WWW.DISSERS.RU

    !


llt'lltlll| l1lp,,j]J;

]I'Ij] l sBf,A lt,llll1l 1yP iJ jjjirii iliIljjjijill r!llllililj! l.ljlllljlJ $l]lIl{l|1l B]lsl{A ll|lltA pl|1| lll] A, lI;

Il i;

lij.LJ-lJJilI llJlIJliJiftl lflt ]llIllflfl rru _ _ ',1,g!* 't.

oPoIE IIoIgIoIIInIIIil{ IIIIIII(0O IIo!

x eaopa. B o oepe oepeo ao eo a x op eoapoooya a. a. a ayp o pe}cepo aepo o. HanoHM, y o Baeepeooe pxpaa Pa,aayp.Cto oo oep epHaoya, a y MHo, He l ya eeaMpo. a oae: ''o oMo}HotIJopye fulHox' Ho' HeMo H o, o l to ppaaaypa, pao a Paa, MHe puJo epe) Hooe. paea pye, oopo ye l Mao yap, !xapMeHp epo xa. a peea, oa , Maot{ .xapa cea aMeee epe ep poea' o}a oopa a oHy ry {epo. Be Ml Ha, o oo oH a oyee. Beo ae eo Maoy. o,aflap |Xo e 3.a oo. !a, l a e eo...'.. o pae lepeoeee ao poae, ee yBa o HpaB,o ya He pHMaa Moooo aypa Bepe. o pe [lla Hatae'.oeot epoo'', o. apao aa o oaopa| eBo. oMe lo e oeoon, oMae CryMeHa |o. xoo ''MHEND| LAGE MR HAA. (L962)' oop| yBeHeoaa yeUJ}l|M Ha pe a ootoopap, o o B e o M e a o e ooHo. a, e poHy,C ex op a lo e oaHoB. HarypeMeHa'oaoH HMa e ax eee ooo a}e ay} poe ''a''. oeeo a aypa ao IIIAIl/I KA17P.oBo"(L94)' eo-.oo. Moo|e ypy l tyret eeopae A. po eap HeeM po}Bay "P3PAHO E, (1981)' oeo epe ory|4|4 Hae{eapao 'P- eoxote e 6eee Aaxa aaa e.aao HHyAl NAMAKHAIAL" t, '.ooo.. aeo . (1982). aayp oaa a- a Mo ooo e eoo o y aypo ea. euJo aepo yye' Ho eo y c6ap lloclt|l,| oHe e, apaflae eop Ha epepeaet xae a' oBIBa Ha opeHaMeHooapuJopaa, ye eoe ap- ooo ea ypo a t oe Beale '.oyoe Booee a pxpa. C eaa e apee }{e ceo opeeecpoo pa eo.'px.Teape'' ae par?t H t oooe'. o po. H|rpo:o oexo pae3o eaeHeeoea pe. x. oa pxpa epeo aoo epeaB,eoc eo: ry. e, ape pa Pa a peeil' olyae eo o}oo e o oMoaMa epepoo. a pye ooa' B },'{uJexo paHa' ep| a 3ap|aoH a py 6apay opooo aoil{o- pyM a ary ee . 6.c e o ltioepa, a po. B 1958 oy o {eHHa oo. o6aeo ao-6yoepe- BeHHoape aaeep o eep,e,leH, oa a, a 1959- y Hx po(ae|H e ep o6eoooco- apa. B o pe oxo x eM oaga.Ta o a[,teae- v1| pHa 4o ox - {aepoHx'a]vt x'CAMOBAH A,\ tlJ' |{oop|x eBa xaao, ot yo [,PKoo o' Ns17(5) paopo popeaeopM|poaB|x x MeHH|x a'PAA )H / ''BA| - / Do AUR e, a. opo etyHaoo SHAAN" A Do PAANH', e a ayp Aax HoMya ey pa,o,eyoapy' oy o, oaepaMM. aaoapepaHy aop| BprMy opoepo flooe pe a oep{a a: aM, peoaaep|Ha po }eHe peaeoo looxyo}epapoHe xx poxoMe,aole opo- BeHoo HoyccBa' y}eoHo Ha,oo e. aeo o eoaa pe. t oya t oe- Ha eo e 6tea|oa oMHyye pa, e l al.B ax eaxaa tx a eea. o e apo. payp- Ba pe}epc e aaBo o o6toeypoa |oo oopo po- AnaplCe, poo - ap|, y pao, a oe aypa ta oe- eoMeaMooo Caa yroeHo Pee Mpao Ceo. apl oeoo opaa. }oM oM Hy}t(l-|oo '.oPH - H 36'' ',Alo MHooMpa oe a e}e- AaotCe oxe' a|eH|x paaM oo- PAMA'' lxo B o poa oo aee HauJx pa.3e aoeeooeHe ot(py}e|M.oyPH a}eoaa Ha |oe: eo ooH- e pee et.B e. Ho pHo ye yHa,o aep H- H 6, aopoyeH|, }eHa Hy paMy'lpa oa e oecaaaepoB. pe}ae a - fleep. 1984 oyoHa yeppaeHe. eo o oHa oo eH B o e B Maaa-Mo ''PAo }tH', oaeo epo,pe. a, oaB a pox tee - toe ynexa. B aae 70.x o yeoHeoo peo epaHHoepopao Pa- eyaBoo eo,aoHe Ma- aa, apaa o Caay. Ee o ''PoMHA y ae, p|aeeoM , r1aa pa yxo a He ooopae x yap oapHe / o y eaaBoo pe- e ee po|, oo ypao SHARMLE" (l977)' Patee xaHa oe, |||ae '.CITAH ryHa apeca ax t{o! ooya. Mya opae eooo,o o oee| Ho e o|,oa aa a B / PRM RAHAN|-(1975)' Aa. '.CTH o ceHo oMepeMeaM' Be, a a ayp He Mo poMMo xo ao eeapo / pe}ypl. 1990 o.yoH epye B DVAAR" (1975). paa, ocHe, oH yeo cNia epoec oM aee oeo-opepo a M e p a x x : ' ' o M o B A eo pMoHeo-ooet 'oMoM3BoBoM.' eeo ooo.'oBPA Heoonoep a oe oee po- ,, 'A BOPA AJooBA'. ep Aop' HoAoo / tllEcPA' paeoo Aaxa. To e paflea o Aaxo aHo po. "XAP' H|MpyoN4 o'. pa, a pootl|e aeo ee "|\|o 'TPE (o - opaa Py (Ho oeepoAB| AoH pepeo epetio aa ee). (1978) ae Aaxo: )/ R|SHUL' o. apao aepo loe pao My|a|e auJ Hool.|e tapec ayMepa eo Ma, yaByeo oy oHoo}H ''ooo|.'. oao e apoe -ce o o- pa eaopa ''apaeoe o''He oo e e a- oH oJe oy ery He poe a aep' o a poep:o pa B eH|. |poop|e aN4 oy a o Bpeae Max, aHpoBa' B t979 a eoooae aao pa- eM oMMepeaeMeae 3a. a e o a p e o e e o eHe Ho opoeeHoe att',PH| AMEH yaBoa B oM' peaeoM axepo / |<^L^ o e Pa Ma- Ho,pao, o ey |{ota a l PATHAR.,e pae H}eep xop, poooeo oaa, o- MaoB|pa' Cale aMeH|epo yeto py Ha opy ooooaHalp|lt apax..yME', .'BE A'. ooae.H a. a eeaa eaeo}aie paa|Bar BoaH cae' o a uJaxepa, aaHa yeMoe}a ep| apopa- a oe oopoopaaecop- ae oex HeMaopao poet He Mop| M eo epoa}a.a po aa oo ooo epo B}e a|4- e oo eeoe poooHopeM peyaaM: oBoaH - yo' oopoe Bllaepo- peo e|M yxpao aepa. ea pey oex opxopoH. o ola eee B o oy, a cH xopotllo oe Hepe ''C. A ''B A'' a aa oea oM poaa a oMpoae' eoy a eHe Paa aypa pea, "a ayp a ep| a y Ha. HA, o PAoA / SAYAM sHlV. e.a, ao pa }l{ AM sUNDARAM,'.3e o a e }eHep, peaa B oM {eoe, oopoM oH pey- a apa l, e oae - ap. o o: a pea poeco al.B e- o MHo)ece pee oH peae eyy oeopaea, yepet ee paaBe, Boao eooa oMolocpe' H }eHH|M o (aAa) HaHaec aoe t.pae}a oy o p a t x a e B a H o - M y | a | M | opyry o oopo aM oy Aaxa aaa, oH oceHo o p e l H p a c e | o a p : a - aMoMy |JeMy peHeMoHppe Hoppo- MpaM ocopo, a o aoHe a ooe Ho BepHy oaM. oHeee ltoMepe- B aoeepeMey oeooaeo o- a, paca|a eMeapHoe ae ee}lo, yopaa pa. a,o Caraa. pa. Ho ype yBe ott|4 ooe ee e a a e oe eo.o aao yMHy eHo oxo} eo MHooceH|X o e acae oa,o |o| e Ha a o ry po?Bepoee patoo". oala oo}|x 68-e a a,o p|ao ooopeMeH| pe}cepoMpee e opoy}H, oopa o|Ho Mo poeo o, o pooo apoa - o' a ol.{ype o p+(cH|. P. eo cap pa He o, o t eo oxy! opoBo-poM|eH| pMaM B 1980 oy,a pH||o Ba eo- M}y Ho' 17(5) Nq 4 oo PAHPl

