2. непорушний lable (2). Every person has the inalienable right to life.

3. протиправні посягання No one shall be arbitrarily deprived of life. The duty of 4. нормативино-правові the State is to protect human life. Everyone has the right акти to protect his or her life and health, the lives and health 5. не доводяться до відома of other persons against unlawful encroach-ments (3).

населення Everyone is guaranteed the right to know his or her rights 6. Вітчизна and duties. Laws and other normative legal acts (4) that 7. незалежність determine the rights and duties of citizens shall be brought 8. територіальна to the notice of the population by the procedure estab цілісність lished by law. Laws and other normative legal acts that 9. державні символи determine the rights and duties of citizens, but that are not 10. відбувати військову brought to the notice of the population (5) by the pro службу cedure established by law, are not in force. Defence of the 11. заподіювати шкоду Motherland (6), of the in-dependence (7) and territo природі rial indivisibility (8) of Ukraine, and respect for its state 12. культурна спадщина symbols (9), are the duties of citizens of Ukraine. Citizens 13. податки perform military service (10) in accordance with the 14. збори law. Everyone is obliged not to harm nature (11), cul 15. подавати декларації tural heritage (12) and to compensate for any damage he 16. податкова інспекція or she inflicted. Everyone is obliged to pay taxes (l 3) and 17. майновий стан levies (14) in accordance with the procedure and in the extent established by law. All citizens annually file decla- 18. дохід rations (15) with the tax inspection (16) at their place of 19. посягати на residence, on their property status (17) and income (18) 20. незнання законів for the previous year, by the procedure established by law. 21. юридична Everyone is obliged to strictly abide by the Constitution відповідальність of Ukraine and the laws of Ukraine, and not to encroach upon (l 9) the rights and freedoms, honour and dignity of other persons. Ignorance of the law (20) shall not exempt from legal liability (21).

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. Translate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. Defence of the Motherland, of the indepen- А. Кожна людина має невід’ємне право dence and territorial indivisibility of Ukraine, на життя. Ніхто не може бути свавільно and respect for its state symbols, are the du- позбавлений життя. Обов’язок держави ties of citizens of Ukraine. Citizens perform – захищати життя людини. Кожний має military service in accordance with the law. право захищати своє життя і здоров’я, Everyone is obliged not to harm nature, cul- життя і здоров’я інших людей від про tural heritage and to compensate for any dam- типравних посягань.

age he or she inflicted.

2. Every person has the inalienable right to life. В. Кожному гарантується право знати No one shall be arbitrarily deprived of life. The свої права і обов’язки. Закони та інші duty of the State is to protect human life. Ev- нормативно-правові акти, що визнача eryone has the right to protect his or her life ють права і обов’язки громадян, мають and health, the lives and health of other persons бути доведені до відома населення у against unlawful encroachments. порядку, встановленому законом.

3. Everyone is obliged to pay taxes and levies C. Кожний зобов’язаний неухильно до in accordance with the procedure and in the держуватися Конституції України та extent established by law. All citizens annu- законів України, не посягати на права ally file declarations with the tax inspection і свободи, честь і гідність інших людей.

at their place of residence, on their property Незнання законів не звільняє від юри status and income for the previous year, by дичної відповідальності.

the procedure established by law.

4. Everyone is guaranteed the right to know D. Захист Вітчизни, незалежності та те his or her rights and duties. Laws and other риторіальної цілісності України, шану normative legal acts that determine the rights вання її державних символів є обов’яз and duties of citizens shall be brought to the ком громадян України. Громадяни від notice of the population by the procedure es- бувають військову службу відповідно tablished by law. до закону. Кожний зобов’язаний не за подіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

5. Everyone is obliged to strictly abide by Е. Кожний зобов’язаний сплачувати the Constitution of Ukraine and the laws of податки і збори в порядку і розмірах, Ukraine, and not to encroach upon the rights встановлених законом. Усі громадяни and freedoms, honour and dignity of other щорічно подають до податкових ін persons. Ignorance of the law shall not ex- спекцій за місцем проживання деклара empt from legal liability. ції про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Exercise 1 В. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. everyone has the right to protect his or her life and health, the lives and health of other persons against unlawful encroachments;

2. laws and other normative legal acts;

3. bring to the notice of the population;

4. state symbols;

5. independence and territorial indivisibility of Ukraine: 6. compensate for any damage he or she inflicted: 7. all people are free and equal in their dignity and rights;

8. pay taxes and levies in accordance with the procedure and in the extent established by law;

9. defence of the Motherland;

10. everyone is guaranteed the right to know his or her rights and duties;

11. cultural heritage;

12. everyone is obliged to strictly abide by the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine;

13. harm nature;

14. encroach upon the rights and freedoms;

15. honour and dignity;

16. citizens perform military service in accordance with the law;

17. human rights and freedoms are inalienable and inviolable;

18. exempt from;

19. ignorance of the law;

20. all citizens annually file declarations with the tax inspection at their place of residence, on their property status and income for the previous year;

21. legal liability.

Exercise 1C. Translate the following words and word combinations into English.

1. права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;

2. протиправні посягання;

3. відбувати військову службу;

4. культурна спадщина;

5. не посягати на права і свободи;

6. кожна людина має невід’ємне право на життя;

7. закони та інші нормативно-правові акти;

8. доводити до відома населення у порядку, встановле ному законом: 9. відшкодовувати завдані збитки: 10. ніхто не може бути свавільно позбавлений життя: 11. кожному гарантується право знати свої права і обов’язки;

12. обов’язок держави – захищати життя людини;

13. усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах;

14. кожний зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України;

15. заподіювати шкоду природі;

16. подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про майновий стан та доходи за минулий рік;

17. ша нування державних символів;

18. захист Вітчизни;

19. честь і гідність інших людей;

20. бути зобов’язаним сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановле них законом;

21. незалежність та територіальна цілісність України;

22. незнання за конів не звільняє від юридичної відповідальності.

Exercise ID. Listen to text 1A in English. Use your shorthand to write it down. Trans late it into Ukrainian.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary – public association громадське constitutional order конституційний лад об’єднання (організація) encroachment on посягання на права human rights людини political party політична партія file individual or направляти sovereignty суверенітет collective petitions індивідуальні чи колективні письмові incitement of inter- розпалювання звернення ethnic, racial, or міжнаціональної religious enmity (міжетнічної), расової або релігійної All-Ukrainian and всеукраїнські ворожнечі local referendums та місцеві референдуми appeal to bodies of звертатися до органів state power державної влади programme goals програмні цілі administration of управління by violent means насильницьким state affairs державними шляхом справами bodies of executive органи executive bodies виконавчі and judicial power виконавчої і of local self- органи місцевого судової влади government самоврядування unlawful seizure of незаконне state power захоплення state enterprise державне державної влади підприємство provide a давати обґрунтовану substantiated reply відповідь Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. Translate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. Усі мають право направляти індивіду- A. The establishment and activity of альні чи колективні письмові звернення political parties and public associations або особисто звертатися до органів дер- are prohibited if their programme goals жавної влади, органів місцевого самовря- or actions are aimed at the liquidation дування та посадових і службових осіб of the independence of Ukraine, the цих органів, що зобов’язані розглянути change of the constitutional order by звернення і дати обґрунтовану відповідь violent means, the violation of the sov у встановлений законом строк. ereignty and territorial indivisibility of the State, the undermining of its securi ty, the unlawful seizure of state power.

