WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!
Pages:     || 2 | 3 | 4 |
-- [ Страница 1 ] --

DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів За редакцією Л. М. Черноватого і В. І. Карабана НОВА КНИГА Вінниця, 2006 1 УДК 811.111’252(075.8) ББК 81.432.1-7 П 27 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18.2 – 1856 від 07. 11. 2003) Рецензенти:

доктор філологічних наук, професор С. О. Швачко кандидат філологічних наук, доцент Н. Ф. Гладуш Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ганічева Т. В., Ліпко І. П.

П 27 Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні кон венції у галузі прав людини. /За редакцією Л. М. Черноватого і В. І. Карабана.

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 272 с.

ISBN 966–8609–83– Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п’ять міжнародних конвенцій в галузі прав людини (про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав;

про забез печення громадянських та політичних прав;

про запобігання тортурам та іншим формам жорсто кого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання;

про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації;

про викорінення будь-яких форм дискримінації жінок;

про забезпечення прав дитини), а також включає відповідний розділ Конституції України, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уро ці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі суспільних наук, сту дентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть удосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

ББК 81.432.1- © Л. М. Черноватий: ідея, структура, типи та послідовність вправ, попереднє редагуван ня, © В. І. Карабан: остаточне редагування тексту посібника, © Т. В. Ганічева: компонування тексту посіб ника, підготовка вправ, © І. П. Ліпко: редагування юридичної терміно логії у галузі міжнародних відносин, ISBN 966–8609–83– © Видавництво Нова Книга, Передмова до серії Підготовка перекладачів на сучасному етапі вимагає, по-перше, розширення (в розумних межах) галузевих блоків, з якими знайомляться студенти під час навчання, а по-друге, оптимізації системи вправ для підвищення ефективності навчання за раху нок його інтенсифікації. Хоча перші кроки на цьому шляху вже зроблено (див. перелік літератури наприкінці передмови), проте коло проблем залишається досить широким.

Однією з найважливіших з них є забезпечення процесу навчання перекладачів посіб никами, зміст, структура та система вправ яких відповідали б сучасним вимогам.

Спроба вирішення цієї проблеми здійснюється в рамках спільного проекту кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і кафедри перекладу та англійської мови Харківського національ ного університету ім. В. Н. Каразіна, метою якого є розробка, апробація, публікація та розповсюдження матеріалів для навчання практики перекладу у різних галузях люд ської діяльності. Видання таких матеріалів (див. Черноватий, Карабан, Іванко, Ліпко:

2004;

Ребрій: 2002;

Черноватий, Карабан, Пенькова 2005) здійснюється у серії DICTUM FACTUM (назва утворена від латинського прислів’я, яке можна перекласти, як “Ска зано – зроблено”, що можна вважати прийнятним гаслом перекладачів).

Залишаючи за межами обговорення комплекс питань, пов`язаних з організацією підготовки перекладачів взагалі (див. Зорівчак 1983, Карабан 2001, Коптілов 2003, Корунець 2000, Мірам 1999, Радчук 1997, Чередниченко та Коваль 1995, Черноватий 2002, Швачко 2002), зосередимося тут лише на проблемі вправ.

Компетенція професійного перекладача становить собою систему, що включає усі необхідні передумови: знання (фонові, теми, контексту), матеріал (мовний, зо крема термінологічний) та перекладацькі дії, доведені до рівня автоматизмів. Відпо відно, система вправ для навчання перекладу має забезпечити наявність у свідомості студента: 1) відповідних фонових знань;

2) термінологічних еквівалентів з конкрет ної тематики;

3) здатність виконувати перекладацькі дії на рівні автоматизмів (див.

докладніше: Черноватий 2002).

Конкретний вигляд комплексу вправ для навчання спеціальних видів перекладу може варіюватися в залежності від конкретної ситуації. Варіант, запропонований у посібниках серії, включає шість циклів.

Цикл 1 (Text 1): парна робота. Введення та тренування іншомовної термінології за темою на рівні тексту (для створення мікро- і макроконтексту) з одночасною її се мантизацією у правій частині тексту. Вправа 1 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки): Закрийте праву частину аркуша і перекладіть виділені слова за рахунок контексту. Вправа 2 (цілісна, рецептивна, на рівні тексту): Прогляньте текст, звертаючи увагу на переклад термінології у правій частині тексту. Вправа 3 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Закрий те праву частину тексту і перекладіть його українською мовою. Вправа 4 (операцій на, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників): Закрийте ліву частину тексту і перекладіть українські терміни англійською мовою. Вправа 5 (для розвитку механізму антиципації, див. вправу 1A у посібнику) Tекст 1 вводиться у вигляді “розрізаних” фрагментів, які подаються у таблиці з двох колонок. У лівому стовпці таблиці подаються (але не у тій послідовності, в якій вони йдуть у тексті) фрагменти тексту англійською мовою, а у правій – українською. При цьому послі довність подачі різномовних фрагментів також не співпадає. Завдання студентам:

Розташуйте англомовні фрагменти тексту у тій послідовності, в якій вони мають йти у тексті. Вправа 6 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні абзацу, для закрі плення навичок розпізнавання термінів та знаходження відповідників:). Завдання студентам: закрийте праву частину аркуша і перекладіть текст абзацу українською мовою. Вправа 7 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні абзацу, для закріплення навичок розпізнавання термінів та знаходження відповідників): Закрийте ліву час тину аркуша і перекладіть текст абзацу англійською мовою. Вправа 8 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть англомовні терміни та словосполучення українською мо вою (див. вправу 1B у посібнику). Вправа 9 (операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть українські терміни та словосполучення англійською мовою (див. вправу 1С у по сібнику). Вправа 10 (цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Прослухайте текст, запишіть його перекладацьким скорописом і перекладіть (див. вправу 1С у посібнику). Студенти сприймають на слух (з касети, що входить до комплекту з під ручником, або з голосу викладача) модифікований (незначною мірою) англомовний варіант тексту 1 (див. текст 1D у розділі Tapescripts), записують його перекладаць ким скорописом і перекладають його українською мовою.

Цикли 2–4: парна робота. За змістом відповідають вправам 5–10 циклу 1. На вчання проводиться з використанням текстів 2–4).Для усного перекладу у вправах 2D, 3D, 4D (за нумерацією в посібнику) використовуються тексти 2D, 3D, 4D, що містяться у розділі Tapescripts.

Цикл 5: парна робота. Комплексне тренування вживання термінології текстів 1– (вправи 5–7 за нумерацією у посібнику). Вправа 1 (вправа 5 за нумерацією у посібни ку – операційна, рецептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть українські терміни та словосполучення англійською мовою. Вправа 2 (вправа 6 за нумерацією у посібнику – операційна, ре цептивно-продуктивна, на рівні термінологічних відповідників, словосполучень та синтагм): Перекладіть англомовні терміни та словосполучення українською мовою.

Вправа 3 (вправа 7 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту, для розвитку контекстуальної догадки та механізму антиципації): Запов ніть пропуски у англомовному тексті (№ 2) та перекладіть його українською мовою.

Вправа 4 (вправа 8 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту): Перекладіть англомовні тексти з аркуша (тексти №№ 3–4).

Цикл 6: парна робота. Перенесення навичок та умінь, які були набуті в попере дніх циклах, на нові тексти, що відносяться до даної тематики. Перед кожною впра вою цього циклу слід відпрацювати словник. Студенти по черзі вголос читають сло ва в словнику перед відповідною вправою (наприклад, Vocabulary-5 перед текстом 5 у вправі 9 за нумерацією у посібнику), а потім працюють в парах. Спочатку вони закривають стовпчик з українськими словами і намагаються перекласти англійські слова та словосполучення, а потім закривають стовпчик з англійськими словами і пе рекладають українські слова та словосполучення англійською мовою. Після такого попереднього засвоєння лексичних одиниць студенти переходять безпосередньо до виконання вправ. Вправа 1 (вправа 9 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецептив но-продуктивна, на рівні текxсту): Перекладіть українські тексти з аркуша (тексти №№ 5–6). Вправа 2 (вправа 10 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецептивно-про дуктивна, на рівні тексту): Прослухайте текст 7, що міститься у розділі Tapescripts і на касеті, запишіть його перекладацьким скорописом та перекладіть українською мовою. Вправа 3 (вправа 11 за нумерацією у посібнику – цілісна, рецептивно-про дуктивна, на рівні тексту): Прослухайте текст 8, що міститься у розділі Tapescripts і на касеті, запишіть його перекладацьким скорописом та перекладіть англійською мовою. Вправа 4 (вправа 12 за нумерацією в посібнику – цілісна, рецептивно-про дуктивна, на рівні тексту): Перекладіть текст 9 українською мовою. Вправа 5 (вправа 13 за нумерацією в посібнику – цілісна, рецептивно-продуктивна, на рівні тексту):

Перекладіть текст 10 англійською мовою.

Структура кожного посібника серії створює максимально сприятливі умови для роз витку перекладацьких навичок та умінь і включає: основний курс з вправами, зміст яких розглядався вище;

касету із записом текстів для усного перекладу;

розділ Tapescripts (з текстами, записаними на касеті);

ключі до всіх вправ, за винятком вправ 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 4C, 5, 6, правильність виконання яких легко перевірити на основі текстів 1– (вправи 1A, 2A, 3A, 4A), англо-український та українсько-англійський абеткові словни ки після кожного уроку і такі ж словники до всього курсу в цілому.

Література Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вища школа. – 1983;

Ка рабан В. І. Переклад англійської наукової та технічної літератури / У 2-х т. – Вінниця: Нова книга. – 2001;

Коптілов В. Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс. – 2003;

Корунець І. В. Теорія і практика перекла ду. – Вінниця: Нова книга. – 2000;

Мирам Г. Э. Профессия: переводчик. – Киев: Ника – 1999;

Чередничен ко О. І., Коваль Я. Г. Теорія і практика перекладу (французька мова). – К.: Либідь. – 1995;

Черноватий Л. М.

Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія “Філологічні науки”. – №3 (36). – 2002. – С.101–105;

Черноватий Л. М., Карабан В. І., Іванко Ю. П. Пере клад англомовної юридичної літератури. – Вінниця: Поділля-2000. – 2002;

Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. П. Ярощук. Переклад англомовної економічної літермтури. Економіка США. Загальні принципи: На вчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця;

Нова книга, 2005.– 496 с;

Радчук В.

Що таке інтерпретація? // La Traduction au Seuil du XXIe Siecle: Histoire, Theorie, Methodologie. – Strasbourg Florence-Grenade-Kyiv: Tempus-Tacis – 1997. – с. 39–53;

Ребрій О. В. Перекладацький скоропис / За ред.

Черноватого Л. М. та Карабана В. І. – Вінниця: Поділля-2000. – 2002;

Shvachko S. In search of translators’ efficiency // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія “Філологічні науки”. – №4 (37). – 2002.– С.189–194.

Передмова до посібника для навчання громадсько-політичного перекладу у галузі прав людини Завданням посібника є забезпечення фонових знань, необхідних перекладачеві для роботи у галузі прав людини, засвоєння відповідної термінології та розвиток перекладацьких навичок та вмінь.