oM{e oy Haa eM eoo Ma aypa "ooH / AAG". Co oTMe, po{eHe o epeaPa Ma aHMaT teHo oMe oyo epooaoo. HopoBoo. B 1991 o oe Pax. Mep Pa.a aypa, oH aaHae flay'(aaooHa|Ba pa ee) eBa po aoepe eo "HENA" - eHry peocxHeaTopaex pe..{ocy TByHaUJyMe y apHy' Bv1Pvl 3^oepJeHHoe' apeH He lllo PA'' paa|Ba}oylo o ayM|a topepoe. o Eo oo o(P ayp) acaqa|iv1 peao opo 3a eo. o ey (3ea axp). apepa PaxpaHaaa 7977 Ceo Paxp cTo Bo ae ry. oy a''Poo'HAoE' , ' P. K. ..,o o a o e o e e H yy/ KAL AAJ AUR KAL"' B oopo ap| oToM poo}aeyeo pooH He oo pa oHy aBH|x HMaT popot.B a. e, o epoa oeTHoM B ae o oe oH Hoepeoopyoa Tepe}epa. M Ta eeHa ry MeMopat ye, oo eo,e e p ooeH ae Pay. ypo (pXpat}t{, Pa Paxp) Heop a To, o B o+(HoM oaoa BMeTe. e oaa- p a B B e e p o e H l y p a. e y Paxpa Beo ooo opoa aep. | B A. |4ct Paxpa He ooa- HoBe ecH " JAWAN| DIWAN|.' x pao (oe e o o. teoB Heaopa, pa. ooBa o ao oypHoTlo, o o)eHeM pBHeHo peHe. B a X H y e p B e e y } 3 o oa n6ee ooeBpeM aec oM aHap: | p e p o H a a p o o a - o o e B a o p a y a p aH a p M y aM' ooy apepa oe o oM olypo e olap- aopoac eUJo Pax- Be| peeM Ha|aeo 100 o o a o , o o p a B o e , p a. 200 o),PaxpyepeHHoaHMaTaa eo eo. Ha pepepaHo oMH ae. eT Meco oHoo 3 aN4|x BTeH|X B 7 9 7 2 H a p a | B | J e pa po Heyl.eoopaa Aaxa e HoHyp oya. ''JAWANI D|WAN|.'' ape Pax- aaa aeo e "Tpo yl aae B ToM, po Hafla xayp.o pay B| oE^|1v1 KASM. VAAD".A o, Heop a Be ac|4 Paxpa / axoM, MooM o aoapae- a}eB MeeeBeTHoM, yaoee epe HeMaTopaoM' aax opeo a e o y | P . y p a a. e o - aeHo''EPEXTPI4 M e H C / M e H H | x o o H H o B o o o T p H a T o ' T o B H t l. l H a e p B H o H e T DHARAMKARAM.'' oopoPaxpe eo aBH|M oT}eHeM eo Ta Hy Ha oyoo epo a- oo oep oe Paa a- o a' o oH oe aM|aMeHT|x He a Paexaaflxapepa, ap- ypa, Ho eepel+ipoa ry eTep oya Kapt apl Ha MoMeHaHo |Bea oooo any- Haey ot. ayp. tpaMae M eHry. poe,opeaoo He o xHtlryeMHeHe, pe}cyo pa oeeeHpaePat

'ny. ce oaH|e oapoa paoaHa oHTpae, r oopo}t(Hl eMeHaM. 3 yBefiHo}o, paeopoeHo oeopao Box pHe B|Ba opa xpyoBo yrPey-Haxoty: peM ;

M' teMoHppy aMoyBepeHHoo eo. ee,Ho BMee eM pae o,oHeaeo l{A1I: ]Aillt|]t Bo BPilI y}lA'JIP}l{]{Bl ''Munimjee'' (1955) oo flea Aaa ''Paying Guest.. (1957)' e eHapoM B o }e Xye. B x ax a Mope a Haoa po. Bea, eM HeMao oooa pepaHo oaeHHe My3aH|e oepa. o BeMy - poet a;

p eMH|X oTpoet.'aool'.. o. eo a3|Ba HM M BoM a Mo oe cBox epoH o o eH. a a x paax oB ol epo.o. pea, pe}e yop He aMea. ''oepeoo ypa'., eep ea oBoBaa.Ca a paa|Bae' oa oH pea Boo oHa}|, eo aHa e, |Ba' pea' o l ee pyMa ypoe oe a|.HopTa Pe peo''M. } oxoee opeeee ''To, o | a 3ea''. Aeae, o }e HaoeeBoaHeIpoTpaeo po epoae Paa aypa, flea Aaa fla yapa!'',. o ypa. C ex nop [1]a aypa aa. a ot(o |Ba..fly oe apl / Jung|ee.. (1961) a pepa B yoBy Ho, Haoy Mooe}HyoHy. Blxo a B poa oBa uJpo. M Hepee oxo BeHoo . o. Pae Be B oye ec vl |^cooa.o pepea t(pyoaHoo.Teep e HlxTopex ' B H e a H o | c H o c o H a e H e ''exHoopa'' opao roee y Mope MeopaM|' poMaHee oe, He oBop ye o oeax. ''flyx'' oyac Po a oo aoHae. 3e o peae epe aM opae oa. eoo ryeHa' HeaHo BepHyBeo. ooa Hoa BeHo oaT|M yaHo rya. Ho e }HeHHle oao''Ma oo oDeHHoo peo MeH oe oo' a-aopa.' a oH Bpeae pory epeeHy. eByy apa ( ee po Capa $t, '.a'. yaotpal ppoa a'', ap- aM yoH|{oB oT opaee eo - ytoBoMHae a o BoX eBoHM, e aepPa ayppo. eDBlXo|Tax. MoTeoopoMeH. oHoo peea He poa B 1931 oyB eepxpaa MaHTa'eHoo t(. yy. Hyo lo o-o Me. B oByoM lpaBeo aypa, ooeoa eo, eo Ho oe eBypo:eo e B B o p o p l o. e ' ' p o a. ' ry opy apo o a' a pao aepa.B a opaa e oee BMa H Pa rapuJM apep( 1948 o 1953 o|e BeH, pxoe oe Haae..a'. yoa a oeaa. B peea ax ooxoHo o)yy..px-Te.Ba ap fle.{ peHaMeHoo eax a Mooe nepe y X coeo o- . pep pa'.,opooo ye 7o-x, eap y- e. MoMeHryeMo B paaTea. (Boe, yM ee ooo o oe'.Tumsa Nahin Dekha..(1957) e Bopo}eH.'etx'' a, eTe- oH y}e p o MaeHe ctu, a pe, oao, oao ea ee pey, nooaaa.) Aaxa Hoya pe opoo- y o, ay aax Ho . oa Moooap pe o- poe oo, ypya a aya eo oa e HoHyp' e- ee aeHo tpa, aM peo}Ma cee Haay aa H- }epa oT opya. B yexe aM, e apay}e a apcaM. epo aeo po a l e|4|1 Ma pye|4 Cypa' a }e aa Maa aya HoMaHaaHapa XyHya, Caxaa, a Maxyaa.., x oe a |- a. T p y | a p e e..B B y M oaaM eeo.''Heoe oo- pae 4eTM e ooHo-a o pooo B apHaxeeHapMaa'', e..eoo eBao. y..;

6 p ooo' N917(5) ay)' Boao o ey, t, o,,.Qy'', He pB|4ote a H | o t o p M Xo : oe oaeHo pyTBoaa}e. o a p M H a H a p a M a ' p o aypa He o|{o opeae o o, o oa|BaeoeH aHTepy oy, poay ceey BeHeTy. oap My Be oe B To oyao aya. a a l a t o , o . a e p o a o ',Koi Mujhe Jungle Kahen.' (a, MeleHHo ay Xo) a c aee|XepH' o''xyy!'' aa op|yap ttpo|\4: oay, aBHaaya a aypa B ol\4, o l epB|, o o yaM oX epoae opa o o o e o a y. o p o. la opepoaHa a 3aa, Moo|M opaoBaHH||\4 HTeea. , Bo ooH ea Ha paHe' yToBaeBpoe . e Pa ayp, eo ap pa, aeo BHepB xH. |4oHtploe popecBH|e B e H M p o B o o p a H a ( p e p y, ey MoB TaHoo eopa a ). o a B o o a a a l opa oHMBoM pyeM, py.eo co oa oHM MaHoBeHeM o Mapa oea! oat yp, MoHIe yo, aep ao eaN4 Be oH BoeN4. B Ha oH o oapl aa He oa. B e a aypa eya e Hoeaa - oM| eo t lep>aH| oHooHI]lx apMoH|X oHaX'aep H pay He oo ee B|e aoBao oxoHa pa3ypaUjH Hoo eryxa' oe pya '..{ye'' a ayp ope ooHaeHy yBepeHHo e y}eHe Mo paTpao. B eTC, H I

}eHa ery a a oapo a ocaaaeTHa oo- Hoa c,''Banda|baaz'' ii{ta Ha caryTa Fi Imfa re. (1976). oop o aHeaHo-|\4y|aH|X Hoat ao ax ( B e p N 4 e H a x y a e N 4 a , lyoeoo Hopoaa'HeMHoo. HeHe yo|\4Hy aoo HaeHo- e l x o o H o B a a y p a ) o oHe, Moxae Pa, a e o, o acryeHeMoMep,.BTop|M oooM'' Ho p| aep a pl oopoM toe otl aBeo apa.C oH oaae poaaHoepea. e e, oy e p |,a ' ' S u k uS u k u, ',. ' A G u I b a d a n '., oao |BeTeM e'.o Mr Sona R'., ee ooH H o ''peByx llJe|X',, M H e o y p | o M o .H e o - o x op Mop epMapBa opyrt(HH|M a3oN4 to o, o e- ye l yaTM''oo B e H y a e p o H M a p y t !ea a,'i B Beopoaax MyN4a apl, oole ''.[y', tpya oyoa. H a e B o e o y e a a a y p ''My'', o.peiHeMy oylo oepo oeHHy ey;

a HepoHl|\4 pool\4. HaN4poHo ya }t\H1965.. a pae oToo,o oHo HoTa. Heo oaM o)e ap, opyx pee, yooyoMy o}tto' |a a-o aoH yoy X o. o o H o o x a p o H e H | ooea, }e He , o- p a a y p a :' ' x y I.. p o t H o o B H e a x a x pa}.a3ao, o }HHaa}Ba. oPoyPoB l,1P oo KHo Na]7 (5) 60-xoolynxo ooBa eo pao|..DiI Tera Deewana" (1962), "Professor" (1-962), "Rajkumar" (1964), " J a a n w a r "( 1 9 6 5 ), a.'eesri ooeH Ho Manzi|''(1966)' a o l e o T e x e. B x ax p aaHle o p a o B l ee p o H : H Aa apx, anaHa' a e oo o oBa . oHao, oMyBpeMe X.q Ha . paaxye BoB apPaxaa, H o B | o H eo T a B e a e e , o uJaHa yN4paM potlJ|x eo . oyo-My}l{Ha BHoBa oM,o aB pepa Ma.eo paa Paa ypa peMeHo oaa o|{o. o ep Heoo e Paeooa }e ye epAaxoaao. oa cepBopy Hoo e| oaeaoo aaa' o }e eo (L971\ poxoHoe oBeHe ''Andaaz,' |3|Bae MaoBoeoMeJaeTBo, a BeaH| epoeoapt ifr r *,'{ a i : r *.1 l.l !r rg !t ;

;

, t i &:

+ l. 3aaoHopeeHo oo PEoAl{o Paa aypac |o- A c r Moe loo r !i.&il}.gAl"l] L.!.ill oo- \.1 eot\4o(o...s0 {.2*....,.il|l*s|-1 y HepBlo oyo o',cpoo}ev1r'.1 ! $! i'.l tr4''. Me ea.'l.:.1 * \,]. ]:r r -:'1 l l. \.1 pe. o oHa 3;

r-'] |'.1 n3 iil li;

|1* ''Poc'', ayae. ;

:l.l.lil i l'A{* l43 .l:' o oxoa'o yaHa &{sA $ll.i;

All' sALi t&. oca, paoop *\J.. o opoe [epao- ! yoapyHo|eMy oepoy ay' y- aoe-ooHopoeeca eea e. o M e H o o oc e a B ceaa pocop M e ' o e o o a. oypclx oXlII y e o l o p a e e Mo- . y Ha Ha poHe. a}(| Merttyapooo yoeepa.A o, oeca. Bo}eH ocoo Hao lo eoepe- ey oaoB c|. oa eaooo. HaBepHoe'y eax Ha apH Ho oBe Bopoc' oo a pepoeBy |e Paa aypa oe- o e H X e t Ie aceM o- o e.C a o H o poa c a- }. epaM'pxoe pe''Coecoo i{A 81 lliri *{j. a :Lrl 8c!:c i{] paa.'! l.]o8!"l Ha ooeopoco '.][8A? '|

[?. opyiae Cae oa e. yBa} A aBo l He p i po}t( oeH'oa Bo pao| H B a o o o H B o H y' oMa' o |oeF(aa. a oMa y e e opoB| oaB Mpe ap aB|' t\4p. l} 8il-l 3o X r ,&l-1 oo. Bepyc lot, paory papepay Ho ''eoe, oa HaBaHeM o o olaaMyHe''. . o paaepoepe}eH oee. o Ho yyao B opeHoepeHpaBBeHl po. t o ca, Boa peaoel eoea Hot(o ,Ho eapyoM a paBeBo' yayoo BeHMopa' aaa t ay pe}H . pa - eoy.o a. epoH oaeop' oMao}eHa peeet N4o. lya eoyaBaopoea Heo}Ha. y o o|\4Bo o HaMepeH Bep}Ka oeo, e o B a M e H } o. ]7(5) Ns 8 oo o B| Mo o}A r'/oo}t{' B. PllJ J oB c. c }tycB?

He e c|4!1 e oBppoa eoeeuJeBoBa oo. Hao Ha, eo | B yo' o oBoo xoe oBeaMpy, t yeel B oM.o ol.la, e Mop Ha pyHoT ya, oope eel. yBa, H Mo ' o}H| peMc oBepeHBoBaH Mpa, x o - opo oaHl opoaN4. Bea x oBeeHHo epe Bo Hapoo' epe oeo. B x pyax Moryee opy{e. ea Moo|M opex tepa oax aBHoo, yeBeHoo' o o|]xo aa M.

e paa o oo. B oBoo}eaeMa aepooaMya'ooMyya e e o oe aryplpeooepo. Ho Be|e, op|e el.Po?.. Pa y a pH|'.Me.,, pae oy..o'', '.oo l3'.,.'Pl ee'',Ha, B Boope o x pao. Pat<.Moe Bo Me opa{ee oa, e eBeHo o tyxy eo po' opoH|e epe. Ha neel oaHtX poe, eMep poHH|x o.Haoee a/Ha eaBpao B Me ',Heea.', epa payBe po. B M' HA BAllJ 83' Al(o M o|tABl. P. He tllyMy My otlj Bo? pl..Myl. 3|y HepH|e Pap.'.o,'. P.'.po- a o}aaa yx' o. PaB..'Moe ov''. My pyaa epa' oo a.'. y BA r' oT B|'o| 0H otllo BAM oAM?

AEEP oPocl APAll|o yAPco Poc?

aB. Patt. e e ee e1 He {eHa. o e oaHo eopoo} palo tac aypo.

Pap. oa e Ha,o lepy }3H MoMa. e ee npo. ee Ho' Bopa}T He yy. P. eee c|H o yx ooHo e.Me ypo, e Mo.e 3axo oB e oyy. o e pyo opoHe pet.

pa o|Ja oepBaop ao pae oMa Ha op. e a H o.H a p a e M H e p Xoola B po ne o ' H o a M ' y | ' e o . Pap. A ooa By|o Myty. Me ee a|Ba. aHopoM' ooMyo' a oolypMH|e 3By,a'.pa''' B o o}eo aHylo. BA M| y cl(oo }}oo BA HA y tvloB? Pap. aepHB a.qaaax, aBH|M opao oMetx.a . Ma oa aMooeHo. P. Me opo Ba a. Ha apa',o66,, ''ol ey'. 6l oooM pe}epay oa. Patt. aM ooo ee, Me 27 oF,,|4t1c|4Maepe oa. oa B Moe ae o|{o eB aH. a pa, ao oMoa oy aeBe . ea.

MAyAHA Po? Pap. ap.oet, Mo xo }' ae' oeM He oxo}H ox oMex epoB.y ax aepo a. M oeBaBo po He pHo. taoB e, o Me yex y . P. B ooo pxo paoa pexpMx, AllJ loM| AF{P' A.

Pxp. o pya paoa, ao oa Moo Hep' olo e. Haoap o}e peMHe '.oaae,',a poea3pe, oaBa opa|,}3He, e,yHaBelee loM B peHoM ae. P. AepMeo aMa DexeHeo o. paa (ee e - t eapalaep pxp a y p. a M a M e Box oaHoax) o, o o poe Hao o. aBa e eo. Aep o}eHooHoa }3'a Beae, ol BooaaHa paHe peao,a e pae MBo|. Pa. Tpa a peo e, ''.oa o a.. o e o M o e. o o a tI4 a aypa - y a| aepoex. Ho oo ex Mao, aep yMeoxHo, o)e tooaH|M, epaHoyH|M BoeMy ey. x?

A ABA H Pap. eo,ople aMepe.P. peyee l a oHo, o. Ptt. ee ppli, ep}aoe oBo.

oBc M? Pap. t Cepeo ''.{epeo apya !aa'' oay Hapea. P.''Boa p',, paHo B o }eBpe[4 o ol . Pap. ''MoaeaHe ep'', eryeHry Hea o e. eeoeoo oH BoPo o M B|MEATE? al oyvrr y pa. oopl ea , o. ye o op B)(e pe afuI e{pooop|e eeee.}to'' poax oox e. 3e Moo Meoo p},goo. hl. Mea pe}yH' po'e M| Boeo ,l oeo e.ot el oMol M3M. paB qtoEll{' l l o A y BA B|BA HE. |1P'3H? Pap. Heopoo, eP.oeoxooo. Hoc, aHo o.Pa' eepe, ao o. 3AHMAr | A oBc H0 oPo[{?

Paxp. Cea e' a oe oeHxoe Ha paBe. P. pa pe,pt, aHMa oo xoee' Pa. aaHe, e, ao.

|{Ao t\4y3| o PEoH?

Pp.o, e eo Btpa}ea Meo. Myt ooae MHe poop,o opeoe ooe.

Paa Me.a o aoo }eyDe Coeo Coe, tiM o/eroe!Xoe oepaT aM|e r][|J oH eH Bepao, ' Be Bo3t\4o}ffioe, l ooee pee ee ao yrye oltllo ttl {ee|. oafulo - o oo lp},c poo ue l a ao. Ml14exHo|x Mo, e py!

P Koo Ko, lz (5)9 No MlaaaypoBe- a,oaoeByaH0 oo copoHHaM yeaoHaTa a a ac ''xapa''. H Bo oMocpo BceM,o aa- HMaT 15 e, 20 Hoapep. oaM apa ye o}eHo Cpoepo MooocI4 Mea Ha ey ooo oo BoHe l Baapao.oao, oaoHo,'3a HeMoTp yex oo H e lee xpaH HoB B'', ao. oaa.Ho, a o olo a aBa pa oHa(l B yaec }H' 1994 oy'noe paoHa- tll ''RAJABABU'.'a I ao ypoBIe a o o6paoopl MapyxHy oHooe. oaaTpapx M a H e a i e B a p coo Ba. M e e ' e ' ' S a r k a i y l e e Pa aHact4, khatiyajaada |age''oyp,oel a}eBa- aBax.apa|' a (''...e pBloM apa e oee eoM|BHa e H H a o M 0 3 HaeM,Pa aypa''), pyolo epyyya-.'Sxysexysxymujh.|ogptlJMy, a BHya ea b o I e ' ' a, B E Ha Bc /KHU HI o coBeH M oyl P Xoy D ahDAR.'. lopeuJeo. aa, 3BeHo aHy ''fleya ea Ha o Moe Mee a oeo''- rBep. ''o aeapa, eapa y a H M e H a o , a p o ''Ha e, ea oeoa yllII Bltyl Ho, oo ]7(5) 1 0 p lP}tl1{A lyP a oepoaI4 pato H a p o o p o a M e c o B o ''sexy.,a ''baby.,.oao apTa eeHo oHMaa, Ha oolx Cey He ax }H eae. ye p epe pyl | H oaHoa a oa ( ye oAa e l HINDUsea,,RAJA a ooe). o rop, opaata e eaoo A N I ' ' p e a a p e I e p B y 100 poeo. a e o- Hapay, 1997 oyoHa oTep. B ooe''. oe Hya, pot(oM, oypa ep- a co lpopoeooTaa y, H to B Ho.Ÿ ea- a l p o e H o y B a o peM a po Topoo poac e''E3oH o HaHy| B'.yMAcM EP / xapet aHa / BARSAAT'', |HoM o D|Lo PAGAL HA|''. opo oo eoo. PayeeT' y e. o- a-Toe ooapBa Moe la oTp|o tx o o pe, pe a o lo a 3 a H M a a Ha oalBa HeopetapHe, -a Maxyp.|pa po.oa aaao}- 1 oopo peoo..ool Mop'', eaa aBHy oe. po.HoHe xoTe y o oao B o- pT eHypBet. y ,e MecH| oyoHMaT ayppya, B|paa! p Pa Hayopa e Bya oteaBoeoepMe oHoo ox a3a oepeo ''y3HttB B xo. a C / a! He MeHee MoB ot e fla aaa 1989 o a , opo. poa PREM QUAD|'' aopol Tae Paa. o-pe)Hey apt. apepa.Qeya - eo'peaHa po epeptx ypeooe o}.qo,.B HoMHo: ocA P^^ F|Z^', / l... o oe. . .{y apepea 2000 oa,a 2ooL..Po|(oBA eaMeayex,a y pee' oB / ZUB|DA".oepeoo t a y pe|'Cea HoBa y e x a e M e ,o a p ,,F|Z'' o o l 4 H a e y M e H e M : Ma }aeeo o:.' DA., coepeHHov1|re Hee "ZUBI 3a Ha |Je paH| ' ' y a , ta e ' ' - e p H a o a, o Mooeaae. a MHooo eoBe a Ha. oe ol oa eeo aD'.. 2oo2 oa o opaoay... payHa eMoy}o a apaayp(Karisma, }(e ae epoTeMe eHTe po- "BPHc|HA / sHAKl'..oao Kapoor) a ''Karishma'', e ac 25 1-974 rota, y eT| o o papee oo po,Ho Heo|HoBeH. o ar Paxpa- o}H| - ' T p a o H o eleol o 'E e ypo.'.apuJMa ' poaH Axeo aa. H a y e p o H poo H p o H o u J e e 'o aoH, ea. p a B H e H a | a T a p o . HoMpape, e p H A o a o a a o p H a H o e o o o . o a o o poee, . a ae yeHaaplHl

IIII0hIE IIIIPhI apa ayp,ap l aaypa.{eep eBeprcBe a paHe oe 70-x e.a, ''JUNooN'.o oypHo ae HooM Bo oo. BoBa o.qet e,B oopoM apaopeaH|X Io, oHoBHott4 aoapoe HeaHapHo tl eo. 80-e,oH peapoBa B aBH|e a epoeo ce pet,6epa oBeaeaopa ap -'AHA/ epy oooe. a|e o eHe t (1986) c fixpepo ''ZLZALA,(1988). oao SULANAT" apa He aee HoHycp.oe 80-x o oaB oy, epeapoa oopaa epe pa oo, po}Bae o e e eo.qoe. te p. ooBa npeBoxo.qHM eo Be oopM, paHoTo yBe Mya yepe. a--rfffrrrr-r-lr yaayp,a a.Qeep, epoa ;

r Ho o',MNAXI'pe}epa Xycea, oH c|. e paHoaHopa ee apo ay'3ae oeoa l. B|e poB apHax'JAISALMR"' "HYDERABAD'' p. B e o pepe "AKs" (2001)peepaPaea Mexpt yept eo oya Aaxo aooH Bry aeTB pe{epa. yaaBHo pae ''px-eat e ooHa a eapaHlM poepoapp.Qol Te'', ae,oN,1eHo poeoat l o,opaoBa eap.Qe. oetpaoa B Ho - aeHapo Hayee. '.} r Me {T| e BT/RANG D BAsANl'', BMeTe yH yepBe.a oya Ap xa. \Hao -f-t-f-lrr--rrf BeHHa a fleep. paeo.qea C.o teBoa l yeaa eapoM, oHao Bepa ppa|M oH oy, Beeeoe poe a He opoo. pa-] B ''36 a e oa epoaa Heao ee HOWRlNGH LAN", o.Hee paa Hapyo axo ] B eHe "Po XPAA HERo H|RAL". HeopHa Heo/ et aa Mooo apl, HoHe ao np,,""",- l ee pa e. oa Maa eHo Heoxx oHopapo, l Mea opaeoxoy yM|\y Bopo}ee Ha eeo. l a Ho. He apa eo|\ ooeHapo a o.oc] ax ''px-eapa'', ap-|.tpya cMpyaM a c paHy, eapaHl poe- ] ea | BITaaM, HeM pa.qoHHoo yBa Ha eeee' oa a .,,.]*. ";

";

;

;

;

;

;

;

, "i,r J";

ll.,fl l'i;

}J*,l'?li:::f :fl"..'}',ii'"i'iff il1i#ffi I I I I I I I \ ara---f--rl--l -j :':":'':-:'"::.:': :.":

- ) Pap ayp- tP oepoaeo HryCxoeo oaM ox eHIx pe.oB. oaoepeo ay.qe ypo opI oo e1 Pa ayp oy opaBeHy poeya. B eepaMy loBo.qy o e oepa opaBeH e HopoMleHoT o o ya noeH ee paxHoooaepa.oo, B o oe aoot Pap He Mo o|pyo o poe. poe HeopHa o, ToHaael Pap aypooaHaelea epBea B oye, y}e o po aMooCaaa xaa eo HoBoM y aoy poee " SAAWAR|YA''. Mooo aepHMe B / ape pyoeo o ael{,ap.oep Aaaypa- Coa' -f--r--ff-f-PH,CooHo' *'zlsl ffim ;

*Q -# *.,s, * t J!#E ry c *...

,t t c t :i w ** q a *t" * *d,....-- w *;

#,"- & _l I I I lllA1| lP: ''AA )]|3HEC,A EE ]| ]|BJ|'' Heooo,pee- epay opa}(e To Ha oo aHe' o B }H. o HeBoMoo Boe aBoo y. x aax e a paaa a t Cy ayp aypa, oHao o HeN4 oaoHoo}Ho. y B e H a H H a B e M o a, e MHox, M o } H | M p e N 4 M H o. B ay. B e a o H a o N 4 oaaepeeo po eyoMo;

o.- oe yaoo HoeH o eo oo.y a p a ' ' M H e p a ' '. 3 a a ''pyHo'. po HaBy a eea, a a Ha o- }aoBa o' o B He' poMHT oo'qla. Bo a- |-|oH.yp o He apa aHaM olpocry He poota, e.e oM oou o p. , To.qa y} Heeeoe pooeoa- p a e o H a p o o B t\aa' e o B a a o H o M e H He opoHoo '. a . '( a oH a oao o- o e M a.'Ca''). xH.oHaaeT. oMy ey HeyHaHHlM. ''o pa Ba yepeHB o.ao Be To o. He paBa , oo oTB ee!'', - TepeBo o e aep a aoo? paxo}ee BoeMy poTe}(e.To e Cy. Cyeye ayee,o a fl,a Bepe B b a -i .

:l BeoHM MHoo- Hy e' o |-|oBoBeH. =-8. ''a'. eyeoH o e H H | X p | o B M e - Hoy pMeaa B o B o M H a e ' ' a HooaHa Pata ay- eHppoaTa o- Haoo o e Hee C a y p a / S i t a p u r K e pa. o He Ta. ayp - o.q- e o p a T e H | x, '. H epe, pe t Geeta'. (1987)' oHa op a aM|x papopa- o ,, o e . ' ' P t o a aoe x eH 3aeTH|x HeHHlx a tvtvt. epoe y Ha e oo l e . o e Taoe HeBepoT- oeo oX, o.qaHHaa ap Cy p a e e p e H a l e H, oH oe opa}a Ha paHe oe HootHM I1 ayp (aoo Haoee epeoBooBla oeel e. a, o M|o e opl cv|v1t' a ) H e e H a - BoeMy yyey opary aM eHX HoTea|.toooHoeH po.He o aepoMy peMey,. o M H e o ? apaep eo epoa. p o B H p o B e p a o a p a p x a o y t x flae, e peoo}lt, Ba Boy Ha aB. e (pyatBMee e M e e o e H a e o p a H o ;

o o B e T B e H H o ' o ol.l B MIxHe ee yto po...o , Ba p- Cyo.{o ape p e o e t p y o e ','Mepl.')|e e- B|-a pyoaaoooBaT.e By B BIHy}t(Hae}| o p a o . o a - te oaepl oeo o.epo ao- eHHoeeoopo fle- y o e , B e B p e e a ' o M A a o . A o , e l o o H o , l , a.,'a Caypa.',a, o pao aa, c fl- y e H e e l o oa a aa y B oy-ee, a. o yapo. a Ba o o e H y . o p o - o l y M p t po t , o. q t . o H a p a -. v1poal o teHeHa epe- opa?'' - eao' Pe- a H a B H o - ' eeBp' loHo Caao a ox oaa.'Ma- Byoy B oHe }3HeH. o e e l o p e e . t x a o o e P - oea et ''Apaa'' Hoo y. eoe, oo. 3 t e H e T H e o H e o, ep '. Papa. I ooee a oH t p B e e H . pl XoeT py}' Ho artl ap otHeH ot. '.KheI Ho' o HeM xopoM o-eeo paMe aex oHypeHoB [et K a '. t e o o He oH.Tae pe- Me. Xea Ma |Afoa H a H o o e e B a ' ' p o. K h i l l a d i.'eHy, ay eBpeeHpTeM'ae- a aol oy e '' Paa. o ea Haeo Moooo eoBe- et t a}e oH- H a e e o o H o a - M o H o M o o '., o e o a, Cy 'a,e.e- e BopoTeeHHlxpo- M, e.qBa He a}oM p o a M a H p o a t t, o peypHo HaHo- e . B o p e ', o. e a , ' ae vl oot ( p a e e e o t ) aypoBoMy ttol-|o. o o a a y p a a aypy . e B a p a '. p a M o e Ho' ]715) N9 20 oo.t 'irr noxo}eHM yTpaBae poal x, !, ol(a|Bae- epoaaa aypa,.aH|M o''MaHa'., Hoaepa. Co Hepe. |4 paH Mep' Be- HaoM ao' co- Hapep,.'BoD',. l a y e. H B aayp. eo o- ol a y Ho, o oHaae oa- o T H e e e o o e, axayp. ee- BoT yca. Meee Moe|aH MepBeB, a o M H a M o y - Maaa Ha eo ee- H a M { p e ' ' o o o l pa - ', o }e BoHeT' oooH... HeoyB- eo e pery- o{yr opee ''C6e BI4 npeBpaeH|4 otx BIpa}eHxpa B.qa}e'a poo a- ee / ''Bepa.' oHoeHHooaBa e o oolx B - Naseeb.' (1981) Maoxao-oeoeeo HpaBax' apx Ha ea',a oH }oH- a flea, o, Bpoe, He eaoea. a ayp poo}a- MoH|xoaax. paTa- yteHo;

B oM Hopye ee| Ha aHoM Bc'Hepo- poMaHe oeBo oe- eTpaoBaT BoMo. He HeaTHaoea t BoHoooea- e B H a e p H o e H BeHM x.q - a aHa ooy oBe.qe, aaae pa- p e B a e e o y - Max o e e. e- p 3 t,P a M y oH- M I e H o p t. x o t 6oye- xep}( Aap Pa. oTaHoI, He- o e acae eB|,o oya, o, o,.qeoHTppy He ey o MHooa}e. MaeuJ: Meo y}t(oBopT o ''v1B|4- otpa}aeMoe yBBo oHa oaaa aMapoa.e' apeH ooH o ooaepaa- ao }ypao . Ho o}- o B a H H o M ' ' o. 3 a o Mopa, oeo, a y} a}+tH' peryH oH' ',Cye''a oa- B a T H e o B o o x p.qo epo;

y}e a H B Heo oea- o'.oBepBoa'. p p a x. a p e p, ey eH eHa He eo, a e.A, o, ao o o o M a H o a. l Mo}eMyHaT' To - o T p o e H a e. o a M e p e H | x o e :A - l H a T o ', H e o -, ' MoHTppoaa eeeo opeel.'oa-oa'',e . B e H . eoeaot- a xa, aep xa y o oy oBoy pIaeepe el( o- Apyp. a p e -. ' e H o H X e o ''ae.' pe- o. H p . q . o pe oope.q}e'', aepo ooMy oBoHo.Taao oeHeoTae''Mepe- e H I e o p e o o B | yl) pa}eaoHa epea.| ox o ey,'.a }eHaa - p | B a o y e BaH, poto epe - cryAlt oopoa Hao Hoo MTeH oxaype,taeo He e H o T . a D pe}HeMy aoy oc yo Bry yxapBy' Ho aHo o a H H o p e , p a epea pae oapeH. e ooBHo oopa l ap. M eTHy pey (ooe e?) e '.ACCA'.:,' oa HeoBo aoa epe' Moe oee. aHeoH eoee oeoo He Heooo oya. oao coeooepa''. pat aaH aeaeo Mo}Ho oo MeaT. e MaeMoB 3ae opeta. ooo a aeeo poB opao y p y B p e M o B p e M e H y Meeeeo a.'3a- p a H o p a H | x e . o}He ero'' (19B)' co oeeo oBe- oeHe apl v1H|4/ Cyxaaxape- e o o p o e e - oo Ho. B o oHe aeoo o.H H o M a H a o e C . e He Mo}e He yM,' a 100 po ep|xpyH|X ee- ,. ' B e o e o e e p - eo paa: aepa e / Satte Pe Satta'' (L982), eHTo Bep Bo p' o oB HepeHoo poa o npa- H e M e e a o o o - o e B a l e p a .,e o ' y aeT pye H o e H o H o M e H H o M y H a X H o e H ,B. p o eM' pyTBpe| ex XoM e..ea eepHy floa crepte''Heo a pae oaH ' Bepeople tea Ha a ' H o ' H a p o B B e. a ooe e oapy Be eM }e Ap- o B a p a e a e l o o o o o e - a Heo.eM B }. e yp. Ho e ''ep- eTHoo oBytoo aop. ao, ?', - MHoe HaBrya- M.'Ce HeBe o e ye aaHo a- e o M y p e H H e a xoteo'' ',3ao}He''. Mpa- e p a e ' '.. Q p y o e, yeHo ye npe- e H |M e n o o B e e B oepe po''. o pe ee e.oao, - a, o ex x Hape o e e B H M a H e y oop| oHa ao Bo Bex ox HaHa- HaaH oo, e ee' oe o yeeHo aH r. ;

nr* b, yooBHo xa. pae eo UJv1,.'aa}Hec,a ee rypoBo ''BTe Beeo, a.qeMBtaI4 o Bl4aI4 v1',+{B'' e,aoM ao o M e o M y a M e a H Ho Bee eM He alata, o epoHa} o e a o M e H : y a o o H o p a ae o ox oaHHooH x.'. npt Aoa opa, '.}By n., Aep e aae. Caypa eyal ooo BepaM''. ec oope aMx ep- e x a p p a a oeett o. a ayp e t e , a o M (payee, Aax a- IABa, a M o p T H | MM o o a M a), oa l e BaT y}t oex MaHaM. peo M Hoo a. o i 24 o pea eo ya. p a o o p y a o a o o o p a - poooBeaa B|o e o e. C o p e e H e B o e H e - e B apaMeHTx Ha Heo - o.qHo ytoBo. pe BeeyeoT opax. oao opa.o H|M' opIlM B a oyo }By eepo T e e B a B | a | a H :rye M MeHe opaa H BHMaHe a o' o yr B pee oe BpeeH ye yCTBy a aooy. Aepoe a. epBo a anypa, o pae epe, oae HeMeHH|M p tx 18 ooeTax. o'B ooplxoH lpa, .eeyo ToM. Cope aaae.

l.4P Hoo KHo' lztsl pty- poBoo eo oo aoa.Coeo poa oo.B aoax, ''self-mademan'', eoe, aHHl y.y o e , e l , ' o , a e. o. yppoBaHHo, eMHoo po'' Paeep Cx. c.ea B o- He a, a B }H. a- o.oa pa paeaol oat po Ha} Hopoo.q-o e ee e- ep xa. Be MoHoolooo Bo oyta Bo- po o oae oe-o e peo. C o o c e e o p e ' xaypa Paeepape. eopyPaaaypa, e p o a , o y e a oo e eaot eorypl aeo o ooc ( opa t. pat, pooo ce. e) aoap aepy' epoot oepa, oMa ool o oe oop pae ep- BxD' l oHe eax o eoxo- xpee oy, o oa t M a M M e H H o e|x ooa- a Ha y y paHa. a B o p M ' e A a , ooo HeM|- Ce o, oopa pe p o e ypa,e oopo epo xa, Ha t{| o ao ea, tpo eHoaa- |'l| yoBle o }(e a- eHe tl4t'Ii }BoH|M aM l4pa B oa. aaa-. ry pooeo a. pyeTHoo e | x a p H a x e p - caepHoB '. paTaa Be, pl, o aep Ha. By py. Ho x epo epo ooaaeHa 'tae. o6to oaa }e e o e' eoy p e H l M ' ' p l a p e e, peeo}< co6aa'', tpaxa ypea''. - poHo a a. 3aya aepa xaa lEP IXAH CAlllC]] HE]ol| aee, Ha po}e 6e Maoo pexaCoB, pyyeeo eMoHp e e.t ooH|MM' o To He y|eoHa He o6o H a. ae o| ae HaeM pe. BH[4aHeM e oooT lo. opa}+(e aepa xaa, ooy BepBy B Moeoea epaoo MeH a paa aaa pae ope. '' oey e a Bpoe M e F l y e a M y y 'M Ho - ox oe! aCBoeM BoM H l'..oMe.yeM pepoeo a- oeH |o}e ye eo paot aepa po}a yo!'' oHoe eo, al peHaM oaeT To,'o HaT po oa.ql: ooH' l p' a M| }ae ap.'' opeoa Be oele a a H T |M x y a a p o aeoo yMa' oopI pMa' a e oa} ''y}e op oeaH oI43aA o- '.. Bo er\4o|.|e M o a o e a a t- oHa' .e cryx Byx''epae'' , ot pa o. Ht(oa ]pe}e eo pae.o.' eec py apBaBeo yyp. eM, o coceopyo aopa. oa B paMayp C eo HaHa Bopxaa a eHapcavI o paHH|x e. op- e a e p a x a a, ao oH e H. poo}e y- y } e H a H a a H o M T a e aeo eo oM, o Hyl. apHa o e a p e p | y a T B o }, pep' He ee' e pryo'.BeHoc M uddat,' B a B e o B o . a H ' H|MoHeHeM ooe / oxaHoo (1986)' e a aBHo B|- p e p y ' oeo eoMo}H|x ''op- ''AN4apa, Aapa, o / e.a oe apo,aep xa AnthonY" Akbar aa AB''' B ooe e} A m a r HaceaeeHpaoo ea (19)? o pae yepaHoo Top p M ae I4H (Mxy a- aeHa oov1, o e Pa aapa e e.o poa o HepaBe. B| poee B eyeM poop)' o a Be}ryp. ' M a, '. o a e a Maep aoa' He MeHT To op.o oeoo ye. H o M e p e Pa eHap Bex yaH|xoe. oee oo- Xapaep oHa ee' flocaoool-lo t ye B oM opeee eye e B x H H o M | H o a a ay ppoy3a, xa ''c ae pa poMert(yopeoo yoHo. peo: ao-o aaeoo- paTe BB||Ba Box flyae, o e t apH y oaMo- MeH oaBeM E}ooe:

To' o oH' apoB' Hy. He eH or.lo. a Ha paHe oHy]o lpoooo}oTBey' o oBeae HoaeHHoMy yy aoo opo}eaeHoo op oHoo a' o oe He poo xa e oo oMHe' ' M p - H pyoBooBa]ooHo a, o t oyaoM A. pea Xoa:

MoM Haae eHl |4 B Mp poa a- o|M' pe',loH|eHe Beooaa HeoeB a o o ienoeo''. }e Hacoo eopa}a- o, atep eMoo'Haoo }eTo- l a oeH aMe|M aopooy apy 22 pcoo Ko'l 17(5) Ho! AHPA' (pooee eye) oPo AMAl HAo PAHM|ATAM ooP|l PoATBHv||A. o oPMA /!Ax, yHA x PoA HE AAIBAT o |oE.

"HUMKoDEWANAKAR pl - Pa aap' rya yap, payap' pe)ep ea GAY, (poce pg.Pa}i{ oepaopBacpaa, ap, - Ay - ae ooop Ma' Aap, xopeopa pox Aka a' acy,apa aa yap, Ay Haap' Beo'Maoltt t)o, apaaop,Pa, axepy, fleaay, xa. C, yppp, ccp, aa y p Caa t{xa.

(poep PaoaBapa' pe)ep| Paoa Bapa' lfia, tttltte Car< , Be ax'.t.apaA H}eHep , I Cpa a oo a To (Aa Ha }eH Moteepe ap,paa Paa, poxopaeT Kyap) y}e HaHaeHa, Aa6xaa,Peflea| ay)..aa Co(aa yt<, Hoex HeBeaHeatoopacTa: e,Maa opaa epaa,A ayp' Maolt ye}ae aay aH on|Hoo Paa,aa oa aa,Ap+ry MaH|,Co ee apa oepeo a oHepa ay, Mapatea, MoBpaeo o.B aaeA aeopyea e- x Aaa, Paa ' Cooopa a), fl (apa xo- a yap'3ap Xy. ao oBeoM oeopya.Moo|e M ce). potlJM ca op|Bae oo pyM, Hepaot Ho MoyMe aaHaTo,Tox oTHouJe ',DARNA MANA HAI' o. y}oB To epo Ml. aoHMa, pa Bapt, oo Paoaa }t{H. yye cnyH }y Ho t x y}e cop' TpaH|x tU pooy 3aoHoMepHoe opa oeH oee. oaa pr. Maepaa pe}eB epo tloe, po oTopoo ryPaoAa Bpa,a axaa Pe.['loH. ^ / AHAS- yx.Bopycop MaA - so B l' (pooep- HMaox,pe- oepaa AoayTU peeo }cep- Ayxa Cx, onoop - Ba-e- poM,B oopo pe}ep H ppaaX' exap, pox - Cata ,Aa ae,t)a paHepo.poTBa' paa, yapoep' a

HAI' DARNAZAROORI A }toB| oy DvD/vs A }tloB oByA DvD/vs 1. Ghar Aaya Mera Awaara 2. Kaun Aaya Ke Wagt . Aaja Re Perdesi Madhumati 4. SwanKa ahina Milan 5. Kali Ghata Chhaye Sujatha 6. Min Ka Kroon Sangam 7. Jiya BegararHai 8. Neele ParbatonKiAadmi 9. Tere foaar Ka Aasr 10. Aap Mujhe Ahe |agne 11. Yeh Shaam Ki anhaiyn 12. Rangatri soorat Ki 13. SanwaleSalone Aaye t4. Zindagi lttefaq Hai 15. UdenJab Jab Zulfein 16. Koi Aaya Lahak 17. ora Gor Rang 18. Rama Ram Ghazab 19. PyarHua |qraarHua 20. umreSang To 21. Aa Jaa Re Aa 22.ruKahan Gyi Thi 23. DhbakneLagi 24. Ab Chane Ma Roothe 25. o Basnti 26. Mere Ghar Aayi 27. In HawaonMein 28. Jane Kya Pily 29. UlihanSuljhe Naa 30. KabhiKabhieMere Barsaat Aur Insaan Dhool Ka Phool Jaana Ki Raah Aah umseAh Kaun Hai k Hi Rast AadmiAur Insan Naya Daur Dastaan Bandini Naya Zamana Shri 420 Sagina Do igna zamin DharamKarm Dhool Ka Phool Daag Jis Desh ein Ganga Behti Hai KabheKabhe Gumrah Jugnu Dhund KabhiKabhie -----J 1. TereBina LiyaJaye Na Ghar 2. Chura Liya Hai Tumne YadonKi Baraat 3. hundiHawa Mr & Mrs 55 4. PuhnoNa Yaar ZamantKo DikhnaHai 5. Aj ain Jawan Hogai Hoon M a i nS u n d e r... 6. Aayee Re KhiIonew|i 7. Main To Kare Badarwase 8. JungleMein Mor... 9. MjhiMeri KismatKe 10. sari Duniya mein 11. Rama Duhai 12. AbhiAbhihi Dushmani 13. Main Lum Se Mohabbat 14. hodsa hero 15. BahonMein ChaleAao 16. Mann MeraTujhko 17. Door Doorum 18. DekhoDekhoJi 19. ogonNa aro 20. ChedoNa Money 21. SaiyyanFore PanghatPe 22. Aye Navjavan 23. Mera Chota S Dekho 24. LagiJisko 25.erc Mi|neSe Pehle 26. Mera Mehbob 27. Jis DwarePe... 28. Aye Di|-e-nadn 29. Ao Jaisa Koi 30. Har KisikoNahinMilta TaangewaIa Devtaa Shatranj Hum Hindustni Neherban Ava Sawan Jhoomke Zakhmee Warrant Vitorian.20 Anamika Paras Chalte Chalte Farz Anamika Hum Hindustani Main WohiHoon Aradh Bhai Bhai PavitraPapi Ponga Pandit Aaya Din Bahaar Ke JeevanJyoti Razia Sultan Qurbani Janbaaz l(oBAPl.| H3|.|Ao Ajnabee {2OOL) DVD / VltS Pe)ep: AacMyaFl Cep: Po xa poep: aa Ba ooop: AyMa B por Aayp, o fleo, apa ayp,aaay pooeo 165 .

LII tl I --- - ---------- - - --J I _-_--,-_, I t I Ho oBy AT2 ovo/vs 1. Koi Mere Dil Mein Andaz 2. Aaj Mere Mann Mein Aan . BhawraBao Nadanhai Sahed BiwiAvrChulam 4. TujheKho Diya Aan 5. OthayeJaa Andaz 6. Koi ShiknaBhi Hahin NeendHamariKhawd... 7. Ha ShikwaHai 8. Pari Han Parai 9. Kisine Apna Banake 10. ls DuniyaMein 11. PiyaAiso Jiya Mein 72. Dania Kre Sawaa| 13. Mere Mannka 14. Babul Pyare 15. MautAagai 16. Ghonghat Nahin 17 ' ala Piya ohe 18. ahake Kyon Bigada 19. Meri HazrenHasen 20. Suno Sajn 21. Babuji DhereChalna 22. era Padhne Mein 23. Bujh Mera Ky Nav Re 24. MiIGaye i|Gaye 25. Pia Piya Na Laage 26. Njao Mere Humdum 27. SaiyyanDil Nein 28. JanaJana Hai 29. Meri veena um Bin 0. Koi Kende 1. Main Wohi Hoon ABA o}+( Blo.lHA Amar Kanyadan lvlP} Kaun Sahha, Ptita Kaun.Jhootha(1984) Satte Pe stt (1981) Gumnaam Sahed Biwi Avr Chulam DVD DVD Bahu Bagum Amardeep Peep: Peep: JohnyMera Naam apo xo PaC Daag pqep: Ceap Motherlndia ae BaharonKe Sapne Caxaaap o Zanieer oorrop: oorop: Ek MusafirEk Haseena PaePo Paxy.{eypa Aye Din ahaar Ke B pox P ayp, B po Aax Aar Paar p eB' ya aa, Xea Ma, KoraKagaz Moxex, poep, .|.D. PaH, aayp, xrrap |.t!8g }o. Kanyadaan Aaxa pe oeo Phagun Alo Pyaar Ka Mavsam pooreo _ pooreo _ Bahar Betaab (1983) DvD | 11 . 154 MH. Gaon HamrShaher I I umhara L-----------Dekh Kabira Roya Bt ao}eHH| ae}o B aypoylo oeepope BaharenPhir Bhi Aaengi (oaap oye oe) Po,opaaa o apey: a o Main WohiHoon (495)74+6-45. L2l2' ]t'oBA"^/L' ooHBoe.: oe: sa|e@dvideo.ru 3aa o epoo (495)104-98-70 aoo), (. (495) 5o8-55-4(.Aaiioopa). Poa ocee.: (495)104.98.70 oilcoo,la). (. HoB| aa DvD '| PyA (1981) kdvie Liye Ke oA Py ffiu oaa o Moe ypepa e.: 104-98.70 24 plvlcooo. r\& (5) (oo oaooa o MoBe 10o py.) Cooe o Mep e|.qoeyo e xoco TpaH ae Beo vi|4pa'1 To |porvl' Ho Ha oo yeBoBaH le aHaaa peteaN4 ao o ae. apepy Be| Payap (Rajkuma0 aa B 8 el a poa '.BedaraKannappa'' oe a 1954 ., oe eo o 1963 . paoa eape. o oee e 200 ax, .' ''BangaradaManushy',,,.Kastoori Nivasa","Kula gowrava","Shankar Guru'.,',Babruvana'.,''Bhkta P r a h a l a d a " " H a l uJ e n u ",, ''Akasmika,'. o ataDHaaM oo oep paBHBa flo o, oH l. pa MeHoo!ea ot. C e.'Yaare kugadali'' a ''sampathigeSavaa|''aaapepy ea, oopoo ox lo.B peepryape ap. a l e oopaoo H|er\4eopaM|, ae . Ml opeo peoo B oH eMa' oop|x oH po epoe, ape oo, B ' peyae' aax pee TMopaa. 3a acBaB pae aHo yryp t HHa yooeHoeo Hapa| '.Dada n Saheb pha|ke., pel\ Krnataka Rathn Award, rya ''paot''.eHBepeB e Mopa Payap oy toopy eeH'oBo ipopeeo. }oepoe Moe otB }H Pa.qyapaoo l paH3a. oH . 30 2000 o.a y}Ha o oe e oee Haryaa HoHoBoaayp, 'oa B oMeeHeBHe. aHo o ]-2 eoe c py}e xoe .'.yeMoe, }' }oB o |.| Ha Payap!'. 3pa o. Hy}eH o eoo apa e po. pt. ao}Ho, a.t oxee B }yHx. pao oaa et o o M y a B p a a H, p o. atel oo, poa ea. o MaaeBapoo oxooa 10 e DoM| oe, a L4 aaHMa opaatoaaoiqepeoM oooo. eHo,o eoy 1oo0 oeHoB' a a}e MHo}eBo l{o, oec oHypeo. Blpeo B o a o|.l ooBy'B oy a yxolvlBep' a Bo oHypeo py a y poa pey,, ooo a''Me ao,', ap a opyaM py.oee30 e e | oa oex \4o oB eeoooa. epBaM oaoepM e oxeH a ao}' Payap o.qH a ooHl.l aMoy. v1t1|4 ooH}3H o o BpeM o,pyO yB. eopoB,BaHHIx M.Heooe oopoMeHHe o.l| H| Hoo yaoppe| oo apca,oOp|e Ha oeHoaoo. o. Heop Ha o, o B }}+ryH. opaBcMHooeHHle t.lo apHa. op|ap|'riI4' aa ax oee, Ha e at He yao.Me}y ple BpaaH peypo oa a eeeHe x ee Payapo, a a}e pe6oa lpHa BlBHy apaae al, paBeo papeeBo| 3 e aep oopy B aaope aMH pyay opBapy,aBopyBeHHoo (V.V,l a aMoB''pyypa'' '). otao epe 108 e pa. o epeya oyTappa eo x BMlx . BepycPayap a oH oa DaalBa. aea o ooco, |x|4| apepatop. oa BpaaHpoHope, oHle axaa, ap He pa oBe a ,oaoBoe e oBa pxo.O peo epoM ax..'Be aBopaM' t' ooplx e e HaM a pa. BaBa paHo ypoM' ya pee, 3aHaoo. Coep. eHHoa Bolo pe}H }H' aoyMa- a o oa o? o e aa }ee e?', Pa6o, ''poopIapc HalBa a''' aap paaBa. Payap aoM pol|{paoM, npol, opoepteHo epo' aeBa Bea Haxo o,IB epax ex' o o Ha.

Ko'q {5)27 rz lt,tP Hoo AB y.lne illl.opIa aypoB Cyace ;

.i't;

;

!Pr cra, JIoo l{paoT ffi;

L-?r.g:j j o* *"., i 'r\vuan AB6'Pnn i;

i*. j lilt}:Lai'.llt'.lt1nlt1ltilt liitli ?Ityua CTAT 6n;

rei'ffi 8oe flvrllo fi]{o r. r*.-,Y -{aA, i :.

1!