2. Громадяни мають право брати участь в В. The creation and activity of organi управлінні державними справами, у все- sational structures of political parties українських та місцевих референдумах, shall not be permitted within bodies of вільно обирати і бути обраними до орга- executive and judicial power and exec нів державної влади та органів місцевого utive bodies of local self-government, самоврядування. in military formations, and also in state enterprises, educational establishments and other state institutions and organi sations.

3. Утворення і діяльність політичних С. Political parties and public associa партій та громадських об’єднань забо- tions shall not have paramilitary forma ронено, якщо їхні програмні цілі або дії tions. The prohibition of the activity спрямовані на ліквідацію незалежності of associations of citizens is exercised України, зміну конституційного ладу на- only through judicial procedure. Citi сильницьким шляхом, порушення суве- zens enjoy the equal right of access to ренітету і територіальної цілісності дер- the civil service and to service in bodies жави, підрив її безпеки, незаконне захо- of local self-government.

плення державної влади.

4. He допускається створення і діяльність D. Citizens have the right to participate організаційних структур політичних пар- in the administration of state affairs, in тій в органах виконавчої та судової вла- All-Ukrainian and local referendums, ди і виконавчих органах місцевого само- to freely elect and to be elected to bod врядування, військових формуваннях, а ies of state power and bodies of local також на державних підприємствах, у за- self-government.

кладах освіти та інших державних уста новах і організаціях.

5. Політичні партії та громадські органі- E. Everyone has the right to file indi зації не можуть мати воєнізованих фор- vidual or collective petitions, or to per мувань. Заборона діяльності об’єднань sonally appeal to bodies of state power, громадян здійснюється лише в судовому bodies of local self-government, and to порядку. Громадяни користуються рів- the officials and officers of these bod ним правом доступу до державної служ- ies, that are obliged to consider the pe би, а також до служби в органах місцево- titions and to provide a substantiated го самоврядування. reply within the term established by law.

Exercise 2B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. violation of the sovereignty and territorial indivisibility of the State;

2. incitement of inter-ethnic, racial, or religious enmity;

3. executive bodies of local self-government;

4. es tablishment and activity of political parties and public associations;

5. by violent means;

6. political parties and public associations shall not have paramilitary formations;

7. con sider the petitions: 8. bodies of executive and judicial power;

9. prohibition of the activity of associations of citizens is exercised only through judicial procedure;

10. provide a sub stantiated reply within the term established by law;

11. military formations;

12. change of the constitutional order;

13. encroachments on human rights and freedoms and the health of the population;

14. state enterprises, educational establishments and other state institutions and organisations;

15. unlawful seizure of state power;

16. creation and activity of organi sational structures of political parties;

17. participate in the administration of state affairs;

18. propaganda of war and of violence;

19. personally appeal to bodies of state power;

20. All-Ukrainian and local referendums;

21. freely elect and to be elected to bodies of state power and bodies of local self-government;

22. file individual orcollective petitions;

23. be aimed at the liquidation of the independence of Ukraine;

24. programme goals or actions.

Exercise 2C. Translate the following words and word combinations into English.

1. порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;

2. пропаганда війни та насильства;

3. політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань;

4. вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

5. насильницьким шляхом;

6. утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій;

7. посягання на права і свободи людини;

8. особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів;

9. заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку;

10. розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі;

11. державні підприємства;

12. ліквідація незалежності України;

13. зміна конституційного ладу;

14. програмні цілі або дії;

15. брати участь в управлінні державними справами: 16. органи виконавчої та судової влади;

17. військові формування;

18. створення і діяльність організаційних структур політичних партій;

19. всеукраїнські та місцеві референдуми;

20. незаконне захоплення державної влади;

21. громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби;

22. право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення;

23. виконавчі органи місцевого самоврядування;

24. розглядати звернення і давати обґрунтовану відповідь.

Exercise 2D. Listen to text 2A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary – entrepreneurial підприємницька unfair competition недобросовісна activity діяльність конкуренція rights of consumers права споживачів deputy депутат abuse of a зловживання officers of bodies of службові особи monopolistic position монопольним state power органів державної становищем влади bear responsibility відповідати за public consumer громадська for acts діяння association організація споживачів challenge in court the оскаржувати international judicial міжнародна decisions рішення в суді institution судова установа appeal for the звертатися за exhaust all domestic вичерпати всі protection of his or захистом своїх legal remedies національні засоби her rights прав правового захисту Authorised Human Уповноважений actions or omission дії чи Rights Representative Верховної Ради of bodies of state бездіяльність of the Verkhovna України з прав power органів державної Rada of Ukraine людини влади exercise control over здійснювати have no retroactive не мати зворотної the quality and safety контроль force дії в часі of products за якістю і execute manifestly виконувати безпечністю criminal rulings or злочинні продукції orders розпорядження чи накази Exercise ЗА. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Translate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. Laws and other non-native legal acts have А. Права і свободи людини і громадя no retroactive force, except in cases where нина захищаються судом. Кожному га they mitigate or annul the responsibility of a рантується право на оскарження в суді person. No one shall bear responsibility for рішень, дій чи бездіяльності органів acts that, at the time they were committed, державної влади, органів місцевого са were not deemed by law to be an offence. моврядування, посадових і службових осіб. Кожний має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноважено го Верховної Ради України з прав лю дини.

2. The types and limits of monopolies are В. Кожний має право, після вичерпан determined by law. The State protects the ня всіх національних засобів правового rights of consumers, exercises control over захисту, звертатися за захистом своїх the quality and safety of products and of all прав і свобод до відповідних міжнарод types of services and work, and promotes них судових установ чи до відповідних the activity of public consumer associa- органів міжнародних організацій, чле tions. ном або учасником яких є Україна.

3. Human and citizens’ rights and freedoms C. Кожний має право на підприємниць are protected by the court. Everyone is ку діяльність, яка не заборонена зако guaranteed the right to challenge in court ном. Підприємницька діяльність депута the decisions, actions or omission of тів, посадових і службових осіб органів bodies of state power, bodies of local self- державної влади та органів місцевого government, officials and officers. Everyone самоврядування обмежується законом.

has the right to appeal for the protection of Держава забезпечує захист конкуренції his or her rights to the Authorised Human у підприємницькій діяльності.

Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine.

4. Everyone has the right to entrepreneurial D. Закони та інші нормативно-право activity that is not prohibited by law. The ві акти не мають зворотної дії в часі, entrepreneurial activity of deputies, officials крім випадків, коли вони пом’якшують and officers of bodies of state power and of або скасовують відповідальність особи.

bodies of local self-government is restricted Ніхто не може відповідати за діяння, які by law. The State ensures the protection of на час їх вчинення не визнавалися зако competition in entrepreneurial activity. ном як правопорушення.

АВ 5. After exhausting all domestic legal Е. Види і межі монополії визнача remedies, everyone has the right to ap- ються законом. Держава захищає peal for the protection of his or her rights права споживачів, здійснює контр and freedoms to the relevant international оль за якістю і безпечністю продук judicial institutions or to the relevant bod- ції та усіх видів послуг і робіт, спри ies of international organisations of which яє діяльності громадських організа Ukraine is a member or participant. цій споживачів.

Exercise 3В. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

I. protection of competition in entrepreneurial activity;

2. types and limits of monopo lies are determined by law;

3. violations and illegal encroachments;

4. no one is obliged to execute rulings or orders that are manifestly criminal;

5. for the issuance or execution of a manifestly criminal ruling or order, legal liability arises;

6. human and citizens’ rights and freedoms are protected by the court;

7. bodies of international organisations of which Ukraine is a member or participant;

8. right to entrepreneurial activity;

9. promote the ac tivity of public consumer associations;

10. exhaust all domestic legal remedies;

11. abuse of a monopolistic position in the market;

12. protect the rights of consumers;

13. entrepre neurial activity of deputies, officials and officers of bodies of state power and of bodies of local self-government is restricted by law;

14. exercise control over the quality and safety of products and of all types of services and work;

15. international judicial institutions;

16. laws and other normative legal acts have no retroactive force;

17. bear responsibility for acts;

18. unlawful restriction of competition, and unfair competition;

19. right to appeal for the protection of his or her rights to the Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine;

20. right to challenge in court the decisions, actions or omis sion of bodies of state power, bodies of local self-government, officials and officers.

Exercise 3C. Translate the following words and word combinations into English.

1. зловживання монопольним становищем на ринку;

2. сприяти діяльності гро мадських організацій споживачів;

3. дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

4. органи міжнарод них організацій, членом або учасником яких є Україна;

5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

6. міжнародні судові установи: 7. права споживачів;

8. види і межі монополії визначаються законом;

9. звертатися за захистом своїх прав;

10. захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань;

11. держа ва забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності;

12. права і свободи людини і громадянина захищаються судом;

13. неправомірне обмеження конкурен ції та недобросовісна конкуренція;

14. право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом;

15. закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи;

16. за віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність;

17. ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення;

18. вичерпати всі національні засоби правового захисту;

19. здійснювати контроль за якістю і безпечністю продук ції та усіх видів послуг і робіт;

20. підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування об межується законом;

21. виконувати злочинні розпорядження чи накази;

22. кожному гарантується право на оскарження в суді рішень.

Exercise 3D. Listen to text ЗА in English. Use your shorthand to write it down. Trans late it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary – complete, partial or повна, часткова prevent distur- запобігати завору temporary disability або тимчасова bances or crimes шенням чи злочинам втрата працездат ності hold meetings, rallies, проводити збори, assemble peace- мирно збиратися processions мітинги, процесії fully general manda- загальнообов’язкове tory державне соціальне wage-earner годувальник state social insur- страхування ance be born in or out of народжуватися wedlock у шлюбі чи поза minimum living прожитковий мінімум ним standard communal and private комунальні та institutions приватні заклади charitable activity благодійницька ді яльність regardless of the ori- незалежно від по gin ходження social payments соціальні виплати orphan сирота Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Translate them (see the recommendations in the Introduction).

AВ 1. Громадяни мають право на соціаль- A. Citizens have the right to assemble ний захист, що включає право на за- peacefully without arms and to hold meet безпечення їх у разі повної, часткової ings, rallies, processions and demonstra або тимчасової втрати працездатності, tions, upon notifying in advance the bod втрати годувальника, безробіття з не- ies of executive power or bodies of local залежних від них обставин, а також у self-government.

старості та в інших випадках, передба чених законом.

2. Діти рівні у своїх правах, незалеж- В. This right is guaranteed by general man но від походження, а також від того, datory state social insurance on account of народжені вони у шлюбі чи поза ним. the insurance payments of citizens, enter Будь-яке насильство над дитиною та її prises, institutions and organisations, and експлуатація переслідуються за зако- also from budgetary and other sources of ном. Утримання та виховання дітей-си- social security;

by the establishment of a ріт і дітей, позбавлених батьківського network of state, communal and private піклування, покладається на державу. institutions to care for persons incapable Держава заохочує і підтримує благо- of work.

дійницьку діяльність на користь дітей.

3. Обмеження щодо реалізації цього С. Citizens have the right to social protec права може встановлюватися судом tion that includes the right to provision in відповідно до закону і лише в інтересах cases of complete, partial or temporary національної безпеки та громадського disability, the loss of the principal wage порядку – з метою запобігання заво- earner, unemployment due to circumstanc рушенням чи злочинам, для охорони es beyond their control and also in old age, здоров’я населення або захисту прав і and in other cases established by law.

свобод інших людей.

4. Це право гарантується загально- D. Children are equal in their rights regard обов’язковим державним соціальним less of their origin and whether they are born страхуванням за рахунок страхових in or out of wedlock. Any violence against внесків громадян, підприємств, уста- a child, or his or her exploitation, shall be нов і організацій, а також бюджетних prosecuted by law. The maintenance and та інших джерел соціального забезпе- upbringing of orphans and children de чення: створенням мережі державних, prived of parental care is entrusted to the комунальних, приватних закладів для State. The State encourages and supports догляду за непрацездатними. charitable activity in regard to children.

5. Громадяни мають право збиратися Е. Restrictions on the exercise of this right мирно, без зброї і проводити збори, may be established by a court in accor мітинги, ходу і демонстрації, про про- dance with the law and only in the interests ведення яких завчасно сповіщаються of national security and public order, with органи виконавчої влади чи органи the purpose of preventing disturbances or місцевого самоврядування. crimes, protecting the health of the popula tion, or protecting the rights and freedoms of other persons.

Exercise 4B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. prevent disturbances or crimes;

2. right to provision in cases of complete, partial or temporary disability;

3. children are equal in their rights regardless of their origin;

4. loss of the principal wage-earner;

5. hold meetings, rallies, processions and demonstrations;

6. minimum living standard;

7. any violence against a child, or his or her exploitation. shall be prosecuted by law;

8. maintenance and upbringing of orphans;

9. right to social protec tion;

10. pensions and other types of social payments and assistance;

11. be born in or out of wedlock;

12. principal sources of subsistence;

13. protect the health of the population;

14. restrictions on the exercise of this right may be established by a court in accordance with the law;

15. general mandatory state social insurance;

16. national security and public order;

17. budgetary and other sources of social security;

18. insurance payments of citi zens, enterprises, institutions and organisations;

19. right to assemble peacefully without arms;

20. establishment of a network of state, communal and private institutions to care for persons incapable of work;

21. children deprived of parental care is entrusted to the State;

22. State encourages and supports charitable activity in regard to children.

Exercise 4C. Translate the following words and word combinations into English.

1. створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними;

2. держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність на користь дітей;

3. громадяни мають право збиратися мирно, без зброї;

4. загально обов’язкове державне соціальне страхування;

5. втрата годувальника;

6. повна, част кова або тимчасова втрата працездатності;

7. обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону;

8. бюджетні та інші джерела соціальною забезпечення;

9. в інтересах національної безпеки та громадського по рядку;

10. охороняти здоров’я населення;

11. утримання дітей, позбавлених батьків ського піклування, покладається на державу;

12. органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

13. основне джерело існування;

14. громадяни мають право на соціальний захист;

15. прожитковий мінімум;

16. діти рівні у своїх правах, незалежно від походження;

17. проводити збори, мітинги, процесії і демонстрації;

18. бути народженим у шлюбі чи поза ним;

19. будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом;

20. за рахунок страхових внесків гро мадян, підприємств, установ і організацій;

21. утримання та виховання дітей-сиріт;

22. пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги: 23. запобігати заворушенням чи злочинам.

Exercise 4D. Listen to text 4A in Ukrainian. Use you shorthand to write it down.

Translate it into English.

Exercise 5. Translate the following words and word combinations into English.

1. підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів дер жавної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом;

2. особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадо вих і службових осіб цих органів;

3. кожний зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України;

4. кожному гарантується право на оскарження в суді рішень;

5. розглядати звернення і давати обґрунтовану відповідь;

6. зловживання монополь ним становищем на ринку;

7. неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція;

8. втрата годувальника;

9. бюджетні та інші джерела соціального за безпечення;

10. відбувати військову службу;

11. органи виконавчої та судової влади;

12. бути зобов’язаним сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом;

13. ліквідація незалежності України;

14. дії чи бездіяльність органів держав ної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

15. права споживачів;

16. права і свободи людини і громадянина захищаються судом;

17. по літичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань;

18. утримання дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу;

19. громадяни мають право збиратися мирно, без зброї;

20. закони та інші нормативно правові акти: 21. право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення;

22. держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей;

23. держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності;

24. будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом;

25. міжнародні судові установи;

26. права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;

27. діти рівні у своїх правах, незалежно від походження;

28. за рахунок страхових внесків гро мадян, підприємств, установ і організацій;

29. запобігати заворушенням чи злочинам;

30. брати участь в управлінні державними справами;

31. здійснювати контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт;

32. відшкодовувати завда ні збитки;

33. незаконне захоплення державної влади;

34. проводити збори, мітинги, походи і демонстрації;

35. доводити до відома населення у порядку, встановленому законом;

36. насильницьким шляхом;

37. культурна спадщина;

38. зміна конституцій ного ладу;

39. всеукраїнські та місцеві референдуми;

40. бути народженим у шлюбі чи поза ним;

41. створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними;

42. протиправні посягання;

43. державні підприємства;

44. розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

45. незалежність та те риторіальна цілісність України;

46. незнання законів не звільняє від юридичної відпо відальності;

47. порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;

48. по давати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про майновий стан та доходи за минулий рік;

49. органи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна;

50. право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом;

51. повна, часткова або тимчасова втрата працездатності;

52. програмні цілі або дії;

53. сприяти діяльності громадських організацій споживачів;

54. Уповноважений Вер ховної Ради України з прав людини.

Exercise 6. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

l. all citizens annually file declarations with the tax inspection at their place of residence, on their property status and income for the previous year;

2. bodies of executive and judi cial power;

3. state enterprises, educational establishments and other state institutions and organisations;

4. human rights and freedoms are inalienable and inviolable;

5. participate in the administration of state affairs;

6. pay taxes and levies in accordance with the procedure and in the extent established by law;

7. everyone has the right to protect his or her life and health, the lives and health of other persons against unlawful encroachments;

8. right to ap peal for the protection of his or her rights to the Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine;

9. exempt from;

10. legal liability;

11. defence of the Motherland;

12. violation of the sovereignty and territorial indivisibility of the State;

13. in ternational judicial institutions;

14. state symbols;

15. provide a substantiated reply within the term established by law: 16. by violent means: 17. incitement of inter-ethnic, racial, or religious enmity;

18. independence and territorial indivisibility of Ukraine;

19. change of the constitutional order;

20. encroachments on human rights and freedoms and the health of the population;

21. principal sources of subsistence;

22. loss of the principal wage-earner;

23. cultural heritage;

24. no one is obliged to execute rulings or orders that are manifestly criminal;

25. executive bodies of local self-government;

26. entrepreneurial activity of deputies, officials and officers of bodies of state power and of bodies of local self-govern ment is restricted by law;

27. unlawful restriction of competition, and unfair competition;

28. child deprived of parental care is entrusted to the State;

29.bring to the notice of the population;

30. any violence against a child, or his or her exploitation, shall be prosecuted by law;

31. abuse of a monopolistic position in the market;

32. be aimed at the liquidation of the independence of Ukraine;

33. protect the rights of consumers;

34. programme goals or actions;

35. laws and other normative legal acts have no retroactive force;

36. compen sate for any damage he or she inflicted;

37. types and limits of monopolies are determined by law;

38. ignorance of the law;

39. file individual or collective petitions;

40. exercise con trol over the quality and safety of products and of all types of services and work;

41. harm nature;

42. right to challenge in court the decisions, actions or omission of bodies of state power, bodies of local self-government, officials and officers;

43. protection of competition in entrepreneurial activity;

44. children are equal in their rights regardless of their origin;

45. maintenance and upbringing of orphans;

46. hold meetings, rallies, processions and demonstrations;

47. freely elect and to be elected to bodies of state power and bodies of local self-government;

48. general mandatory state social insurance;

49. consider the peti tions;

50. right to provision in cases of complete, partial or temporary disability;

51. unlaw ful seizure of state power;

52. prevent disturbances or crimes;

53. laws and other norma tive legal acts;

54. State encourages and supports charitable activity in regard to children;

55. exhaust all domestic legal remedies;

56. be born in or out of wedlock;

57. establishment of a network of state, communal and private institutions to care for persons incapable of work;

58. budgetary and other sources of social security.

Exercise7. Fill in the missing words in the text below and then translate it into Ukrai nian. Use Vocabulary 2 and Exercise 2A.

The establishment and activity of political parties and public _(1) are pro hib-ited if their programme (2) or (3) are aimed at the liquidation of the_(4) of Ukraine, the change of the _(5) order by violent means, theviolation of the (6) and territorial (7) of the State, the under miningof its security, the unlawful (8) of state power, the propaganda of war and of(9), the incitement of inter-ethnic, racial, or religious enmity, and the encroachments on human rights and freedoms and the health of the (10).

Political parties and public associations shall not have paramilitary formations. The creation and activity of organisational structures of political parties shall not be permitted within bodies of(11) and judicial power and executive bodies of lo cal(12), in military formations, and also in state _(13), educational establishments and other state institutions and organisations. The prohibition of the activity of associations of citizens is exercised only through _(14) procedure.

Citizens have the right to participate in the (15) of state affairs, in All Ukrainian and (16) referendums, to freely elect and to be elected to bodies of state power and bodies of local self-government.

Citizens enjoy the equal right of access to the _(17) service and to ser vice in bodies of local self-government.

Everyone has the right to file individual or (18) petitions, or to personally appeal to bodies of state power, bodies of local self-government, and to the _(19) and officers of these bodies, that are obliged to consider the _(20) and to provide a substantiated _(21) within the term established by law.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vo cabulary 3-4 and Exercises ЗА – 4A in case of difficulties.

TEXT Article Everyone has the right to entrepreneurial activity that is not prohibited by law. The entrepreneurial activity of deputies, officials and officers of bodies of state power and of bodies of local self-government is restricted by law.

The State ensures the protection of competition in entrepreneurial activity. The abuse of a monopolistic position in the market, the unlawful restriction of competition, and unfair competition, shall not be permitted. The types and limits of monopolies are determined by law. The State protects the rights of consumers, exercises control over the quality and safety of products and of all types of services and work, and promotes the activity of public consumer associations.

Article Human and citizens’ rights and freedoms are protected by the court. Everyone is guar anteed the right to challenge in court the decisions, actions or omission of bodies of state power, bodies of local self-government, officials and officers. Everyone has the right to ap peal for the protection of his or her rights to the Authorised Human Rights Representative of the Verkhovna Rada of UkraineAfter exhausting all domestic legal remedies, everyone has the right to appeal for the protection of his or her rights and freedoms to the relevant international judicial institutions or to the relevant bodies of international organisations of which Ukraine is a member or participant.

Everyone has the right to protect his or her rights and freedoms from violations and il legal encroachments by any means not prohibited by law.

Article Laws and other normative legal acts have no retroactive force, except in cases where they mitigate or annul the responsibility of a person.

No one shall bear responsibility for acts that, at the time they were committed, were not deemed by law to be an offence.

Article No one is obliged to execute rulings or orders that are manifestly criminal. For the issu ance or execution of a manifestly criminal ruling or order, legal liability arises.

TEXT Article Citizens have the right to assemble peacefully without arms and to hold meetings, ral lies, processions and demonstrations, upon notifying in advance the bodies of executive power or bodies of local self-government.

Restrictions on the exercise of this right maybe established by a court in accordance with the law and only in the interests of national security and public order, with the purpose of preventing disturbances or crimes, protecting the health of the population, or protecting the rights and freedoms of other persons.

Article Citizens have the right to social protection that includes the right to provision in cases of complete, partial or temporary disability, the loss of the principal wage-earner, unemployment due to circumstances beyond their control and also in old age, and in other cases established by law. This right is guaranteed by general mandatory state social insurance on account of the insurance payments of citizens, enterprises, institutions and organisations, and also from budgetary and other sources of social security;

by the establishment of a network of state, com munal and private institutions to care for persons incapable of work. Pensions and other types of social payments and assistance that are the principal sources of subsistence, shall ensure a standard of living not lower than the minimum living standard established by law.

Article Children are equal in their rights regardless of their origin and whether they are born in or out of wedlock.Any violence against a child, or his or her exploitation, shall be prosecuted by law.

The maintenance and upbringing of orphans and children deprived of parental care is entrusted to the State. The State encourages and supports charitable activity in regard to children.

Exercise 9. Translate the following texts into English. Work in pairs.

TEXT Стаття Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (personal inviolabil ity). Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмоти вованим рішенням суду (substantiated court decision) і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його пере пинити уповноважені на те законом органи (bodies authorised by law) можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід (temporary preventive mea sure), обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом.

Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви (reasons) арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано мож ливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарешто ваного чи затриманого.

Стаття Кожному гарантується недоторканність житла (dwelling place).

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведен ня в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках (in urgent cases), пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб (direct pursuit of persons ), які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

TEXT Стаття Кожному гарантується таємниця листування (privacy of mail), телефонних роз мов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержа ти інформацію неможливо.

Стаття Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випад ків передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденцій ної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є держав ною або іншою захищеною законом таємницею. Кожному гарантується судовий за хист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди (material and moral damages), завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Exercise 10. Listen to text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT own, use and dispose of his or her property володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю results of his or her intellectual and creative результати своєї інтелектуальної activity та творчої діяльності private property приватна власність communal property комунальна власність state property державна власність expropriation of objects примусове відчуження об’єктів exception for reasons of social necessity виняток з мотивів суспільної необхідності complete compensation повне відшкодування state of emergency надзвичайний стан confiscation of property конфіскація майна aggravate the ecological situation погіршувати екологічну ситуацію natural qualities of land природні якості землі Exercise 11. Listen to text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Trans late it into English TEXT право на свободу думки і слова right ю freedom of thought mid speech право на свободу світогляду і right to freedom of personal philosophy and religion віросповідання відправляти одноособово чи perform alone or collectively колективно релігійні культи і ритуальні обряди religious rites and ceremonial rituals вести релігійну діяльність conduct religious activity релігійні переконання religious beliefs військовий обов’язок military duty Exercise 12. Translate text 9 into Ukrainian.

TEXT Article Citizens of Ukraine have the right to freedom of association in political parties and public organisations for the exercise and protection of their rights and freedoms and for the satisfaction of their political, economic, social, cultural and other interests, with the excep tion of restrictions established by law in the interests of national security and public order, the protection of the health of the population or the protection of rights and freedoms of other persons.

Political parties in Ukraine promote the formation and expression of the political will of citizens, and participate in elections. Only citizens of Ukraine may be members of political parties. Restrictions on membership in political parties are established exclusively by this Constitution and the laws of Ukraine.

Citizens have the right to take part in trade unions with the purpose of protecting their labour and socio-economic rights and interests. Trade unions are public organisations that unite citizens bound by common interests that accord with the nature of their professional activity. Trade unions are formed without prior permission (без попереднього дозволу) on the basis of the free choice of their members. All trade unions have equal rights. Re strictions on membership in trade unions are established exclusively by this Constitution and the laws of Ukraine. No one may be forced to join any association of citizens or be restricted in his or her rights for belonging or not belonging to political parties or public organisations. All associations of citizens are equal before the law.

Exercise 13. Translate text 10 into English.

TEXT Стаття Кожний має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Стаття Кожний має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхуван ня. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соці ально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм (health improvement and prophylactic programmes). Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комуналь них закладах охорони здоров’я медична допомога надається безкоштовно;

існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікуваль них закладів усіх форм власності. Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя (sanitary-epidemic welfare).

Стаття Кожний має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення.

Така інформація ніким не може бути засекречена.

Стаття Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав (copyrights), мо ральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелек туальної діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої ді яльності;

ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за ви нятками, встановленими законом.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі сві товим співтовариством (world community).

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що ста новлять культурну цінність, вживає заходів для повернення до України культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.

VOCABULARY English – Ukrainian abuse of a monopolistic position зловживання монопольним становищем actions or omission of bodies of state дії чи бездіяльність органів державної power влади administration of state affairs управління державними справами aggravate the ecological situation погіршувати екологічну ситуацію All-Ukrainian and local referendums всеукраїнські та місцеві референдуми appeal for the protection of his or her звертатися за захистом своїх прав rights appeal to bodies of state power звертатися до органів державної влади assemble peacefully збиратися мирно Authorised Human Rights Representative Уповноважений Верховної Ради України of the Verkhovna Rada of Ukraine з прав людини bear responsibility for acts відповідати за діяння bodies authorised by law уповноважені законом органи bodies of executive and judicial power органи виконавчої і судової влади (be) born in or out of wedlock народжуватися у шлюбі чи поза ним (be) brought to the notice of the population доводитися до відома населення by violent means насильницьким шляхом challenge in court the decisions оскаржувати рішення в суді charitable activity благодійницька діяльність civil service державна служба communal and private institutions комунальні та приватні заклади communal property комунальна власність complete compensation повне відшкодування complete, partial or temporary disability повна, часткова або тимчасова втрата працездатності conduct religious activity вести релігійну діяльність confiscation of property конфіскація майна consider the petitions розглядати звернення constitutional order конституційний лад copyright авторське право cultural heritage культурна спадщина deputy депутат direct pursuit of persons безпосереднє переслідування осіб dwelling place житло encroach upon посягати на encroachments on human rights посягання на права людини entrepreneurial activity підприємницька діяльність execute manifestly criminal rulings or виконувати злочинні розпорядження orders чи накази executive bodies of local self-government виконавчі органи місцевого самоврядування виняток з мотивів суспільної exception for reasons of social necessity необхідності здійснювати контроль за якістю exercise control over the quality and і безпечністю продукції safety of products вичерпати всі засоби правового захисту exhaust all domestic legal remedies у своїй країні примусове відчуження об’єктів (майна) expropriation of objects подавати декларації file declarations направляти індивідуальні чи колективні file individual or collective petitions письмові звернення загальнообов’язкове державне соціальне general mandatory state social insurance страхування harm nature заподіювати шкоду природі have no retroactive force не мати зворотної дії в часі health improvement and prophylactic медико-санітарні і оздоровчо профілактичні програми programmes проводити збори, мітинги, процесії hold meetings, rallies, processions незнання законів ignorance of the law невідчужуваний inalienable розпалювання міжнаціональної incitement of inter-ethnic, racial, or (міжетнічної), расової, релігійної religious enmity ворожнечі дохід income незалежність independence міжнародна судова установа international judicial institution непорушний inviolable юридична відповідальність legal liability збори levies матеріальна і моральна шкода material and moral damages військовий обов’язок military duty військові формування military formations прожитковий мінімум minimum living standard Вітчизна Motherland природні якості землі natural qualities of land нормативно-правові акти normative legal acts службові особи органів державної влади officers of bodies of state power сирота orphan володіти, користуватися і own, use and dispose of his or her розпоряджатися своєю власністю property відправляти одноособова чи колективно perform alone or collectively religious релігійні культи і ритуальні обряди rites and ceremonial rituals відбувати військову службу perform military service особиста недоторканність personal inviolability політична партія political party запобігати заворушенням чи злочинам prevent disturbances or crimes таємниця листування privacy of mail приватна власність private property програмні цілі programme goals майновий стан property status давати обґрунтовану відповідь provide a substantiated reply громадська організація (об’єднання) public association громадська організація споживачів public consumer association мотив reason незалежно від походження regardless of the origin релігійні переконання religious beliefs results of his or her intellectual and результати своєї інтелектуальної та творчої діяльності creative activity право на свободу світогляду і right to freedom of personal philosophy віросповідання and religion право на свободу думки і слова right to freedom of thought and speech права споживачів rights of consumers санітарно-епідемічне благополуччя sanitary-epidemic welfare соціальні виплати social payments суверенітет sovereignty державне підприємство state enterprise надзвичайний стан state of emergency державна власність state property державні символи state symbols вмотивоване рішення суду substantiated court decision податкова інспекція tax inspection податок tax тимчасовий запобіжний захід temporary preventive measure територіальна цілісність territorial indivisibility недобросовісна конкуренція unfair competition протиправні посягання unlawful encroachments незаконне захоплення державної влади unlawful seizure of state power невідкладні випадки urgent cases годувальник wage-earner без попереднього дозволу without prior permission світове співтовариство world community Ukrainian- English авторське право copyright без попереднього дозволу without prior permission безпосереднє переслідування осіб direct pursuit of persons благодійницька діяльність charitable activity вести релігійну діяльність conduct religious activity виконавчі органи місцевого самоврядування executive bodies of local self-government виконувати злочинні розпорядження чи execute manifestly rulings or orders накази використати всі національні засоби exhaust all domestic legal remedies правового захисту виняток з мотивів суспільної exception for reasons of social necessity необхідності perform military service відбувати військову службу відповідати за діяння bear responsibility for acts відправляти одноособове чи колективно perform alone or collectively religious rites and ceremonial rituals релігійні культи і ритуальні обряди military duty військовий обов’язок military formations військові формування Motherland Вітчизна substantiated court decision вмотивоване рішення суду own, use and dispose of his or her володіти, користуватися і розпоряджатися property своєю власністю All-Ukrainian and local referendums всеукраїнські та місцеві референдуми wage-earner годувальник public association громадське об’єднання (організація) public consumer association громадська організація споживачів provide a substantiated reply давати обґрунтовану відповідь deputy депутат state property державна власність civil service державна служба state enterprise державне підприємство stale symbols державні символи actions or omission of bodies of state дії чи бездіяльність органів державної power влади (be) brought to the notice of the доводити до відома населення population income дохід dwelling place житло general mandatory state social загальнообов’язкове державне соціальне insurance страхування prevent disturbances or crimes запобігати заворушенням чи злочинам harm nature заподіювати шкоду природі assemble peacefully збиратися мирно levies збори appeal to bodies of state power звертатися до органів державної влади appeal for the protection of his or her звертатися за захистом своїх прав rights exercise control over the quality здійснювати контроль за якістю і and safety of products безпечністю продукції abuse of a monopolistic position зловживання монопольним становищем communal property комунальна власність communal and private institutions комунальні та приватні заклади constitutional order конституційний лад confiscation of property конфіскація майна cultural heritage культурна спадщина property status майновий стан матеріальна і моральна шкода material and moral damages медико-санітарні і оздоровчо- health improvement and prophylactic programmes профілактичні програми international judicial institution міжнародна судова установа reason мотив надзвичайний стан state of emergency направляти індивідуальні чи колективні file individual or collective petitions письмові звернення народжуватися у шлюбі чи поза ним (be) born in or out of wedlock насильницьким шляхом by violent means не мати зворотної дії в часі have no retroactive force невідкладні випадки urgent cases невідчужуваний inalienable недобросовісна конкуренція unfair competition незаконне захоплення державної влади unlawful seizure of state power незалежність independence незалежно від походження regardless of the origin незнання законів ignorance of the law непорушний inviolable нормативно-правові акти normative legal acts органи виконавчої і судової влади bodies of executive and judicial power оскаржувати рішення в суді challenge in court the decisions особиста недоторканність personal inviolability підприємницька діяльність entrepreneurial activity повна, часткова або тимчасова втрата complete, partial or temporary disability працездатності повне відшкодування complete compensation погіршувати екологічну ситуацію aggravate the ecological situation подавати декларації file declarations податкова інспекція tax inspection податок tax політична партія political party посягання на права людини encroachments on human rights посягати на encroach upon права споживачів rights of consumers право на свободу думки і слова right to freedom of thought and speech право на свободу світогляду і right to freedom of personal philosophy віросповідання and religion приватна власність private property примусове відчуження об’єктів expropriation of objects природні якості землі natural qualities of land проводити збори, мітинги, процесії hold meetings, rallies, processions програмні цілі programme goals прожитковий мінімум minimum living standard протиправні посягання unlawful encroachments результати своєї інтелектуальної та results of his or her intellectual and creative activity творчої діяльності religious beliefs релігійні переконання consider the petitions розглядати звернення incitement of inter-ethnic, racial, розпалювання міжнаціональної or religious enmity (міжетнічної), расової, релігійної ворожнечі sanitary-epidemic welfare санітарно-епідемічне благополуччя world community світове співтовариство orphan сирота officers of bodies of state power службові особи органів державної влади social payments соціальні виплати sovereignty суверенітет privacy of mail таємниця листування territorial indivisibility територіальна цілісність temporary preventive measure тимчасовий запобіжний захід Authorised Human Rights Representative Уповноважений Верховної Ради України of the Verkhovna Rada of Ukraine з прав людини bodies authorised by law уповноважені законом органи administration of stale affairs управління державними справами legal liability юридична відповідальність The State ensures the preservation of historical monuments and other objects of cultural value, and takes measures to return to Ukraine the cultural treasures of the nation, that are located beyond its borders GENERAL VOCABULARY English – Ukrainian -A abduction of, sale of or traffic викрадення дітей, торгівля ними або їхня in children контрабанда abolition скасування absent member of the family відсутній член сім’ї absolute majority абсолютна більшість abuse наруга, зловживання abuse of a monopolistic position зловживання монопольним становищем accelerate de facto equality прискорювати досягнення фактичної рівності приєднання accession нещасний випадок accident надавати громадянську правоздатність accord legal capacity надавати захист accord the protection одержання дипломів achievement of diplomas набувати громадянства acquire a nationality бути виправданим (be) acquitted дія(ння) act дії чи бездіяльність органів державної actions or omission of bodies of влади state power акт катувань act of torture акт насильства act of violence достатнє належне харчування adequate nutrition food достатньо поживні продукти харчування adequate nutritious foods винесення судового рішення adjudication управляти майном administer property управління державними справами administration of state affairs керівництво державою (держави) administration of the State адміністративні органи administrative authorities вибирати релігію або переконання adopt a religion or belief вживати негайні та конструктивні adopt immediate and positive measures заходи усиновлення adoption усиновлення дітей adoption of children прийняття рекомендацій adoption of recommendations adult and functional literacy програми поширення письменності серед programmes дорослих та функціональної письменності advanced vocational training професійна підготовка підвищеного рівня advancement прогрес, просування уперед adverse consequences несприятливі наслідки age for marriage шлюбний вік age limit обмеження за віком aggravate the ecological situation погіршувати екологічну ситуацію agricultural credit and loans сільськогосподарські кредити і позики alien іноземець all feasible measures всі можливі заходи all forms of traffic in women всі види торгівлі жінками alleged offender особа, яка підозрюється у вчиненні злочину All-Ukrainian and local referendums всеукраїнські та місцеві референдуми amend вносити поправки, робити виправлення amendment поправка amnesty амністія apartheid апартеїд appeal for the protection of his or her звертатися за захистом своїх прав rights appeal to bodies of state power звертатися до органів державної влади appear for trial з’являтися на судовий процес application практичне застосування apply the law застосовувати закон apprenticeship учнівство appropriate means належні способи (засоби) appropriate penalties відповідні покарання appropriate representative of the State відповідальний представник держави arbitrary arrest свавільний арешт arbitrary or unlawful interference свавільне чи незаконне втручання armed conflict збройний конфлікт armed forces збройні сили arrangements for the custody умови утримання під вартою assemble peacefully збиратися мирно association асоціація, об’єднання at the international level на міжнародному рівні attain the age досягати віку Authorised Human Rights Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine наявні ресурси available resources наявна технологія available technology -B bear in mind the provisions of articles враховувати положення статей bear responsibility for acts відповідати за діяння benefit отримувати вигоду;

користуватися;

вигода;

пільга benefit from scholarship одержувати стипендію betrothal заручини bilateral agreement двостороння угода bodies authorised by law уповноважені законом органи bodies of executive and judicial power органи виконавчої і судової влади bodily harm тілесне ушкодження (be) born in or out of wedlock народжуватися у шлюбі чи поза ним breastfeeding грудне годування (be) brought to the notice of the доводитися до відома населення population -С calamity лихо capital punishment смертна кара carry out the obligations виконувати зобов’язання case of emergency випадок надзвичайної ситуації challenge the decisions in court оскаржувати рішення в суді change a nationality змінювати громадянство charitable activity благодійницька діяльність Charter of the United Nations Статут Організації Об’єднаних Націй childbirth пологи child’s ethnic, religious, cultural, етнічне походження, релігійна і культурна приналежність та рідна linguistic background мова дитини обставини, що є (стали) підставою для circumstances which warrant detention затримання громадянин citizen громадянство citizenship громадянські та політичні права civil and political rights громадянський обов’язок civil obligation цивільний civil державна служба civil service спільне навчання (осіб різної статі) coeducation примушувати coerce колір шкіри colour combat боротися;

боротьба come into force набувати чинності commission of the crime вчинення злочину commit torture катувати, піддавати тортурам Committee against Torture Комітет проти катувань Committee on the Elimination of Комітет з ліквідації дискримінації жінок Discrimination against Women бути приневоленим (be) compelled одержувати компенсацію (be) compensated комунальні та приватні заклади communal and private institutions комунальна власність communal property громадська діяльність community activities міжнародне співтовариство community of nations пом’якшення вироку commutation of the sentence імперативні міркування compelling reasons кваліфікація competence компетентні органи competent authorities компетентний суд competent court позивач complainant позовна заява, скарга complaint повне відшкодування complete compensation повна, часткова або тимчасова втрата complete, partial or temporary працездатності disability укладати договори (контракти) conclude contracts укладання конвенцій conclusion of conventions засуджувати (висловлювати осуд) condemn умовне звільнення conditional release умови для просування по службі (роботі) conditions for career ведення державних справ conduct of public affairs вести релігійну діяльність conduct religious activity конфедерація confederation визнавати себе винним confess guilt зізнання confession пологи confinement відповідати нормам conform with the standards охорона;

збереження conservation розглядати звернення consider the petitions статутне або конституційне constitutional instrument положення конституційний лад constitutional order тлумачити construe консультація consultation безперервна освіта continuous education continuous improvement неухильне поліпшення contractual obligation договірне зобов’язання (be) contrary to the child’s best interests суперечити інтересам дитини Convenant on Civil and Political Rights Конвенція про забезпечення громадянських та політичних прав Конвенція про забезпечення Convenant on Economic, Social and економічних, соціальних та культур Cultural Rights них прав скликати конференцію convene a conference Конвенція про запобігання тортурам Convention Against Torture and other та іншим формам жорстокого, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment нелюдського або принизливого or Punishment поводження чи покарання Конвенція про запобігання будь-яких Convention on the Elimination of all форм дискримінації жінок Forms of Discrimination Against Women Конвенція про ліквідацію будь-яких Convention on the Elimination of all форм расової дискримінації Forms of Racial Discrimination Конвенція про запобігання злочину Convention on the Prevention and геноциду і покарання за нього Punishment of the Crime of Genocide Конвенція про забезпечення Convention on the Rights of the Child прав дитини conviction переконання co-operation співпраця copyright авторське право counsel захисник (в суді) counseling консультації;

консультування, консультативні послуги court of law суд creative activity творча діяльність, творчість criminal charge кримінальне обвинувачення criminal law карне право, карне законодавство criminal offence кримінальний злочин criminal proceedings кримінально-процесуальні дії cultural heritage культурна спадщина curriculum (plural: curricula) програма навчання -D death penalty смертна кара decent living задовільне існування (be) deemed null and void вважатися нечинним degrading treatment принижуюче гідність поводження democratic society демократичне суспільство dependant утриманець dependent children діти, які перебувають на утриманні (батьків);

несамостійні діти депортація deportation позбавлення життя deprivation of life бути позбавленим волі (be) deprived of liberty депутат deputy відступати (від зобов’язання тощо) derogate походження descent бажаність наступництва у вихованні desirability of continuity in a child’s дитини upbringing докладний план дій (заходів) detailed plan of action утримуватися під вартою (be) detained in custody країни, що розвиваються developing countries розповсюдження досягнень науки та diffusion of science and culture культури знижувати, зменшувати diminish безпосереднє переслідування осіб direct pursuit of persons дискримінація (жінок) discrimination (against women) дискримінаційний discriminatory звільнення (з роботи) dismissal розповсюджувати інформацію disseminate information поширення ідей dissemination of ideas розірвання (шлюбу, угоди тощо) dissolution виокремлення, розрізнення distinction розподіл distribution внутрішнє право domestic law місце постійного проживання: доміциль domicile житло dwelling place -Е Economic and Social Council Економічна і соціальна рада economic survival of the family економічне виживання сім’ї economic, social and cultural rights економічні, соціальні і культурні права education and vocational training програми навчання і фахової підготовки programmes educational establishments заклади освіти (be) elected бути обраним electricity and water supply електро- і водозабезпечення (be) eligible for election мати право бути обраним;

мати право голосу знищувати расові бар’єри eliminate barriers between races викоренення забобонів і звичаїв elimination of prejudices and customs зайнятість employment посягати на encroach upon посягання на права людини encroachments on human rights користування всіма правами enjoyment of all rights одружуватися, укладати шлюб enter into marriage підприємницька діяльність entrepreneurial activity санітарний стан навколишнього environmental and industrial hygiene середовища і гігієна праці у промисловості забруднення навколишнього середовища environmental pollution санітарія навколишнього середовища environmental sanitation рівність перед законом equality before the law справедливий географічний розподіл equitable geographical distribution утворювати національні федерації establish national federations встановлення законів establishment of laws етнічне походження ethnic origin національні (етнічні), релігійні або ethnic, religious or linguistic minorities мовні меншини свідчення, показання evidence допитувати свідків examine the witnesses виняток з мотивів суспільної exception for reasons of social необхідності necessity виняткові обставини exceptional circumstances обмін відповідною інформацією exchange of appropriate information виключення exclusion виконувати злочинні розпорядження execute manifestly criminal rulings or чи накази orders виконання вироку execution of the judgement виконавчі органи місцевого executive bodies of local самоврядування seif-goverment exercise control over the quality and здійснювати контроль за якістю і safety of products безпечністю продукції exercise judicial power здійснювати судову владу exercise jurisdiction здійснювати юрисдикцію exercise rights здійснювати (реалізовувати) права exhaust all domestic legal remedies вичерпати всі засоби правового захисту exile заслання;

Pages:     | 1 | 2 || 4 |
© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.