Для вирішення перших двох завдань матеріал посібника подається у 6 розділах, які за змістом є міжнародними конвенціями (Міжнародна конвенція про забезпечен ня економічних, соціальних та культурних прав;

Міжнародна конвенція про забез печення громадянських та політичних прав;

Міжнародна конвенція про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання;

Міжнародна конвенція про ліквідацію будь-яких форм расової дис кримінації;

Міжнародна конвенція про викоренення будь-яких форм дискримінації жінок;

Міжнародна конвенція про забезпечення прав дитини), а також включають відповідний розділ Конституції України. Посібник ґрунтується на оригінальних тек стах, розміщених на відповідних сайтах Інтернету, що забезпечує автентичність як змісту, так і термінології. Система вправ (див. детальний опис у передмові до серії у цьому ж посібнику) забезпечує як засвоєння термінології, так і розвиток власне перекладацьких навичок і вмінь. Англо-українські та українсько-англійські абеткові словники після кожного уроку та до курсу в цілому роблять посібник зручним у ко ристуванні, а наявність ключів до переважної більшості вправ створює сприятливі умови для самостійної роботи учнів.

Експериментальна перевірка змісту посібника на перекладацькому відділенні фа культету іноземних мов Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (див. Черноватий та Ганічева 2002) показала, що його застосування сприяє ефектив ному розвитку перекладацьких навичок та вмінь. Орієнтовні норми часу – 6–8 годин на кожний розділ, залежно від рівня підготовки студентів.

Література 1. Карабан В. І. Англо-український юридтчний словник – Вінниця: Нова книга, 2004;

2. Карабан В. І.

Українсько-англійський юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2003;

3. Черноватий Л. М., Ганіче ва Т. В. Шляхи оптимізації підготовки перекладачів в Україні // Луцьк: Філологічні студії. – 2002. – №2.

– C. 198–204;

4. www.un.org/ documents/ga/res/39/ a39r046.htm – Convention against Torture and Other Cru el, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;

5.www. unhchr.ch/html/menu3/b/ k2crc.htm – Convention on the Rights of the Child;

6.www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ ccpr.htm – International Covenant on Civil and Political Rights;

7. www.unhchr.ch/html/ menu3/b/a_cescr.htm – International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;

8. www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm -International Convention on the Elimin ation of All Forms of Racial Discrimination;

9. www.unhchr.ch/ html/menu3/b/ el cedaw.htm – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;

10.www.ukrpravo.com/Const/index.shtml – Constitution of Ukraine, Конституція України;

11.www.ukrpravo.com/Code/Patent/pakt2.shtml – Міжна родний пакт про громадянські і політичні права;

12. www.ukrpravo.com/Code/Patent/paktl. shtml – Між народний пакт про економічні, соціальні і культурні права;

13.www.ombudsman. kiev.ua/vis2 _05.htm – Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, ви дів поводження і покарання;

14. www.un.org/russian/documen/ convents/raceconv.htm – Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

15. www.un.org/russian/ documen/convents/ cedaw.htm – Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;

16. www.un.org/ russian/documen/convents/ childcon.htm – Конвенция о правах ребенка.

UNIT INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS Exercise 1. Read and translate into Ukrainian (see the recommendations in the Introduction).

The States Parties to these Conventions (1), 1. держави-учасниці цих Конвенцій Considering that the Charter of the United Na- 2. Статут Організації Об’єднаних tions(2) is based on the principles of the dignity Націй and equality(3) inherent in all human beings, and 3. на принципах гідності і рівності that all Member States(4) have pledged them- 4. держави-члени Організації selves to take joint and separate action(5), in co- 5. вживати спільні і самостійні за operation with the Organization, for the achieve- ходи ment of one of the purposes of the United Nations 6. загальне поважання which is to promote and encourage universal re- 7. додержання прав людини spect for(6) and observance of human rights(7) 8. основні свободи and fundamental freedoms(8) for all, Bearing in 9. відданість забезпеченню осно mind that the peoples of the United Nations have, вних прав людини in the Charter, reaffirmed their faith in fundamen- 10. цінність людської особи tal human rights(9) and in the dignity and worth 11. сприяти соціальному прогресу of the human person(10), and have determined to 12. Організація Об’єднаних Націй promote social progress(11) and better standards 13. Загальна декларація прав людини of life in larger freedom, Recognizing that the Unit- 14. Міжнародні пакти про права ed Nations(12) has, in the Universal Declaration людини of Human Rights(13) and in the International 15. раса Covenants on Human Rights(14), proclaimed 16. колір шкіри and agreed that everyone is entitled to all the rights 17. стать and freedoms set forth therein, without distinction 18. національне або соціальне по of any kind, such as race(15), colour (16), sex(17), ходження language, religion, political or other opinion, na- 19. майновий стан tional or social origin(18), property(19), birth or 20. економічні, соціальні і культурні other status, Recognizing that, in accordance with права the Universal Declaration of Human Rights, the 21. громадянські і політичні права ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his eco nomic, social and cultural rights(20), as well as his civil and political rights(21).

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B, Tran slate them (see the recommendations in the Introduction).

A В 1. The States Parties to these Conventions, А. Визнаючи, що Організація Об’єднаних Considering that the Charter of the United Націй у Загальній декларації прав лю Nations is based on the principles of the дини та Міжнародних пактах про права dignity and equality inherent in all human людини проголосила і погодилася з тим, beings, and that all Member States have що кожна людина має володіти всіма за pledged themselves to take joint and sepa- значеними у них правами і свободами без rate action, in co-operation with the Orga- будь-якої дискримінації за такими озна nization. ками, як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майновий стан, народження або інші об ставини.

2. Bearing in mind that the peoples of the В. Держави-учасниці цих Конвенцій, United Nations have, in the Charter, reaf- вважаючи, що Статут Організації Об’єд firmed their faith in fundamental human наних Націй ґрунтується на принципах rights and in the dignity and worth of the гідності і рівності, властивих кожній лю human person, and have determined to дині, і що всі держави-члени Організації promote social progress and better stan- зобов’язалися вживати спільні і само dards of life in larger freedom. стійні заходи у співпраці з Організацією Об’єднаних Націй.

3. Recognizing that, in accordance with the C. Для досягнення однієї з цілей Органі Universal Declaration of Human Rights, зації Об’єднаних Націй, що полягає в зао the ideal of free human beings enjoying хоченні і розвитку загального поважання freedom from fear and want can only be і додержання прав людини та основних achieved if conditions are created whereby свобод для всіх.

everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights.

4. For the achievement of one of the pur- D. Беручи до уваги, що народи, які ство poses of the United Nations which is to рили Організацію Об’єднаних Націй, під promote and encourage universal respect твердили в Статуті свою відданість забез for and observance of human rights and печенню основних прав людини, гідності fundamental freedoms for all. і цінності людської особи та сповнені рішучості сприяти соціальному прогре су, підвищенню рівня життя і водночас збільшення свободи.

AВ 5. Recognizing that the United Nations Е. Визнаючи, що згідно з Загальною has, in the Universal Declaration of Human декларацією прав людини, ідеалу віль Rights and in the International Covenants ної людської особи, яка не зазнає стра on Human Rights, proclaimed and agreed ху та нужди, можна досягти тільки that everyone is entitled to all the rights and тоді, коли будуть створені такі умови, freedoms set forth therein, without distinc- за яких кожний зможе користуватися tion of any kind, such as race, colour, sex, власними економічними, соціальними, language, religion, political or other opin- культурними, а також громадянськими ion, national or social origin, property, birth і політичними правами.

or other status.

Exercise IB. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1.Universal Declaration of Human Rights;

2. economic, social and cultural rights;

3. civil and political rights;

4. promote social progress;

5. United Nations;

6. rase;

7. the Charter of the United Nations;

8. to promote social progress;

9. Member States;

10. preamble;

11. on the principles of the dignity and equality;

12. take joint and sepa rate action;

13.standards of life;

14. fundamental human rights;

15. International Cov enants on Human Rights;

16. promote and encourage universal respect for and obser vance of human rights and fundamental freedoms;

17. property;

18. national or social origin;

19. colour;

20. worth of the human person;

21. States Parties to these Conven tions;

22. race.

Exercise 1C. Translate the following words and word combinations into English.

1. міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;

2. міжнародні пакти про права людини;

3. загальне поважання і додержання прав людини та осно вних свобод;

4. цінність людської особи;

5. економічні, соціальні та культурні пра ва;

6. раса;

7. умови життя;

8. Загальна декларація прав людини;

9. майновий стан;

10. держави-члени 00Н;

11. вживати спільні і самостійні заходи;

12. колір шкіри;

13. держави-учасниці цих конвенцій;

14. на принципах гідності та рівності;

15. спри яти соціальному прогресу;

16. національне або соціальне походження;

17. постать;

18. громадянські та політичні права;

19. Статут Організації Об’єднаних Націй.

Exercise ID. Listen to text 1A in English. Use your shorthand to write it down. Trans late it into Ukrainian.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary – available resources наявні ресурси co-operation співпраця international assis- міжнародна допо- recognize the right визнавати право на tance мога to work працю full realization of здійснення прав у undertake to зобов’язуватися га the rights повному обсязі guarantee рантувати developing coun- країни, що розвива- productive employ- продуктивне працев tries ються ment лаштування legislative mea- законодавчі заходи policies and tech- шляхи і методи sures niques economic and tech- економічні і техніч nical resources ні галузі national economy народне господар ство enjoyment of all користування всіма rights правами safeguard the right забезпечувати право discrimination дискримінація appropriate means належні способи (за соби) technical and vo- програми професій cational guidance но-технічного на gain one’s living заробляти на життя and training pro- вчання і підготовки grammes by work працею Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. Translate them (see the recommendations in the Introduction).

АВ 1. Держави, що беруть участь у цьому Пак- A. Each State Party to the present Cov ті, зобов’язуються гарантувати, що права, enant undertakes to take steps, individu проголошені в цьому Пакті, здійснюва- ally and through international assistance тимуться без будь-якої дискримінації за and cooperation, especially economic and ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, technical, to the maximum of its avail релігії, політичних чи інших переконань, able resources, with a view to achieving національного чи соціального походження, progressively the full realization of the майнового стану, обставин народження або rights.

інших чинників.

2. Держави, що беруть участь у цьому Пак- В. Developing countries, with due regard ті, визнають право на працю, що включає to human rights and their national econ право кожної людини мати можливість за- omy, may determine to what extent they робляти собі на життя працею, яку вона would guarantee the economic rights rec вільно обирає або на яку вона вільно по- ognized in the present Covenant to non годжується, і здійснять належні кроки для nationals.

забезпечення цього права.

3. Країни, що розвиваються, можуть (з на- С. The States Parties to the present Cov лежним урахуванням прав людини і свого enant recognize the right to work, which народного господарства) визначати, якою includes the right of everyone to the op мірою вони можуть гарантувати визнані в portunity to gain his living by work which цьому Пакті економічні права особам, які не he freely chooses or accepts, and will take є їх громадянами. appropriate steps to safeguard this right.

4. Заходи, яких повинні вжити держави- D. The States Parties to the present Cov учасниці Пакту з метою належного здій- enant undertake to ensure the equal right снення цього права у повному обсязі, вклю- of men and women to the enjoyment of чають програми професійно-технічного all economic, social and cultural rights навчання і підготовки, шляхи і методи до- set forth in the present Covenant.

сягнення сталого економічного, соціально го та культурного розвитку, а також повного і продуктивного працевлаштування.

5. Держави, що беруть участь у цьому Пак- E. The States Parties to the present Cov ті, зобов’язуються забезпечити рівне для enant undertake to guarantee that the rights чоловіків і жінок право користування всіма enunciated in the present Covenant will be економічними, соціальними і культурними exercised without discrimination of any правами, передбаченими в цьому Пакті. kind as to race, colour, sex, language, reli gion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

6. Кожна держава-учасниця цього Пакту зо- F. The steps to be taken by a State Party бов’язується в індивідуальному порядку і в to the present Covenant to achieve the рамках міжнародної допомоги та співпраці, full realization of this right shall include особливо в економічній і технічній галузях, technical and vocational guidance and вжити (з максимальним використанням на- training programmes, policies and tech явних ресурсів) заходів, аби поступово за- niques to achieve steady economic, so безпечити повне здійснення прав, визнаних у cial and cultural development and full цьому Пакті. and productive employment.

Exercise 2B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. achieve the full realization of the rights;

2. technical and vocational guidance and training programmes;

3. rights enunciated in the present Covenant;

4. developing countries;

5. take steps, individually and through international assistance and co-operation;

6. legislative measures;

7. appropriate means;

8. national economy;

9. available resources;

10. fundamental political and economic freedoms;

11. discrimination;

12. ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights;

13. safeguard this right;

14. undertake to guarantee;

15. enjoyment of all rights;

16. achieve productive employment;

17. non-national;

18. recognize the right to work;

19. policies and techniques.

Exercise 2C. Translate the following words and word combinations into English.

1. дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань;

2. міжнародна допомога та співпраця;

3. економічні та техніч ні галузі;

4. наявні ресурси;

5. законодавчі заходи;

6. зобов’язуватися гарантувати;

7. країни, що розвиваються;

8. повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами;

9. користування всіма економічними, соціальними і куль турними правами;

10. заробляти на життя працею;

11. визнавати право на працю;

12. здійснювати належні кроки для забезпечення цього права;

13. народне господар ство;

14. програми професійно-технічного навчання і підготовки;

15. шляхи і мето ди;

16. користування всіма правами;

17. права, проголошені в цьому Пакті;

18. особа, що не має громадянства;

19. забезпечувати рівне право для чоловіків і жінок.

Exercise 2D. Listen to text 2A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Tra nslate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary – trade union професійна спілка restrictions обмеження democratic society демократичне International Labour Конвенція Між суспільство Organisation Con- народної органі vention зації праці national security державна безпека, безпека держави armed forces збройні сили public order громадський порядок prejudice guarantees підривати гаран тії confederation конфедерація apply the law застосовувати закон international trade- міжнародні про union organizations фесійні органі right to strike право на страйк зації establish national утворювати націо- protection of the right захист права на federations нальні федерації to organize організацію take legislative mea- вживати законодавчі administration of the керівництво дер sures заходи State жавою imposition of lawful запровадження за restrictions конних обмежень Exercise ЗА. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Translate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. This article shall not prevent the imposi- А. Користування зазначеним правом tion of lawful restrictions on the exercise of не підлягає жодним обмеженням, крім these rights by members of the armed forces тих, які передбачаються законом, і які or of the police or of the administration of the є необхідними в демократичному сус State. пільстві в інтересах безпеки держави чи громадського порядку або для за хисту прав і свобод інших.

2. The right of everyone to form trade unions В. Ця стаття не перешкоджає запрова andjoin the trade union of his choice, sub- дженню законних обмежень користу ject only to the rules of the organization con- вання цими правами для осіб, що вхо cerned, for the promotion and protection of дять до складу збройних сил, поліції his economic and social interests. або керівництва державою.

3. No restrictions may be placed on the exer- С. Право кожної людини створювати cise of this right other than those prescribed для здійснення і захисту своїх еконо by law and which are necessary in a demo- мічних та соціальних інтересів профе cratic society in the interests of national secu- сійні спілки і вступати до них на свій rity or public order or for the protection of the вибір за єдиної умови додержання пра rights and freedoms of others. вил відповідної організації.

4. The right of trade unions to establish na- D. Право професійних спілок функці tional federations or confederations and the онувати безперешкодно без будь-яких right of the latter to form or join international обмежень, крім тих, які передбачають trade-union organizations. ся законом і які є необхідними в демо кратичному суспільстві в інтересах без пеки держави чи громадського порядку або для захисту прав і свобод інших.

5. The right of trade unions to function freely Е. Право професійних спілок утворю subject to no limitations other than those pre- вати національні федерації чи конфеде scribed by law and which are necessary in a рації і право цих останніх засновувати democratic society in the interests of national міжнародні професійні організації або security or public order or for the protection приєднуватися до них.

of the rights and freedoms of others.

Exercise 3B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. prevent the imposition of lawful restrictions;

2. democratic society;

3. national secu rity;

4. no restrictions maybe placed on the exercise of this right;

5. right of trade unions to establish national federations or confederations;

6. members of the armed forces or of the police or of the administration of the State;

7. protection of the right to organize;

8. Interna tional Labour Organisation Convention;

9. for the promotion and protection ofhis economic and social interests;

10. take legislative measures;

11. public order;

12. in conformity with the laws of the particular country;

13. to prejudice guarantees;

14. no limitations other than those prescribed by law;

15. right to strike;

16. form or join international trade-union orga nizations;

17. apply the law;

18. authorize.

Exercise 3C. Translate the following words and word combinations into English.

1. створювати професійні спілки;

2. право на страйки;

3. для здійснення і захисту економічних та соціальних інтересів;

4. конвенція Міжнародної організації праці;

5. ко ристування цими правами;

6. захист права на організацію;

7. право професійних спілок функціонувати безперешкодно без будь-яких обмежень;

8. міжнародні професійні ор ганізації;

9. керівництво державою;

10. завдавати шкоди гарантіям;

11. застосовувати закон;

12. приймати законодавчі акти;

13. право професійних спілок утворювати наці ональні федерації чи конфедерації;

14. в інтересах державної безпеки чи громадського порядку;

15. надавати право;

16. демократичне суспільство;

17. перешкоджати запро вадженню законних обмежень.

Exercise 3D. Listen to text ЗА in English. Use your shorthand to write it down. Trans late it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary – just and favourable справедливі і спри- safe and healthy умови роботи, що conditions of work ятливі умови праці working conditions відповідають ви могам безпеки та seniority трудовий стаж гігієни fair wages справедлива decent living гідне існування зарплата competence кваліфікація remuneration винагорода public holidays святкові дні medical service медична допомога social insurance соціальне страху вання be promoted одержати підви physical and mental фізичне і психічне щення по службі health здоров’я (роботі) infant mortality дитяча смертність environmental and гігієна зовнішнього medical attention медичний догляд industrial hygiene середовища і гігієна treatment and con- лікування епідеміч праці у промисло trol of epidemic, en- них, ендемічних, вості demic, occupational професійних та ін social security соціальне забезпе and other diseases ших хвороб чення periodic holidays регулярна оплачу reduction of the скорочення мертво with pay вана відпустка still-birth-rate народжуваності reasonable limitation розумне обмеження of working hours робочого часу Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. Translate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. Запобігання і лікування епідемічних, ен- A. The States Parties to the present Cov демічних, професійних та інших хвороб і enant recognize the right of everyone to боротьби з ними. Створення умов, які б за- social security, including social insur безпечували надання всім медичної допо- ance.

моги і медичного догляду в разі хвороби.

2. Однакова для всіх можливість просування В. Fair wages and equal remuneration for по роботі на відповідні вищі посади тільки work of equal value without distinction на підставі трудового стажу і кваліфікації, а of any kind, in particular women being не будь-яких інших чинників. Відпочинок, guaranteed conditions of work not infe дозвілля і розумне обмеження робочого rior to those enjoyed by men, with equal часу та регулярна оплачувана відпустка, а pay for equal work.

також винагорода за роботу в святкові дні.

3. Держави, які беруть участь у цьому Пак- С. The prevention, treatment and control of ті, визнають право кожної людини на соці- epidemic, endemic, occupational and other альне забезпечення, включаючи соціальне diseases. The creation of conditions which страхування. would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.

4. Забезпечення скорочення мертвона- D. Equal opportunity for everyone to be роджуваності та дитячої смертності і пі- promoted in his employment to an appro клування про здоровий розвиток дитини. priate higher level, subject to no consid Поліпшення всіх аспектів гігієни зовніш- erations other than those of seniority and нього середовища і гігієни праці в промис- competence. Rest, leisure and reasonable ловості. limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remunera tion for public holidays.

5. Справедлива зарплата і однакова вина- Е. The provision for the reduction of inc города за однакову працю без будь-якої stillbirth-rate and of infant mortality and різниці;

зокрема, жінкам повинні гаранту- for the healthy development of the child.

ватися умови праці, не гірші від тих, якими The improvement of all aspects of envi користуються чоловіки, з однаковою опла- ronmental and industrial hygiene.

тою за однакову працю.

Exercise 4B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. environmental and industrial hygiene;

2. just and favourable conditions of work, 3. seniority;

4. creation of conditions;

5. competence: 6. equal pay for equal work;

7. medi cal attention;

8. prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;

9. fair wages and equal remuneration for work of equal value;

10. safe and healthy working conditions;

11. rest, leisure and reasonable limitation of working hours;

12. remuneration for public holidays;

13. the right of everyone to social security, including social insurance;

14. medical service;

15. highest attainable standard of physical and men tal health;

16. healthy development of the child;

17. periodic holidays with pay;

18. decent living;

19. be promoted;

20. the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality.

Exercise 4C. Translate the following words and word combinations into English.

1. справедлива зарплата;

2. відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робо чого часу;

3. регулярна оплачувана відпустка;

4. забезпечення скорочення мертво народжуваності;

5. дитяча смертність;

6. однакова винагорода за однакову працю;

7. створення умов;

8. задовільні та сприятливі умови праці;

9. соціальне страхування;

10. медичний догляд;

11. соціальне забезпечення;

12. гідне існування;

13. медична до помога;

14. профілактика і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьба з ними;

15. гарантувати умови праці;

16. поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці у промисловості;

17. здоровий розви ток дитини;

18. право кожної людини на максимально можливий рівень фізичного і психічного здоров’я;

19. умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни;

20. винагорода за працю у святкові дні.

Exercise 4D. Listen to text 4A in Ukrainian. Use you shorthand to write it down.

Translate it into English.

Exercise 5. Translate the following words and word combinations into English.

1. держави-учасниці цих Конвенцій;

2. Статут Організації Об’єднаних Націй;

3. національне або соціальне походження;

4. Конвенція Міжнародної організації пра ці;

5. дитяча смертність;

6. зобов’язуватися гарантувати;

7. захист права на організа цію;

8. право професійних спілок функціонувати безперешкодно без будь-яких обме жень;

9. соціальне страхування;

10. медичний догляд;

11. завдавати шкоди гарантіям;

12. гідне існування;

13. медична допомога;

14. право професійних спілок утворювати національні федерації чи конфедерації;

15. гарантувати умови праці;

16. в інтересах державної безпеки чи громадського порядку;

17. міжнародні професійні організації;

18. Загальна декларація прав людини;

19. майновий стан;

20. економічні, соціальні і культурні права;

21. громадянські та політичні права;

22. країни, що розвиваються;

23. дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань;

24. міжнародна допомога та співпраця;

25. економічні і технічні галузі;

26. право кожної людини на максимально можливий рівень фізичного і психіч ного здоров’я;

27. застосовувати закон;

28. народне господарство;

29. користування всіма правами;

30. керівництво державою;

31. приймати законодавчі акти;

32. створен ня умов;

33. відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу;

34. оплачувана періодична відпустка;

35. забезпечення скорочення мертвонароджуваності;

36. одна кова винагорода за однакову працю;

37. здоровий розвиток дитини;

38. справедливі і сприятливі умови праці;

39. соціальне забезпечення;

40. профілактика і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьба з ними;

41. по ліпшення всіх аспектів довкілля і гігієни праці в промисловості;

42. вживати спільні та самостійні заходи;

43. цінність особи;

44. визнати право на працю;

45. Організація Об’єднаних Націй;

46. на принципах гідності та рівності;

47. держави-члени організа ції;

48. міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права.

Exercise 6. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. Universal Declaration of Human Rights;

2. technical and vocational guidance and tr aining programmes;

3. rights enunciated in the present Covenant;

4. promote social progr ess;

5. right of trade unions to establish national federations or confederations;

6. members of the armed forces or of the police or of the administration of the State;

7. Member Stats;

8. International Labour Organisation Convention;

9. fair wages and equal remuneration for work of equal value;

10. take joint and separate action;

11. remuneration for public holidays;

12. right of everyone to social security, including social insurance;

13. medi cal service;

14. International Covenants on Human Rights;

15. civil and political rights;

16. economic, social and cultural rights;

17. environmental and industrial hygiene;

18. ap ply the law;

19. legislative measures;

20. be promoted;

21. reduction of the still-birth-rate and of infant mortality;

22. national security;

23. prevent the imposition of lawful restri ctions;

24. take steps, individually and through international assistance and co-operation;

25. right to strike;

26. form or join international trade-union organizations;

27. prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;

28. no limi tations other than those prescribed by law;

29. prejudice guarantees;

30. periodic holidays with pay;

31. just and favourable conditions of work;

32. seniority;

33. on the principles of the dignity and equality;

34. competence;

35. in conformity with the laws of the particular country;

36. rest, leisure and reasonable limitation of working hours;

37. highest attainab le standard of physical and mental health;

38. appropriate means;

39. achieve productive employment;

40. safe and healthy working conditions;

41. no restrictions may be placed on the exercise of this right;

42. safeguard this right;

43. undertake to guarantee;

44. public order;

45. developing countries;

46. creation of conditions;

47. United Nations.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate it into Ukrainian.

Use Vocabulary 2 and Exercise 2A.

Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international _(1) and _(2), especially economic and techni cal, to the maximum of its (3) resources, with a view to achieving progressively the full (4) of the rights recognized in the present (5) by all _ (6) means, including particularly the adoption of_ (7) measures. The States Parties to the present Covenant undertake to _ (8) that the rights enunciat ed in the present Covenant will be exercised without _ (9) of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, _ (10), birth or other status. (11) countries, with due regard to human rights and their national _ (12), may determine to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals.

The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the (13) right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present Covenant. The States Parties to the present Covenant recognize the right to_ (14), which includes the right of everyone to the opportunity to gain his (15) by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to (16) this right. The steps to be taken by a State _ (17) to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include _ (18) and _ (19) guidance and _ (20) programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive em ployment under conditions of safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises 3A–4A in case of difficulties.

TEXT Article 1. The States Parties to the present Covenant undertake to ensure:

(a) The right of everyone to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only to the rules of the organization concerned, for the promotion and protection of his economic and social interests. No restrictions maybe placed on the exercise of this right other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others;

(b) The right of trade unions to establish national federations or confederations and the right of the latter to form or join international trade-union organizations;

(c) The right of trade unions to function freely subject to no limitations other than those pres cribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others;

(d) The right to strike, provided that it is exercised in conformity with the laws of the particular country.

2. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces or of the police or of the administration of the State.

3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to take legislative measures which would prejudice, or apply the law in such a manner as would prejudice, the guarantees provided for in that Convention.

TEXT Article The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular:

(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:

(I) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work;

(II) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant;

(b) Safe and healthy working conditions;

(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence;

(d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays.

Article The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social security, including social insurance.

Article 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:

(a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;

(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;

(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;

(d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical atten tion in the event of sickness.

Exercise 9. Translate the following texts into English. Work in pairs.

TEXT Стаття 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожного на до статній життєвий рівень для нього і його сім’ї, включаючи достатнє забезпечення харчуванням (adequate food), одягом і житлом, і на стале поліпшення (continuous improvement ) умов життя. Держави-учасниці вживуть належних заходів щодо за безпечення здійснення цього права, визнаючи важливе значення, яке має в цьому відношенні міжнародна співпраця, що ґрунтується на принципі добровільності.

2. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнаючи основне право кожної людини на свободу від голоду, повинні вживати необхідних заходів (індивідуально і в рамках міжнародної співпраці), які б включали реалізацію конкретних програм для того, щоб:

a) поліпшити методи виробництва, зберігання і розподілу (distribution) продуктів харчування шляхом широкого використання технічних і наукових знань, поши рення знань про принципи харчування і вдосконалення або реформи аграрних систем таким чином, аби забезпечити найбільш ефективне освоєння і використан ня природних ресурсів, і б) забезпечити справедливий розподіл світових запасів продовольства, відповідно до потреб і з урахуванням проблем країн, які імпортують і експортують харчові продукти (food-importing and food-exporting countries).

TEXT Стаття 1. Держави, що беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту. Вони погоджуються, що освіта повинна спрямовуватися на повний розвиток людської особи та усвідомлення її гідності і має зміцнювати повагу до прав людини і основних свобод. Вони, далі, погоджуються в тому, що освіта повинна кожному дати можливість бути корисним членом вільного суспільства, сприяти розвитку взаємо розуміння, терпимості (tolerance) і дружби між усіма націями, расовими, етнічними та релігійними групами, а також сприяти зусиллям Організації Об’єднаних Націй по підтриманню миру (maintenance of peace).

2. Держави, що беруть участь у цьому Пакті, визнають, що для повного здій снення цього права:

a) початкова освіта повинна бути обов’язкова і безкоштовна для всіх;

b) середня освіта в її різних формах, включаючи професійно-технічну середню осві ту (vocational secondary education), має бути відкритою і доступною для кожно го внаслідок вживання всіх необхідних заходів і, зокрема, поступового запрова дження (progressive introduction) безкоштовної освіти;

c) вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, зокрема, поступового запро вадження безкоштовної освіти;

d) базова освіта (fundamental education) повинна по можливості заохочуватися або інтенсифікуватися по відношенню до тих, хто не проходив чи не закінчив повного курсу початкової освіти;

e) має активно проводитися розвиток мережі закладів освіти усіх рівнів, повинна бути встановлена задовільна система стипендій і мають постійно поліпшуватися матеріальні умови праці викладачів.

3. Держави, що беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються поважати свободу батьків та (у відповідних випадках) законних опікунів обирати для власних дітей не тільки школи, запроваджені державною владою, а й інші заклади освіти, що відпо відають тому мінімуму вимог щодо освіти, який встановлено чи затверджено дер жавою, і забезпечувати релігійне та моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань (convictions).

4. Жодна частина цієї статті не повинна тлумачитися (construe) у розумінні об меження свободи окремих осіб та установ створювати навчальні заклади і керувати ними за незмінної умови додержання принципів, викладених у пункті 1 цієї статті, і вимоги, щоб освіта, яку дають у таких закладах, відповідала тому мінімуму вимог, що його може бути встановлено державою.

Exercise 10. Look through the vocabulary below, then listen to text 7 in English.

Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT scientific progress науковий прогрес moral and material interests моральні і матеріальні інтереси scientific, literary or artistic produc- наукові, літературні чи художні праці tion conservation охорона;

збереження diffusion of science and culture поширення досягнень науки та культури scientific research наукове дослідження creative activity творча діяльність, творчість international contacts міжнародні контакти conclusion of conventions укладання конвенцій adoption of recommendations прийняття рекомендацій furnishing of technical assistance надання технічної допомоги regional and technical meetings регіональні і технічні наради consultation консультація application (практичне) застосування study дослідження, виживання indispensable обов’язковий Exercise 11. Look through the vocabulary below, then listen to text 8 in Ukrainian.

Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

TEXT територія країни (що має колонії) metropolitan territory під юрисдикцією under jurisdiction докладний план заходів detailed plan of action поступове втілення у життя progressive implementation подавати доповіді submit reports Генеральний секретар Secretary-General надсилати примірники transmit copies Економічна і соціальна рада Economic and Social Council статутні положення constitutional instruments Exercise 12. Translate text 9 into Ukrainian.

TEXT Article 1. Any State Party to the present Covenant may propose an amendment (поправка) and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate any proposed amendments to the States Parties to the present Covenant with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that at least one third of the States Parties favours such a conference, the Secretary-General shall convene the conference (скликати конференцію) under the auspices (під егідою) of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval.

2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly (Генеральна Асамблея) of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Covenant in accordance with their respective constitutional processes.

3. When amendments come into force (набувати чинності) they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Covenant and any earlier amendment which they have accepted Exercise 13. Translate text 10 into English.

TEXT Стаття Держави, що беруть участь у цьому Пакті, визнають, що:

1. Сім’ї, яка є природним і основним осередком суспільства (natural and funda mental group unit of society), повинні надаватися по можливості якнайповніша охо рона і допомога, особливо при її утворенні і поки на ній лежить турбота про дітей, які перебувають на утриманні (dependent children), та їх виховання. Шлюб повинний укладатися за умови добровільності (free consent) тих, хто одружується.

2. Особлива охорона повинна надаватися матерям протягом розумного пе ріоду до і після пологів (childbirth). Протягом цього періоду працюючим матерям повинна надаватися оплачувана відпустка (paid leave) або відпустка з наданням до статніх пільг на соціальне забезпечення (leave with adequate social security benefits).

3. Особливі заходи охорони і допомоги мають вживатися щодо всіх дітей і під літків без будь-якої дискримінації за ознакою соціального статусу бітьків (parentage) чи за іншою ознакою. Діти і підлітки мають бути захищені від економічної і соціаль ної експлуатації. Застосування їхньої праці в галузі, шкідливій для їхньої моральності і здоров’я чи небезпечній для життя або такій, що може завдати шкоди їхньому нор мальному розвитку, повинно каратися законом. Крім того, держави мають встанови ти вікові обмеження (age limits), нижче яких використання оплачуваної дитячої праці (paid employment of child labour) забороняється і карається законом.

VOCABULARY English – Ukrainian adequate food достатнє харчування administration of the State керівництво державою adoption of recommendations прийняття рекомендацій age limit обмеження за віком amendment поправка application (практичне) застосування apply the law застосовувати закон appropriate means належні способи (засоби) armed forces збройні сили available resources наявні ресурси Charter of the United Nations Статут Організації Об’єднаних Націй childbirth пологи civil and political rights громадянські та політичні права colour колір шкіри come into force набувати чинності competence кваліфікація conclusion of conventions укладання конвенцій confederation конфедерація conservation охорона;

збереження construe тлумачити constitutional instrument статутне положення consultation консультація continuous improvement неухильне поліпшення convene a conference скликати конференцію conviction переконання co-operation співпраця creative activity творча діяльність, творчість decent living задовільне існування democratic society демократичне суспільство dependent children діти, які перебувають на утриманні (батьків);

несамостійні діти detailed plan of action докладний план дій (заходів) developing countries країни, що розвиваються diffusion of science and culture розповсюдження досягнень науки та культури discrimination дискримінація distribution розподіл Economic and Social Council Економічна і соціальна рада economic, social and cultural rights економічні, соціальні і культурні права enjoyment of all rights користування всіма правами environmental and industrial hygiene санітарний стан навколишнього середовища і гігієна праці у промисловості establish national federations утворювати національні федерації fair wages справедлива зарплата faith in fundamental human rights віра в основні права людини food-exporting countries країни, що експортують харчові продукти food-importing countries країни, що імпортують харчові продукти free consent вільна згода;

добровільність full realization of the rights повне здійснення прав fundamental education базова (елементарна) освіта fundamental freedoms основні свободи furnishing of technical assistance надання технічної допомоги gain one’s living by work заробляти на життя працею General Assembly Генеральна Асамблея imposition of lawful restrictions запровадження законних обмежень indispensable обов’язковий infant mortality дитяча смертність international assistance міжнародна допомога international contacts міжнародні контакти International Covenants on Human Міжнародні пакти про права людини Rights International Labour Organisation міжнародні профспілкові організації Convention international trade-union organizations Конвенція Міжнародної організації праці just and favourable conditions належні і сприятливі умови (праці) leave with adequate social security відпустка з наданням достатніх пільг benefits на соціальне забезпечення legislative measures законодавчі заходи maintenance of peace підтримання миру medical attention медичний догляд medical service медична допомога Member States держави-члени (організації) metropolitan territory територія країни (що має колонії) moral and material interests моральні і матеріальні інтереси national economy народне господарство national or social origin національне або соціальне походження national security державна безпека natural and fundamental group unit природний і основний осередок of society суспільства observance of human rights on the додержання прав людини principles of dignity and equality на засадах гідності і рівності paid leave оплачувана відпустка parentage соціальний статус батьків periodic holiday(s) with pay регулярна оплачувана відпустка physical and mental health фізичне і психічне здоров’я policies and techniques шляхи і методи productive employment продуктивне використання робочої сили progressive implementation поступове втілення у життя progressive introduction поступове запровадження (be) promoted одержати підвищення по службі (роботі) property status майновий стан prejudice guarantees підривати гарантії promote social progress сприяти соціальному прогресу protection of the right to organize захист права на організацію public holidays святкові дні public order громадський порядок recognize the right to work визнавати право на працю race раса розумне обмеження робочого часу reasonable limitation of working hours скорочення мертвонароджуваності reduction of stillbirth-rate регіональні і технічні наради regional and technical meetings винагорода remuneration обмеження restrictions right to strike право на страйки safe and healthy working conditions умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни safeguard a right забезпечувати право scientific progress науковий прогрес scientific research наукове дослідження scientific, literary or artistic production наукові, літературні чи художні твори Secretary-General Генеральний секретар seniority трудовий стаж sex стать social insurance соціальне страхування.

social security соціальне забезпечення States Parties to these Conventions Держави-учасниці цих Конвенцій study дослідження submit a report подавати доповідь take joint and separate action вживати спільних і самостійних заходів take legislative measures вживати законодавчі заходи technical and vocational guidance and програми професійно-технічного training programmes навчання і підготовки transmit copies надсилати примірники trade union професійна спілка treatment and control of epidemic, лікування епідемічних, ендемічних, endemic, occupational and other професійних та інших хвороб та diseases боротьба з ними under jurisdiction під юрисдикцією undertake to guarantee зобов’язуватися гарантувати under the auspices під егідою United Nations Організація Об’єднаних Націй Universal Declaration of Human Rights Загальна декларація прав людини universal respect (for) загальне поважання vocational secondary education професійно-технічна середня освіта worth of the human person цінність людської особи Ukrainian-English базова (елементарна) освіта fundamental education вживати законодавчі заходи take legislative measures вживати спільних і самостійних заходів take joint and separate action визнавати право на працю recognize the right to work винагорода remuneration відданість основним правам faith in fundamental human rights відпустка з наданням достатніх пільг на leave with adequate social security benefits соціальне забезпечення вільна згода free consent Генеральна Асамблея General Assembly Генеральний секретар Secretary-General громадський порядок public order громадянські та політичні права civil and political rights демократичне суспільство democratic society держави-члени Організації Member States держави-учасниці цих Конвенцій States Parties to these Conventions державна безпека, national security дискримінація discrimination дитяча смертність infant mortality діти, які перебувають на утриманні dependent children добровільність free consent додержання прав людини observance of human rights докладний план дій (заходів) detailed plan of action дослідження study Економічна і соціальна рада Economic and Social Council економічні, соціальні і культурні economic, social and cultural rights права забезпечувати це право safeguard this right Загальна декларації прав людини Universal Declaration of Human Rights загальне поважання universal respect (for) задовільне існування decent living законодавчі заходи legislative measures запровадження законних обмежень imposition of lawful restrictions заробляти на життя працею gain one’s living by work застосовувати закон apply the law захист права на організацію protection of the right to organize збройні сили armed forces здійснення прав у повному обсязі full realization of the rights зобов’язуватися гарантувати undertake to guarantee кваліфікація competence керівництво державою administration of the State колір шкіри colour Конвенція Міжнародної організації International Labour Organisation праці Convention консультація consultation конфедерація confederations користування всіма правами enjoyment of all rights країни, що розвиваються developing countries країни, що експортують харчові food-exporting countries продукти країни, що імпортують харчові продукти food-importing countries лікування епідемічних, ендемічних, treatment and control of epidemic, професійних та інших хвороб endemic,occupational and other diseases майновий стан property медична допомога medical service медичний догляд medical attention міжнародна допомога international assistance міжнародні контакти international contacts Міжнародні пакти про права людини International Covenants on Human Rights міжнародні профспілкові організації international trade-union organizations моральні і матеріальні інтереси moral and material interests на принципах гідності і on the principles of the dignity and рівності equality набувати чинності come into force надання технічної допомоги furnishing of technical assistance надсилати примірники transmit copies належне харчування adequate food належні і сприятливі умови праці just and favourable conditions належні способи (засоби) appropriate means народне господарство national economy наукове дослідження scientific research науковий прогрес scientific progress наукові, літературні чи художні твори scientific, literary or artistic (праці) production національне або соціальне national or social origin походження наявні ресурси available resources несамостійні діти dependent children неухильне поліпшення continuous improvement обмеження restriction обмеження за віком age limit обов’язковий indispensable одержати підвищення по роботі (службі) (be) promoted оплачувана відпустка paid leave Організація Об’єднаних Націй United Nations основні свободи fundamental freedoms охорона (довкілля тощо) conservation переконання conviction під юрисдикцією under jurisdiction під егідою under the auspices підривати гарантії prejudice guarantees підтримання миру maintenance of peace повне здійснення прав full realization of the rights подавати доповідь submit a report пологи childbirth поправка amendment поступове втілення у життя progressive implementation поступове запровадження progressive introduction право на страйки right to strike практичне застосування application прийняття рекомендацій adoption of recommendations природний і основний осередок natural and fundamental group unit суспільства of society програми професійно-технічного technical and vocational guidance навчання і підготовки and training programmes продуктивне застосування робочої сили productive employment професійна спілка trade union професійно-технічна середня освіта vocational secondary education раса race регіональні і технічні наради regional and technicalmeetings регулярна оплачувана відпустка periodic holidays with pay розповсюдження досягнень науки та diffusion of science and culture культури розподіл distribution розумне обмеження робочого reasonable limitation of working часу hours санітарний стан навколишнього environmental and industrial hygiene середовища і гігієна праці в промисловості святкові дні public holidays скликати конференцію convene a conference скорочення мертвонароджуваності reduction of the stillbirth-rate соціальне забезпечення social security соціальне страхування social insurance соціальний статус батьків parentage співпраця co-operation справедлива зарплата fair wages сприяти соціальному прогресу promote social progress статутне положення constitutional instrument стать sex Статут Організації Об’єднаних Націй Charter of the United Nations статутне положення constitutional instrument творча діяльність, творчість creative activity територія країни (що має колонії) metropolitan territory тлумачити construe трудовий стаж seniority укладання конвенцій conclusion of conventions умови роботи, що відповідають safe and healthy working conditions вимогам безпеки праці та гігієни утворювати національні федерації establish national federations фізичне і психічне здоров’я physical and mental health цінність людської особи worth of the human person шляхи і методи policies and techniques UNIT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS Exercise 1. Read and translate into Ukrainian (see the recommendations in the Introduction) Every human being has the inherent right (l) to life. This right shall 1. невід’ємне право be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. 2. смертна кара 3. смертний вирок In countries which have not abolished the death penalty (2), 4. вчинення злочину sentence of death (3) maybe imposed only for the most serious 5. Конвенція про за crimes in accordance with the law in force at the time of the com побігання злочину mission of the crime (4) and not contrary to the provisions of геноциду і покаран the present Covenant and to the Convention on the Prevention ня за нього and Punishment of the Crime of Genocide (5). This penalty can 6. остаточний only be carried out pursuant to a final judgement (6) rendered by вирок a competent court (7).

7. компетентний When deprivation of life (8) constitutes the crime of genocide, it суд is understood that nothing in this article shall authorize any State 8. позбавлення жит Party to the present Covenant to derogate (9) in any way from тя any obligation assumed under the provisions of the Convention 9. відступати on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

10. просити про по Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon (10) милування or commutation of the sentence (11). Amnesty (12), pardon or 11. пом’якшення ви commutation of the sentence of death may be granted in all cases.

року Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by 12. амністія persons below eighteen years of age and shall not be carried out 13. бути підставою;

on pregnant women. Nothing in this article shall be invoked (13) застосовуватися to delay or to prevent the abolition (14) of capital punishment 14. скасування (15) by any State Party to the present Covenant.

15. смертна кара No one shall be subjected to torture (16) or to cruel, inhuman 16. катування or degrading treatment (17) or punishment (18). In particular, 17. принижуюче no one shall be subjected without his free consent to medical or гідність scientific experimentation (19).

поводження No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference 18. покарання (20) with his privacy, family, home or correspondence, nor to 19. медичні чи на unlawful attacks on his honour and reputation. Everyone has the укові досліди right to the protection of the law against such interfering attacks.

20. свавільне чи не законне втручання Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Translate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. Anyone sentenced to death shall have the А. Нікого не може бути піддано кату right to seek pardon or commutation of the ванню чи жорстокому, нелюдському або sentence. Amnesty, pardon or commutation принижуючому гідність поводженню of the sentence of death may be granted in чи покаранню. Зокрема, жодну особу не all cases. Sentence of death shall not be im- може бути без її добровільної згоди під posed for crimes committed by persons be- дано медичним чи науковим дослідам.

low eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.

2. In countries which have not abolished В. Ніхто не повинен зазнавати свавіль the death penalty, sentence of death may be ного чи незаконного втручання в його imposed only for the most serious crimes особисте і сімейне життя, свавільних чи in accordance with the law in force at the незаконних посягань на недоторканність time of the commission of the crime and його житла або таємницю його листуван not contrary to the provisions of the pres- ня чи незаконних посягань на його честь ent Covenant and to the Convention on the і репутацію. Кожна людина має право на Prevention and Punishment of the Crime of захист закону від такого втручання чи та Genocide. This penalty can only be carried ких посягань.

out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

3. When deprivation of life constitutes the C. Кожний, кого засуджено до смертної crime of genocide, it is understood that кари, має право просити про помилуван nothing in this article shall authorize any ня чи про пом’якшення вироку. Амністія, State Party to the present Covenant to der- помилування або заміна смертного виро ogate in any way from any obligation as- ку можуть бути даровані в усіх випадках.

sumed under the provisions of the Conven- Смертний вирок не виноситься за злочи tion on the Prevention and Punishment of ни, вчинені особами, молодшими за ві the Crime of Genocide. сімнадцять років, і не виконується щодо вагітних жінок.

4. No one shall be subjected to arbitrary D. У країнах, які не скасували смертної or unlawful interference with his privacy, кари, смертні вироки можуть виносити family, home or correspondence, nor to ся тільки за найтяжчі злочини відповід unlawful attacks on his honour and reputa- но до закону, який діяв під час вчинення tion. Everyone has the right to the protec- злочину і який не суперечить постановам tion of the law against such interference or цього Пакту і Конвенції про запобігання attacks. злочину геноциду і покарання за нього.

Це покарання може бути здійснене тіль ки на виконання остаточного вироку, ви несеного компетентним судом.

5. No one shall be subjected to torture or Е. Коли позбавлення життя становить to cruel, inhuman or degrading treatment or злочин геноциду, слід мати на увазі, що punishment. In particular, no one shall be ніщо в цій статті не дає державам-учасни subjected without his free consent to medi- цям цього Пакту права якимось шляхом cal or scientific experimentation. відступати від будь-яких зобов’язань, прийнятих згідно з постановами Конвен ції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Exercise IB. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. inherent right to life;

2. right hall be protected by law;

3. abolish the death penalty;

4. tence of death;

5. most serious crimes;

6. commission of the crime;

7. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;

8. final judgement;

9. competent court;

10. unlawful attacks on honour and reputation;

11. deprivation of life;

12. crime of genocide;

13. derogate from any obligations;

14. right to seek pardon;

15. commutation of the sentence;

16. amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases;

17. sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons be low eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women;

18. be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment;

19. be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

20. medical or scientific experi mentation;

21. no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with privacy, family, home or correspondence;

22. right to the protection of the law against interference or attacks.

Exercise 1C. Translate the following words and word combinations into English.

1. катування чи жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження чи по карання;

2. незаконні посягання на честь і гідність ;

3. право на життя є невід’ємним правом кожної людини;

4. найтяжчі злочини відповідно до закону;

5. смертний ви рок;

6. скасовувати смертну кару;

7. конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього;

8. амністія, помилування або заміна смертного вироку можуть бути даровані в усіх випадках;

9. компетентний суд;

10. право охороняється законом;

11. позбавлення життя;

12. смертна кара;

13. медичні чи наукові досліди;

14. свавільні чи незаконні посягання на недоторканність життя або таємницю листування;

15. від ступати від будь-яких зобов’язань;

16. остаточний вирок;

17. право на захист закону від втручання чи посягань;

18. просити про помилування;

19. пом’якшення вироку;

20. смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, молодшими за ві сімнадцять років, і не виконується щодо вагітних жінок;

21. бути підставою для від строчення або недопущення скасування смертної кари.

Exercise ID. Listen to text 1A in English. Use your shorthand to write it down.

Translate it into Ukrainian.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary – be detained in утримуватися під social rehabilitation соціальне custody вартою перевиховання, суспільна reformation виправлення реабілітація appear for trial з’являтися на суд right to liberty право на свободу arbitrary arrest свавільний арешт security of person особиста недоторканність be deprived of бути позбавленим liberty волі officer authorized службова особа by law juvenile offenders неповнолітні правопорушники exercise judicial здійснювати power судову владу criminal charge кримінальне release звільнення;

обвинувачення звільняти trial судовий розгляд, penitentiary system пенітенціарна судовий процес система contractual договірне execution of the виконання вироку obligation зобов’язання judgement adjudication винесення take proceedings розглядати справи судового рішення before a court у суді exceptional виняткові unconvicted persons незасуджені особи circumstances обставини judicial proceeding судовий розгляд Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.Translate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. Кожна заарештована або затримана за A. Everyone has the right to liberty and se кримінальним обвинуваченням особа в curity of person. No one shall be subjected терміновому порядку повинна постати пе- to arbitrary arrest or detention. No one ред суддею чи іншою службовою особою, shall be deprived of his liberty except on якій належить за законом право здійсню- such grounds and in accordance with such вати судову владу, і має право на судовий procedure as are established by law.

розгляд, що не відкладається на невизна чений термін, або на звільнення.

2. Кожна людина має право на свободу та В. Anyone arrested or detained on a crimi особисту недоторканність. Ніхто не може nal charge shall be brought promptly be бути підданий свавільному арешту чи за- fore a judge or other officer authorized by триманню. Ніхто не може бути позбавле- law to exercise judicial power and shall be ний волі інакше, як на підставах і відпо- entitled to trial within a reasonable time or відно до такої процедури, що визначена to release.

законом.

3. Всі особи, позбавлені волі, мають право С. The penitentiary system shall comprise на гуманне поводження і поважання гід- treatment of prisoners the essential aim of ності, властивої людській особі. Обвину- which shall be their reformation and social вачені у випадках, коли немає виняткових rehabilitation. Juvenile offenders shall be обставин, розміщуються окремо від засу- segregated from adults and be accorded джених, і їм надається окремий режим, що treatment appropriate to their age and legal відповідає їх статусу незасуджених осіб. status. No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a con tractual obligation.

4. Пенітенціарною системою передба- D. Anyone who is deprived of his liberty чається режим для ув’язнених, істотною by arrest or detention shall be entitled to метою якого є їх виправлення і соціальне take proceedings before a court, in order перевиховання. Неповнолітні правопо- that court may decide without delay on the рушники відокремлюються від повноліт- lawfulness of his detention and order his ніх, і їм надається режим, що відповідає release if the detention is not lawful. Any їхньому віку і правовому статусу. Ніхто one who has been the victim of unlawful не може бути позбавлений волі на тій arrest or detention shall have an enforce лише підставі, що він не в змозі виконати able right to compensation.

якесь договірне зобов’язання.

5. Кожний, позбавлений волі внаслідок Е. All persons deprived of their liberty shall арешту чи затримання, має право на роз- be treated with humanity and with respect гляд його справи у суді, щоб цей суд міг for the inherent dignity of the human per невідкладно винести постанову щодо за- son. Accused persons shall, save in excep конності його затримання і розпорядити- tional circumstances, be segregated from ся про його звільнення, якщо затримання convicted persons and shall be subject to є незаконним. Кожний, хто був жертвою separate treatment appropriate to their sta незаконного арешту чи затримання, має tus as unconvicted persons.

право на компенсацію із позовною си лою.

Exercise 2B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. right to liberty;

2. exercise judicial power;

3. be detained in custody;

4. no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention;

5. criminal charge;

6. judicial proceedings;

7. exceptional circumstances;

8. accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication;

9. be entitled to trial within a rea sonable time or to release;

10. execution of the judgement;

11. release may be subject to guarantees to appear for trial;

12. victim of unlawful arrest or detention;

13. lawfulness of the detention;

14. be segregated from convicted persons;

15. penitentiary system;

16. bring promptly before a judge or other officer authorized by law;

17. take proceedings before a court;

18. be deprived o f liberty;

19. security of person;

20. enforceable right to compen sation;

21. reformation and social rehabilitation;

22. no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation;

23. juvenile offenders.

Exercise 2C. Translate the following words and word combinations into English.

1. винесення судового рішення;

2. виняткові обставини;

3. обвинувачені – непо внолітні;

4.розміщуватися окремо від засуджених;

5. суддя чи інша службова особа;

6. неповнолітні правопорушники відокремлюються від повнолітніх і їм надається ре жим, що відповідає їхньому віку і правовому статусу;

7. незасуджені особи;

8. кожний позбавлений волі внаслідок арешту чи затримання має право на розгляд його справи у суді;

9. здійснювати судову владу;

10. всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і поважання гідності, властивої людській особі;

11. криміналь не обвинувачення;

12. право на свободу та особисту недоторканність;

13. право на компенсацію;

14. свавільний арешт;

15. тримати під вартою: 16. виконання вироку;

17. судовий розгляд;

18. пенітенціарною системою передбачається режим для ув’язне них, істотною метою якого є їх виправлення і соціальне перевиховання;

19. звільнення може ставитися у залежність від надання гарантій явки до суду;

20. бути позбавленим волі;

21. звільнення;

22. жертва незаконного арешту;

23. договірне зобов’язання.

Exercise 2D. Listen to text 2A in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Tra nslate it into English.

Study the vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary- higher tribunal вища судова інстан- criminal offence кримінальний злочин ція act or omission дія(ння) чи бездія final decision остаточне рішення miscarriage of помилку відправленні justice правосуддя, судова newly discovered нововиявлена обста помилка fact вина suffer punishment зазнавати покарання international law міжнародне право lighter penalty менше покарання be acquitted бути виправданим pardon помилування, дару- penal procedure кримінально-правова вати помилування процедура national law внутрішньодержав- be held guilty бути визнаним не законодавство винним be tried again бути вдруге під су- be punished again бути вдруге дом for an offence покараним за (той же) злочин heavier penalty більш тяжке пока рання prejudice the trial перешкоджати community of міжнародне товари відданню під суд nations ство be compensated одержувати компенсацію Exercise ЗА. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. Translate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. No one shall be held guilty of any crimi- А. Коли будь-яку особу остаточним рі nal offence on account of any act or omis- шенням було засуджено за криміналь sion which did not constitute a criminal of- ний злочин і коли винесений їй вирок fence, under national or international law, був потім скасований або вона була по at the time when it was committed. милувана на тій підставі, що якась нова чи нововиявлена обставина незаперечно доводить наявність судової помилки, то ця особа одержує компенсацію.

2. No one shall be liable to be tried or В. Ніщо в цій статті не перешкоджає punished again for an offence for which відданню під суд і покаранню будь-якої he has already been finally convicted or особи за будь-яке діяння чи бездію, що acquitted in accordance with the law and на момент вчинення були кримінальним penal procedure of each country. злочином, згідно із загальними принци пами права, визнаними міжнародним співтовариством.

3. Everyone convicted of a crime shall have С. Ніхто не повинен бути вдруге засу the right to his conviction and sentence be- джений чи покараний за злочин, за який ing reviewed by a higher tribunal according він уже був остаточно засуджений або to law. виправданий відповідно до закону і кри мінально-правової процедури конкрет ної країни.

4. Nothing in this article shall prejudice the D. Кожний засуджений за будь-який trial and punishment of any person for any злочин має право на те, щоб його засу act or omission which, at the time when it дження і вирок були розглянуті вищою was committed, was criminal according to судовою інстанцією згідно з законом.

the general principles of law recognized by the community of nations.

5. When a person has by a final decision Е. Ніхто не може бути визнаний винним been convicted of a criminal offence and у вчиненні будь-якого кримінального when subsequently his conviction has been злочину внаслідок якоїсь дії чи бездії, reversed or he has been pardoned on the що, згідно з чинним на момент його вчи ground that a new or newly discovered fact нення внутрішньодержавним законодав shows conclusively that there has been a ством або міжнародним правом, не були miscarriage of justice, the person shall be кримінальним злочином.

compensated.

Exercise 3В. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. pardon;

2. final decision;

3. be acquitted;

4. miscarriage of justice;

5. suffer punish ment;

6. act or omission;

7. no one shall be liable to be tried or punished again for an offence;

8. prejudice the trial;

9. according to the general principles of law recognized by the commu nity of nations;

10. offender;

11. criminal offence;

12. higher tribuna. 13. commit a criminal offence;

14. under national or international law;

15. unknown fact;

16. newly discovered fact;

17. heavier penalty;

18. imposition of the lighter penalty;

19. be held guilty;

20. in ac cordance with the law and penal procedure of each country;

21. reverse the conviction.

Exercise 3C. Translate the following words and word combinations into English.

1. остаточне рішення;

2. скасувати вирок;

3. нововиявлена обставина;

4. зазнавати покарання в результаті такого засудження;

5. бути вдруге засудженим;

6. бути виправ даним;

7. бути вдруге покараним за злочин;

8. одержувати компенсацію;

9. міжнародне право;

10. невідома обставина;

11. менше покарання;

12. згідно з законом;

13. кож ний засуджений за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і вирок були переглянуті вищою судовою інстанцією;

14. внутрішньодержавне законодавство;

15. вчиняти кримінальний злочин;

16. внаслідок якоїсь дії чи бездії;

17. кримінально правова процедура;

18. більше покарання;

19. ніхто не повинний бути вдруге засу дженим чи покараним за злочин;

20. ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-якого кримінального злочину;

21. ніщо в цій статті не перешкоджає відданню під суд і покаранню будь-якої особи за будь-яке діяння чи бездію;

22. перешкоджати від данню під суд;

23. міжнародне співтовариство;

24. судова помилка.

Exercise 3D. Listen to text ЗА in English. Use your shorthand to write it down. Trans late it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises Vocabulary – hold in slavery тримати в рабстві lawful order of a законне розпоря court дження суду slave-trade работоргівля prohibit забороняти citizen громадянин civil obligations громадські обов’яз- imprisonment позбавлення волі;

ки ув’язнення hard labour каторжні роботи conditiona l release умовне звільнення service of a mili- служба військового calamity лихо tary character характеру cases of emergency випадки надзви propaganda for war пропаганда війни чайних ситуацій hostility ворожнеча;

(мн.) hold in servitude тримати у підне військові дії вільному стані forced or compul- примусова чи violence насильство sory labour обов’язкова праця conduct of public ведення державних genuine periodic регулярні демокра- affairs справ elections тичні вибори universal and equal загальне і рівне ви vote голосувати suffrage борче право secret ballot таємне голосування representative представник be elected бути обраним Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. Tran slate them (see the recommendations in the Introduction).

AB 1. Брати участь у веденні державних справ A. Any propaganda for war shall be pro як безпосередньо, так і за посередництвом hibited by law. Any advocacy of national, вільно обраних представників. Голосувати racial or religious hatred that constitutes і бути обраним на регулярних демокра- incitement to discrimination, hostility or тичних виборах, що проводяться на основі violence shall be prohibited by law.

загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують сво боду волевиявлення виборців.

2. Будь-яка пропаганда війни забороня- В. Any service exacted in cases of emer ється законом. Будь-який виступ, що роз- gency or calamity threatening the life or палює національну, расову чи релігійну well-being of the community. Any work ворожнечу і становить собою підбурю- or service which forms part of normal civil вання до дискримінації, ворожнечі або obligations.

насильства, повинен бути заборонений законом.

3. Нікого не можуть тримати в рабстві: С. То take part in the conduct of public af рабство і работоргівля забороняються fairs, directly or through freely chosen rep в усіх їхніх формах. Нікого не можуть resentatives. To vote and to be elected at тримати у підневільному стані. Нікого не genuine periodic elections which shall be можуть приневолювати до примусової by universal and equal suffrage and shall be чи обов’язкової праці. held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.

4. Будь-які роботи, необхідні у випад- D. Any service of a military character and, ках надзвичайної ситуації або лиха, що in countries where conscientious objec загрожують життю чи благополуччю tion is recognized, any national service re населення. Будь-яка робота чи служба, quired by law of conscientious objectors.

що входять до звичайних громадських обов’язків.

5. Будь-яка служба військового характе- Е. No one shall be held in slavery:

ру, а в тих країнах, де визнається відмова slavery and the slave-trade in all their від військової служби з політичних чи forms shall be prohibited. No one shall be релігійно-етичних мотивів, будь-яка дер- held in servitude. No one shall be required жавна служба, передбачена законом для to perform forced or compulsory labour.

осіб, що відмовляються від військової служби з таких мотивів.

Exercise 4B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited;

2. forced or compul sory labour;

3. lawful order of a court;

4. no one shall be held in servitude;

5. competent court;

6. conditional release;

7. service of a military character;

8. hard labour;

9. impris onment;

10. any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;

11. any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law;

12. take part in the conduct of public affairs;

13. chosen representatives;

14. vote and to be elected at genuine periodic elections;

15. universal and equal suffrage;

16. any propaganda for war shall be prohibited by law;

17. civil obligations;

18. secret ballot;

19. guarantee free expression of the will of the electors;

20. citizen.

Exercise 4C. Translate the following words and word combinations into English.

1. голосувати і бути обраним на регулярних демократичних виборах;

2. забез печувати свободу волевиявлення виборців;

3. таємне голосування;

4. випадки над звичайних ситуацій або лиха, що загрожують життю чи благополуччю населення;

5. будь-яка служба військового характеру;

6. ворожнеча;

7. вільно обрані представ ники;

8. загальне і рівне виборче право;

9. будь-який виступ, спрямований на роз палювання національної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою підбурю вання до дискримінації;

10. законне розпорядження суду;

11. громадські обов’язки;

12. будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом;

13. брати участь у веденні державних справ;

14. умовне звільнення;

15. примусова чи обов’язкова пра ця;

16. каторжні роботи;

17. нікого не можуть утримувати в рабстві;

18. работоргівля забороняється в усіх її формах;

19. компетентний суд;

20. нікого не можуть тримати у підневільному стані.

Exercise 4D. Listen to text 4A in Ukrainian. Use you shorthand to write it down.

Translate it into English.

Exercise 5. Translate the following words and word combinations into English.

1. скасувати вирок;

2. катування чи жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження чи покарання;

3. медичні чи наукові дослідження;

4. конвенція про запо бігання злочину геноциду і покарання за нього;

5. просити про помилування;

6. сва вільні чи незаконні посягання на недоторканність життя або таємницю листування;

7. остаточний вирок;

8. відступати від будь-яких зобов’язань;

9. смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, молодшими за вісімнадцять років, і не вико нується щодо вагітних жінок;

10. амністія, помилування або заміна смертного вироку можуть бути даровані в усіх випадках;

11. звільнення може ставитися у залежність від надання гарантій явки до суду;

12. винесення судового рішення;

13. жертва неза конного арешту;

14. пенітенціарною системою передбачається режим для ув’язнених, істотною метою якого є їх виправлення і соціальне перевиховання;

15. здійснювати судову владу;

16. право на свободу та особисту недоторканність;

17. карно-правові процедури;

18. утримання під вартою;

19. будь-яка пропаганда війни повинна бути за боронена законом;

20. невідома обставина;

21. кримінальні обвинувачення;

22. міжна родне право;

23. договірне зобов’язання;

24. остаточне рішення;

25. бути вдруге засу дженим;

26. міжнародне співтовариство;

27. свавільний арешт;

28. бути виправданим;

29. громадянин;

30. таємне голосування;

31. голосувати і бути обраним на регулярних демократичних виборах;

32. ніщо в цій статті не перешкоджає відданню під суд і по каранню будь-якої особи за будь-яке діяння чи бездію;

33. нововиявлена обставина;

34. зазнавати покарання в результаті такого засудження;

35. кожний засуджений за будь-який злочин має право на те, щоб його засудження і вирок були розглянуті вищою судовою інстанцією;

36. одержувати компенсацію;

37. брати участь у веденні держав них справ;

38. внутрішньодержавне законодавство;

39. судова помилка;

40. громадські обов’язки;

41. внаслідок якоїсь дії чи бездії;

42. забезпечувати свободу волевиявлення виборців;

43. законне розпорядження суду;

44. умовне звільнення;

45. будь-яка служба військового характеру;

46. ворожнеча;

47. приневолювати до примусової чи обов’яз кової праці;

48. каторжні роботи;

49. випадки надзвичайних ситуацій або лиха, що за грожують життю чи благополуччю населення;

50. компетентний суд.

Exercise 6. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.

1. slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited;

2. forced or compul sory labour;

3. hard labour;

4. universal and equal suffrage;

5. secret ballot;

6. any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law;

7. take part in the conduct of public affairs;

8. vote and to be elected at genuine periodic elections;

9. conditional release;

10. no one shall be held in servitude;

11. any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;

12. be acquitted;

13. suffer punishment;

14. miscarriage of justice;

15. final decision;

16. criminal offence;

17. take proceedings before a court;

18. be deprived of liberty;

19. guarantee free expression of the will of the electors;

20. enforce able right to compensation;

21. higher tribunal;

22. right to the protection of the law against interference or attacks;

23. prejudice the trial;

24. according to the general principles of law recognized by the community of nations;

25. any propaganda for war shall be prohibited by law;

26. newly discovered fact;

27. no one shall be liable to be tried or punished again for an offence;

28. under national or international law;

29. pardon;

30. act or omission;

31. offender;

32. exercise judicial power;

33. commit a criminal offence;

34. no one shall be subjected to ar bitrary or unlawful interference with privacy, family, home or correspondence;

35. unknown fact;

36. right shall be protected by law;

37. security of person;

38. accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication;

39. be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

40. execution of the judgement;

41. release maybe subject to guarantees to appear for trial;

42. victim of un lawful arrest or detention;

43. juvenile offenders;

44. be segregated from convicted persons;

45. penitentiary system;

46. be detained in custody;

47. reformation and social rehabilitation;

48. bring promptly before a judge or other officer authorized by law;

49. no one shall be im prisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation;

50. civil obliga tions;

51. lawfulness of the detention;

52. right to liberty;

53. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;

54. reverse the conviction.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate it into Ukrai nian. Use Vocabulary 2 and Exercise 2A.

Everyone has the right to liberty and _(1) of person. No one shall be subjected to (2) arrest or _(3). No one shall be deprived of his liberty excepton such grounds and in accordance with such procedure as are established by (4).

Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of thereasons for his arrest and shall be promptly informed of any (5) against him.

Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial _(6) and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in _(7), but release may be subject to guarantees to appear for (8), at any other stage of the (9) proceed ings, and, should occasion arise, for execution of the (10). Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a (11), in order that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful. Anyone who has been the _(12) of unlawful arrest or detention shall have an _(13) right to compensation. All persons deprived of their _(14) shall be treated with(15) and with respect for the inherent dignity of the human person._ _(16) persons shall, save in exceptional circumstances, be (17) from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons.

Accused _(18) persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for _(19). The (20) system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation and social (21). Juvenile (22) shall be segregated from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status. No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfille a (23) obligation.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vo cabulary 3–4 and Exercises ЗА – 4A in case of difficulties.

TEXT З Article Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has al ready been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.

Article No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was ap plicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the com mission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby.

Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations.

TEXT Article 1. No one shall be held in slavery;

slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.

2. No one shall be held in servitude.

3. (a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour;

(b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court;

(c) For the purpose of this paragraph the term “forced or compulsory labour” shall not include:

(I) Any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of a per son who is under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional release from such detention;

(II) Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized, any national service required by law of conscientious objectors;

(III) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well- being of the community;

(iv) Any work or service which forms part of nor mal civil obligations.

Article Any propaganda for war shall be prohibited by law.

Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to dis crimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

Article Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions;

To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

To have access, on general terms of equality, to public service in his country.

Exercise 9. Translate the following texts into English. Work in pairs.

TEXT Стаття Всі народи мають право на самовизначення (self-determination). На підставі цьо го права вони вільно встановлюють свій політичний статус (political status) і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багат ствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов’язань, що випливають з міжна родного економічного співробітництва, заснованого на принципі взаємної вигоди (mutual benefit), та з міжнародного права. Жодний народ у жодному разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування (means of subsistence).

Всі держави, що беруть участь у цьому Пакті, в тому числі ті, що несуть відпові дальність за управління несамоврядними і підопічними територіями (Non-Self-Govern ing and Trust Territories), повинні, відповідно до положень Статуту Організації Об’єд наних Націй, заохочувати здійснення права на самовизначення і поважати це право.

Стаття Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитися як таке, що означає, що якась держава, група чи особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення прав і свобод, визнаних у цьому Пакті, або на їхнє обмежен ня у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.

Не допускається жодне обмеження чи приниження будь-яких основних прав лю дини, визнаних або існуючих в будь-якій державі-учасниці цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, під тим приводом, що в цьому Пакті не визна ються такі права або що в ньому вони визнаються у меншому обсязі.

TEXT Стаття Кожен, хто законно перебуває на території будь-якої держави, має право у межах цієї території на вільне пересування (right to liberty of movement) і свободу вибору місця проживання (freedom to choose the residence).

Кожна людина має право залишити будь-яку країну, включаючи свою власну.

Згадані вище права не можуть бути об’єктом жодних обмежень, крім тих, що перед бачено законом і що є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я (public health) чи моральності населення або прав та свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними в цьому Пакті.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений права (be deprived of the right) на в’їзд до своєї власної країни.

Стаття Іноземець (alien), який законно перебуває на території будь-якої держави-учасни ці цього Пакту, може бути висланий (be expelled ) тільки на виконання рішення, ви несеного відповідно до закону, і, якщо імперативні міркування (compelling reasons) державної безпеки не вимагають іншого, має право на подання аргументів проти свого вислання (submit the reasons against the expulsion), на перегляд своєї справи (review a case) компетентним органом чи особою або особами, спеціально призна ченими компетентним органом, і на те, щоб бути представленим для цієї мети перед цим органом, особою чи особами.

Exercise 10. Look through the vocabulary below, then listen to text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

TEXT independent and impartial tribunal незалежний і неупереджений суд fair and public hearing справедливий і публічний розгляд справи prejudice the interests of justice шкодити інтересам правосуддя, порушувати інтереси правосуддя judgement судова постанова matrimonial disputes матримоніальні спори guardianship of children опіка над дітьми suit судова справа, судовий процес;

судочинство right to be presumed innocent право на презумпцію невинності counsel захисник undue delay невиправдана затримка examine witnesses допитувати свідків be compelled бути приневоленим testify against oneself свідчити проти самого себе confess guilt визнавати себе винним Exercise 11. Look through the vocabulary below, then listen to text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

TEXT право на свободу думки, совісті і релігії right to freedom of thought, conscience and religion вибирати релігію або переконання adopt a religion or belief сповідувати релігію manifest the religion культ worship право на мирні збори right of peaceful assembly Exercise 12. Translate text 9 into Ukrainian.

TEXT Article 1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

2. The right of men and women of marriageable age (шлюбний вік) to marry and to found a family shall be recognized.

3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.

4. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution (розірвання шлюбу). In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children.

Article 1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State.

2. Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name.

3. Every child has the right to acquire a nationality (набуття громадянства).

Exercise 13. Translate text 10 into English.

TEXT Стаття 1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів (hold opinions).

2. Кожна людина має право на вільне вираження своїх поглядів;

це право вклю чає свободу шукати, отримувати і поширювати будь-яку інформацію (impart information) та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку, або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.

3. Користування правами, передбаченими в пункті 2 цієї статті, накладає особливі обов’язки і особливу відповідальність. Воно може бути, отже, пов’язане з пев ними обмеженнями, які, однак, мають встановлюватися законом і бути необ хідними:

a) для поважання прав і репутації інших осіб;

b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи мо ральності населення.

Стаття Усі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону.

У цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна бути заборонена зако ном, і закон повинен гарантувати усім особам рівний і ефективний захист проти дис кримінації за будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, по літичні чи інші переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, обставини народження чи інші обставини.

Стаття Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитися (be interpreted) як ущемлення невід’єм ного права (inherent right) всіх народів володіти і користуватися повною мірою і вільно своїми природними багатствами та ресурсами.

VOCABULARY English – Ukrainian abolition скасування acquire a nationality набувати громадянства act дія(ння) (be) acquitted бути виправданим adjudication винесення судового рішення adopt a religion or belief вибирати релігію або переконання alien іноземець amnesty амністія appear for trial з’являтися на судовий процес arbitrary arrest свавільний арешт arbitrary or unlawful interference свавільне чи незаконне втручання calamity лихо capital punishment смертна кара cases of emergency випадки надзвичайних ситуацій citizen громадянин civil obligations громадянські обов’язки commission of the crime вчинення злочину community of nations міжнародне співтовариство commutation of the sentence пом’якшення вироку compelling reasons імперативні міркування (be) compelled бути приневоленим (be) compensated одержувати компенсацію competent court компетентний суд conditional release умовне звільнення conduct of public affairs ведення державних справ confess guilt визнавати себе винним contractual obligation договірне зобов’язання Convention on the Prevention and Конвенція про запобігання злочину Punishment of the Crime of Genocide геноциду і покарання за нього counsel захисник criminal charge кримінальне обвинувачення criminal offence кримінальний злочин death penalty смертна кара degrading treatment принижуюче гідність поводження deprivation of life позбавлення життя (be) deprived of liberty бути позбавленим волі derogate відступати (від зобов’язання тощо) dissolution розірвання (шлюбу, угоди тощо) (be) detained in custody утримуватися під вартою (be) elected бути обраним (be) expelled бути висланим examine the witnesses допитувати свідків exceptional circumstances виняткові обставини execution of the judgement виконання вироку exercise judicial power здійснювати судову владу fair and public hearing справедливий і публічний розгляд справи final decision остаточне рішення final judgement остаточний вирок forced or compulsory labour примусова чи обов’язкова праця freedom to choose the residence свобода вибору місця проживання genuine periodic elections регулярні демократичні вибори guardianship of children опіка над дітьми hard labour каторжні роботи heavier penalty тяжче (більше) покарання (be) held guilty бути визнаним винним higher tribunal вища судова інстанція hold in servitude тримати у підневільному стані hold in slavery тримати в рабстві hostility ворожнеча;

мн. бойові дії impart information поширювати інформацію imprisonment позбавлення волі;

ув’язнення independent and impartial tribunal незалежний і безсторонній суд inherent right невід’ємне право international law міжнародне право (be) interpreted тлумачитися (be)invoked бути підставою: застосовуватися judgement судова постанова judicial proceeding судовий розгляд juvenile offenders неповнолітні правопорушники lawful order of a court законне розпорядження суду lighter penalty менш серйозне покарання manifest the religion сповідувати релігію marriageable age шлюбний вік matrimonial disputes матримоніальні спори means of subsistence засоби існування medical or scientific experimentation медичні чи наукові дослідження miscarriage of justice судова помилка;

неправильність у відправленні правосуддя mutual benefit взаємна вигода national law внутрішньодержавне законодавство newly discovered fact нововиявлена обставина Non-Self-Governing and Trust Territories несамоврядні та підопічні території officer authorized by law службова особа, яка має повноваження за законом omission бездія pardon помилування;

помилувати, дарувати помилування penal procedure кримінально-правова процедура penitentiary system пенітенціарна система political status політичний статус prejudice the interests of justice зашкодити інтересам правосуддя prejudice the trial перешкоджати відданню під суд prohibit забороняти propaganda of war пропаганда війни public health здоров’я населення (be) punished again for an offence бути вдруге покараним за злочин punishment покарання reformation виправлення release звільнення representative представник reverse the conviction скасувати вирок review a case переглядати справу right of peaceful assembly право на мирні збори right to be presumed innocent право на презумпцію невинності, право вважатися невинним right to freedom of thought, право на свободу думки, совісті conscience and religion та релігії right to liberty право на свободу right to liberty of movement право на вільне пересування secret ballot таємне голосування security of person особиста недоторканність seek pardon клопотати про помилування self-determination самовизначення sentence of death смертний вирок service of a military character служба військового характеру slave-trade работоргівля social rehabilitation соціальне перевиховання, соціальна реабілітація submit the reasons against the expulsion наводити аргументи проти вислання suffer punishment зазнавати покарання suit судова справа;

судовий процес;

судочинство take proceedings before a court розглядати справи у суді testify against oneself свідчити проти самого себе torture катування trial судовий процес, судовий розгляд (be) tried again знову поставати перед судом unconvicted persons незасуджені особи undue delay невиправдана затримка universal and equal suffrage загальне і рівне виборче право violence насильство vote голосувати worship культ Ukrainian – English амністія amnesty бездія omission більше покарання heavier penalty бути вдруге покараним за злочин (be) punished again for an offence бути визнаним винним (be) held guilty бути виправданим (be) acquitted бути висланим (be) expelled бути обраним (be) elected бути підставою (be) invoked бути позбавленим волі (be) deprived of liberty бути приневоленим (be) compelled ведення державних справ conduct of public affairs взаємна вигода mutual benefit вибирати релігію або переконання adopt a religion or belief визнавати себе винним confess guilt виконання вироку execution of the judgement винесення судового рішення adjudication виняткові обставин exceptional circumstances випадки надзвичайних ситуацій cases of emergency виправлення reformation вища судова інстанція higher tribunal відступати (від зобов’язання тощо) derogate внутрішньодержавне законодавство national law ворожнеча hostility вчинення злочину commission of the crime голосувати vote громадське здоров’я public health громадянські обов’язки civil obligations громадянин citizen дарувати помилування pardon дія(ння) act договірне зобов’язання contractual obligation допитувати свідків examine the witnesses забороняти prohibit загальне і рівне виборче право universal and equal suffrage зазнавати покарання suffer punishment законне розпорядження суду lawful order of a cour засоби існування means of subsistence захисник counsel звільнення release здійснювати судову владу exercise judicial power з’являтися на судовий процес appear for trial імперативні міркування compelling reasons іноземець alien каторжні роботи hard labour катування torture клопотати про помилування seek pardon компетентний суд competent court Конвенція про запобігання злочину Convention on the Prevention and геноциду і покарання за нього Punishment of the Crime of Genocide кримінальне обвинувачення criminal charge кримінальний злочин criminal offence кримінально-правова процедура penal procedure культ worship лихо calamity матримоніальні спори matrimonial disputes медичні чи наукові досліди medical or scientific experimentation менш серйозне покарання lighter penalty міжнародне право international law міжнародне співтовариство community of nations набувати громадянства acquire a nationality наводити аргументи проти вислання submit the reasons against expulsion насильство violence невиправдана затримка undue delay невід’ємне право inherent right незалежний і безсторонній суд independent and impartial tribunal незасуджені особи unconvicted persons неповнолітні правопорушники juvenile offenders несамоврядні та підопічні території non-self-governing and trust territories нововиявлена обставина newly discovered fact одержувати компенсацію (be) compensated опіка над дітьми guardianship of children особиста недоторканність security of person остаточне рішення final decision остаточний вирок final judgement пенітенціарна система penitentiary system переглядати справу review a case перешкоджати відданню під суд prejudice the trial позбавлення волі imprisonment позбавлення життя deprivation of life покарання punishment політичний статус political status пом’якшення вироку commutation of the sentence порушувати інтереси правосуддя prejudice the interests of justice постати перед судом повторно (be) tried again поширювати інформацію impart information право вважатися невинним right to be presumed innocent право на вільне пересування right to liberty of movement право на мирні збори right of peaceful assembly право на свободу right to liberty право на свободу думки, совісті right to freedom of thought, conscience та релігії and religion представник representative примусова чи обов’язкова праця forced or compulsory labour принижуюче гідність поводження degrading treatment пропаганда війни propaganda of war работоргівля slave-trade регулярні демократичні вибори genuine periodic elections розглядати справи у суді take proceedings before a court розірвання (шлюбу, угоди тощо) dissolution самовизначення self-determination свавільне чи незаконне втручання arbitrary or unlawful interference свавільний арешт arbitrary arrest свідчити проти самого себе testify against oneself свобода вибору місця проживання freedom to choose the residence скасування abolition скасувати вирок reverse the conviction служба військового характеру service of a military character службова особа, яка має officer authorized by law повноваження за законом смертна кара capital punishment, death penalty смертний вирок sentence of death соціальне перевиховання social rehabilitation сповідувати релігію manifest the religion справедливий і публічний fair and public hearing розгляд (справи) судова помилка miscarriage of justice судова постанова judgement судова справа;

судовий процес suit судовий розгляд judicial proceeding, trial таємне голосування secret ballot тлумачитися (be) interpreted тримати в рабстві hold in slavery утримуватися під вартою (be) detained in custody тримати у підневільному стані hold in servitude умовне звільнення conditional release шлюбний вік marriageable age UNIT З CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION Exercise 1. Read and translate into Ukrainian (see the recommendations in theIntroduction).

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.