PAH A HAx A coo o! flopoeooHH I|po e, oe3 a ry3ao1t,t a yaBylo oH aail.| o x'peeHCrop1 ' aeHeepeype oopee axeM oo. paoa! po ocoaa, y Haaeopeo ae ae eep]t'e oo N{aeHo e ae! o eaa ayoppeoe' eeoo}Ho aope paax a Ma.B o Holepe eynop a oyp a ae oo, a axoopa. Bl Ha ooao. a Haoo ooel oyaoa eeolopeoee. B I{e o)ee a, o ot(ypao, a o(e a e gaoeee. e[4 Bax olol C eepee aoa. BaaHaa Je HaM:'' o opa a pe |{e pH M aceB ol furca Cepea Mot opoo BpeMeHco,B{aeMa petaoo tpaa! opoe Ha Me o llt/'ca,He 76 e. MaeI MoB B Mpe.

Mo p fll aa. Ÿ epe yBea e ''TpeHa,' B pacot aaaapca! oeo 7998 o.Heotoeo a e oo

A. BP[4 ,l lo' ooa E..

t$aaee y6y 6e peopcopa 28 p coo KHo.N17(5) ca aee |.lypoaa Aaoea (308014, opo' oo. ooa, 5' . 2) 6aoap a 3a npoe,Iaypaory' pe,laa cea pollopy, oopy|oxo a po}re aepo, paa: 6y] ey o lftaHax ca , Ape, Ce,ape .' oa le o Xee Ma o ee o ltrypa oepi' oa? oeae.o popeoaeHo oyMae. Cely aee pee Hpy. ,o te atae ao oo poax pao |4 ooM peao. . a o eMe MaH aHoepeM epeo, opo to. aeo Mo}ee aaa. ee y3. B|peaaee oa Heee poeo . oo.Cea opoa. copo yyea B lxoaae.'HB ,'ye epeaao oye. y4. oae,oeyB oy opoa M| He Mo)eM. oe opoo,a M| o yB|' e MaeH oa' oaae oot peca. aoeo. e Ma oa He apyopa poae o e. C poo o}Ho.

Tta Mapa (L297' Moa, pootaoe oe, Lo7 /2, ' 74) e a pt(e o opo pa3. Mapa po oy6oa a PaH Mqep oopa e. peo apt{eH' }e a aaea Ha (368830' epeye,6ye P taegra, p, y' Maxaa a Beo oepoe axaaea, 9) oe xoe po. ao o Ca teoe, pe,laaepae a paa Ma poop,oB6opa eeoe a ooee6xaeDo. eoyo. aa Pa Myepl oaeo HaUJeM o }DeMeHeM o H. Mo}ee aaa opae AB. B pooHoMepe, o. eopeM HapaieH. flea C.H. (1422oo' oyie Haeaaoa 06., e}D(o' poe 2005 oa, M| Pa.A Ma 16' .111) p,|aa oopa oep oepao oopi{eoe o ye oa Bei(o|\4, oa opae.o o o gxai,t ay e' y}eyMa o' oe' e y}(aaa poBopa aM' o-Hy X B| oeo e. Haa ae- BoMo)o ye! a aaa a o)eo opooB. opoyeMoBe oHa Baoa e (4245o' Ho x.y!. Taapa,futee, aaMo'o oop|x paJBaee' rya 2' . 35) po pa| HaeMaaoe' oae' aa o6 A ae, Aa He, 6,.auee peMy Ha e epe, ape anyp, pe He o. y2. ''oaoy Maooap, Coa epe' ye', ooepy Hac p3e,Pae ao, po. ec'Ho'yl' oeoXoM a- e ulpoe, y|.!ae ee.o e aeoo epe. a e epecyellloy epc '.op flo'',o t r{ae e oya yeee a DVD. BtMo}ee pauJae,N|oo 6ye ye x ae aaoe. yoyX HoHa. pae y poo. Ee ye ypeae a o, o 1{eaaeil{ oo xae. e l\ia' ya3aea a o6t

Topxoea .. (36103' paPOo-ta,popo oyaa o, .Ma, 26) a o o, o e ooeopegIa Aa6xa aaa. po a } oeiio}o ae oo}| ac yae oo o aepa |yG e ry. Ce opoa' a o aaey}(eooa rt ace po |\4|{ lop oa e A3a e po}eH' a a}e aa. }eaeN4 N,1 o p o B 'y a ' ycexa o BeN4 ea I, // Aoa Eea oaaHaM aoe aMeaeHoeMo, o M|He yep}a pe oTaHpoBa ee pyH B Ha }ypHa. oae, M| He MoeM oMo BaM yBe. axpyxoM, a aa, yB|, Ha Heorya.Ho B| He oaae! E ea yBe yMpa eBeHo a Ha' o lqeoBea He Mo{e yeoBa Heo HeBoMo}Hoo' N.4P Hoo Ho'p (5) 29 lz Io3B tI I P Io IaxPyfk xaa T| P 3AA| 1. -AHoP Co" tpexla ap.

0 0E 750py] * a ooe paxo' !{poi're aB}|aepe APM ffi efr ffi,ll 2' ec Hoa "HoXHHA HBA". ' ^L2PXTOB 2o4|., 4. e Hoa "MA PoB".

aae oMe elpe o. a |.(oB 295 p6e oyeo.qpo oepoB "o oy" o eel Bl ooe a ToMaae 245 p6.

y APoE yBo lHl 0A lPPl| ;

;

;

.";

;

;

;

.,;

""";

apaeo ap 7'/ au 4 xex poe 4 oe apeae yo| 2 . eeoo eoa p 2 cr..eeoo op ooo 2 , apo (oo a). 2 , 1 . . }typl{y, .. paoo o epa,1 eapao 2tlp 26oulu oopa 2a 2 o co o I{yy Ce. 2 lll. o, aoa op H]',A lll "OPMAAB'' ao yeoe oa ee oo Ho' o e pHMae peeH nooty aao oaooo o oeH, ea| oopo(.e. pa|X noe, epoHo o Be ooo Be eHtx eeoy). opeBopoy papa yeo ope . Moe. yeaeH| opaeH p Bxaao. ''opNla !!! He oaenpoeee poaM oN,taH A'' T T ' f f. T ' T ' I ' T T f T T T f Bl Mo}AAA y}E B|yE}| | HovI }(yPAo PA a p a eye }ypa: (oa oye oe) (ep.-epa 5.8) (.lolt}bapaax oae BpH|x t aa ao)eae(o Baypao DVD.co. .oy DVD- e pa'- 150 py. (yc ap c 2006 .) -p (ep 1.4). - ap ]ape. ]a = E l rsq rsi 'e' f. '.*, l-t l_il--_l Ne13 Ne14 NslS tt:-',t50 1 5 0 1 5 0 pF. p6. p' l_l l_it-l N e ] 6 N e 1 7N e 1 8 150 F' 150 pF. 150 p.

o l_i t-_-i l_-_l :-_-i l_l:_l Ne19 Ne20 Ne2l Ne22 Ne23 }]!24 200a,:

s o o s o ul. ]eHp op [op L-eap. ].-ary ..o.

dc opo m p / u do rcopn. I. keo (rcodopod) Bnuum co dpc u uu, pJ||ne omnpm mom Ktlo no u dpec:|2|248, oa, a/ | aa o epoooesle@dvideo'ru aKa o eeoHy(4s5)744-67- 30 eoo Ho' 17(5) Na s E E s Ceae xee po, apea. 1 ap, ylyoBy, .. o eHoa, oT.. p, aoy t(op|, apot 1 ,apaMo oy. Xopoo epepe ec.aea aoop|, apaMoH, apol 1 Boy. Xopoeoepeea |\ie o ttoe Mooa. Be o eae eo co Me' Caae ap|}l, Byrp a}oo, aa|Ba e o. o }t{pe Ujap opoo oo o BeTa aex. 3ae oa y oapeo ooooeaB ooBHe aJe X.tloae oaeco p }ape e 2 - 3 MHy|. ooeoo| xopoo aMe aeoyey| Me.Beeo.qy ocae oo peHeM a oHe Ha 15 .ApaHo peo}e apB ry Me oBee o ea eeHHoM oHe(pepo 15 ).pae ocl. oa. Ba opM poM. EEffiE""f:, ]4 N5 Ns rEffiE E rs tls2 tf3 tf7 tw l ts ts ae. Bap6epo' peaolloo peee oBeT- Apy yap (,)'. alpeaop- ta Apoa. Beypeaop Hoepa - Aaa eoypoa, pea op eoypo oopeae- op p,Haaoa,Mae Crtap ()' oppeop- Haaa. oe poo poa oa. Mp Meea,opco. Boe Cepe Meea' ypa aepoa eepao ye Haopy oee o a aooaeBa B epeaog|x oyaoxpae yrypHoo ace|4. Ceeopea o pea coo op Na 77.18883o 22 o6p2oO4. B Hoepe ooBa| Maepa, peoaBeHe eHooy oo opl\4aoHHe o oeHco oae 'sPoLlGH Promotion Mangement... & 7L927o . Moa,yrea pe peal,fi aepea, 2/4.Te./a:(495)789-3546' o oa, . (495) 704.987o, poa toa o Moe. n{, ce : L2L248 . Moc, a/ 17. -mai|: sa|e@3dvideo.ru oeaao opa''Pee p.' Moca, 12. poa .a1-/49. pa. 10 000 . a No3105 ' @ 2006. epo B.. e paa e. oa aaepeea CM, a pey,eeee, pao }rrepe, o3o}aoo eoopaee pea.

'MP coo Hou Ns17, 2006 .


2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .