WWW.DISSERS.RU

    !


ducozo Mup Kua Ns29 2007 e.

ae: paooo pe,e Ap yp () oB: peop: al -.i AaApot peaKop tlopa: Bey Aacaeoypoa pea: p oypo o6opeae: op pr, AeeBae . BepT: CpeTpo, Koppeop: Haaa po,x oepoo Map ea oa: Bo: CpeMa 4 B I1 12 15 16 20 21 26 28 I .oTopIx el, aAy.:Kpeopee a.o ay, A.a.ea a Ho. o. 3 B H,o a Ko a..ee Ap Pa,PPoa, A6pax, Hoo..[xo Kxa, Cye xpyx Kyp o. e>Kv.Hapl <.Mo ,> ea ee Mayap:Beepa oy.a 6yyee xpyo peo: 3a6T B,oxHyT e, Ple Myapaop: xouy lTeMe Mxyo (Taopa o> 6 PaxepaKyp:Tpooeoplo yo opa? Hoaoy.a AB> Ho

I B.. epo B @2007. o rra are. pe eeaCM,.ra prro y'eflerrrre' ep, olr{ox oo lleoto W wE tr Eff oepI Na1.2005Ns2.2005Nrs. Ns8. 8.2006 Nr1 N al4.2006 N rl 5.2006 Nr16.2006 7.2006 Np W Nr20. Ko aa3a yptioB Ns22.2006Ns26. " y Ba!Cere oepa auuypar!H yaaI *: & poMHe3aaIa. xypaoB J e Tpax o6o8 6y. Ns2B.200i crp. }Ie}I!

ae y TaK6ox poeoaoBa axpyx Kxa 6tapol ax! Hao apyx oKHyeoHyoaKyKap'oHoBaTHo THI pa.pKr pe6oBaHN| pe)KCpaa Aa oBTopToeo KoeTBo 6e.K eMo.aHI' _ po.o)KeT oToy To H xoT'ol o Be .[?>>, popTp o6aT' To ap)He poo poo. A ll aCTaB pe6 HoB HoBa paTy y. B Toeax p.ax poTo opa exa.oo. Ka pHaT BT' HH o eoo pyI' oM BeM TpyHo oaT. oop' pBIKa p)Kepa oBpHHo K ejaHIM oBTopHr yM .opoBo oaPK. B o apyx pH' To poToyTa.o)K'aT MoMHTa'o.a)K eHa'o MeH a, pyK>.oole Ta poCxo Apa v| B , epoo eMKapTl{I. ax pa opKBa'To H Mo)KeTo)<.aT 3BTHooMoMHTa'Ko.a oe.H eH 6ae CHTa. o'BI.x orH,o Koo aBpIeH Kt{opoea' xpyx Kx pocTo H Blep>Ka p)Kepoo pHa. aHI eHICHa le lllax He CTa Ko.a.o)KT, ye CaH oeH 6: KaK ToKo KaMepa apoBaa Be 3oIC H' oH yxa.t > To oH <<}MIBa T o eo opoa Co e oo pyo o6a: <,p.' To' HaKo oe H aK.ypoo!>.B oe Ha paKaHo oBeH aKTpa T pH poo,p... a t e TBoBT: o.H y!>_ yMo oH' o axpyKx oTHepKoH.Co po Ipao To' To Ap ax pa aep oTB eMoHy pyy Ha eaHy peMepy Boeo <.Don'>, o MTpocaee oHoT. x pB Bex B oTaTp' Ho H opaTop' pe)K* ep H 6l B oToHMoTpeT Ha KpaH.oop, 6yao BTaB aaK. B o6t oH H aKpIBa' ToT at el }Io oo op6I o HoM H a Tya. x 6I oe o6e. Ho HoH Ka. B To )e BpeM oToHHIe epeMK ,oe' oepeo 6eoe3Ie aI o>t<.aH oxopoH HTyaM e eoo pyI. o Too' a Io oKoHeHo o MKaM !e, oaoap BX BIpa Ha.e)K.' To eo )K.Tyex' a TaKe pI{e BHIH 3a To' To oToHHo 3aTaB peHMT o.H T )Ke eHI.

I He' oKoH o Be TM KoI.MapoM BooMHaH o MaX w, 1r| K IIry KapI I , Ayoa oapepa a yxa. Coo B o' o Aa. p Pa HaxoT e B aapaae, e oa ye ypoa Bo po,tn Bo P ae eM )e aIlM ya. B y oo' o B e [noo eyx , y ye poxot o poM KoHpoe Ay. ollJ xoe, ol lK ypy yaeypeo.

plcn In Ptl tll Bap I b| I 'l Maxyp.r apa t Ca TaIIaHTBa 90- oo, e.ap, o)KaeK , opo oTKpoBeoK. yapoBaB HopoIx <(KHotI]Kx)). f po <3ole ee>- aIeToHIe' pe' areIe. t or c xoa I oxoxe Mxyp.[, Hy)Koooeo o!

a oo-To xH,-Ko Haao el'.Koo_To P ex p....[ e epo co po, o aIaoe BaTeH aa My. f B Ha ee aa'Bool, ryI B Te Bpee'o. oa yol B y t e eH Te I'IleI aeo ToHoT' o To yBTBel HoToDMl.

6. opoeo p! oa oeo af po BaBcaa 3ooTI ya Top oy.a. 70_x t C_o B o B . pe oTeT f Tpae pBHo.yI H o.}loBHMTHo yTo p'e.

ap a6t o BeH| oKplHe aX oMHeH, pt oex (a apy ovlya oeH e) aAxya _ oKplTe aoeeoeeHoe. "Potee BepXHoo!,' KoaHa K aepeoepeaaoI o MoMeH, paH| Ko l o otyMa: Cepe3HoMy B|uJe "aeP". eapao MaepKo aeoo B|yKHKy aKTepy, app oa (y oo )e Maepa B oe BpeMaHMa a axpyxKxa), ptlJo yaopaa oe Me. o aa oa aeMoHppoa To B MpeKHo. pe)KoKaeo' HaKoHe, 3aMe He Ha otMoKaX eH|' ep Cyxp Mpa..el aBle..Hazaron Aisi". t,a Khwahishen ot HaBaHeM KapHa HIM aKepKeaHHa oHo paoaMHe pay Haaee opory B poKa, xo HateaaHeaoyMa oooeBa. HIx Kpyax'Ho Kota Be-aK topa o y)KeHe MeoBepHy HKo oMHeH pTe' Blte Ha MaTepBo Mooooapa. a a Kpaea yeeHo, yo pa KHo BeHo B 3H. ooKHoHtypV||, plye oKaX HoBlMeH ' oKa3a B Ko.oeK yoeH.

pyoo)tT' yMeaa>K|4 A oo eo ce6o- eKe <,ecmo y.o oeIa aoaT T'o66poae?,> Axylx, - pepg -aTH Boo aoo}loo aoop' _ oTe (pey- I l.1,,r. no npu morv| depeg!)e3cecmu Me npedH oa). B 6ope 3 l|uue. u ooBe eHap(aa oaolom omuIeuJv|I, zocepuJv|u' Top)3 aomo p6omom c meJ|u decmumeo doxoHoo opoTI A6y C_ I a. o c c mo nucHul|,dg,te aTepoe TepTBo oaay ucmopuu' omopIe decmumeo a3ao poe MoI _ >' paor a >|JJa _ edmo eeHa, eo.oBaMoTBep. Pya aeaeT Bee_ o.3 rpep}lIx.e m He o6o e.Be cozo collLIJapotly MeTIM. eII' mo ut't o leue, u6o

:I#;

o.:-;

.:o * "ff'.*i o 6oy ooyBMe ul, zocnodu xmm co ceii oeudomIo b, o B eMoI poe, eJ|4 e4gl|g'|o goocmpumb H o)l(pe o3oBaT I|ultll'ue. noutI o loe o ra.Bope oH pomno|aeHue nepcoH?|g' H pea pfl(py mog nopmpemg' omopt olee BapaI nImc codm. B oeyopeToBaeHaIIo]'ceme p.K tla' papa moe cmouoe opmuoii. B IIl oeA. o -u*t Heto, 6gDem u oTayx peoeHat|ope uuo o op om _ HoBa' paa oMy e emo, cIeo *toyepToa o. auJu nepcox|o'\u.Bole oxeI KM HeHMut oii nodxod xpe, a cIlHoapymepg aepo' ecu godo T' o pe e aB oe goeue' olnopoe 6e 6o. H ey , nogoum gpume*| eooyl p' oBlx peocom <>! 3dec,,I|eo )e,xox o A, Ie' oe ecepu.B a po pa6eac , mom Io,'em, oedo neeao BIpa opoe' aep poccK|Iom' I|uIIIo aoe' Cy)t(BeM ey noI'tum' mo IHedeom. pepo. oe o gto, ocl,Io 3I|Iu^4 x ypaa yoBopo oii nepcoo d ceii ucao3o l ovmoPuu' u nou|I,', o ucod |B \moeo' nPuIluJv|K) oo A 3 Maepy coe I. pMoa oae oTI Cary oBeIea a, eM aeo B opayeae oooe,<(Beoe> ee ooxHI oepo- oepe. oupoaTeI.{e (B a Aa lloeK )}I. o y ae? e-epo Jla eaa. Heeo . eoaooeB oBe.ll a Haxat, aMoI,e- ae), optpeoae oo ap- poo o6e ? pa- ttao, oJIepepl o6aTeep TaNIa (eMaoo oepa.o oIeoe' oxpa KeoA. Ke o Moe <(He eMeTap aaaHa pepo'oTopIe aooxpa- yoBa ce6 a? o e pea ey poe,oolxeo ? HaIe a oTe' BI MePe _ oo Pepo'o)o eo, yve.B a-Meaoe Axya _ o e peopee. oeepaoe' Maepa yoaeM}la o6 3a e o, 6Io6l eaoy- oTpae MoaI a o, oopoo)r(io yxMpoooop- Teo yBeT oMe}|y pa- optA, oxoe' oMae aH, l e 6ye epaeIory Aeyapo,oopl, Ho a a ooeHypoy oay: apTry: o |4I|cTp y l{eoe 3o'peaeoe opeo- c6Io, yoe.o B eM e Iao, ap-oeea, xo uo-y? <.oeao oeo,ooeHooe Too' 3 MtlooJltl}lIx C x a, ot e a oH o' To <(Te MoBeH)' TBI4>' )eoa pea epeo o6- ppoxeHIM a oTpae oMaToM' apTe'pex'eeo opI{poBa- l|Baa A (epoe eI a- BeT'BIBe e ea o a yy epo' Kaaa Oeaoo>' Teep o oa' o Meyapol o .<), poaey ptrJa p.pe) eax 6I oe opoHoo a aM xa x (oMaMD pe- Meopay (). o 'Beey /ao xepo Moo Cyp aep o6- C Ae pxo,TTaT'otl paoa A pee? a a Too' To eo epoa>y e oMeBaeT 6po r3oB B Ta a1ca opy otl yyeeo oeBMa. oo |iepapyxa. a?'' _ pa|nBa , oo ce 6oe oo2o.pu - npuu. Boe aTep opBI_ paH3 Moo KoxTa nutnooaem Ko^44epec,.BepIe A IJJa- KItIIo'u u,tt ezo npedeI po_ eo Bopo H rpa <.oo Koe>.I- ucmo d peeu, Ilomo'tg '> 6eca' p oee ax, Ba o' o A e yy y o ouem nogcmoom,mo mo Iv|onepI onIm uilo nodo6oeo pod. Xom drce ozd l IvI cHu tvfl u <, o z c m ep >>' H o o c ' o mo mo _ KoJvljIepecuut"L.,> , To a op pooa y Hx A.lB o,? <,3d nodo6 onpocl, I gdmo deemec, mo mJ mo..mo lulo He mK' uume ceHculo' Komopg) I||o)|Hodoecmu do edu n6uu, - T . - t'ledg meIIHueao nododozo 6o. Be uemo, mo I1 ce^lKox Pdcme Iv|I omuHo npoeu pel. Huo copI c el e nodpgt'leoc' u d e cmpu 6pm, oH oeH tut np. gpoI|, H l>. co}1 u c t'le dg oJv|lI u,e:

nonpuceg. npugu e6 ducunue: npocnem o, a,.a.ll, t'1,:

Hao.oK o6 oTHoe aK poM oM Tpo Kox.oopa Bt,I BHMHa pyBa] oBpeMeHoB KTepoB oo6pyoooo? <,H l BI HNI oDBHoT?,> oco6eo,- opoae I]-]a. 6o mo, mo dem lII <,[|,oe>, mo' lI< uzpolom coux ututx 6xue uu Pumu, HuKIIeuem H toto coflcmegtop6omg. g ep e' m o 6o to t'Hm JvI1 em o noum npouedeue'Komopoe nepeepem ou npedcmeu o mo|' mo dotonpoucxodum ut,t,no pe Jepe'Hq mpu zod neped>.Kpo oo, a pp)KBaeT pxo)Keo Metl' To I oy. _ To H..Tp' .e.oMHpyT MyHI.

* g ! &,,:;

t.l.r r.a, ' ',','3' <,oulucmo J|4ouxut'lo 6u opuemupoHI H J|HcI. Bo. o < BIoKo: t 6.oTaToHo He oo mx' I, ao o - Ax.' o.t apeH' aoear p. oo_ o oy.opor uoe,o KoTopoo CT To )t(T.

t.l: l 1 'aa.

. '. Hoo '$.d t,,,'W.;

ili., "."?>,u Tpoa B KpIBe Ce, Koopapaoae o|xae BMee,eCpoe o Kao Aafleaa, o a peKa. eo ope eat ooxopoopoo pel oepHo.B aoeepe ypy poa[4ee pe)ceKo eeAa "U Me Aur Hum". x oe et te 2000 ot - nRaju chaha / fl Pa,qa" ( opo pee ye lye (opaAB"). Ceoa yna aep o)l a Ha opry . Kapoo pyoo apa eee.|5e, BeHaapa pea oo Hy _ e oa Cee elo oeao 3a. ooKa, fua aKe He oae. Kao paoae,o Aa oaeo HaxoT Hco, aoopo.Kao oep ae, oolvly yoa oec oeHo vo Axa oyaBpeMeH pooB pe)KepcKoM Kpece. B o poaeoe ae al Cy Paxa, Kapa Kxaa, laa ua paa.Kaxo y)Kecaa Kl-|o B oe po). eHpeea,Ho oHa Be ee apaeHe llo apyxa e paoo oaa e oe pe He. oop, To Ha eMKaxa opa. Hoa MHpoy oaKy Hl. "o aooe. Axa Mo)Ke oKaa oeepaHHlM eoBeKoM, oH ooxae Ho oeM.Axa oeeoo He o _ apaea e e aMoe yeeD, oea)KypHaaM oBee. opy a KpyHooaepa fua Kao "tt,t y B eax KH eeHoMHoepe' KoopooypyaM po ypoKo a|' HeKoKo XoyX, o oHoBaa poae Hoaa Capa "Hoyy", o, oa peo,Axa oBepo a}ee, Kaa, o MeeopHa. teap,acal Poo xao, Cyay ya Aae Kxypaa. Kapy apye 3aa, KoHT KoHyoo ota. K.*^"j Y91.1]f -TL"^"*:: i ^ 1'^1Y. 1 19g I w I ffi B x Paapa aoIae poo e_ pB.BoT op' HM oooo e pIBeM;

pe)Kep oIBT e6 pIM .oM aBTopoB ((eTo[IKoI)>. Co paIeopo. aoHeT o o.TBeIM po oxet, oTIM' o.o Bo M opIT BaT pep)ax. Moo poBT oTe o pIBIM oa !aao.: p.' B oapyoo pyo,HI B,H)Ky. oo6y Ty o6 paB.I Ml B.My)Ke B paHHMoITCao.l, yooo o(1989)' ,e poC.oa, e l oTpBlx oHa opoBlxo 6paa, Mp (BlTaBT poMeIM.oMpeTHoo x ep>. Haa )ea opy AaI p, lopo p e pM o _ aBoy)+( pao T' .e ( a' ToHoM aT. o oBopT oteo 06 oel) l o Col. e >oe y6eeIpe x oTeT<.I|o pIe / Khke>(2004) _ ooBpeMHHo oTeKo 3aBH' xBTIBoec.eTeTB' o6 p oBopoTaM)eTa. paI o oe Mo)KHo paaT p.Hao oo. Moo T' K To . K aa Bo y,BTHo a <.[Ia pM/ Hy, Rm!> (2000) - oIlo'Bo3 .pIB opeITa poK oHaH pH' 3.3KoTopIx . oToIy peT.py.pya. Mo>oae' xap ao yBpHHo6pae opo yT - Be'oe_ oMT'olxpaT' IJJ oTo TBT.yMa. cop o . poTe<> paBI y.e oyppoBT po o6o e cao 3 >1<|4H : < o Ha oa l Sarkar>a oa Bapa oBc paaxyT DH. , oMH Mpo o (a op o, o Toeo pBpT l oBy.e)' B.oHoB TopoBHo pae. He _ eleo aI apy poaKxa (1975, e o_ B' BTH o ). oav. ao o o epBoToyBpaT'To oMll]o aBTop oT ytu ppBT 3BTHy Top 6 BpI oTpIM Maa_oopo..'oo 6l, (p eepo> o (o l ey p_ FR0z lt}|A}'.. JiANA}-IDJ I tLyA},l TBa oooo 3e e oo6 MTToapxe' aeHa' Ho' aaBeT Hac, e oo ox_ Ba/eIxIIepopoHIM HTHKOM ryIo,pa eol ao6e- OoITa' ee yopo}(Hee )Ka ope)e- a ooKoTH peeJl . a6a tlI-BM. oxoapo o To' vo p e-a Hexopoo, oapo co6aH- oT Beo epa eaT o paTe}II oae o a.eyexa. (Te oee, o (Fl y yp, oo f (2004).o- y- pe Paa Be oT e Apxy itraaz>> 3 a opel eTeT' ex' Pa!) I.|epa KoTopIe peT , 6 pa yBHHo, e 6yco6o To' o oea e Hoa,TaK )e oole B aBa' Mtlo _ e y o .yoooe eo. oo- ea a-ep Me _ aTe. Ie pI 3aBa po' y ooplx By ax o MHoooaB yeBeH_ yyv. ac. I a peepTypoB Caxa yI (2002) epeaM BoaT o eaa aoI pa Ha py6ee eoB pBe o- My)e paop, aoMIeMoM aeo H poxoT pe- Bye _ yI' oa ol{I o TpaTHoBKM 'oH )e _ ;

paI|Hae, Toyopo opee ap <. opee))' Boxo-,a, oo e el eaopo K BoopeaHI yxo. poaM aTepKoo 6oeepyoeoTe: aa}lpa ouepTeH'e) y TapaBeT: <(a6eepa!>. To' papoaxapaeA o o pT)I(eH po. axI 3 aepoB' pa B Boe BpeM a MHoo opo6o. BIoo aHKo pHHoo)aHp' o y)e B e 3o, Kopee MaHepe BTopo aBoo p"yoo aeJITBa

, peae Ha apHa pa.xa.x <.Bo e / Ykeen> (2005). Apxy Pa B po ee oya peryoo Hx oepo,oea_ oaapot oep op}l poeo eopo. Cxe o He'e ot Heo xapa BopoBM tl e peo(o <..{o-a, <.AoI,yH,>.xoa .[e BaI> Aerro.(oo), - oa eHTM epoeo oeopeoaeMoo o- op/ Aankhen> Boey.epo Aplxya Paaa,l_ (2003) Ba xoe paoI' pfl. 6o a e poll!l 6uBI}ly)qe e- opoapoe eo opIBa ooIMoo. Ix'o MeooTo y oe o ( epo paox Kaoe yo Hapexaa, poaa Koo- B)eHe eB plx Boo a xeH xe) aoITpoeHo o6te,oPaHeHI pl v- peHaxepe.aee. oe' oa B y), apaKHIM 3aooM x3HeHoo yexa. peo, To B pyae o1t 3HTe}Io oToBep}Ie a, aoo .Kapy yr ope o'(o paBH Po a ( r o ooru _ oTeJIa ea), oTya xpI Ke oe aep eao < oeo eoo e. Bpove, y peaBeo x <(poa))' Mee Bo peIop: o,HoMy I{y)rro a epeJlooy )KeHy' pyoy - epe a,Boa ey 3a a e6oxeo, y a ae.Tapao paeT pyar aa.[, a To eoxaa pB3a 3aTeT aToopa eo - e ee py- peoo)Iu' To o' B.aBe t.I{xo Ap. e ao, Ĉ o oo o6pt BIo TK' To Be epeete To e a poTo. <.I|o> Ta apoa (197B) aoeKo M!a B ToM ope po3Bee' Hae'o, e o aMoB e CJloBae- l eeo;

((Maaa-HyTp>. eI oI Bep pxa Aap yTpaT a op eTeK- y <(epae.BoT).eo, aTo IT TBIxxeM B poBex.,oo- To a A6 e oo6p oyBeoo epa. ec '(eI ltlc pe, oox}lo' yoTpB opa Maoa K}reaTopa- HeM paxo e a o poIe a e oBBaT o- oTTI o, He ottl}ll' a Boe pI. I eep MoxM a B e- M }tpaB To' To oyo>' IlpaeJlo eope <.o _ oBop axpyx, , r a To' peaeJlo/Bagban>(2003), ao o o' 6yao y(2006)' B po aap a, oIpIBaeT <.oapa omkar> oy,e aooTapao- Tparc H / Be ee. yK pMaIaua,Boeo ooH Box ee. e oxoeeo,e p6ayIaHte oepa' e B pe o HeaMyH- Mtloo peeTBeKa'B o xapaeple o tcx, Ix poe ax <(o To }IyoMHT. To 3'eeKo e e opoo o3aMeTM, o eIIe B e CA pBee>, pol(paya oo e' ea pyo Bpax' eo}l TeI epoo Xoo, p ee) _ Mtoyu oB_ peI eTeB-Tpep' e TeHc acoBaT axo <,6el e>, o e poeyep.opeTM.

oT TBI JI oa yx p. o ooa yI oe oaaa peo. Cy o Bey' ToT pe)ep(a olo aBTop eapeB opoxeH)peHo eTpoa oere ecaHe ToKo aoo' o Boooo o >. B ToMB aoe <.3e poo f Zinda>(2006) o opT )Tooy '(Ty ap -Bya e BIa yypoooa. Ho I , e ooI ovI3a TopIM apTI pTe peoopo(oyTH ea paeoa) Mo I, Il poT y3HaBaH'peT yo o3BpaaHoB oa. oele epaI oo p e e xayeT',a pa BeoBoa oyeoe aBo. o oxo oTT' o pexaooop BoeoBoT oTKa3aepeHoeeoe ooHo' e Hy)ee poo(ex oMe}rap.H ooea, e }IoHapa_ o ooMa Kopoa. B a6x eTeKTB aaeT MeHo To l\{eTo. oTopoe oTBeeo eMy pe ooopa TeparypI BoBpaaeTK BoeMy oy _ poBeTBoBa. KeHeKoMy _ 3aary Ta pTI yT o(opoeM> oHI eo}lTpa pyx Kxo ox TaaHoB _ eKoT' oBKoT'pa. T 6o B Beoeo<. Badshh> / HaIBa oy IaMIMIIeBIKpIM yBTBoM' oTopoe Mo)I(eT aT a o eoBa:' <(oxx xopolxx) _ y,6l 6x o,Hoao eT xyu y6o, oopo e oe paBlx T BHoIx:a exT }Ia ex. <..3> ope yol ay, a Cxa y ovepo p oTBep Boe Bae aopa BIe . exy oooo To' o oo <.Moe-Kpo'> (|999) 66aa-Mya, e y,o at I oe xa py o3 3aoopa Bpo ;

Ta Jlyt{o ea Bepc <..[[o}t>. <.o'> o e3aHov)I(e JIo oopIx oB' oMeIvt II]' o Ae lyp Korury3 Ba e oeo xo pa o3 Iltoy KBax(}rrry By a 6y e,l? o'.

(KpapeoTeT 3a apo y yx) PoHHy p(epyeBaeBpaeBIa3aT o Bo3aeH oBoypoa' ooploH eoH Hpe H.

pHI w3 )I43I{I,I 10.00:#i.x,רffi# I I >. (e.aBo oToBo Be 7.ww K eKM: aoHaHoBo oKpaeH BIeo ea. Ho, a To pHo B oye, Ko He yaeT pe)IT B a}iHl po. Kpo, payeeT'o.o6xpox, oopIx3a oo3aeMoryT yBoT.

o nf\

eTIxe'oe' oxo oxo, Kapa Ixo3 aol{a.

11.003*"ffiff.''i apI B aooKaplyp.Ap py)epIae oe' 1 |.} 2 |r\ Hoeoe)ae l v. L' Lf olpe opo.C oe poooopye '{xoPo poo 6 e. a yxe }repexao eopM' peI eoJI Beotrl 30 ey. o p tlMe a tlo BlxoT Bao.a e pooBa a.ep)a: Kipao oo 3 15.00r":H#flffil:;

:ff", 15.05ffJ;

ffi'*"f o Kpl. 11.30 i'-ffii:,"' oBa a.peo e o p_ B . Ho y H peaHIe pI.

12.00 [1'J*:.Y##'-f,ff;

ep aepo. PepTaeT' vo Kp.o)Ktl o-o ep oo po' Ipay < e ea B pa.oTD. 15.15 [:ffi:;

uJ,:.J He oToBa.H o,Kp.o op He .

14.00lllffi#:::,'.

15.30:iji'*'i6;

ffiI,' p u K paJIIIx o llu: poBeHHoo opopa, ae B poo o.y Ho_ tloTB, Kp x H.aeT I Too' vo a Kyp, Ml Mopa caa KaDa o o6e.T Heoo. (C o y Iloey_To a3IBaT (oIaM To o6a>.).py pyoB py aT (exopoo' <.opo_ TaK Ble> aTBI B HlIBIx oax !opa.

16.15 16. }l Kape pxo.T TaeBaT P _ aopooe.eo. y. Koooy B ryx e.MoBIM Cyep_yppaaB oeopoo.

11 t ( epepl.poBoeoIoKpaeyooT_ B H B pepy' oa oae o.e. I l. l ul

1,7 ff##,,:i::ilx. o,t. y6oo po.o)a,o pao T0-6o oooo' o oM Kapa flxoxap: uu.o"u Ma. 1,9,4 5 ffffi#,:f;

.Jl"oo6oC....1;

.....;

.;

:;

11.:1..:,|:...'...';

;

|::..:::.;

;

11';

.::..:......:,.1::|.:.. pe aTI e?,> < po ooo o -a poe, lBaHH|xpeeM ea Aaa, e x c aaoMy)a pI Kx oBMTTTBy aaHe Koa-opee Ha Kyepa. Bepoo, 6oc H|M p-ra o To o o-ope_ ,HaaHeHaBaHpa MeHo "Jaan-eopo H po.pra.- Ma HeKoKo _ o MpaoBep. Mann" Ha "Jaaneman) opaTHo. DoM yi yo }..,, .."o.'o*"ile Me e ye oo _ Caxaa a oyaCoyHa, aKya C, Cyep Capa, ayxa, aa, Aa Ca,Cyx ee A Hapa t Caa. opaa I pa eMoKepeHo -a Kxaoe2006 oa.

(A Kxep)ye..'_p I po CA (45-el ".'*, pa) .MoeoMHeaTa To BIxo. ,e. peT apI.I' pape Caay o o , poxoT.H opo )}lCy TaHoBT o ooy. C oo Bexa CA. Be ael pe.TB_ oBTA, Be Topo}lI _ <.M 6a,> ypoxa cKaHa Caao,ol MI yae' To BlaoCyxaa, e oo pep oH aTBH. Mo eeoy Pa,yAape IIo Aa I.ueBo Bpe Ko_ Hoo' po.yMHHoo BM TT oo KaKpa Bo BpeMeMoK KMa (.oeoo a), ,p. .)|(. Ma.

o opoI oepeo HapylxT poB TpaoHo.o_ o o po 6o yBBa..x, aaTo oToB KTpBaTI )KM eeoy oBeTBoBaH' oo eT3a B KKTopol eaeT oBopoTI opeeI o. a By,6yle lTllo BHyT Tpoy x pe-yMopTlty Toy' K H' a 3ao,t{o o'T opoHa a 6,xeT va a To, pBpTTAya Kxepa "'6o, a. o)HooJlT pa Po KapKa oe BeTHIx aKepopaKaa aa pax" loo "TaKxpa|x e oTHaa Haa.

aMTa KyI(apHvI: Beepa6e eHI,r Ha ao po paKaao Mae Kyap,6oyo vye 90-x ooB. C,ea o He a y o:tloa'KilI(e'o B pyol.r aae I|e xa ao' o6l aBaHo)KBoa Be aaI oB o uapye aKpl. paoa e }lKoa y)lqaa oBep)Kex paax.A p BIKaIBaH aool B pape o6eptllll,ll{ otl<e >Kac.a> ap a6 peaBe a oe oaeM poI\,t' lIoeHIMpe. pea peaaa Mae ea <<.[eo.ra ao> upa oa y Bo.oaD>, I6op.Apa' a(e' e Bopaaa.Ho a Mp KHo oea pa paa at: << rolvt aKa eBa o yp>>. a, epe.Ba op apepl <Mal, 3 tlyp o opo}II. oM oe))' BopMa opyaM TI. or' H oopIe Maayy Kyap poa p]eeHT Io apI, 20 ape 1972oa o Ha oaa' o paa r To eT Tpo o ee. oTo epoM oeo ypoxa' yl6o o oTe op poBpeHI oHeTM o.eTe y6eBeKapeTaeo opo. ,[ yet Tooaa' Bpo_ olae yeIe ooo- e, ooI a B o)Ho B' o lTapTo ae- HaBaTpaaI{I. Cp poH a 6o ovep. Mae Be oe.e oTyo aI BIa Io eo pyy M. eo- BaT xoxo. Ho e Bep' o o oToHHoTpeaaxo- o a ee y.e yoToe oTa. aa.oa po_ Tc eHp BH|iat|'oKp ce6 o.HoJIaM-oKoHa,o) ya )trypTy BopoT' M' Kpy)I(Tc,6a pT' o>KIIa ,6 oTaoHa. HaT KaaM BoeHoo o pI,Ba)KI 3BoHT Booaa Ha ooBl eoBI'eHHIxey e po. cop oxpa_ yt{Ix. e o e HaIB e a apooo' oTaBBo . peo. 3eIa M. o _ Ao Maxop. <.eo MI HaTyB To.e' I p oa Koy_To pao oa paoTpBT o oT))' BoMa Tap-Py a.. Mooe' Kypep paBTeeo Ho aT, To oe aHep'o,'y) B ae Be' peopTepl paoa Ty.eTHopep-MI|cTpaI4H-.oToll]Ie TepoBaa Mry ay oe-.aB Top. Ca MI Hoepe.. .oapoTo Box-.eo 6lo pee.oe Pa-x o.ep)a e (vy a poo Paa, colpaa o opeH,aKeBa B . povoe) oae pMoTpeT x o, aeaa o Bpee. oBTI.eBo Ha ypo}l a6ea o B o pe BpTHI MI I Tpo;

K Mypaaac a l o xva. KTo ABa oop, ypaeHa poa6a, o - o o aNIT epo epa peep. opeIe Peru Kx. ea Ml, e.oMaHe oeo6p o o oeI BaT<(pH 6- opo, pIMir, M My_ MeopayMal Ha'yHe ya oopo o BcTv1;

}lo o.H peMa. l ooKoeTBe. eo o MoMHT 6ua eao o.oaaa, ooaHa Mooe. oe Mp,o Caao ,oa e aa, o Too y e 6 aI{Ie. oo Ho oo oe MaaaTepoa Bepe;

oe a Bea pa apy oepo paoo)elieM HI Mpaeo.He a6laaeya o oe MeTe aao oeo, o6l y6a'pl'a Tea Ta3' Ba e o. Y Tpe, oy,,e.y! .eoa.aa B 1991 o.y peol.lx B pe npr/ Nanban>, ao po _ Ma. pevaeo, To x.-BapaHT apI o oypoT ooa. He le yex l a, To T.eBTaaTeTe ape_ HMeo (l) p o3BoT xpa (o ee o eTy.ooa Tpa Kyy). < Heopa e paIlpeHe Top)ea _ TBeI{Ho oTKpITe' o)IMeTea Maa. - oa pexaT' poTe aBMHe' To y xBoo oa He,oHo6t pa, 3Baooeo MHe)). Poe, oeo' e,yeTyBa_ )aT'o' y o ey Maa' aB_ May o6palx pepo 1.opl' cTaaae. Ha pIe x oHoppIoa y 'oM Ioe.

apapo, To Be epIeI at }l o.ep)Ka(pa)) pyIx 3Be' 3yT a KoTopI oe eo y(eo a oJI}lo. He TpaaoT orx3oB'6poalx T}l e BoooIoeT. x <,[pya> l Ty ) . pee yaoo aoo e_ o (1993): oo opotl o poe, apaae H }l peryHly' BI, ce6 a pyoo. Bpe May' _ po peoIBeT. Kp eoyo tp, o 6a pa ary o oxo'(ex oo.Ix poB }l yp. B ape Mo ,e Ipal apI Taop, ooo Ca A Ka, oopoo oa o aa poTo Mo To 3a. <. ooryo paoo He ye' paKaIBa opaoalCa. l o MaI Tyao>. pao uo , a He e eo' eo pe).e B,e Ka o. PepI popI' Bo,T'aB yyapax o Ho_ K x Bo (e-BoD.,o o Mal, oa o ol oe p IpaT a oep(He. B o xe 1993 o.uyo HoMepo xypaa oK yKplx ee oopa. Co (I Moe BeT eo ,e) o .Ba }Ie eotlo BI yIIoKpaBoB oeoypeo: Bye ex op poBHy.aeo epe,.Ho, Tex eT o,oI oep' oeo ), oTpe BIoo eKoo KoTo. <., oe o oo oToy, To oo 6o.3pe pxoe to o TeTe)' _ paa aa oo Ko-I Ma. Ho e'a xl 3 eMpae[lIx e, paaTpBax 51>>, Mo e BIy<3eo 3a e6 yoeI eo. A 6oe a B ooH' o3aTeo oBHo a)x}lt Mao, Hp' oBa oTKpoBeIe B oopIxoa e eHao Be o ooo My)< y. eyo HeoToeHoT: (I feel industry mn are bad in bed!>B p o Maa oxpaa al I, oppoeTaIIpiloM yo6o yaooa, o 6Ia o oTaeBTBeH, e o He poao oT poKoo y,e6oo a. B ao-o Motl y eopoB epeoaaa epe. Mae po pet Po, oaTo oeac pa-o. Cpeo p ToT,ooa'To B e oI op6l (papaTo>o oa Ta6, pe pee.oBa MaxP. .(xyx, caa BeI|Ka K te'ea oy.a ooe6ao KpHax o:xapaep3peKryeT o HeM' pyM oeeI B 3pTex oeax. oeo3Boxoepe poal <,Baazi>> (1994), <.Sabs Bad Khildi) (1995) oTo aol a (1995)'Top peo Hapa axo Cao olxpo. Tep apTepaM pe paBIx): Mal 6t..yue B po xoMaal yp oo oo.e}roo Apa Kxaa,Bo opo'Tooy) (po), pa Mooe6a o)Ky py yT lpIa o e yxAeKyapo. I HIe Maaa-ap}lI ep (Ha, 3 BIMIOM e3aooo>' cTax yMeI peKe poeol{aI: Mexpa, Pe Poa... C Maa, 3a By po 6ocx pa' Ipo tx o6 I. opopaaTHe JIaIa ee ooltI}l pepo_yap Payapo Co. Ca o.e aeaI Hoep B (|996);

oee o opy Maa o op aK-ToeTK eaBeMop'TTe' To I]oTaa co THe. 3e oa po B eJlKoM Beep (1999)' poa ya oa_ 3apoo' BoMoN...

Maa,Ireop!

Caa e yaoo. opoIBoBpapoTpa yx o oo Cao MaI. (Ape po B xex Tat(e Ca e, Kyapa ') o66.eoa.) Bep Mal Ky_ KapH:Paxyap Co Ia pHopaBaT e'a' oyo opo oopo'o3aa peTB Koa e xoea TaT e-Me yaT cex. Bep C- oo. poo aa )>. oa A o: B o.(peKpal> eo Mae Haya yeTa'oa B eH < p- epeo oaxa pMapoTa yMIHo,aoT: e Mypt eByo 6o e peTMaa, o epTH pyo. Ml Tpe pee,e a (a axe Bex oeyx paoopeoo eaopaa) peJIoByeoop'e' e 6y oo.ao,B ooBe ae yaeaTI po oopoooo po To- (e apy 3a oKBepHeBIx poeKToB' oH' oa.o aa e KaKx-o ol\4 ll] oTBo3MII, ua6aro o }lIx I}l. o xe poTo-apoTo aHTp KoMpoM. a Heo_ ea ce6 eTeTBeHo. . Boa B ToMp? Bp , o ople py|13ca peytlIx y eMeToB e I. B o aa Kyape e_ aeo TaKoo' To I ooI poe BeI 90-x: pe,Meaeap, Paa To: e TaI{eB, a peBlroapoa, . Ko (po epexBaTa va.I|xy), eeooe a (a oT.i|xaa ac Paa). opeaa Ma, oopa o. oeeoo ? _ epB Box'opoollop. p eceoT' }reo}loKpTo yBep>I<, II<.yuo I)>' oToy oHaoTKaa x o poe aa. y tlyxo eH a,o' an'aeeo, MeHo3a o oTpIB pea}lo. o6I o oI{aaoB oHTeTe oT opI, BoBIIIla al, Be oaop CA. 6ae po apTTeKoo Mpa. oBopTtIoT: a,Tooa o oeIepeeNl|4' |e po oHe Aoo B BeHo }IeootlIe' yo oa- epo'o_pe)Key 6eooMa e o oo oaK pyo, ry. 3ae xepoBa erra oToBIe eepI3 oop, py 'pyyop- pTI oa peTapeI. o pa y'aoo Ko}lTpKTa' o To }loaHalxy epo Mox}lo Be e oM o'oo- yex oxe eT apIIx a yI eepax' oT' a BMeTo e o}r ao < opuc eoKgpo bw r&*:!e*' \* X, _.*lrr4i { ]H ToT :IN(ToMoAT !!' I.. % e oLUOA:

..rl::'.

,rl:litl.r,l*:l *& g 3B.'aM: yIaHo Ft oBop' oHa oBa BeT B aTe' oo' oo<,6pToBt,> Tpoo p.Ka3 pao, opTeHy Kapepy oy aBy. oao- e' .'e yl_ Be aTIay oe o)l(HoBopxHTB HeOHl pBa KapT .ol Kalepr. Bope BMy Be.H o K pe o Meoy yT y.apI4Ko aHTe e FILFAR aoeoyel"I oy.: Byx apa pe 6la Ba o pe a o epl Io o e_ iae22 o. ao MyIKaHo pTl<.Teaopoa . oeye yeIIe .T o p.o o6o / Main oon Na>,oa >Kea lizm,,,<. f opI oTaB a ep tt }l 6a6oa-ollo.'Ba' eoBeK, e*. y p oBy.a p -BeT B yIao >are.ox op B ee oe r To_ooT lllKoI, _ cHe>KI' BooI' o payTIe ea pe> ypoo oa aopIooopM eeBoHKaM, o pe pa.aeT IKoa K)eTo )e IMo.,e o KpaLIeeT' <.o 6I a ol'>... JeoTI tI]BoTop(eHHIe opo pyar. peopo.a Ba Moo , pe p6pt xo. < aBaeTc eepomHo cmu' mo oKol docmo mux noemtx zpd. doe cmu' mo ocg'|uo ee u HuoHgIo npeluto o < _ nepglo neHlo, unoHeHgto lo d 'ho,o ut,to, cnex6 o6 moKo CqdIo uo xou,o 6oe pbHo. *Moo oBopT moz, mo o 1eoz.oopoo epu J|lH' oH e cajv g6dum gmo Io II mKoe eonImoe dum mo-mo cnoo6o!,,. oyue p' oeo' yKaBT. I Ho aco.rr eT eT' o'ar oT yet-.epa. o IlIBIx oeo Kax a pe peHIM oo pe oy6eca' oy, oTIM MJIo pK|| e). B o pe a ex Kax eao pyoBoTBo oypHIeJIeBoHI oy ' yyv oM 3 eoB xp eoo oHoo KoHKyp' o pJI opoeo yo pee oapoBa}II oo ooKoo B e ooe' e poIx oK epeeaT KoI (a ) Mya. ca eM Heo e MI MyIao y. Tp'a pe ee My )t(ae paeB eH 3 lx oo TpeMeHe Bpao' I]pMaeTpeee , eoo eaoye pe. o ), oH He poaa.

BHo poo) pe,_ It 3' mo eanu nogg coo6eu om coux podumee, mo doto6cmpo \mc c ILuJIu. gu Ile moJvg,|, oMaeT pyT_ oa Kax, oae' e.o) o py o oaHI' oyB Mp 2000 oy. oa.lCa.xa a aca aepe eeBoHoM oy pa o poeT.<,Cdrc-duu gcIulo n4e cgnepReG M >, p mo edo, ue <,S ozdo uJl ot aoac d coe aepouu po. \me o.Hnoollu le, npedo}|ucnem ecoIIKo nece''. u cozcuc! 6eglo ccmul' mo p6omg c mI pe.). o olu J|4ouJv|u HmoI|ul, uloKe' KK ce noguJloc u?gtv|uCeope oe oT )t(_ meHo'.ue JvIo JIaI cKl' ooTopa o- mo ee do ceocb oHb mec oo eHoo ye' y)Ke aIIa 6o50 ee. meo!>' << o 6aop <.(eay>, e CXo cx, poep o ly_ -)ca-' pKae e xa yIaB ecI1 <' aaoMo3o..to p,ooeo oaee eB . oTlt p. <,mu necu du, eyeo eo Ma _ e dpgzgto tcomg!,>, paT o oa yoaa' 3aeay oa. pooxae paaIa' Ka yBaeyy? <' yo pe. 3aIBa pe <.Jadoo hai,>: nolumop M' M. Kpul o6u, <-dtcuJv|oil,Jv|up u gumell. mo - ocodeo ne. moo I|ouIlIo. nomu uKoed Hopenemupom' oH ezo e 3Io. to moI, mo u cd. Bom II ce>, eepo}lo poa e}lo ee e.oaoHaoBeB aeTa oo'e ee oHa' o ooTopI po ee eT TpaHIe' oTele e? <.oyo(a ya? o Be o pyT_ To Beotxpo_ poeoa)), yepeT <..Ko.a pe. o' ope,oToI{a oKoHa }l. oe o M yaT oo6a!>. B aoeepM pe oa y xo-oyepee' e yaeyrypy.< cumIo' mo ^4g 3IoI1 udgcmpu duu cmoumc tgdpee de omo d. ntmmc opodum oeficmo do6po cmopo 74g3II' - yep ex pe oa..I|oepva a ya' o p6o' peeHa eJtxal A, xpyaoeyyee oya.

Aap Pa Beo6epo # aae, aoKo pyTI o_ )eT oa3aT)eTHa Tey ? oo6eo, e o pe.eT ao.eByK A o oee npe(H(.pooo o. Ben opoe. Kat,e oTtlo'? Ho o"epe KopTKa: To _ aeKo e oa. aI pl) e oKyon No Gy N / Hv o, c?', aa pee paKpI B y pTl. B6pa ToK' poo Bo3 oo To(e[\4ao ey. K Toy )I(e' Ha] yMpI Bt..e aToKo ey p, To eyo' o Bl3lBao opeeeIlHo eooo.

:

Axe aa Kap}tllJaKayp poepoaTope Blpa y Ae oeToo <,!a.., KaplB BoepoeKT eo Te6,,,.eap pp K.xp,apa Ho oeH KaK y,I t oI xo H,yTp B oy,a.CI Aax a_ H BHya ypa a ::::llt' o'a-To 3ooTI T Taoo _ o pI. Ho oa pBa.Too' o6I o BoB popoBa cBo tlt yBTBa a paH' To oKa B}llM. oy TaooHT.a< o' ToA K. plllM TaK e o_ xo'T.py' o BHo K o o.T. Ke Moo a' o oTBo pee poy. Hy.u H oe aT o CyeT BoBa. B a3ao.

p.oo K,x A,a.Qea Kxaa Aa Kyap 0v Kxe,a K pe.poo}eHoT.p K 'pyryyBea o I ye l oM. oypy. a a Mxya py B oo oa - IeTeH I]o)e- e pKil(eTe To To oH aoe. , o,a-To 6. ooT To BTpe o(a oop B pya oH oTvTTBtl _ hori-hori). ao.xe py }Ia Ko ( ). paa' o.- xo.eMv' H plpoMa.o ey-o xoa apa pa? A o oTopo oH f I oyae TpeeToo Bo_ . Koeo. BTe o eHB oMeT, o.v eMoTppyoooHI DaBT T a).IM I]Io o6e , e ? pe Mxy apaop o *:*#.G ] L!i.

}lo ' BoM.B )ee' I]pI Bo_ ITIBaM,yeoo oMa py.epeBeB B ooIeoypyo Ki waaz,>, opila <,Zl|mu,>? yTo'xo_ e oopxee. a, eT B BT.

oT oITo p o-.e opoBT.A , oa-o l, o opa: 3a pe.ea pHa _ o) }Itll J]eHeT Ta l p a }Iep py eHape. Ho, }I oeI. yBI' x MaT|\^ op_ a.CooI ev, o.a Kapa Kayp }llpeT py pyoM ypo.

orra }rPa}rMyxeplt pae xy)e Too' To Mo_ y peoT BaNlPa yep oo, o(o yB He aTo. Tl pepo x o_ TBHa pHe pe.TB , o o)Ko 3T pI, pfx. o ae aKTpoB oo oopT o. 3HaoMBo yax e . Ho, pae Mepe' Ta apa e pooT Be T|4 apK o.pIBTa Box BloeI eo(Kpa p. pe.)oBo p Kaa }ra!| lleo Bea oo: e paapa? a oeTea Toy oBHopo)I(e Te Tex' To aBe.a oTHoB o.o o e Tpe. poa tlBa H ae KHo. Haepoe, Mo T e a.eo'vo Beo p.I| B pe IIo,)tlI apHIM Ca opT Kp 3Ia aMe. Ho e BI oMeeTe yTBep)aT' To B oaaeTo ooo pa' To.aoo) o... A e oH Tap}l ex >,

TM {}i.f iax.o. p a M e B .o y ae? Too oa3ao lxoM 3aMeTo.

I To' To Ko,a oH H paHe BeTe' oT Bo_ BI,T p o-oeI.

eoTBa o H oTaeT peT}lo o. . Ilpolxoe'.e!

{s' j,i' &.-*r;

op.Hoo oBy.Koo <. (Alam Aa, 1931) I p. ae apao oTaHoBK' 10 pa, aK to ao, i''t ''ir d tJ t opoa1920- oiao r&i li:!:irr,' \i.' a K eo pop6ea eH' aBHy oBy,ooo po- eo.o - oH ayp, ppa.H o aI'KoTopoyy yo pep. ayTBopeK oHoBaT oopooHy y' oTo_ tto.aT' po o BpMMoKaa auual, Ap Pa. .)e y_ e y oo - ao(IndrSabha,192)- oa HpBoe_ t o eH B-e_ o Hlpop. KoTBy MgIKaIIa 1930-e:

Kawaa B Top Ko o BM pM. B ooo I o.a poBe Bo IIepBoeae.a Koe o Kopy. o BBeaopaHpo pB>l( TeyKBoTy Ha BBo poaT 3ap_ o. tx o ' a e.TB, oo.opoHooaKpHoB eHo poK_..oHpal,4 . Ia'To Tpaa Hxoa 6 op 1927 oa o pe,oooae BT o.

Ka Huo o6 u II|IIHzIoue, cug KomopIx ndte ut+,tt ocmomc HeepHo ucmoI.op_ poB' To HaIBeT' aMeM a ayo - Botl B xapTep y.3ao, tt MeH, BIx xTp. po:otl Bbl.yM H B o >r<.eHpyooe B, H_op, poo po e: x 0lo Ix oBTBoB To To 70! oa H ToT oaT' o-o _a, o aBy oTotpeHIM opaM poa_ THBIM TK KoMoM' M . oTeT BI- To oo.e BoT.o aMoo Ko}t HeIM 194.x _ cl o KtloeTaK:,e HoH apToHIx yoBHIx e. e o,ao aHoB op, IpIx yKo TepoB' 3o,pac o.tlI\4 epo. Bo_opHeo.>o ptx, o TeCHB o ao 1B53 oMI' paa oy tl ypy A Xaao Aao' a Meo,eKJ]la e HI e, Ko,aaTepI'TaK oBo_ cocBe HlMlt capa Mn a pe TM' (plBa)) MyCpeeo paBaa lal a. Heo o)ee e o}lyTp oxeT 6eoeepe o oK ee B apTo a o ppoB TeTpaIx aTpe BeTc lleoee B peBex, opeoT }loBIx o Too pee e opaKoeHx o3oeT oo po' o >epaoopo aT otl oa 3 pe _ oI o I]p}lI oepToopeepryap oHTToo a plxoI o yo .AIpIyT Tpa o oy Top p poaxMy3Ia}lIx TaaoB' , HTpy I Mopypy 6poxTpy'tlpope x Too ooBeToBaT lx' oTpxeHrx oeo poT 6o eI |vlPa y3IaoB paHTy HayITpyo a Ty ey. Cae axop,.[e, Ka)apo' 6opee BoToo _ To o)e B)}lllvl aoo oe Kayl' accec eB - To a).I a<(paBBx pTaeJIeHo MyIKaH a (x aIBaT ope}IHIMoHeJI |1 cI|oI|H|4. >) apyeT a o oTe yIK ao oIaBx Ho opeo Kao pyoM B Box epa aMIx papoaooa}loM oTo' oToy tlIx oToB Tao.ooyIyo}l TTe e o o oy' a opl 3a eaBMo oBeToe'To' o o Jl}{a' 3yoaopox o paoo ooBa xe , eI o- IoopTe)). oe- aI TBao 3aHa epoeoyTo oI JlK epeBa peTBeT e- ooo'o 6opI Maxal MoeHT. o, opHoe3 Tepa}llx po B.aI oHKpTI o e ' opyTIe yKa c Tae _ oT e' ypaB KaJI' aB[Ie peTaBe oo oooa,apoxeo, ToM yIKal' aaIe 3oo ary epeo(elx HoI a cT|4|4,o ex epooBea,aolx Ho. KopoBHl xa o peepryapa toBIx pHe'Goe _ Hyp 3 paa' e.oT;

oooT To <(xToBD oep}|oo alxpoe.B p-.[xex, a Maep, Moxe, aaeT poBeo B eBepI otITeJ]e Koo- Pa, Pa, aap .[e palx paoax TpaI a- I]e'6a a' ope,TBo KoTopoo B.pe}Ie ' oTop o BpeM eo y- epox* ery o oyToe. o. pyy 6oy o oeo 6 K )tuHol\,ty BpeeHa Tpye ToB aooepeT MeeT a- Booo oeo }lotlyTp. ovopyI' epeaaooueK xeTl ey Topee al )TeM oT- l l eJITHo K}t. l x ao e oo HoKoee }lIxpy oT pa e B3alx o .a peT _ Ioeo' o aBHl ee opo: epoo6pa epo- oM Be Tx apoa. p.M ooe eo. py' Bl, epo, aaBac Bopoo' B Bpoe, o e B Ko ee }l'BItlyB ee apaB eo _ yo, pooo 6o oa ye paTB o,oy' oTeo o yoe , oB veTI. 6o 6eHIe ye a 120 tax aeTax' pKBTo eo oaK' HaeB ,op- xll.-ooe pB}looTIM epe oTopo peoue e}lTe- o6y o Hoaea'oKae pp}ly. HyBlI] atvr Kepe. Bex. B epa Taae ToI aeoe I]o ooo Mox o oo- yIx coe o e oa,eoexo o)I(' aepI'oTopl T ogaBa ooee, a- e Beeo oeoo KtloBe

6o6exe oa,aa. TeaHl tloepax oeoeoo oIepeTae: o yy oooa oa 1.16p (Arabin Nights, 1932), <.p ry' aeaeo e oaM oya He ee' eM opo- e>(Yahudi Ki Ladki' 1933), <.I|ey- py e Ha o - aK' TIe oe oeT pe -oxo> (Huntewli' 1935). Bo- I{apMep' yo eI aa o. oa e y-. T&l,IIeoo. He_ eM A.P.Paxa, Haat pa TaoT I ooTIe oo,eeTaol,ope |!|N| Ma Pa _ coTe a-a, epBIe o.I aHyBe ox,a,]extpa' 3apa- (Roj, 1992). o poe BHyT oea e aTepIoTBoM THo oIee Ix lt y, B rya' I]o}l ooa! oy oeo tl_ o eH3yp'e opaBBoT epBoo l eel 6ara uepeoo 3aKoMa oBIB.oM,Ho'oa paa a H3laopu TxHa e e oTpa- oTpe}I a CCCP oo 15 poI6oaa peIeT B apoleI yB' ee eeye. x' yrypo ecoeo aex cocToI1|4' aI TpoHo o aea TaoB Bo3oxtloT yBeT py o pyapey. al oa? Koeo, <,ca6a' yllx xopoeo ea. oe I<(oToo 6a, ca6aea caa,>, xoa B 1935 oy epo pa _ <.fl eo Beppya> <' ea>oeo ,ooo]o}|Ta _ aTe ol, }l> oTaBaHeBoMo)o oep}IyT TaoBT ara poypaIee Bl epeBHo aco, o Ta epx o. a e, xopo 6e Ho o ,o oe,o o 3HK' Beeo 3ayeBHo' KaK ooo Boeo Meooo ooa. oo p6oaa e' IBo,I Ka' B px cx , o 1930_ ee eT o o xo MI HIx oooPoo oaB a (KoMoTop> 1I||<

TyMaeH' <.Meaoe ye eo_ ))' p o' o o ee ooeKe Ml o oKo oaIBa,

ceM 1950-e:

Hoa eaBa oa BooyeBeH' To ooaa oeBoeHooTKoa epBoo e;

o pa3pll]o y3e ByTpe o)Ke.I Iopa ayMIaT o IT ooopaeB aeMaaya aa opI\4: a xae Kapaae' eyry a ffnaea ae <6o Maaa.ooy eJIeBeHe (oIoe), aa Hepy - <.aD o ooo) 6lo _ MI y)e |4ca,o otto o( papopo6eoe yo e eeeHo, .. Kaoo, eao'e 15 ee pHTeJIHo eaoepea aveM a - a paopeM popoo' TaHoB yeo B _ plBeJI a}lo xpoHe }Iyoepe aa3peJI ooe' poy o6ea eeHo oaooao opeeo _ aooo3o px- oM e.TpoaplxaBIx opa oM oopae aooo ooa _ oo a aopaMyae. Moolx oepoe o. Mao o o e6e oo' .Kpaa - P Kayp,.e Aa n Hae aoo tlKoM o e-ya pa. )e BleBa o pe HaPa- Kyap - Mlo pHo' eoHT. Moe aooTa p oo p pot, 6o6ex- pe }Ieo,B(ttoT Ho, o(peMIx l. Ho e!I'B otloy oopIx Tp epa3yHlx tKao HTea' Hooe Bpvt Hooaoo. B e oeI Hy)ae PeBo oo eeBeo aepaxa- M)3 aepa'3aapooo oB oI,6I epoB' )x' arypIxeMo. Te aopaee. pa' x MooaI Px oryeHKaoMy. oopo 6oel xopoxpaat I,eee Ha opo MTe' payee' MaTe PoB' yx e 6oee ayp o}lT)eyTep{aat' apole aee' I. oH e apa .'aea o ye' 18-ex Hoae a Ha opeorroe paHe 6o ooo My oy, uol pa eo He paoaa 30-x oo.CaI eoeo oeep 1949, Hol Io ea (/Barsaat, Ioe aolo 1948-o, epBo. laHIe 195 Jlaex /Awaara, 1, Shree 420,19 55).ypy _ l _ (Klpan) epl C..ypa pMMeo jlap, pey oy )e opoI ecel oe poe eoM ooee poooBopy)eo oT aoeT o, a . aBaH Aa oTpeeI. ,oae Bepxoypoae Mao, e ol o oI'xapaapooa apa' oopo- paHeoMapo (Mamta, yaT o ToHIe 6> tpa t966), xoja6opeaa-6a Tepble 3aaooo oe ae.xe y oTeM peMypoM Kop ypa (/Aandhiyan, a,.xo 1953, / aa Xp-6a. 1952, /Rahi, HooeHHy o e _ leote eo. oKplIe Kyap poxte aTepl' Too paep- Be)e oaoK' oy- |4L4 Hyaa IBo HaI pe x po6 poBope e paoHa ca opa paeu, aKxoBopIe opeB}lo. ooa xo}lyey, poey, l BoeyaI{o, 3 oopIxee Bo' poBoooxHy pyoy oy 3peH' poBpyT' epeBo Kayp,aap op 3 eooa. a B eTue: epx oep, oT'oBot aa Blo.T3yy e Too Beoo' }loa 3 ooa' MI' oo oeo Btxo' o6BeHHo, l oeey o,, oopI xoopHy op"y. pe3elll 3aua, Bo' . Cy.te ' o pea eJIoeJIaeJr tUIa He Mee tv'aI{|4, oT He yex, a To(ee oo B yBe Baoo-o y: olepo,oacC.[|.ypa, Aa, KopKyap le aeT' Hoe 3pe epeMpoB3a pxoT B o' oI Ilpeeaxpa. B ope oMopT' a o(e oolx opeoa Ta a eH ax ao pe. pe oeT epo aBe opI'xBa Kyp Aaa.Ho _ oTopIe paHTo e Mee 3Hae: o e B||c B o3a}i tlco l ope ao 6 1950-x py6, p - ypMIx eBye eeeHoc' Top o (M Cxa ey3Ioee axep Kyap o6ayeoT;

<.ee I>/Dhool Haya, Kyap,Moxae Pa f| p oo Myea,o Ka Phool, 1959),)eA e6pKopa, Kyap Ko 1960-19B0-xoo _ eH HI'tete yx loo, HToHa oel o e ayaHoB Boeo poa o- peeo oeoo, oop oxeeo epopo - eovapo eypI:pe- ox(epoo yBBo4pa ' o peBl{epeeo oo- y peeT ya eI.tIx, aoo (My Pae ee Kaop oy _ Coee Koa pxo op Hxoeo Kx <.la 6>/Prem o. o 3apooey' I4>e oa hni, 1975),opy-oepu (PaBaxo oH,o B Ho eIaBeo p.o oo yapPa Axop /Pighalt Aasman,19s5). ee,paMaeoo _ oeBoBa. peaeTeo/epoeoeBoHee a,oo6oxeoee T e_ Ho To' opee' Heoa- a' apep, Toaoo ee ooaa oKoPo )T' e llo To' poe opoB. cop - <.a.[xl>, oe epo lloaT Ho. }ta Kao l e e opeTBo eeH' ooo poo BxaHTMaa o- e o6 epo. o po A ToMy' a B pB oa xe Heo ex ooex aeIe vMte- otlIe opl e e. epery, o3 oT BoI BoI{e. lye: III eo aa poBoo. Xopo o , e I}tylpexep. c eT3a paI{oo t 3o ppIBaeT-yKpy- e p ry o a'e oa po- oe o(epyo o,To e Mooaoe ooepo aa? yx a eo o e ye (at _ o poTo-apoo I{eaTopa oe pa ee p6' ypaaI' Tee o3yera|4' xpoeeH}re oa o ooa ya ep- oMo'(o.o poeKe, opypI ..), oa aeT - Kaa _ 3Iloo-o TpaIe oMepa' e )I(eT e Mo)Hopa3ao pe Ka ee 6epera, ( a aepoa- ooPo oeoTe ey poryM o oI). e _ oo6eoio a! Boe' aBac BeM Mao.I\,tKo epyoxT o? Too l, oMaKpa1950-xe pyKoeo' ' BopoxopeopaMytaIx Coae, ep,ee' ooa epeoB oa HKobB l! o oBelneHo ooHvliKacc a 6pao o(e y peaa eI(e e aI lxo eeo_ o(I{ pey ooeHeo Tryp o epy,TI... eep. poooo o, oBoel{ c|4t|Ha .l! ol a )e eo' a eIl' oepI IeoM pae. Ha o a BIpyy oToBaM eeIx3ooB pxo, aKa IIP o,o JIG H14 JIE,yET E ooo oxae Pa (/Naya Daur, 1957, f Paighm,1959, /Gunga Jumn, 1961). yaeaoo a|4BHa, o e 3a: x KyMpI oe o. oo. oy xe. aTK|4 3aI4cc Myea' Krop KyNIapaoxae Pa *, *I|l|umxH ahpaopmU:

m oa Beffifi.'.',*e l.:8i :],''r.t_,::...

p w...':..|\.. l|llllm Ho||I| It}<> epo o* ooptB Booepe l o c e ypopayo o. eo MyHy oaaKaKa ooa< poaBooa}lepa' eeTo oo vl-laeelxeyp. <<.[o Mxya>. a 6ye HaIBa Kpoe oo,Mxy eo l}IMox oBT @' .y ';

,tt't\ opap>, Bee ap <> Pa oaa Bapa <.<<,ya, _ B. My, _ <, yBepx(.a #*, ":.,*,& ryr$e' 6 pa6oa B,a eep po' Koopae oao ex' pl lra.oa, o MIape(e>.

1**,d-d*, oyyaei'' cpo y ope6oaHooaepa' o o oep... Cec:

oTo}lo oopu Mope Ha M' oToy ex 6toooo-a pa}ro.

_ Hao Bo a ya, pooe, o ee c o.. la o,(e}l BTpea oo o Ho eyo o pI. _ oM THo.o aa e po: oToype HaaT o. Ha ey.e, pye o l7ocate 'pHc )K.aT oTBeTa'o oHa Toa HoaHM oTpea Ha . o oH' To peyTa oTae eT3 poyToooaHa o a!

Ky o.oparoeoe:

- e ap oe oopox Ho Bo eTM. poo po oy Mox aTBMe}ropoMeo oo6aT'To e o pl y ea y.uey}lI' T oap 100000py. o_ y IKoa yo. eoepl.y6 a ypop, o aoHMe o MoeM o6ea, IIpo. Ha e o y e6e aI<.Poe>.

Caa "e6: _ C.oep !a. : e6 ea].D{y)' Caa << - Coe (He...ooy o Ml oKoToo eoMoeM tlBJle BKa, oopoo 6o eo Bee.

C e-o opya:

- opya oeeo, o oI]pe.oo o6ap, oa o To Mo Ta,a oe poBT' B o pe a M}Ie ey.a o axe pel _ Co oo.oT... xoy l aa: _ Ko HeBo 6la MKa oupp, a TeMe Mxyo

oo: ory o- oo: p Axepo 'aapa IIpoJIl. ToM'B e}tI _ o 6o ll ea p. e ooy, A peoT 3, Bea aM Paaauypyo.,l l Aap, e Toy MeB Koee i{Koa oee.B ory- oo. oToB Axea, B: Beapae ! B a' ory poTo opo! 6oMaHx poTo6et.tio 6a. olIe I x ao6ye: _ o 6o 60-x o.x' cB oe,I(e. poe pye oooee: a .... I _ e Koop y vp e xo-*{ . Mo oe Be, 6l ro6, oo x KoM. o- I pytlo. Ho y e MeoT oa paTo Tp aa a opeeoye. Ty J|, pyoT. oTl\leoT oy paE oIe ol,o ee-eJle l JIrxa g.re, e ao6y a eaeo o'oMa Ie ey. aye B ooe. eepo ' a aeM aeKaTHa o K eopIa K.pyry' y (ee) po6e? Ha o'o.o To ae3 Teppy a ' pIa pI pIlxy' opay a poeeeap: opaooo,ol.oop _ o yoHeKoo eTHaoy.A o.a oyox a.o e x(e o e oTa,eryeo a c ala,' yB. o.a Hea' ' K aT uo o o KyoM Kpa. 3a, T xoM. oTaHoBe po. yHaey ce o. a rca 6e ;

";

:ffiT:..,:." ""] E a aopl.le: _ o yo}IeKoo o a 3a, Kaye. a oaa 2 aca o,Koa BoBpa oo ao-o oe. peo eepHl. oe lpo Ilott'lo iip oy, e aBopKtuy. pe eIo Bo oa B eooe ooee: _ Mo eT BeaHao,Ie poMKo eoBI. o e. oT TT' To-y. He aeT. T vo, oM Me pxoT 6 oe oopo)rr. A eao, pa,ylll ya. T y oBa o3oxo o.lllyao o eI e!

t1;

t;

tiir1,r;

,it1t,,:,;

,:

PaHApa KMAP:

toll ctoplctnoti Tpono e ep,ooeToa p peo)ee.o o6ee * o poI e aepa Kyp oaa aT K po' ye pHpoa! o Toy peMe poHeo P,e,pIIopeBlaeHI. x o xoJl Ky_ 1959o 1966oPap Mp epx y HBpo}loo (Dil k Mandir>' yx. I o <.Sasural'> 6eyo_ <.Arzoo'>, , 66 < TopotlIM xTa\/,LI <6poBe npe aKTpy o Kyap>. epepa o eI <3oBeeyepo}t _ oToo pa)) Mao xa, xao,Bxaao,aoe eP.K.Ty'Be- poay,MoKyap p.3 eo < (194B)' y 6yp eeo a PxepI, po. Kypa yeeo pooTy otl Ipa I y3oToxo.a' ppo' KJIea Pepy oe e,o a a, paBoo Ta e IIIeHa 3ae pa6oa o opel )KeaM' ope opory e aMT. B oTHoopyTaTa: y X.C. aTeo pe>repa Paaa o6c Ia.B 60- o.l Pa y Ho epo-oa oB KapTHe a HoBa ( aIx Kapaap- TpeeHoooIo oo' o6t BtIyT' KorrypHoB. pox Te )K paTeK l PaepBo oTo' oToHa pa 3aeoe lKyp Hp). opeoayexaaBTpee e eT' oel4.ox p).e P- pI oI]oBo}l eIap Pa (1955) payaBT Meo.pMI o ooHa Kyap, (e}Ia ooM 3 aMIxepea o6 eoeeTa6la ooT}lIx apoBoeoIIooeH. aT, 3aepexepMx6y6pa_ a Ha e. e}I.a &{J&*,..,:;

poeT o paoI ToeBPapy e eo ,> lr.t RlflrL3 <(o(1957) Ipa eM MeHee BIpIa' Ta'To.oott ytpa I,> aeTCyy.i|ay(

t.li 5lx1{ pBea aepyB ry oo !|pa Shehnai> Be.Bo &}l,$t*,rq , pyTI 6ox 3e,: Hae ox epoHaril{t8 I oo coooypooTe ep.pae

w.:" Hoo paaae)I(}Ia o. oTeToe Ml

o. 1960 oy o3e3.a Ca.xaoea,oIBT ,ooop poepo .C. Pao o CMxB KapTHe , pe My.

K03TeH.

(o6 1961) ape 3a pa. aoo o ro KHo' xoTa peoopoe aToTeo HM TaTy aBHoo pa peary Ma,o ye} aooH Tpoe Paxepe I{oa}Ieyo' HaryoIe. oa a paeTyoepeBa aya yeHa , eeo po _ oTop- pl}lt aooBep)Ke o _ Bo Kxaa, Pepa yp po. oHoo epyeT o6o paaT ee oHMoHI o o- o Bpeo Boexeo yo, oe o (a Kyap) ee yKo oo. Tpe eTM_ I}lo aypo g To ByMoepM paMIe. Gaya Aasmaan> Aa xaa Apyl pa, peHg||' ppa e (1968) (DVD I- xpoHlPaxepo po/ ao6o- ye <.opa AB>) Bo ea.Te 6oee pyo, ByepoM poe po' Ieo oo. uo Cy. ca: <.Mere (Iye (axaa AB>) aa e6eoil A), (Capay eo oe TI> pKooe.I|xapepa), (Baaa ya pee. P. Pa ayp), )Kpa pao(C poKa) e}Ioo ap Ma: a KBHTe o'ye apI oolx MoTBoB aypo ptl e ug2 g1y> (B.MyoHyoIK. a}iTMa a Kao pooaeT . yp). ouay po a Ma e6ox oaa B < pox oTo 1998 Pa Kayp apo_ o' o lxo.T pa opo oe Tpae. eo yae _ <.3eaKypa,o Ppa oe ,>.72 1999 oa o H.ePaxep ypae oT Ix oo Pax paKa KoToo o3' yee HoTeapa H o)l(B Boeo e. o. <.epa,> BIpo MecTeT Beo < oeoe ooae. (1969),IIpe oKo o- To' o oH o,a pMa peM e eB po Iee aKoe oBo peyTpaeHI ooy Kap' o Tpaopo yl <(ypxyp')' oOoaaeeeToe' o. PaeHpaHaa. pTo- My po epe'(T TpaaHI4 epooeoe )KH yeT- peeo opouooTTa e- oxepoeB peHoT. B B o. o KK He Paxepa eToH' a (1969) <.Talash>, , Paxepa Kyp e e: a opaTa Kpae Too yp- <.Ganwaar> 1970),o py- op6y,By' (e o oe.o _ yp, ol pTe ol ea oe pleoo poaeo )I(H eap6oy,o aK Bo.a. Cao _ .ao. oHI- e Kxaa ayo MeopaI' oopo o oT B eee Tpex ao, IIoa. epeeuI Bopex Hae.Bel MBoo ox o yHo TaeT ep,e.pyyopotly. Paxepa paBBeHHI pa, oo , 6eltl, a a3'oTp oepl83- yap He oopea' To' poa- (epTBeoT |epoIx e3. oM' oeT To-To oeH eo'a Pa.eyoe 6yo,o oaeT oe pee o6eoe epe Beec |v| Meo o otlM'3a 6e oo paepaoe.Mye o- oopoeoHaKooopo. cmcu eogpo r KoMe.oBa I||4vIaTpI oM evoI. aooHepHI TaM. oa B TlxHe 3pToo \aa _ Bo aa yaTepa e! B To xe oy Ie<.I-|eo _ B I)) .epoBeTKoo poKT 1965 oy' e o c a pBoy}lI H o.oo oJlo}l}t-o o TeM peMeM. A y a oa Paxepa Kyap oBe,o Pae 70-e aTaT Papy a paTaaHe oeo Ta B oMTe}lIx ax (eeoTaBToo (|972) Xo Ma) l]oe oereo poa o o}lT (!) , o aopayo epeaT 3o'l.eox.a |aBHa po B (1978) Hy }lopt|aeMy yex !

'**ffi ' *,* "''''":'.& Maxa oyxap }x;

1',,r.o*l;

'*, t a !. 1 t ;

@;

,1,,,...1:

,4..

KDhamaal> Pexep _ ra Kyap B x * Grrra ,Ap Ba, Pe t]eyl, ĨeA xeP' Al oytap 3el elBoxoB Coaeo oeo eyl eyt, eyl, o ce Kpapa "o eyt, ex opepexoeHalxe p". B ooe c)eTa - Po {Pe A(ApaBa), Maaa (lxaetlxel]eyx), peKo|\nee' Koa x Kooplx oaa (Aoyxap) p) , te ypa oe (peopa)oae opa oo Kpopog e-o oa. B oe oKpo3eoopa |oBe eoa a oe ooe pe cox ax ex. eop Kap (Caxa a), oopt ori K Kae't Kaa.Haae yeKaeeeeyeecTe o oa B aexe oKo. o poeHe a 3aeoe opoBe. ol eap oe p ae aa ooe Haea yex o et e3a. B peoax illoxe e o*eellJxopoax, e apo xo F|opeet Axaa Ca oy poaeo . Myta KoIoopa peK3.3a paenoeeio o He pao3Ha. xopoa' ottr < Temptation- 20o7 ro. 223 tl.

aeoe, Iov axpyx lkaa ye6 I SeeYou 2006o. 118.

6o,6o o Love Lov Love 1989 o. 146 .

Koe 0I60 ChupChupKe 1983 o. l65 .

oo6r Jn--ann 20a2..

l02 ' DVD a 2-x DVD epoe aop'CaA l&a, p 3,Apxy Pa, P Myxepx Poex ooe. apot rype o l9 paa p. a ola o . aoJoy y ry oxe ext.B o oMoTpe ley olloBeyoax oe p}ll eoopa.oy ylvlPo ptlx peoele Taotll eo py. Taooyee potlo3. p.le opa3oPl apoe oaoK oy (pexepMoe Kp oxa,xopeop eru e). Cyeyeoo eoep oooy' oop aPTl oo eoa3:r }{e .UI}II y3:re t oo't|o ee eoPooa6ocee a lt!t.Caa pe ta .[ye, .e o ao a Ta I 3pee. eoe peaae eya. oae oey ylll ooT' l DVD Pexep: Be Aapa B po: Paa, Ap

6ec eyy . C apova oaax Kapa, eoopllo' o ee pae (

).B oo oe otl oB oa3 o y}lBpae 0o6o eeooeH.

H:;

il''l'l".i;

?#]xl#fl I I 4, H o e^ KI,l 3d' |41 K Bce?o Xopoe?o I Ba Lllax, o Bry_ at - ToM )l(eHot y,Ilxy, Bla, a l Tl pya ( )Koo aaa. Co_ o a, oo 3 tl eaTe}lt.- Hoo - BLu. _ 6oea paoTB By eo y Bilx(n, pyo a.o l p_ pe - II- ooo oe. -axaa}I' xa- a_ yTaT o.o _ aB Teo * oTo 6pa Ha. a.yoa' 6po ep y), y eoel, Tt{K' o'aTe o3oBry Ap. ael le oBI poIo, oex BIT e ToKo o oJtoe' a. t,oo. o,)lqt' eo o, o o.e.e a}Ia. o.o eH.' a ay 6xo lvIorvteil/totloB' HaB. pa3.ott oT a oolvto p By Bo Bo B 1. BTa I tu' aae B MoBo oToa- Bo. TI. pax oarre;

3 o pTe To' B eHTp BeTa Haa T coLiaH. tI a oe ya' a oo. ope. 3po)I(TBT eTblpbM By t ot ex o- Bp Bpaxa. 3e, _ B B ppoT pax. Br- oB' To BIpaeT' To e B eM op, oB po,Bx _ o Mt{ooHHlx B BaTp - M- eT poBaa .paI y a ptll opl py }IIx BooeHX. By o6pl opyaTM Bo.y.P. ar}Ip po3aH' tl () pKae p o o oo po6l 6o, o B pB.BoM e Bryop B opoN4oo o.ol oy lvloT, e<- Hee o Tpael] o. pa_ ep Bpxy, ToI, B- o pooo y.r, aa, Bp_ ' Bea, Bllt}l o e B Toppo'aH o eo po' Hll y. aH.eTHoT BooeH, B' oo B.l. yMlKo' aa , o..B B. eo Ho . e elvly x(e x po - Be.a BtTa ot. Moy ayp ar, oo o. py pat,>t aae, y_ B . Ÿ eo o 3aa ooa, Pt6a Ma. o.'I My oa-. aHTKoo Bep' eyeo Ha oBea oopI o)t(}IooyBTBoBa 3a epBoo y opoB o Ie 3M' oopo TeKa opI, a oTol t ol\,tToB. o oo. May ply, To.a TDeMTovBeB pa3Mp,*, ano,"," o6o popa op. My o,o o6 plI Ma HeMy Bco By, M p.ypeBoa My oT. y o opoM BepHoooe, epteoeopoopoI opa, B KoTopo yKpI ypea.p eMea pe. Bo BpM oTo Ma B}IoB K opa6 oo May,p 3M K BoMy pory oTB o,o BepH ae.

I aaT' He ye peyBH To By BeTc TpaI oo yTKoo Teo. Ha' Bo aB oopoo - Tpe[lBo (pyp) paxI, Bry l. TBop eo px - aaI oyeo, oa p' o}t pe.aT ep Heo .ea.oo}re IIo Bpea aBTTBO' oe-o eeboe ooee e _ oH e, a}to, . _ o Me' papyel{' l\,leH' oKoeHeMy BHo y_ oo' By Booa. ' IIo T o epeax Kypa. o eoe Ta oyaeT tlooea, a opy Maapa, 6or o. a }ly I IlpBIaT eo a[IT Tpeaxa ypa. B oy e Bay BepTT yoo ope (xa).To, lx, Ka B,BoHaHaoBT pIeoxoIB yTB : l_apI' To ex _ BooH ao xl, 6e o xapaa - papoae Te or,.paoeHI Kayrydxa, KopoBa o6 pa6,.[xap, ee BHoepI] 6or ypa' oxeoe.e_ oHoB po paTa. ppoTe pooe.y Apaa, BBa ep. To O3MHI o Bo'I' To.eooB_yoB -o. Xpaa a Bep' o6I o6pa y Ho 3M Ba.T eT' a_ e. o, c TI Kooeo Bapax, oe o o lec 3e aaI yTBp. ee ope oeaa , l oa y(e o, HKoao e poaBa.

po e Bapx o.H e' olTo oTBpT 3apoTy o ш t \1..\ a a oH a To B tl\'oHo BpM' oT oa Bp 3et.'lll po, yI o.. o. ,lt oo B He.peM' B _,'i"'t* pe' prrooIo Bp' oTaHapaa, eo paHI apoItl-t oeepT oe-rpoBaBT peHl1}1 TepTTM Toa ll Mtl Boo,eH.

Xp yM BlpoT oB pIrtI /p HeMoT' IM6oopIii. pe, l. Ho H Mo paBT H yBN,II oM 6o'H ' H)BoTHI. eB. BooIapx aaa eo 6a_. oT I\oTaHe By. [o y)I}l'o By ypI o,yxoM' 3I o pox.tlI o He Mo.opaT M_,o . Ka Too e p.yI. pKlI.I paaaa, o 6Io apo. oHe,BHB eo- HapaHx?.,o By p. o oo ,e, Hpa o6 eoBK.a pTp3a Moa.

B oxy TpeTa- MoyeTeHrroMy p,eoHoa 3a eo MHooeHI aeTe o a poaa aT a e6o, ee o.eeeM. o o6eeo 6oo |JJo pBtl' a ca x oyope a caoypTBoBT.Toa By o6e ap Ba BIIlc Hey tlorpo Koo3eM _ oo Mo)e oTepT Bo pM apOBlM I\4. a, ya BoM ory_ eToM' yT p o. Ho ea TooBaaa ToTN4epT B p_ ' o ppT BHa' It B Mp' o oH epay BToplM eOo' a TpeTo T A e ..I. oTaBBa o.. o3Boi' o o BKo.ylI], oBp)eHo.MoHyp3 B o, BoBpaT p. B e o oB 6t By a .ox op oxpaH p,HK.eBoBpae a.

* ya Kap Baaa..pyo 3e- Booe}Ie By - a,a o Paa pIa _.BaI ooe B- oe M' a oMeTa MoM. Tt{Ix oypIx ex ' oHy' a)K.o oople o6- o pe oxx yttTo)I oTeHoo aTeo et yT ooo eoHoB Hapaaa. aeoxaop oBepeTB Kpa-a' Paa-Paaa}Ipa. o e aP laapax Coeo B o pe' oa By ot HacT oep oxo a p- xaeToT ox ooe ex a e oo6o o a- epe,o oe)a Hooe T eMoH Paal. o6I oooee ee(erue Aae, o 3a ) oٸ o ) l (). e)ae eM. a _ oll B oeooapa p Kpra. Po Ho BacTeoB '|9a 22 3228o H.. - p . oo yBo' B po B- a op Me lxaBx apToKpaToB a.exe . Tp o. p., Bay.el,e. pT o6ee py oxT yy p_ yy o.a<.t Kpa 6a.oH a ce6e o.pto. Too Bly yp Tpp. !o eMoHoB oyy Ty, oTo_ T' xB pBH' oBplxo o.T eT ep oyeT eT Ho)KTo o.Bo TaI]oBT poapo Tp e.oBoe K BoTo. ypoM aTylU, KoTopl 6ea6o T l.t py' o6l THBT o. o Cypyo By BeTc B Bp. oKpoBepa. Jla' oTopaaK)pMaT 16100 px, oToplpo)K.T e.oaT 3 My)K. o - 6o y 1 6 l 0 B 0 t o p o e - poTl. 6o T. e p. a. .B - o6pu.ao r TIx Maxxapaa Baaar BooH oH _ l\4T Mpa' Be pa. BoolHH pHoT Mo oaopyMe.

HI oB, )KeHT H MI Boo, oI B. a oa pxl' op.HIM,.IMooe B.ly BeT y. o o BM . oTK_ oT (epTBopHore Haco op6l o oM. y vI Paa apaypaa (Pa Too- pa)e.MoaM' oT_ o' BT. po). B H MaBaTaKacTa eHo Ta oa'T BooB_TpB' oTope Ta pLI- eoeo oTao o_ TT Boyee-pax. aa _ T)KaTec, ce66, MaHoB.! oooH Box y pBpry yoT.aya oBr pox'aT Tl po xa paoaeoa _ Ka-. B e pa.a. o Koa p ooaeo opHeTB H oTeel ey. apaypt\4.Ba.T opoa' e}IIe oH p oe'aeBex lTpB p o aTopT' ( ._ yBep.eT paBy BaTTl y,e po.o(T oo 2 o.' BT,Toe oe'Hee pxo.

exo 6 M)yyuo >o. o oo B CoM6xape, eel pe.e By opo ByTxa' , oToT Too 3ooT' aaeTop)HoT 000 B 150 oTpoB' B 3aH oTpoI a a..paoeHIx o Byy)Moolee poex yIoypI oTaBeHI Hoo_ o.B eoeT HHl xpMI' axI o. Bo Bx opo.x p.}rpoo.T poIe elry. l KJI II m IIbI( npo'It eye peel:.200 l{ya te}| opor. 100 ao cnBooe eca. 150 a. 100 o't. 1l2 . ot napa ]vlooa 1l2 . o) l )erto.1 PIt eo eooeoeoero poo ai,tlxo6lxyox. ooo oao6 B xp|{Ie- 2 c. oK eea a ctp ept - 1l2 caaa a n e c l - 1c . o a orypl Mapoale.1 ayK 3e,1e- 2o ee ney - 20 .|. apKy, yy'floae o,l, eo opM Mao, ee, B|a Topoeae paeHH|M B a apoe eoeo oae 30 MHy xootHK. 5 oo ooo2 M, B|pee eoeeK eopaaae a 2. oaxeHoe taMepoM . oxe MoM. 0|e o H|M )KeTKo, MeaHHlMBKaM, aopoBeH, Me eeK a3aHHl Ha.lB0oC peeKy oye. a aeB|oXTe 20 Beae y paopeo yoe, o epeeae. paope eHy' Kaepl, orype, epyy. yK MeKo Hapea|e B |p' Maco 3. tl aK oae eeKaM' oaM |oxe |py HaHKyHaKpoe 4. Ha ooHy eeeK |o)e poxK o. a 5. epeoae .pr,! o M.e o- Bepo yalBTHaM H Ha]o6. Io. - o o e T paaa aepe Ho, ee ,oyoo MK Ns o o6 6e ope,Mt x{' p M. 27, 6la.oyaBoaHeToo.lono tlo ll o3. 1965o oa A e B Mxyo o,.ltl 6e yua' oa o pyo TeeHe T' e p)qe pa o. o M)K.y ye- p aa 1984 oy'Bo Bp aI b B.oM eeop. . ooaTT o a \'3 oo oT. l(paol IM l\4)Ho-ypoeB M eo ' He B t. T (e oypoopI TpoexollTeTo' He pa6oa )eepo-Tp- 1982, aaa o yra. o ao ypI- o. o 6c B eBoKyo MH yM'oy pa,uo Ae oa poHy e p: B xM MK Ns ll..l.M' e3 o.al , oopo xoTeeT' To T' Be e oaT' 28, yKao e AB o.y Ty x o.y' uepo p ey 6roT po),e 6ea a lxy oyyT IIoToBIllxBopo. ToTo 6I6o!o 6l' e 6- p ,,Ta BpeMe Ba.eT aHa HBpo. r A6a p oB tl o Bo3o)l(oT ]IT -.eTB T}I,ooo MoHoB ,yoB oH eo 1975 oy. pIBa oTBt. p'aM To Bl Te a ToI\4. Mxv a. ooa. M. o6aae oT_ a pa caea (629807 ' HAo, . eM,ee , o'(T I 6t)I(T p.BoyBTBoBaT MoHo Ta' Ho BTopTTH c. oo eoeK Ho6p, y. C 65-60) TeT 3TBT aa ToM' o Mao BMa ce6 oopo. ex pe paHo.opHo Ha To' To Ml y.el\4 B op ae6l o aT ep- o KTepI N4alxyp ape yp, a HMy'Ko'a H..Daaya'',.Magarit''. oe o6p. Heop Ha o' o B To BpM B Ta ) oTpoTaT TT Ma. ax o l oo opeo- Mxv 6l ve V1ot .oy- BpM- o o.ti aI KoTopy o oH,' _ r .x aTepoB.ooeo p, uo, o6po, xy xoe 6o aaMa..eTBTeHo 2007 o:o,oap o o. HaoKa H MeTc, ee y3eo My.aIM o B peo.Mt IleT pao oeeeMeM apTt{x. ToM oKoTa op M ooeHe peaoT' pa. HT' Mtl a(T' pe B.BeMMe Np 7, o- e Mxy p. opao 3T Aa P Too TooT aT o' oK H po pT paaa H Ha o6 otlTp( o y pyX a Axop MI ye eaTa. ' eTypa. Booua, papa, MIoaTeo o . B poooepMIKoHy aTeM' B03MyeriI aH.HI o.3' < TeN{l ap o_ Mo 3r epyoo: uma' pe, o y a a op ae ypy)eKx .o B To)eBIyK'py6p mo ,o oHb Kpauaampua' pat.ac6o a oopa H.Tp, o0oo N4He) a.eT Tep. KaK u e ^lam XJfla auu, a maK}t pee Myl e y.e BI Toy' To x HT B ype. o o ey moaHmua'.^/1o1m r oC'M e tep'poTpIB pKpa' to aDTToB. dg, eu o to po.T TpaHo. Bp Aa Hayoa (. Kapa) y maaHmua,te nponoa Kpo- M, oopo B.Hoe - Ho), yBpT p' o. a paoaaTI. p paB HM yMoe ao,oK' 0a ooa o poT BoBpaIBT oe opao6t ta.[ ' o . o6 A a:e o aa' Po ooT ao o_ (624482, Cep,o16., Ce) ;

]Ha'a )BT. 3 oo_ pIBeTeeaep opzme 3a 4opdom, mo aJvr Byype BTya.op npolu. Ho t H o.o . a6o,Cp' BHI:KH oBT TDaHo(l3Tt,o uJ\ Hoypal o H\lp T MTp po A I . .o p Hy prpeHoBoe.

o d>,pcaa mx u1uozpuu mopCm u mozo noumuH mIaflmuo?o oKmepa u uHmpCHo)o oeKa. oud odu, amu' oun no Zo u npuau,c,t Hoe mo pommoKo dotm, u,MHHo aKmep gpI|Ho upm ox, Iomg>. oe!

I ' :. 17, . 26) e HaM cBo|\IIA A o o xy apapllHI BeaTHM oTpoMoTpa op Kpauoapa (445035, . o (309070, e- ?luuu Xog nogame?o oo KoHa apca Koolxa oPo .Cpoe, 5 Ary- }|uID>. y. oap B oT Beoep.. o Toy' o(tl Mory. 06., To oJIoH o.I o e BI\4H Be I\4o.


2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .