WWW.DISSERS.RU

    !


',, :1:|i:if,;

$: l1::

''' :,;

_. ;

,,",,: ;

;

..r1:;

.3;

,"., u '.,::L:

l:ll f;

Jbt3 ',' \*u l..

:. ;

i !-t,v 9-' t.

J I *..

..*..,.

i"" i "r'", {* i".. " I '. '*. "!,"' tr $.* l l.

'!

}.. | F*'.L,u'a.

ffi AMI PAIJIILO H I POKTE t, ',MK'' ''oB E PAII'' 200oy.

Ha x1apollIx Ko TpIKax I.oo cKa Tp}To}To a opy ooo popaMI ' aKoL{' op 2005 r a Mx1rapoo TrpIKr Kaa ao o''CMA a '' r o.a Kot{TpaKTo BIyK Po a.B. xr.o popaI "BoLLYWooD UNLIITD" ao yIKoBo eeoa'.B4YOUTV'. lp 23-yI popaIoTaBTooBy ooo.Ka opaa B. a oTopaaa Br oaKoMT BooIo }IoBKa .oo KaTopaa, IIopTByTe }Ia oI oaKa ya, Koa [e' a poKoIIII prTax IKZUII ayH.TpeKoB o o.l' yaT LI}I'IpoTIx i,c p o pooTpIx a, IlpoTKpoT aI.oar Kyx .o:rya. a, aIrM KaTzL'Io oBeT tIoBKa - HK OPJI a B ''oB PA'' (a MI peBop'LT}loaBa',Bollywood Unlimitd''). ''po o y BIoN|o apo ao p )Kyaa o'' (ypau aTolo )Kypaay a - HBap2006 r. Nsl3 T. .) oBoTBa opa paToB Hy KapTy I}lIIIooTo .oo aopaa. I{ea: 150 py. DVD-. Bty Bap 2006 r (cep |-4). l50 pa "MK". paoo, KpoN'l oToBl }{Tolvl aBapI'K. a ''MK'' pop B- )(yptl,T BI oxTr aolHIIITrxoM (oaa p oy a v). aa oxo oTpaBT oT: |2|248'ou

1. IIIp K 2' IIIp K 3. II]p Ka 4- IIIpw Kta 5. pPa 6. Puu Po 7'.op 8. Pou Mpdu 9. u lu Kta 10. Kadol ] ]' ii 12.C Ku CEP/,. Eff$fr#"rs*** " _"l""*{}*;

:iY ff{:::tq ea l-ffi.#f;

i t-..

P A 3 l ' 1 0. 5 x 0. 7 e p a P opa peIe }|aa3Hl l{ot'|a AB> aA ?

{ r' lllioo, '' (lxpor lt00D o @!

1ra P6oae7eA6 1o.ooo17'oo 6e o6e eeo aora. 104.98. l{Ji,it^ "-:.;

1'$ii**H::;

" i'ffflff''.i . ABra!0opni' 0(]HroB, 7A aro @ ln 1A rI0 (li! oxD rF.r |-=T3z s tJ * nglf,tl.. t--'t po3: tappFa 11 oilpo ''lo' o o(r 'emota aoo,',,!E.8'*.

x fiilT'?l^ s-Pil,.fi' '.'Y*--l r,// lix AIa {// (r r ae:

cmIoce J'|ttece!

Arra - l olrpBaop. e p.l e ooea.ypa ''--'. ''--.'. oa po3llo oa eo' apypoBalro' Ka oaae opo ape. Te al o pae BaIIIeBpM' ay ]l(yp:ro atl}Toey B peopepo ooe. oy e oa ya. e oa oIllo lrae' o oe o )ll3tl. Paa o eo.e oo o ylII. .ly yr ! xopolo Tpy.al ot o yea. cItIIlI{laepo o o)] appo Tpo yIa o opv 1 xTa poTo yaIM a.. oa To pae o B.lo.ooy poxl{ac a .y.'ax, vo r..,oeo IIepBoo a. o.ao TpBoa oKaaa apao - acoBIe opt porrr aI l oxa. aa o 1po Bor apKo T:UIaT. a l or ? B a oT xapaKpa pcoaxa' oTop t p o I p a .K p p . o pBa po e.'Cax, o o'' peoaa r o.oo - oaBT ao oo. oxa ra ax, a o.eo x. oeo, xo' oto. , vo r .IJI:a pa' t,ro o BI oBtIM' a oTppoa e. B p, To >l* I Mehboob mhboob }oMA / SHOLAY Iroil{a ''MT AoH'' Myla - P.!.apa Hindi Lis: Hoo, ooh,ooh,ooh, ooh,oh Mhboobaae mhbooba ooh, mehbooba mehbooba a Mhboobaae mhbooba hoo hoo hoo (Gulshan mingul khilthai Jab shamin milte hain)- 2 ain au tu Mehbobaae mehbooba hboobaa mhbooba hoo hoo hoo (Gulshanmingul khilt hain Jab sehaminmilt hain)- 2 in au tu Phool bahaaon nikla, haand s sitaarons nikla - 2 Din dooba Ooh, mehbooba mhbooba ae Mhboobaa mhbooba hoo hoo hoo (Gulshanmingul khilt hain Jab shraminmilt hain)- 2 ain au tu Husnu ishq ki aahonmin,baahonmin nigaahonmin - 2 Dil dooba ooh, mhbooba mhbooba ae Mehboobaa mehbooba hoo hoo hoo (Gulshanmein gul khilte hain Jab shamin milt hain)- 2 Main au tu Mhboobaa mhbooba, mhbooba a mhbooba 2 Ooh, ooh ooh ooh Kaoo paoa o o o a oIIlI'''aal,' aepa, a Ca fle? pa, B aiule Ia o ayaa ooal{a. Ho o Tpa pa' KaK oKo I pTy IropecBello K N{Ka.Ca - ovt apep a oo oa..Ke. - t o )Kre. o - oa aIx pK B aIIIo Bpe. a aa r oyoa t o. o poot' o.llBBo a e axl I ypo: I{eBa)Glo' aKoKo I yIIIa aa' TI Ba o)a oaBaT oTKpITo IorIIM,.oo, ao. oo paa p)Balo o e l lIDDDTI t o Be! paeIe oTKplK, yKpa}1I I]Jap)aM Ila aKTepa Aashish Chowdhry ap Samita Bangagi, oopt a yiro oopToT B pa' - o }{IIIrroTpxe ptulo oo' o e TaK.oo lltIIaa oya ya. a, o paIIIr a Bay. Kypt ooI KoaoB opa yao}l Bo oIoIe 27 ap. C ( or yooe) o.paBM!

B oe poIIIoooa Koa''opa AB.. poxa oo o oopoTa rH p - DVD_po_ pIar.o opa I },r. aa prazUIo aKaaoo B) oIoo a axpyx Kxa a aaTo Ha po aa - oa.ae p pa. A oa,ra.o l ap 2006 oa.A oe ooort paKoB ooa)epea, opraoe. Pa l1pa'.p oo Ko,' BKoKB '.opa oMa AB'. o yl opaB or', Kpooo oooo roa a a o H I l I o v a p oo Xyp Payo. yr { o o K o H o | ' ' o o KHo B oM aKpKoo.apoa ap1 Kaa vao, o opa a Bo eopoI ooo K lrIo Topea lllap1a. Ka l.ya, KoKo o la apy Kaa pop pa,..opa a} o oa AB''? ?.e?He ya.o pop B ypo' o.'opt trtoae a AB'' K o'Hey , a opao BIoBaBHo oB oypa. Ka ao Io lllap1xa, vl pa.p a aKyI ot

' Bop}. KoopoorTcTpoTc Io)roBoo a Rahul.'BUDHA AR GAYA' Rawil (o poeoaaT To a-a, BJI.

.'Mrpr o' Ka Tap',) TaIteT pB. H ae, I{a p}to a oo olae ye. Mpua IparT Boe xo aep. Ho pe.a, KaoBo M .TBxBaT B po?'. }r}De aKTep' oToBI Ipa po p}Ia. B o oT o TprT a poxHo a opaxa epTa. o'ao, a oxJla r 3 x. B ao.e' y oy axo pa To I{aB.ypo?.', - paaT Rahul Rawail. paB'a, Koy?

al BeTIe pop..Hlx Xypao .oo;

oxrtlea a'','.Tao,' ea, B pao. a aap.',.'Be '., B )K|1L1 ta'.,',a'' p. Bear ptJo.'IaKpyKoalla'' oTyKa pa,'opa AB'' Koa p)^I epo a}Dy apa. po a BrpoT Ky]\'Ipy ,o o oo, a Io oo, ,'l HoeHK Ka BI.yaDVD-popra. ' KaKe K p.To BopoBo ia e' aTo I4 t?

KpaBI TpoaTel oB o paBy ayxJl apay a'.BI. 'areXt 'oxe.'. Coo, o ol p apo pl Shashi Kapor - po ora o KapT. I.{rpo apax p.Bapa Kpaoa oopa, ocoaa a JlIoeBIx Cpay oc. PllF o Pune lntemational Film Fstival (poxoBI lraBo B opo Pun 4- exapot oa). H Yash Chopra e pa y). par pecep porp, ooar c, a poo aopa xeo or apYashChopa,o D{ooL PooLo SILSII.

Mt poe oloI opaJlrM Koy prxcpy xrar ey Kpoo opo.Hoooa. o o Yash hopra ooo apa.Iy.Tazl!'l Tae BeIr IIo' Ka aKpa Vyjayantimala oe oya \4tor Kmper.

Iloa r a ce pT aTpoBa rKooplM oII opo o oToBe Ixo.yJIr UNNS (va o pypK ''Ho o.,rya).,o To' o aI B apr aKTp Vivk Shauq Ipa oy' rir B' a pay Tp po! BxBllIc B opa ) oprllo paI' roxoxx.py Ira p}a rpoiu(r. epr - ae Gaurav Chatt{ee. BTopo - oap M a h a i.A p - o I | ap' KoTpoo oKa oaB B rpTr. yeTr oTpTUNNs - opoy oajla aM. Ka .' opaI po.llTTeo oBplro roox.py Ira pya. o , o.orx oToTax p, vivk Shauq pIae BKoraJI BoxI{oT po.ro)poBaT B0 py Bo apJlrror arpoo aTpTBo!

ff &,..:&: ' r 3&e &,.,, v &".if _.it I{TeIe ry: ;

.,'/ l,,, ?;

,.. ' :;

n. F:",,fr.

i:'l *? -.

.;

':.

' pae p.

lIIo I( ry HaBHo. p BpBI opa a o Bo BI{a III B oapoIo{ ''Ha oy (oe BD(oa a pT y''). A oa a ',pI'', pHr BlIIIa pTa a ..

1a.., ?-: t;

, #.-.. i" *{:

t.

29-o Aea aaa (o a a fo oo)r(Bpxo[IyIroo o PKa PoIa) opya IIaTo aBa.,'poaaCe.or. Bo.TB oopTy IvtIx I.' aTepo' l }aTI{e KoopI payaT a opIl porl. B , Al aa o pay }lo)llo Ta 3 poH o;

r. o.ro a}ID(3}reTIx o.o a}r aep Ir T oBopT o Bo yeax' oollt To...Bpou, aa.

.

!

i-*r:

-:1.:l:::i;

:ia:::

' oo I opa o /t..I opIt o opuo opo .'la. a v. ye e leoBe' KoTopoo at|oo. aB e? e a o o l . t l o o B o l \ o x x. oo otl\la. o e y o K oB o \ 4 p H a \ a a K \ . t r t o ...aept.',''Dus'',,.Bunty Aur Babli.' '.Sarkar.'. ope n'rl oa oaIo, a o oBKo.ooy pa' aa' o,,rxI papopa }la B KorB' a oTBaT o.To oo]\'ly. Kpo oo, ppao oa, To e r pr.o oo paoa a. aooBp[IeToBae. poo oa'.aI.' al , ot o lM Kpo. H I e aee opaT' To Ba p3ao pTlto Ia a oo oo yea? Ko,.lo, 'JlToo l e p. K.aI aopyr o, o po' Tl oeIII paaa pM oTpalorIo oyl TopIo oeI eaTTo opoo. o yop pa o , }laaxaeT o po, I IIaIII paaI! BoTTe}tI [I}.r1,'aoBI lao yopee Ipaee poa e o'' o.a e oBop.,paoa poo a o''. H e op apax Bl oB i B o..,Salam e po (''l '.' Namaste''). }'I{BI orl( e aopee o Ka pa3 o ua, oa o)lo pe Bp& '.paoa e'.? a a: l o aopr ''pao .' o T. paa TyT H o. A aat KapTa e, eyooJ aoup),l. a' o tul a Kap. B, vo oa o o r B eaopae' ea p>t

-h BI oa? p o y B , pe lia pal lKa. oa - o IlKTo. aI a axt o ooI aK aBaex apo' aBIIIx o o e, pe }ta p'(rpoB a o'oB 3eT1 T T' To KoMa. Me poo pa. BT oTp Ko. B o Bp oBo cToKo aoopatx' pI! aBaIaIr o! Ka xe .opoBo ooHaBa. |o l - o LlHp {OIIJ Bo Bla B oae Bero oo 3apaoopa! MaTeoo B m }} a a rr

BI oo yeBy. o.oa a oo? a Ce eo' oopo Ba}r oeo I epeo oe? Booxo oBaT p. npa o' Irpllrlaalla apo po' paa, oalo oo BpeMe{' KaK .yeT y T ea! aM aT opaoa o{aTc. eee, e[IeB aBT ay ooTB. Ko oBo To oaa Bo oBTop l v o a p o B a .K o y a p a u aKTepl yTyt o paoao. MI TaK 3BTI' a T TaKoo pToo Ma aIM poaM. arpae r Mo>e I1oo e paa .aT To aoT. a o, o oa .zUI axo . K ppy, T oooo poryBa o yaN,{! poo popo)Ko a. Koo, B o oxo a , }Io 'oa ! KaK eoBeK aaet, yBcByIo e cKoKo oo. Haoo, o3o oIlpoBa' o .a JIIoapo? ao roo!

G,il IttI H :l'l]:* Eil tIoBoT oBA Aap xa (Akbahan)pa''oHepa3oapoBaH poKaHIM x.' oo a ''Ta a..(TajMahal). a IlpoIxIII oa BIxo.aa KaIl eTIp }ie.oTa a Ta r BIIIIa alulapoBar po aoBIx opo. ar o BpM oKaa , aHac l l.30 ypa. Ko, axTe' aoT p'T KoTaTp ao p? K e rop KoTeaTpo a pa Ma oa DoTo \DKaI{.

Too p.a, ilJll t ao poTaIlI oBor' IlpoTalo pI' oa r poTpoBaIIt yzulo!..,- ry ap Kxa. Ka BlIto' B xy .propr Beoa T .oB HoBI o..,Bo oo, vol poaBa <.Th'xMaa'> B yllepapeTax, o pr o aaet aB'.' -aec Aap Ka. o' TaK op IIpoKaTK loyo apy p. B}, poB:UIy.ocoa oIB aI or, A. ap Ka pI]I aa B aaa. B xaIr Bp olt IUIapy ot pr KapI' ooI ooo po. ao popa..I{ya, opor pIIIT <.Ta.x -\aa'> oaxr opao a epBoo. B oe oo' p )< oy.r aIe Boop)KI 0TIBIeTFtopI.. Ka, a opaM oBe oo TopeKo a o Aapa Kxaa. Ca ro Koa paoae a. aaM .. ap oBoo a'. (Genghis Khan). y a_.' o poaTo y aopoBao I oxT opMao.

xl '.Ko a \ta\ Kapa''.

o-o}. oH oop\ rBoB-l B\t Aoil. Netu Singh. K o;

a Ball \loootIIapoB' B\l' oa tt}{I .B}D( BrHl oa pa aTa yae.II'ooIto Kopo' IroB B poKa.

3 coto oylo apI.y aprpy Pr Kyp yIl o.'Kaa.', paoTaT o Be o Iapya Caaa o Caa. Co e, KpoM Ba.pxaB. II]o B Topolt p Kaa. ''eo o, o.'a ap apK BaMoooeH Pr Kxaa rpo. B opoM BpMr Kaypy pr.ToT.rT Kpa Ap Kao.'Fanaah... Yash Raj'a Ka p;

o Karan Joha Koopo [IIpy tpa o.y aBIx po. oxae' o B llf'li,l poKaT KapTa BIeTlle DaIIIeIo.

oa oa ooBT K BI. o.y B Be Iapyt< p5a pao o lr,ro, olry,'hak ul paove aBaI{ D'.. o. o x o ry ore Iro opo o...oKKe. Co,r o>tz.ar rop I , o,rBKo oapI }rpry oalte? A Bo I{prr o aB.lH'.K fol r y po?'.' oox )I{eoo}+Ia. ooy pott Tae B paopKo paoo opo,r' t1'to Bopalaloeo orrr eopa.

oy epee.P Poa a x or Kor<. Ho olo. . oo' or pa epe oep.o yrTr. H, P -,rl aBl oT y.I{rKoo a, opaoBtI}Ioo oH ] opox oxe ya. pt a a, Be'IM:UI opBoTTBoa oparx floxea yaoo BlTye ( paa a poo. opBIr' aBzl,TI pv ypt).B. l a , P . r a , oo ooo ao epoe: yra oet aopat ooaep, pa.aBa'I Iraya e. o-.I. TTBtlo' }"Ka.

@ o B H KvI HtC Koo K Ho Po Ii\TA Btal B al.lITaB'l ao| . r v . K o I o p l ee e o l } . l p o t t p. pope oa e.r! pe.1 pltau o }loBItlo.tlT eBa..lIloo |loN|.re rl. Shikha Hao.a.eo o'(eT aBe oea ao? Co1 opuI 3a oo o. .a-yoe epao op ov v eoa}l1lo BaoMItIlIloB Tpoee? eee ",( ppoa lro.lrlo ryelra oepa? ople ayLllle BopoI oae oBa apTa Shikhar. poel o"o|{' a oaaJlo' }Dl aM N!' a Ajay Devgan Bipasha Basu, oB aBe po v. oaev a aoe o apaBe{yTpoTeIroy"lo. Zinda o,rxe e B oe )3rrarl 1

Dsti a Top aa a ' o p ol\,t e ea e. aan (Bobby Deol) - oau, ly B pooltlor ooe. Be, ue aee Raj (Akshay um) - To yIe apal' a oe eo a.o e pr. Karan 1o e o)eT oTaB y oy Ma a oTBeoM aoe. Raj'y oaeT aee oo I{aBo Ho. an - ry ]oBa. Rj - ol l o'l. O a aIe' o aTo.I. yHo a a eTe! o.a3 eo a p p1ry a ee. Dosti - , y oo e ao py. tl l,.tlTe' To o tl oIl Ilo MeTaeT.

UNNS UNs. apaoe oBo' oaa o, pa. Ho a ' yeTa o B oBpetio pe? e e o. tttll opeaI o.Ill lto? v paaa pa? UNNS - op eo B' eo t oo. pa]aHa o peeo a. Ntasha (Juhi Babba) ^eT a eellBIl o o o op}' Ria (Ritupn Snguta). BIe]a}fp o pay. Rhul (Sanjay Kapoo) - eal y, oo o yy. o, ecua, Ria ore oeTT y B3aIIo oa)|<.l p3aeT y)y' o a o pa3Bo.e. Cre Rahul a p aoea oB e rel? Cop UNNS Bt yaee oBeT.

Eil 'a TaHIe A{pa Kxaa Ha e aTo oBo.T o BJ(T. o.ao KDI(.o o oBJIeIIe aoarT lla'oo' BlBa B aoBD( opo BoTop)KIlIe pryI ll{IlooeIIIII oKoIIHoB eo aTpKoo TiUIaTa. Ap Kxa - o. T IIeIIox' To .JI oy ao.ap H ToKo pBao ro aJIaTy' Iio yll{y. o appa ', paBBaT o pIIy: ll{lIIIe' a ''. B o o orTBa Bo of' Ap Tpe]uT epar KapTII. r eto yaTe{ BIo.T TpBaoil.I B o -.B' IIo a I aT a palre B.TKa - lpI!

o paoopo ap, xy o o coI paB' ooBTB o BoM y}lKaIM p.TaBe o xl{' po' 14 pa 1965 oa B Me p. xpa Tahi ao o,ryo yp Zna Hussain Khan. Ap e eTpl, Nikhat Farhad pa Faizal Khan, oopr ox pa apyl TIo. B K o H p o a B M o v xo opaTe. Koa I,ro eo oM T' o p {aT B coa KapT''Ha l py pya'.(|973 r.). Bo, e oo pll,I p o ylll. o o y oH ppHBopo oo a.'Hat<.. (1974r.). , IIBIIJ o roa apTI a Kp' A',tpa ao-To p ox;

Ia, K aTopay. Ho oo, uot oyTBT BoI eT|n .J| Ky MTy - aT eooM II]aTa ( M h s h t a o T t ] H o o , B B o e B o x pM o opao aop). BpBI BTpeTJl Py, opa Kope Ta o aI oeo. Ka Ko AMpy o}tJl.Baa o'}l o' o 'a P pr.Iloxe. , o, oaa. Ho ot Ta aoIM ypya]\'l. ooIMv proa oa. B 'o B ToJ o Pa poo.T yo M' a Ap oa Myyao paIl. Pot paoa ao cBo oaoK a ooilIeypee oe poee }.IIIBIM a.. Hao oBopT' o p oBp o B IIai r' p}x? oI{aKo, a o {aT B xft' o' I{o yBo Mo B pepal a Boo }. Bet pl a oat a. xa .oa oaBIII Ba oT po. P oKa'UIopaB.a.Bpt oo }r B aTy ypyloB' oH acTa pox po pT o oxIII_ ooxrN4 pT ToT o}o Ka.oxo. Bpov, poTBl poBrK y3. a o oToe a' e pay. Pa p.L'Ia Bo poT lII pr T eB o BoBpal.oo.A yxe o, 1986 oy aKa apoKa IpIa r o.y,oay yvyto a, Ap Po aa e pIBa xT . Blrrle , e pa.a ? e e rap xopor ilco apt? Ho epe K xoa Apa. _ eo apTr'.ouy xe a BIB.e op Mopa', (l994 r), t.oxI oaT, oeM o pT K pap.y B. . a pao Caot Paxypa Caao Kao, ao Taro Kapo Ka1p arx po Ia paa o.o aIx IIII oe oa. A cooo rpat p poa>l<'c eo.'Kao rt< 1rII'' arao pao to ce lloI p. Ta aoIM o. oce Ap ao''Pae.. (1995 M po poB:UIa ''Pa.xa a.' (1996 r) r), aa Bal Eirr'l BpIBoo. poo epnua,' (200l r)' a B'. o'tN'lll o oooopIii o 't .

o r t. p H o ] \ 1 |. l . .'oat oo l't ,.. pBoIl]' B oa'I. Kap-v.la pO|t.| op. o ol. :t o}_l\lIlfuly "Ty o l\'Ia oto ''oa IIpTa. ii op.lo r,. t t ' '. t p t . ' l 1. t o : r K}J o ,lKa 'la,oBo\'1. a H},il o oaH. B op a tao lrp llHo\poo"lla.

v\l,I oTa .

o" IJK,IIK e poI-Ipo. o o"} B | o ' l I. : ]t s lo \l l| .]rB) H f.].lHo a-py ']. K prp-rt Bo Bp\,I Boo o.ljlfo Ba tra ( ooptlt y aTyI oI{oltl v)K oo TI{e) Aup -v"l.lo BIV pe. B op oo lep, o\4o olpOH HoB|\ oHoH. oHoBal a,ry a\r op. eo oBa\{ p,lylxful oTo. prtNlp: aBo Arrp Ha o"laa. or..t't oo apapt oBpl, vH Ka o pa. ol opaT H o,r opt paott ao'BaM. A uo pooT -poo aKepa') 2002o.},. ooo\{ B o o(o poo'!a' Atp Pa par l ' l t o o 1 6 " o t o x ). ri plJtIpBoa a oKoBIIl. t. o N,lo)Bo ,rlol], pa]Io BaT N{I rl. oat Tv pB x,.rol:i p. Mt - o-lii xpi]-.H oprr pBp}lHo op'tal,l. HaI o tx. To Pa ooptll'o a Bo : Jr.rnaidrr ira paBo oo,I. Bop p [I"o ptl BoIle,le aI l ooii Ba,I' iio. Bpout. opT o!poT I.r,.la' )l(Joto 1pa o.l axo oIT t{ B K.aK To t|o.ilvJo \ l H o |. l | l l t. o. r o. r l o p J p r o opy H aarl o oToBlllM oIt,]o aolt paoo.t Alrpa Kaa Krtparr o, o Hotso auI. Atp pellJ ''oat Kpa a N4a ''' ,1 p"IyBtrIa \'tooa \lV BtrIKapaoa'Iao\,l p)(pa. oao Ty opy A,llp opo opoBparroKaB ),I.J o B. Bpot. o.ot o BoKp a ol\,1 po o H\1 I.lo,l O]1[l"lo oo. t,l \ .au lr"l tr' oo KaJol. },Io tttilli rr''tii KK}.p pll \1p}:'o -;

totl ii l Ip rtxl1, Arr ort l,t, oij aii . a "rlr l.toli I I },lll.l H rlo otltt pO,Il"tt ttii. ooprt".t -]zl;

,t(. e\l!' IHa.,atta ap aita 2()()3o,r1l Ho o x. 'rrr oo-.itl.,tollartlI oTaBt]\1 - l t, I ' K a N I. B p r t ' r I l I t l l K t t p o t : i a p p A r l p. Tr,l o a o. rlo.laBo lI I}ll,f"l.lKTpa ,le"]. oB}.\l \1o'l.l. Kap[1 '.l857: h Rising'' (ola o tit Pot'ttr) ''Rang D Basanti'' (H lloKir o BIo-la B il pa).

lJll t] \1llp Artl,tp Kira' :]a}1I,l\I.o H ]oo Kpa l I,l B \1. LIlO l\{!

},'a.ilo lpa l,t'ltta lt. llBTHI\ )Kpo: lt KO\1ltll. l,t. paNl..ill,lp11 oii t.ltolparr. t tl oo\l!' Art t,tpa .l l,l a V l J B p i ] ' : I I \ l.p a H o p o l l I I l l \ ] A K pot. ooINI llpal -,t po-;

t.llli.i r 'lortlli oa I-:l. .Il ,.tl a ltl ptrii .]: HaNl llt pJo ]\1Hl] aI . l J ) . 1 H l I B . l I t K L ). | H L )liti t o i l o l.O pH oopo H o. ''ta ',t ltlo ltp I t,t MoPA AMPA XAHA.,,a 1988 - Qaamats Qymtak (''poop'') 19BB - tlaakh 1989 - Love Lov Lov ('.o' o'oB.'). 1989. Um ere Ho {''o MHo'.).'x a 1990. AW| Number ('.oMpep|.')K 1990. Deewan|vlujh Nahi (.'Heee Me B.') s 1990. Di|('.epe'') MaXp.K ]990 - JWnizindabad. p. fsan Par K ('.cKaK '') aM. 1991 o 1992 - Dault Ki Jung (.'op opoa'') a 1992 - lsi Ka Naam zindagi (''o ec x.'). ap 1992 - Jo Jee1aWohi siknder - Aea.'xKa 1992. Pramara,|992 - H u m H a i nR a h iP a r K ( '. H a p e B . ' ) 1992 - Pehla Nasha ('.epoeoapoBaHe.') nx a ] 994 - Andaz Apna Apn 1..xor xe oep oep'') 1994. Baazi - Maa KKpH ] 995. Atnk Hi Aatank. xx B ]995 - Akele Hum kele Um (''Pa|e y.'). ]995 - RngeeIa(''Paa.') p|vlaoHKap. 1996 - Rja HindUstani (''Paxa HaH.')K' Kp ]997 - lshq (.'par'') 1998 - rth (.'e]947 oa'') 1998 - GhU|m(.'HeoKopB e'')- PH|\y'. (.'MeXHa 1999 - ,4nn Ko a'')- |\,aH - Rishtaa- laXp ] 999 K ] 999 - srfrosh (''oM|e'')oa eHp ('.Pooo 2000 - |\4e| paK'') sH KxHa 2001 - Lagaan (.'aa: oxt |t',\. Di|hahta Hai (.'e 2001 cep|-l'.)n Ha 2004 - h Flising 2005. ng De asnti e 1." a.,' 4 l-,,.

.. a n '. l.r tu:' c ToKo HaI,IHaeT }KI,IH \Io Ta o o)l(paJM p' oB3tM a, aoI Yoo atBIN| tllo oao a. o .r',.rla. pe oH .Ho.P Kap - pyI-a' ..a a, or a tlHI oToN|.H p? Co'a, a poTo p,aB, uo oBeK' H pa pIlaar -apajloB .I N,to opo.I!{ Il]tIHe BIoT MBo.:loM ,, aoBl|t o.aT,e aI' oaBa }|M}.t{)el l,l paBoo epea Kpaa. e, al yap,a, orlot t| H1la pTKo el, oI.y{Ie .r}. aM|M e\|l'.lMI}| paMoHtN{ B) opa. o:.rpr po I' oo,ly.l.rraHoo.]oe'aat }Iy poT a 'IIoo po:o| 3H}pltT.l}|. Bpt|.la r.lo.|B Hop\{a.lHo B}Ho ta. B|lp)t(Ba I. op pyllo. H pe. B.le e I. pa aToto ya p.YTao o-Hoy. ott p}'ll. v pato TBa.

PIII Kayp:

E to B1opaTo' }]TM prxpoM :UIo Tapeor pKao a T aKo TK Kol' ( aoBo aIBiUI zeoo P) poo".r p oI aI ax '. Ho yae. o zUIepoo ToKo prN,t}lB paoTKoM p. H1 o paoiUI a o o, apa a{ paBaTo oTTK KaK oxo pea'.o.re opo o capa t BoapaxeI' o o{ o py po' IpaB oB}loo opororo tl,.ltl]y-Iria B e ra Naam Joker' opr I{ eo oT, eTI Pax Kayp. oao Bp tIJo, BMT ry poc o aKep a. op KyTBo o opoa, oT aaloro apa pIxxpTB. ot oy ayo po B oo ,'r oua, Bobb, 1lloKoy r pro ooBaTto paoa a oo' Ma poB oBeM ppa.a Ky Bpo oTKaaT oT t o. Boarpa y ' yro Il)(ert a' o J | \ 4} a B H a p o B p B l p lla eo aoIa aa. are e t,o a poB Ka: pxcpI oBp y aBI , o eIt aBJl aa[I a. a ooIr.BoK o'r eo oopa tJIcBo oNra. Boo paxa. eo poBTBoBaT o Pr Kayp, eI o, oprrr rr Bo BpoTl oIa aa u oa HoT IIarore oI o! pop ouat MBoa oya. B '( o oTaBa prpI eoM' Kp}l ap Ntu Singh ra PaBoIo >t<' pa. peo Tl o orrre e K op)alo o Ba oaBa B Bo oo x. o Ko.a Iac a IoKM oopapa' aoap vy MI ro ya Ko oac. o tTa poTo,1 oro oy, ''o.oxe aiT To BeT oo ta. o, y ayJl y aI - o Toa. o '',., M' o Kaul',l o, Ka B It To o)Ke a a{T'l aBaT. eToo po oro, Pap ox o/nT Ta x. o opa tpa a o t BeT proBopt o o oopapa.'' - oop Pr. op p. Hy.aB aBr plpa' ry oy pK. o e pa ao.. l a a o TBpoT eo apaKTpa. ''Bopa o. o pacpo yo poa... Mory oT, oy N,I JIc,- I e Bp eoea' Koopo .oBp t o opaB'.II.o t :r oT a pe)po oa, oBeK' Ilp,oxBr To' Ilorp Br oN,t oe pot. p vyto oToBl aTBopy}oolT. Ka oo oepy o ,.e!oopa BooBT Ml' K B o...'.. Ka rr, otllllH Pr r M ep I oroI o.I IoItI ''.'Lovr Haa)

wffi{'# :iffi.jffi#:*ffi oao aoo eo )< Kaaa III o Topot{I. Ha.e x Pr poo oo opo paoa a oo. o aKMao aeaa ooo B)BaT opa. paT yBeo paB.o rTBo poaa oT aKTpa Io)oo pya. oo a B ap Amar kbar Anthony, o t{N{ao aat{tlylo paxy, oTl T pr ooTtl p r oo, vol AA'(oM! }lA,\o)I(ll}lI oPIo ^-^AIA. AN,{ Ko^I a oA o^e - l0 oKpo, 60 pne e aaee/. PACoo' /ea Aaa ToM ooBI ::t:l, u:

t,r,,.,|.

t tt t, l '.::t,tl.tttttt,,a:tt, \ y .aa H MI oIIITaBy Ha Iaxpyxa eo )I(IIHI aTpoooB Hy}IepoooB.Bo o 3 Too oyo.

pa p py Ka p,t 2 op>ll965 oa. K a l t p B t r l N, l 2. 1 |, 2 0 2 9 a, My lroKpoTB a (2)' a a H' (7). yv o aKy oaKa Copo_ ort. ap a aoT o BIN,I H a( 9 ). Hopa 2 7 - "lat. B"'lla Boopax ooo op.tv Ha_ aT't o Toporro t]o,TB'I K, l o H o ' ' o l l I l l ' a T I \ t p , H a N { a T p o . e p o. o " ,H a o. T aH oTa tlt'I o B-'ll\{ l t o o p B o l o p o o.. l o B H t H . pN,lp- Maa a (poopor To,{ ;

r 2 - o o . p ) A a a. r u a ( l l. op ). B' Mirpa ".ra Lapya ov po. Map - ae t r'r,,to a;

a". o'ap . o. ) H p o p H o B i HB l^{B . B '),a apyolt. Ta p Ko]\,I o e paoy. to). Ka. a ota a. oto poaT a' y.o)Ko B \{yIaHToB. l, orIK pH aTpo. ' aaT ap - H pe.optl .ro.

VI iJ poo Be.I o e apa ar y? 2006 ro TaT apya aot. B r oy o Mea TopoI B opoHy. op.]toB Ha Ho ooopopao. BIoa poTrtoo{ p)Kl oapa p. Boxo, o oy o ttTpoe po) o,rya. op.tor. Ba)KI a'rrre yr apa oI, KoopI y ltoT 4' 46' Ta}'" 47.52.55.56' 6l ' 65 70.

oeeIIIapya NI lllaxp Ka ao a. C1, o BN{. p a\'r ooo o. o.t"o o M.42, o 'l oN,{poNI a JaT| Bpa. o't I],T o' pao, paB-r oolll. o o\tp ptIoooTe aa. aoap vry pa x y Bo \'rHooa oT ll] po)KTyTK BoT,r.IoJ opa (oopt tlt po, o a,oa). B Bpt TKo poxBa y.l lllapa...oaouo tlo B KHo M "lxo y.aBoNr. p"I (Bpa oKpoB oN{aeK CopoI B IIoH.Jrp Copor o aTo oa a opl. a ppa.ao a aKTepoN{ o ao. Bo o t Ta o_ pHIpoa, a Arap Pa (poac 1 op) yra C (l9 op). e oa oooc KopooB (KaK Bol aKoB) ai.IoaT M, To o ''pxBaT,' B'rIoT eTa poxeo . Bo apy por tpor , oo tlyBTBy Ma, a pp'r l'I)(e K p,e TpeIo /leKa T )(.

Heoo oB opIl K KapTp lBoHov ),"T y o.oy pIll B a. Ma ' otl aIoT poKatBaloT BopKoa.

axo Bo}.t poa KON,I. K o l p e \ 4 ) K o o \ 4 a p H a. Ha..l)jae| o oo poa o . oa e Tv Ha.

.]a. o . oa e ata ory oa ol pox.eI pa. p o 5'lo poT, oIoT. B, o ]\'1o KaaT' - K Tol\,fyo)o ooTo. poo paop.a oro poea, oKa rlpT e por. JLr )I o aK porl ao'...'Koa BI.ra y a pyK. o oyBTBoBaaBo'oIaee i/oBeBop. H Mo Kaa' o To t oo BB' lt 'aKaa' po oyTBoBana e po aBo.aa. ,r_ y - o aa efo. o oo poo IpaxaT B ! tlo tIyBBy o oToIIlI] o op. poo lto x . H pTaB, a y xl Ko.aoa t a<. Koevo,,r.o oo el zt'rKo. o )') oa t o olt BIo. NIeIt paBoB, - yJIa'roa. - Koa arla N,rap' cpay oM.Ura o o r t a v . l -. | : v v , H e \ | o l ! o B p . o | p o a p ] | K o . o l oBna a B',. Kaxo p.oa:''Ha o, o .eBI] oTa It. oTarlo: aBa' KoTop Koa x.Lla;

-v. tot "rIoB' opor Nly)K- B o ao. oa. Itltoe, o N{ \{o . o ) . l . ] a \ 4 p u . '. B r y a Ka,xo eT oIyK oo oH o oa Ia poxa &'l apca. oa aB'o N{aTpTBo o.r pl poc..'o paoa 24 aca c. .o oa oalIaIIIB . T, p3 o polll' roBop, o o o eKo! o aa H oaloT, oM Be TaK, a ol{o . HeoopI t p \ o ^ { ] o o. '. } ''pl oa v: oo poo ya oa. a to . M a p l o u o , o H v o a B Bp aaT opT a pKo. K o xe' c oa a caa. Haepo, a ta o BNl pBa. o Kopa, "rla'.UIa aa)' Ky.L.Ia yaIBaaa N,ta[tlllKyaa. !o apao ''He a, ol Ko.o e aa. B Ko KoB TaK ya. To poTo pBalla a BooI. Cptaa a . oaI Tpao pory'a' aa' aa poTo fla'l. Hoo y N4rI{ e Lo.TaK To to o coo TaBa ItoIo Kop o' Mtl o.ryK. o r poo KoIIIlrap. oe oo pay aa Hol{y HI{I',. '. Kaxo po,oxaT: aa ay o ar po. Ha e ,a o' oey poK a, To Boo N4 ya. Ka_o, Koa oa oI a.a' poTo yT l] pya. ooa o pBTy,ooary Koy. eo a&a ee 45 y1 oa o B e o. oaano' vo y t aI.o, oo KaK l aKoH op. po"l. oBTBoB&a TaKoe oe, tITo yoa opoMyl TKy IoKoaa'.. Kaxo lopo oaeT allIIKy Ha py' ol paoTpa. oa Ka. oI{a pypa:',HKaKoo a. oa po,.Ia TpT \{ox. Koa opaa. K pKo,'. Ha oao p Kaxo ox yTo, ol oeoBaT . <. H ox , - o l ] o p o a, a pol. Ho po pa yo .o , pl\,1r. oTaoa.

Bp a \ranIll N,IaDK. oa laH a o HaaT aBa Ire.ta , poa pya\l o ey op. PoK o yoBol}'Iypl.Bo aal a ' | B H \ 1 \ | v I.J . r l K a K \ 4 o p . . "aa a\{I BIpaa.loK! Koa oa oTa'. : oo a oa. o l]ce eTK K aTo"q Ko Kpo Boxi HI: fl ,,.lotnla opoy, aaa x. Izlraoa. oopt BiL,l- I... Koa o o rLHl. Ba N'lH'I oBa''. oot oa Haaeno IlTpKTp.,Koa : aB.lllpa. ata aN{a]laT eMy N,Iaax.o ot1 oopt po. K To )' T a yaT Bo ItpKooB. H oepl. o Ha ax aTpo o yalaT. Koa BTB oo " B oo ape. H. oa ox oo. o opoa Topoa aTa. He oaIBaTp. oo apoH''. Bpa ,lano N{aJro oxy Hl, '.Pa Kaxo" oa: \,{ao. Ht. KK Jo \|o Jpyt Kop\'' o :e, B J l \ B K o y.V - a ) o t : o r ep,I oa! rITo aa oT TaK x. Koa oa yla. alBa B oll poT''. a Kaxo I.jlIar pKa a, paBa o B xp ap. o. Bop' oa aaTya ooc o t'.A . po. oa poa: a \ l o . l o I p a B } ] a.. l o t o . t l o. t p t oa a Hy? aao. a pea yN,lT ppa axt o oo. ! o'ot E y apa' _ oopT oa. - Koro' Axa rial KaK o a}^]TaT Mo l. a o)e oBoeJ B'ott ox ooo Haea a oo aIe Bp. To oto pa. a, o e yo, lI] p epo' Ka3a ot. oaa poT el o.,o. o Ta, To ol oTo IptL.lB To T oee o ot Io oTa- . a a o opoI pooazul pxt4cpa paoa. o oT poT o aI, poTo T aIoT'o Axa }"rJIHapa Bo Tpao, KK o poar o , or,a,oo.raoapH'.. ' l a op o ye o roy_eoa a p o.ana po. Bopara K oMy :UIorTB- a. opaT a oro pa o Taa To ,II'aT' i pox Ht. ', a Ir ory o paoe, o opaa. paa, o otaa a. Ha opao pa pe ar.Ba oa' a ooJllla' t{o, K aIo, I T a oKp),Da e ToIo, ry paoa r a, Koaooyvo p''. HaoapyBa.Ka>oopIM.eeoaxa.B,at oMliT aTa peIto ory3oaT e' arBa KaK-Io-o eI.y .'oa KoB, aDaM, }rTIaM H no..ax ro, a Ilpooxae: t. v I{ Kya o Mo]M oKoKo oT poy oa papo a laKa. o' tlo {oo a Tp}T,{Ta oa MyIy.ooo aT - o BlooB . Ml Io Ko ycoKaBaT.H a, aKoo Ha oxo;

epeBo a. - Co '. : ] :.'.].. ] 1 ] ] ] :. l j..] ] ] MoPA 1992 1993 |994 |gg4 1995 BKUDI (intr) Kajol, (intr) Kamal sadanah BAAZIGAR / pa o ep Shah Rukh Khan, Kajol, shilp shetti UDHAR KI ZINDAGI / Jtndm, Moushumi httrj, Kjol Yl{ DILLAGI / o e Akshay Kum, Kajol' saifAli Khan DlLwAL DUL}IANIYA L JAYNG / Hoxea B Kajol, shah Rukh Khn GUNDARJ Aj Dvgn, Amrish Pui, Kjol Vinod Khann, Ajay Devgan, Kajol HULCHUL KARN ARIUN / Kpa Apx Shah Rukh Khan, Slman Khan,.I[poe : 5 arya 1975 Ma - Tata' aTpa oe - oy yp.x, po,Ioc. Poe Kaxo paBrI. Cpa. Tar, a B H B ] o H I o , B K o p e T p y a oro pa..{p1 poe : }a (T), Mol r (opoI pa), Pa Myrep (Bopo.a Tpa), [.l]oaa Caap - aya. B 2001 o Kxo peca opaJo o ppIaIo po. Bpav opr' o r peo e ppBaT' oa y.pe.apyl po opoIo ) Kaxo. o oa xa, Kaxo yBBoBaa '.Mr IloTp opoIo Ilo oepa.. Ka Axa, - o aIIIo pHa, aBoe' To .opoBIoKaxo o }t poa.'. o oa pa Kalo oxe Bllto prKa B .e (a o oy.ro). HapaI Cao e (Bkhud|) - 1992. Filmfar. rIIIIa (Ila po a DIL. L JAAYNG - l995 wAL DULIiANIYA Filmare Lu Ze ine Awards - }Ina opaIIa po a GUP -1997 Filmar. LlZe Cin Snsui Movie Awards.,rIIa ea po a KU KUtl tloTA HAI. 1998 }

r., PaIe aT e Too yToT xll(y' o oeaT epeapBa}Ie. e MoyT opBT B ooy' oD|(aTB )IQpy ooy. Ha orypa' Ta a' oaaT Teo' oToly rIIe T eTo' Io)I(eoe e BeN{oa. pI a N{ooM eor oeTBoN{ea' oBIIaeTopoTI,IBeoT opaMa poTytIIaea}IM B Me ooa' a Tae N{oI IIaT a y a >laaII' B)I T eToM.

p (pI va) r t p t i t. l l t t i- l l r t ' l l t . l H t | l l l J l l t l rii r.o. KaK orlallT' -l,t t otll. oaBa o t ii IaoK. oa l.;

ot.attt,t.toIIo;

Ho Ilpl.oo tt llo,ra. B oNl '1\1l B\to \to-iIOKp ol]' . p tlt.l-,tt t l l l i.i t tlt l]o.1 tl Il o K .l t,l o;

:ttlii ooii t \ {l J H.

\1tla B IlpHOi]. Ja.tii ll\l trlt,lirit lo i pKNl BKo\I. llK KtlK \loJoKo.t r l() Ktt -a. HNIHoo apa.,lI,lNIHoo otl tl o j l t l l ] O H a p a | J l, l ' | r t l ', o BIIT Bo,1o Ilt,l. por. H Hilp.r Iii tllp lI tlNllt o'l. .;

tl,t r oT}.1,t]o.I oll lr tl,tprii l.|. KilK"lKapt]o prj po}.. KllTll o l0 ltlr. opIoi,i troii. :tl,l lltl ( I r / . l tt t r l t t p > I o. l t \ e | r t o. t l t i ! l t !.uerUlre o Ko"llttlTBo Br]Bo ll ;

+itl l]o}. H \r.:IHtlo\l oI.I{ Oo.lo 20 rlt,t..oat aap rtJll }I]] B \I lI paBpI.I. pu,r. Taa Blr rtrttlp tt rtoo l,rut )KltKoTI.l.,oa Il '.t to I t:i ( I,lJ I,l a,'I oI ii ) o. oii optltl\1. \oli.

B ap"r allll. lt. Palt;

lr l]Kt.l'Ill I]o,1}] NIH}1 l,t l.t l \.}ll1Itl ooH arl.t. Bl!'HIil tl\{. \l'l.IHIli Kp\Io B \ 1 p ( j. ' t o \ 1 O, l O o I ] I ] i ] i T \ | 2 r l l t ' t t. t l 1l l l t l t i o BJ)'rt.ll ttii rlr. a\I B"1Il B \lo"1o!' \l. \opo rttli,t. tI O)t'lil.l . oirii.I \ i l -. l | I i l i l l \ i l | ] l i l ' | | { | o O | | l ' || | ll tr I.t, i':.ll "t'.DI{PA A (ao yMa aap,ta) ] llol.ll ] | t \ | i t p l. l H -t t t t o, L \ ' t t . l l, t l. 5 i] rrlr. art Bl)k\llt KltK \1o)ko -,I la t,l \tOTII. IpoTptt tIp l.O.,.rt II:t1. HoNI}. oK). B o-1I Ko\'oIJHI. l.. O \ l ( ). t U J H O I lIt L ), I I. L ) O p \ l . l l l l \ \O oT l5 rt. art pl,t'rpii o tlp:] \lap..I l] o1.'t. H. p]]t]HHo p.l o;

a.Iii aa oK olali -,lool:i o,lol.i. l-'toxl],I t] Kll]]}'lo tIol,I) vt,tl.t'.t-l. pa ,'l tl \l ll \1I tl -lO\I tl o\1 ]I NloHtl. a l-lxa 1.oii KoBoor] \1Ha Kap a N l H i l l, 1p i l \ l ' ' I }, l l t l \ t ] \ 1 t l t ] I \ 1 p ttrt' Blllltttt B \|llKp .tpllttii ot-t o I i i p r 2 a u l ( : l 7 5 r r " ' r )\ l o. : I o K at s T l l \llll.l.

\,IT ACC ("a aT orypa) Mllt.tll ) l o l t H. ] | I l l K l t jrlt o. l u. l l l i oii'. o,ro ooBl,I. or atttrro o'l|y-:I'I.lVtx. pe t,loal,t aap l,l.ll,.l\1,!l K }.\I Ko\loHTa\l. pTBplJ o o:lllto\l Ko'llB oI. rla lte Ko\'OHeHl aii 'I o\Iollttl B}la tI,'Ill \1lJpa,1o oB,'Il,I trt. oaa alt o1l} to or'I)HI}{. oa 'il tl'ill.1 l] o'Io,lJl'tre. Bto poooii \'o)Ilo loalr l - 2 \ I l l . o K a o - : l } ( I l l T o. i l o p J l i o,l!'ptllJ a Kap'l ortrt H \ l H 2 - ' t t. tp o . B t. : t i i r. \ 1 p ' p I l I. ''laI l.1 K.l 'l,:l oo)K\1ll \IKo oo. N{.r-l tto t..t ij ol aBll] op \lo-oK O H i l \ | ' K o l l t p o. t o. l l l i i | B t ) l | \ t i l i l Kl|\I x ool. alt alt }1KoT p o i r. r B I ' 1 T o T a B v x , 1 l. . B t )it l } ) \1']KoT tl Ipl ..oa KoKooBo \1o'loKo. p.t]\1o-.IoI I.Ili. t.trtl.tp ilp l] \ 1 I, Il l o i l l t l l t i l O I O l l .. l t, t j l o K l l l,tlI. -r BI \oTtl O-raTllT \|o.iloKO \l;

ort.,lir ]\I.lB \Io-lloKO. Kor]il Hl,l\I o t t . l, t l i l l t t i i r. I p t.

3 ..'t. "t,t\ 1 o t l } l o o o a. 3 . " ]. a p o \ l a l l l l p o B a I o o l ] poa l.t-lll 1/2 ar (50 ) p l,1 Bllll]. l1.t,tt,l. p,'tt a tl l.1-lI l I.l o \laH o. tI KJ\-|-|."A (o o"loo 3]t-toM ara) B.ill KpJ\Ioa IrdPJ l} (opee ]\{o"loo ooo\r po) Pij t.lltlti.i lp t.t op l \lo'lOKO. Haii oKo-lK}l op"l}'I p\Io l l t l o t l \ | l l, I I }, 1 }. O I } . o t. t r - l o l O ] ] t, i H l l \ 1 ' I O K o p " r \ ' I. p r t O Koll KopI,IlIHB}. Ko}.p lI Hp)K \1 | ( ) H K l l \ 1 . I l l l H i l \ l l t l l p i i l \ t o. I O O. l| ' www.indianspis.ru [apy,ara, p, pa a y... o B r l l t r r t o l | l ] H o. o B I },,KHoBI rlltri,trt l.IHoKll tItl!. p-lt]IT}''l]lO,ll NIYItt-ll l.O l,1il. l I \| t,Ill H Nlri lJ] oI]oo ",rlla. 1.n o B\ty. oI poKI t{]"1tJ o lx ll,iloK)'' O t,trrrl Subi Snrul' 'ltrIti lt-'tpl.t-,r r. p(l. p o p o N l. t ] I I I Y l. l, l t a p l l I { }, ] 'Alag'' IIo tl]l]lllltl\1 D i a N, [ i z a Kaoo I] I.laI]I\ po-l't. Ka rtol.t,rp1.l.t t.t-lrtl. o 1l opoBo.trtlT ] l l. 1 o K l l l t. l t. t : a r ' K.lp:t J,llrltp. Arll Apr1' Ka. :t'l'l:t. l l l i - l t l I \ I, i l l, l o ] \ I N { }]' IK i l " l '' }{I\lI}ti,]lO op1'''' rt .lag''. , r \ I a oIl or a aNlI\1 B]]INI oI]} ] B lloptl,t. l.tl o.lttoii ttpitPltil-.t. ll.Ilo..t"ll. 1. a t l l I I a. p i l. .:lp\' \.p]],1I o.l-,r ',t. Subi.tI.taiio loBO-.IH \l. llo B .l Jl o o'llt'.t I.I o)alltTBol]il o or1 poK. Htl 'tt.t I | ( ) B J r l | | l. t t ' ( | i l ( l I I I l t tI l l O i i tItl,l,lpxlii I l i l I o t - t l I plii rt..tlt art _ llpo]l11 'lt"'lt,o t tt Jltit.l.olll.l t r CpC l.lC,ll.]I,l.i\l eHa aKpoI]. O.lariI]ll pIlll Vitll t} \lKtt \IIKlLlHoo Bl,t,lo ]]"l Bllllo\I}.oI .lot }. :l -]l,lKa o. ''OK.:lt1 lt)tttl'.l B -.tttti.l ksh' o.t 1,l' J|,lItt IITEJI E ABl ooP oBl,1l'o o KOIIAII <(DOPA 'fiffM f,/,ffnri{ * ::r..

lllxp Pa aAo Ap, Aap, Ao Ka (Kisna) paey e6e ( H u mT u m h a r e ) (AmarAkbar Anthony) Cueap: Ca oyl Pr

p o e :. . l r ooop: Hirtrr pa B po: p Ka. p a. a p 1 r t r a. aa o. A1ttrt Krp o.o,r-rr

L pal opo a aB_ \ l .M o. l o o . r y K (Be oepo) oaxt a aaK Kp (Aot pa) oT paao ot HaofurIoB' p Koopl p) I o (A-rprrr pa Kp pTono oBeT a p oa. B - )alloTI peaBTe, Kopo"eo Kopol (a Mao). Ka p opoBoxa yr.o Btoo pa or H-., KoTopao)Kee opa a opa A. Pae' M)yH apo)

po.ox. po,o

Cpax (ap1. ttrll) tt alra (flx,lpa) ltl xtt;

tltl rt ' I I p y - - p a " l - i l : ' i o pI po.]l'' ll Itp] l 1 p a( I Ol t l i t ( 'T l l l l } { \ I Aa) BoB'\1}..l\lp! }\l T t I y e o \ { a ., A O . l o a any ano 1:lt T o , T o o t p a : x B t l O t s p o ) l. o -. l } l l l l B p peBpaT" poI]HI pao. a TaX pao. O TlK.BypeI LlilHoB op B B opy. oo, ot a,ltpoBa oaoy B poJ o"t]ll aa o[Ia a otrtI ra - pII]a )"rao oaKoT p B.p. a eTe By poI BpaoB,tooo Ia ypaxa Paxya (ap Ka) aTy o aa p (Paa o)...

yep HoG (YesBoss Peep: A Mpa Kooop: xa a' poep: Paa,{> Cea: axa B po: lllap Ka,.(1x aa, A avo' Karpa a, Aro lllapa po.oo - l65 . Mooo rp Pay paBT ooo Ca. Ho a oo)Klaa BaJlrr pI, oopo o paoa. Kao lop raT ooo l'IoBK?

Ka oy B a p o K B l o x e e p o p e H a o x e H H | M a e ) o M( o a a p o e H a o ) o Po, opaBB aKa o a.pe:

o ooH e.:(495| 744-67 -45, oe:s|e@3dvideo.ru 3 o epoo Poa Moe e.: (495) 104-98-7o (.aoo), (495) 5o8-55.34 (. Aaoopa). e.: 1o4-98-7o o.oaa Moe KpepaM (oooaK oo aKaao Moe 100 '). ] i. | ] : l( 4 i oCB otl B C !!opo)<.or]el"] ? o , o M o D ' D < o V H S -... i..,l5 H o ^ o ) ( H H M ^ o I e ) ( O M e (Me ooAoM I(oMeOOel) 121248' Moa, a/ 17, ry e>fi1oct+.||..} le eHo (Bandhan) Mp Moxa Pao Prr

< II]po' Paa, IlIa Kayp. poeo 160. pya Tayp apTopaTe 1pax pa (flx Ipo) pBoo Ba B Monoylo xe' KoTopa cyxT B pae. o ya' o oB},)rry yxa poo. oa o , oo oa Pa,, e aI paa o Paxy (Ca Ka). Cax opaa Paary poo py y, Pa Bol p}la ro a T. aa rpeo poxo.T Beo oao poor. yxa o to oeo paa apa eo xT B oM yxa. oo o.l aa op aaeT paaT aIx ox.aI apaB...

)Keae cepa (DilChahta ai) H Pep:apa Aap poep:Pr C.a apxa Aap Ceap: o lllap', Kooopr: Ap Kxa, p B p,r: 3,a A Ka.A Kxaa, Co Kyap,.Kaaa po.o,ueol86 . 2001r opaa ,rep . 3 2001 - 9 o.aa...lp p''. 7 p pv.'p'', 7 p..y'.,2 Hao.lte opr' 2 pe '.l ...4 p v , ' \ { 1 p o r o Aae oo o''. po lta! Tp rpatIM p. Aary (Al,rp Ka), Capy (Ca Ka) Capy (Ara Kaa), a He Br . Ha ryuo up Aa JHKov po yKo III..I (p a), o y e' oaIBaec' y) e lt. Cxapry pepy o oHa aIjoo ape o oy ) o1Iope pI{t. Capy poT 'r Ha BT' Koopylo o pa axe I e B. x oo..I TpT allxl. B x B x p! pa xyoxa o Tpa (fl Kaaa), Gael epeoox (AkhiyonSe Goli Maare) Pax Kay Cap: Pep:ap Mopa Aar- Mr Koop: pop:apt Maxopa Paa B po:o.a, Tao, IIIa Kap,,xo p poolro 139. o). Kpa(Pa opaoaa oBpMHHa e}.ra, B KoTop roe l.oBoo aaa Pal (oa). o xo ol, o r oT xaap (Kap Ka) aaIl, KoopoM eppoa yKpael oapt. o ,a o - o apo p}I}roto pa... K oxe Kpa, oo ll]aaa (.tll Xry) ou tpa ),r a (llla Kap), potrro pl\,,lIIorI B x. Kpa poxaT : BIa Pxa a oa pryoo pa. Pa'x ep oo ypoKoB y Cypaaa (!xo ep) aT opaB . Ho aap (o x Kp Kxa) oe.ILrI 'oep }Da-,xa. K x r JI aM Pax - po oo?..

e oy e al (Tumko Na Bhoot Paayenge) Ceap:Pytxp aa.x apaap P>r

ro (Zeher) poep:yt xa Pelrp:Mox Cyp Cap:Mar a Kooop:yrap Paxo B po:pa Xal, la Le,a a pooro 133.

B o lqpTo opo a, pe oIx op ;

Ul paoa B ao o, Cap aB B KpTl oaIx ooIelt Ao.

Br ao or' o,a o yae! o A}ra }rpaT o paa. flopl p.Cxap o) oy, vot xra' K KoTopo o Ta piul! yllla oT o B opr !T paeT p ppauoH.Ho H Ha.H a . oo BBlBae B Tya '' p''.t{a IrapoTopoB...

LvDyD:?18 o! 9yA,40] : 70. lool.!,:'1. LvDvD:210 l]o! oy 40]x: 7o:x'ojol 1-2 40jx ].7o-xJo99. :3 o-gb!o,-.y LVDVD-249.,',, q} 48l'l4$ryq 8ql:l.e'oY,lsip..,,,' LvDvD+'g. AA,! (l1tJQN ). xh-o-cPlQlvl48}.,,!99qr..(q{p.rlq,,!!) '',,', !vDvD:]!,!''0',,,'. Kalyp) Ph {JAcNWr8),,,]999!.. {qn,IcKpq !.vDvD:-?q-0. .J) LvDvD:??o,, 9i!..l,',Aq{!19!:!:q. Et'a ?qq3|'.,!5qt!,,9 (ZAME.

MIBIA]IIIIE DvD POPAMMI 1Pl!,,{4Ji\i]'[,]'99aI]{q}P,,l]I],+pyej) LvDvD:]'4--6-...,'' LvDvD:.096 AxPyx t|l'-o My3IAJIIII D IIPOPAMII 1 3 4 yll l llto Ni.1ly!Ipe Ioy lvlIl P,o N9 959]] lvl.Yllq -l!9 :qyrP9 l.o4!y l:19p y3 o- 4lcqfP. q41yy e.e-9rql: ]]egxlt.a! l{l TBIyHo B TII 2006oA DVT) 1 ? 3 K!r! .9 GqqY)., lsqylp.!4l]]! 19ZJ..|] A|Y,A), 2!ql, (|s!:]1. lqrnl P.A P tAJ4,.,,,,' pI ] (!ry !qpn0opl.,!]l.q?. Kalypl q-6,r!.-Eoh.(l4.Uqs]), !sl'!) p!1nn9 ?q85J..(A!riPa, 4,,',,,Pob (YAqN), BvIoI(ACTI KoK yIIIx LVr4l9 LV-g11 LV]70 LV-892 LV-2rl LV-877 LV-679 LV:465 LV-791 LV-707 LV-40 LV]]8 LV-898 LV-787 LV-627 LV-91 2 LV-574 LV-855 LV.95 LV:70 LV18 t6 LV-099 LVt717 LVr825 LVr662 LV-678 LV-866 LV-471 LV.2 LV-886 LV-902 LV-475 LV-71 LV-524 LV-903 LV.74:2 LVr748 LV-778 LV-879 LV-143 LV-808 LV-660 LV:668 LV-74.1 Lv:94 LV-90 LVr868 LV?248 LVr844 LV-1 8 LV-282 LVr834 LV-81 0 LV-796 LV-10 LV-875 LV-,!2 LV- AyA AA AAP' APAA,I AP AP| yA PPo (ADUL),19q0|.. (PqKqyp, r 40 PAoKo Ao AAP, ' a Aa) o v|Hvltrlcvlx IvI B <.op{aT AB> a BXC.aTa oT Kolvla Lv-771 LV-205 Lv-878 LV] 2 J 9 LV-208 LV- 102 Lv -7 47 LV.96 LV- 11 Lv- 1 1 1 Lv-869 Lv.672 LV]798 Lv.207 LV]62 LV]839 LV-926 LV-921 LV.01 94 LV-688 LV.740 LV-881 Lv-42 LV-820 Lv.77 LV-91 9 LV.856 Lv-847 LV-97 LV-317 LV.41 LV.97 LV-19 LV:802 LV]65 LV-576 LV-826 LV]945 LV-946 Lv.g47 LV.920 LV.162 LV.906 LV-689 LV:87 LV.505 Lv.454 LV-865 Lv-814 LV- 14 Lv]6]2 Lv]250 LV-g] 0 LV-47 Lv-624 LV.592 Lv.462 LV-584 LV:95 Lv.g14 Lv.7zp Lv -204 LV-852 Lv.245 Lv]4 Lv.200 Lv-54J LV-840 Lv-728 oPoA' yA I''o E oy xAxA )yA xPA xPA ) x o lt (axy K,. il) (o DAL|NG' YH HAl |ND|A|)' 1995.' 2004|., (A, aa' ' ' a ac) K. Pr 6ap) 0, x] 1rrq 4q Qo). 4 ?0,' (A (r]ANoo)' 1985,,(xeK LlJo,Kyq) yA (NiUsrN)' o r 98fI., (xq , Kaa,Aa Ke) (AGR U NA HoE), ] 98'' (Pega' Pre{ (KHooN HR! |!l}NG l' ]988,, (Pega' co Ka K) (EZAA), 1988,, (Aqlny'qIyp! ) (A,,pa'afuKa) (PYAR K NAM oURN )' ] 990. ( pop'' K) (AAsH|aU|)' ] 990.' (PaP ' p. Kp Kya) (DAR)' ]99,. (pg' x}x ] (ZAN.,]R)' ]97,' (Aa6x!1q!, E Iy) PKyp'A'a) (ARAKANoNY),1977''(oKxaa' (Ba' a, ea) (AMRAPA!!i' 196q|1] (DHoo). 2Q!1!,|(A9 a,xo Apaa. a op?) 197,' (eq,yIq, elq) ]992,'(ayuKxa,P Ka) iDWANA)' Kayp'x}x a) ADSA),]99],' (A 1ENAA|\,i (JUDWA)' ]g97. (caa}' KpaK) o c I 151' | o PA o otvlAA o (AtAAq)' 198', (Kaoa, e a. ) EE(LoAR), El]vl| oPo xAPA(D|LHAHAHAD,200] (SHAUKEEN). 1982',(Ao K?. t\,4ryn !q(pqqp) | (HU RAHE NA HU)' 1984,' (a A a A' Pexa a) 9! o o o PAxo]vl (BoY)' 1973,(PK.!4 qq) (PYARlG DVA)1 990,' (N4y ao' I) o (A|| 1990,' (x p' P K.' PeGa) GAR|B|), Ao)l4A AyA AA EP E A (oJ' ]98,' (K Kyp' ,A y) PAAA oAo oA (DANWAqN)' ]99, (Axea'KaKap'Maq9pq4qi (JAG] Ao), 1956', (P' Kp' a!yq' Jl,!Ipq el) (HE G GALR )' ] 979., (Afff, a, Aa) Po A (UNNAHAl M , s,)' 200'' (c a) (RAJA HA|YA)'200,, (o'Pao' a p) PA yA P44 I|PAl (sUAKsH)' 1979r',(y ao' Pa' x) (JAANWA)' 1999-'(AKaKa' Kap Kap) (zAlN)' 200,' (Aa ean' xe a'f,y) (sHsA),2005 ' ( ja' co C, seK ) oPAx (SEEAAUR GrA )' ]972,' (xa N4. aep) B P&oCT &]G)(2,),21,(A &,KF.P]Poll(4}9jl t]Us| , e oa) oPy! oulA PAA PA P PoA oAx oKA P EPAo A PA (KAz)' 2000' (aeq!. JIrqJ) "AAP'' (e. 1978', aA) 1ssHAL])' Ka,a) (As)' 200I,'(A Kya'Pa, K' Kap) A' PA (KHEL)' ] 992,' (AKap' Mrp PA o PA o P (AWAAA)' 195] . (Pr o | (Kp, KaKyp'qt] Kq) (|DA)' 2004,, (AAzlGA )' ]99r,' (au Kxa.Koj) Ka'Ma {aI (GUU IvAHAAGUU). 2002, (o p' ) (DoosRAqDl,,l]) 1977,' (P'P q!p) (UL SEEDHA) ] 995,' (Pa 66p' Ј Ao) (lv. (Do NUM!)' 199ZI', t(po,xo eep] (sAE P sAA ), 198] ,' iA, tq' qq Mq4t!) (DHARAM vR) ]977-'(npepa' A) Po Ms. H|LD|)']997,' (AaKyp' x}x ) 1|\,1R' (P HooN). 1959.' tMA!NNASHE|\4E|N : A. (p. ee) (rrs uosl E) ]995,, K PollJoo oPAA MoHH P| y| K A y ytlj |AE A, | PEx (PP)' 2oo4,' (Apaa.xo' oc) AM|(E l(N,4URD)' 2oo4,'(A, ae. easaf) l,4, Kxq|!) (SAAM s|vAM SUNDAA)'1978''( K,' , Aa) (PRM AHAN'1975, ( K.' N4ya' Preu PAoA o oEA Py KAA A Ho P APA EPA LV-024 P| (DosJ. 1989,' ([,4y Kao'Aaa, A Ka) o (UDDA)' ]986,' (l',1op'x , a Koan) (VEE- z-cARA),2004,' (apYg K,. p a' P N4ye) y| (MUaDAR A s|NDA), 1978'' (Aaxaa.Peg) (|NGUNLE)' ]99.'(apyx Ka..xe{!q pq) (sWDs), ) ?0q4|.,(apyg q, (NAGINA). (Lt]e' P Kalyp) 1986,, 2002. ( eo ' e) oPo A oyyP A P KAo AP APA KAP Ho| ol Ho l A A y A K] | oA oA KoPo KoPo oPo KPAA PA| Pl o JoK AK. y yEPA P (Ys oss )' r989, (ayg Ka'y ) (|N PYARNA Ho JY)'2000.(aK,' Pa M,) A l A|KA (!AG!R), 1984. tpep' Mxaao) (PAHAR KE sANt)' 1967. (la ap' ) K' Kx) ) .1 .2 (aaa' M Ky, Hy'Ca' Ma, Pefi' Hp'xe a) | EPAt oPA o o| oP P A qpqgl r Aa) l (N,4AIN U!s! E!NGAN Kl)' ]978,' (H?' A Poy (JURANA)' ]979-'(Al. Pu' BoMea) PAH (NJ )' ] 994, (Mrp APxy iAAN ARJUN), 1998 '(xpa}' Kro) 40.x - 70-x oo.

(|LAKA)'r989,' (y apao,Mryp oyA oBA 40:x - 70-x oo.

] o 1o cvAsHoR)' o|oA yoo (YA,cD|N), 200],' (P- Poai. qp!q lyplxeK po) (YA SAWN JHoo|\4K)' 19Q9|.,(Jqpap'A apeg) HH|X (al ol) r995l. (xep p ) K (KUH KUH HoA HA] 1998 (yu a' Kro) (DUsHAN l' 1990,, (x ap6p. .,1a|q!!) yMA]lJ]lJx |A flo o-i. z-x oo' "o,,,"y ". (K|SNA)'2005I', (e oeo' Ao ep.Ap pj) AA A PElvt P.v! (KlsAN ANHAIY)'199o,' (AKay,qyp r1I) , (Lss! DAN o Lov)' ?5 ' (M, apaop' Ha) K, a. Ka) ) A A }| oA (AP | ASAN4)'1974,' (Pre (RENAq)' 200,' (aa Ka' xK a) (YAKN).2005,,iApx P, a oa) (RAINoA)' 2004'' (AapPa' Aa el) (UJHS s}Dl RoG|)' 2004, (, k' A, Kp, . opa) (' (RAM| GANG MAlL|), 1985', Pa'P, Kany) (A (G4qJAINsAAsW|)1988'. axp?6op) lPRM PRAIGYAq)]1989' (yaao' Mryp olvl PA lo A' AA' A ooo oEA oA PAyAlo oPo xy Poo (Y WDA RAA)' ]982'' (P a,' JL]q My) oH {AsE VAqDEI' 1978J'. (P ,Aax aa) (oN 2 ga), ?0q]I.' (dfl ]'. aa,, o) | (JA JA PooL K|L)' 19Q5!.'(Hqltre' ,) o A tH Al4t( o| APAA o 3Ay )(AA' AyPA A oAo (coMMANDo)' 1988,, (!q{pq6qj' l,lq! |!) (UsADo KE USAD)!]998.'(, aaop, xe q) (AA), 1976r..(pea'Xea l/a) (K]D|YoN K|D|)' ]996, (Pega' A]1 q!q!) P. l 1As|\4! KAL| ), 1964', ( K,, aa ao) (UM Asqx MlN!,tWN).] 9.7oJ,. ie' xe ,) (SHN)L a Kay) 19g0!'l(Axa' (DHA|\,1]]A)' Peu) ] 97q1.,1xe N4a, (HU APKq AlN KAUN)' ] 994,' (a K,' |\,lqIypJ I) { e. j,ajp) (S|APU lGflA), ]987,' ( l,4. Pae K', K') (DoN), ]97B,'(AaI a!q' jliAq) AAP oPo oP! oPo oo oco 1AAN),20j4,' (AKap, n e) (IN4AN). 197r', (Aaa,2(aj xy!) (PENAGA)' ]974,' (e a.Pqg! Kxq!) 420 (sEE a2Q,i,1959r.,(Pq\ Kayp' Hpc) ] 992,' (]aqr!' pu q) rA lAYA |\4E|\4sAA), o (PYAR lYE J)' 1966,'{op .' q Kqlyp) KPAAA AllJlvlPA x o yP| yy (GURU)l ]9q9' (Myapaoop' e) A PAy )(EA (Ro|J' ]974-' (Pe q' yI) (Do ANJAAN)' ] 976-' (A]a qltq' Pqgq] LV-44:2 A AKoIA (A, q!.Kl! 9q l) LV:832 AxI A- oUR Do PAAN)' 19B0,' a, EPEM(qY!!olFoLov),2005, EP PA (SWAAGs suNDR)' ]9 6 '. (xI pq' l !q!!pqr,x) (PYAR AR KE DKHo )| ]9q7.' (o' Ma) {!MA!RAJA), 199oJ ' (AKayp' Mryp ) e ) !AAN!)' ]998,' 1xea |\4a' (s|L9lr)' 198 1,' (A I q!q!Pqg) (P RoG)' ] 9B2,' ('Koxae', (q!yp! Ht]q'P qryp) (KA]A|E)'1976.' ( '' A, aa' P Kayp) (K LDK K DK|)' 1992.' (il Kl' Hq! Alyq x9) (oYL)'1997,' (pg xa' p ) LVr888 LVr659 LVr858 LV-6r7 Lv.22 LV-6r6 LV.727 LV-61 o EA ) oPtE ojl o 1oue)' 1998,'(aJ/ a. a.Coepe) (DEvDrs)' ?002'' (apjg , yj , AaPa) lJUL|)' 2004,' 1Hexx' !!y p . Py o q ap) (HUl'4), 1991'' iA' ' o'y Kxqp' Ap yp) (KHAK],2004'' (A. !' A, Kyap, A, Pa) | l oA o! o o o P44lAJ y - o P!E E (Pa,lq Myt]!) (KARZ)' 1982', (! !]E).200', (pg K' Pa |\',4yg9p) (U[4AoJAqN)']981,'(Pe' Hacp) x A oPoAM oPoA yPAo o Eil Lv:4:!3.' P.Lv:7.3!

Lv:-2,1'0'.-',,. (4q! 'AEPA',|oo 4tr)'-1'-9,8!:) ya' .,ln.e'nAPq) Lv:3 ' !!!A (l!4oIt! qy!l]r) '!q!A), lg!ZJ., (s'.l!e$q!It,.Lv:.J08 Lv]79?,,, P.oPt (9AsYUNH!), (!ypaKall He '',, ?QoqI., qqt EE (sA8q4)' 19Z9J., (P4..I a!yp,xe!!:lpsq) Po,h,(i!sf EY]l?Qo?t.. (At! !q!yp. rapaltlypl Pol{o.,Po J[AQ).]99z.,,{x!et!pq' tljpe )',,' PoA Lv]q1? ' '''.llE4oj ! (AIAAPI L:a09 lti .oqy.o G]qNY.4A (nI Aq. xe.a AA}| 19JQr.' .elq '4l]',,, !V:114r''-.,,A!(s+|q[Y),197l'!1qp{!pa,x9!!,!q|!'44.Ionr!).',,,'', L:9-?8 It'Ec o}.A (!oq!qA1]9 Z !:.. lqp (M],!993L, Lu.772 4GJ A!!), {pilqK, !!ac4cl |Et. ֈ EtlA'(BAlu Lv]q45 P 4-y-.9Fl ( LY:?.3J Lv:90Z' P (8. !q!&,]9!7r..,(A.o|! Ky4p.A1(qry'P''.e.4p, yp.) Itio:gylJ(t',l!Al4Jo[,L]9.7!I.,.(!yp'P'!!qyp.dllet]pa] L-u.420 .I.l.h. (qA!oq' 1978r.'(]lgycp (.dpyq' elqll, L.Y:93] It'lhA (4B'1996L, ' Lv]6 ] 9. niy !A EPA !.cL!)' (4?!Kxqtin. sqp ?aj' 1999., 4 Lv:s1.9,, |tiy lo (D.E4As'rA). ja?y.!,{l!e4q) !997.I] Lv:7--3, nn P9!',,( PQ), ' !9qqr.,'(M,r! ! Lv:015' lltb! xyEPy!:x (!sL9qJv] (t! ryAi,L 19fJr., lsa,!yp' ]q) (4p q,l.,t!+a 'L,v]q4 ExA y (AAN). ]9.99!:] opq,4! rc!y).',',. ' Lv]81q ' -l!'oEEP.{lfl'I(Ai4A!4qL!AAE'PAA]S4.?oQo!...(!.l't,!!!cr]yp,A.q) L'u:129 lvloPE 4l9F (9iAG48L!9q5r.']PK!yp.(c,|es!),. L.u.922 lvloJooPMAHAg91qJ4]A!:!!!!).?gqir..,(.".9!'4.0e).,. ', LV:-8'8Q AE-,(4qQs!), ?Qq4l...I9!] qp, !?a.Fa9y] Lv]7] 8 A9E o (UDl'L,P.lqU qA!!At,999I'. (q Kq. A{'qpE ] c) AJy APA tt, (AINAo),.2.oqr.. (clpy. p3Iq) LV:8?9 Ao.,Eo !4Jh,1PY4B !(!Y4IQD48'!tA'!!YAl (?it!ol]. (tl.&p9pq) L!l:66 ]999l, 9. Lu.2 Lv]916.L:824 Lv: A.4 (AJ44E)' (Par! 19Z4|.. 9!!tl14q) Lv:293'','' }|E]vlyA,P.AjAA 4o.[ K|tD,1gqq!., .pAp.lcIy (|l]) LV:q19 EoxE}iA EE.,'..A qAlllya JAYE|!G), (py K, ?!94) {QIWL ! 1995'.l' Lv:81! E.PAAIVIA L'v:g4s A'!l,'E!l8. PEPA-(!!]!A! . illtAgtl!] AAE|).,1,994r., . ya!, A !!Jal-i,).'', '.EPA (qWA!AA). (44 ?Qo-q|.. !y, A EA{)lllloPot (NJAYrz)' 1995J.,(Aqqflq.l t?.l!c) .b oJ o lqE pAl!!sA8 PqKq)r !:?,n.4.Pt ?oql:l(4. LY:5?5,. EAoo,.,!oo'A(DW4N4UJ,.-A.I!4H!)11999J.,(A.}'qI,Ml!I] LY:3a9 o oxEE]K!!!iqp! )l 19?t:1 (Aq Aqryl ryq! !V]915 ',!lQPKIollyP.A. '}4rBA.?j!],(.!}1.,|.,p9p) (DQA)' q?I!.) L,:913 o'o 199.''(l/!!.ryleqos' Lv:760 o (QoUE), 199J., I.,!IsI Eq!tq!:!, -l1 qlrpl EMA y']'A o.yal? Ka't B o BpM Tpoa oro? IlrT' o oll{y,li, oa9o ,r-apa!

,',|. Ifrapoa.ap, /l . Ca-ftepyp Maypo. e Ii.Kqoo - a-A}p, 3pay!.3aye!Xo;

eo tua- oo BopoCoD;

B ypa.M"'.'IeiJ{fl (erry aT Ba apy po.,o B}r ] - - p. pe.aryr) o II,aBo poaa 'BI afi' prri},.: oa, epo oila .B., o o 2005.ohre ot|o'o op o op. y. 'tllaxp1ri' B s D\.D',, 184040, Mpaa oai, |8778|;

. oopore, o].oopa. B -.ia. o Ka.aaa, y. Kooo- yyp,11 - 1 pt{ol(elr}'. X6i l y}'lloo TpIfa pa' pa,1aaa Ha22a, . 80 pr oorya o- a,.Bri a lrroxgo.-rr a'.oM a! ovi paa, o Ba o3ply, }rae}ia peaTepa. oqo. l e aa? li+q.prya B?c,,uri 1paa '.p o ao,(ypa' B Il Mo'( - )ypa p.o)l( [ap, rirypa"y- Ho ya onoeo arx o Ko',! o ar yl o,.a ia lra. BI oxgo' ia -ap y-' D( apa' poa o oBD( y.'. ]a. ao/ opto- ao a p'laoo aIayI'.yry ea, ooprl o aax. Ho o xoa r y3a' ao.y IIo;

oTopI B ToMopeo o.Cpay yIra o.(rrqx a, Ape }re y pe o Mp xypa. Ka' BI y . B ar)(o e 3aa3a 9 opo,eva , Ip[. olraya, . A. e. -roa e)- aKaxrT Hzl'.IoxHI 10-. gle paao}ry' pailT.lo-y o ! vo ora )|qpa "N{". ],orKT,oToI3 o}l ''Kopo apyx Kxa'' DVDE oa epIa o K.xo opaIa! Boox

P.l oo a op .a Karp.Pa1lr, pyo p.C o rB BIa oeoBa ol yyM To oo Haroo poa... xa rBTp' p,aar pe. axar e .,p Kao.' po o o K o ! H o B oKy}, o a. opta pay 26 oapa y o1

HAIII oto paye,.ooe tre o o! Me oe To' To a pao oo Bp yToBa IIIro ypaa I ye o o 'yro. K a poT Too porIx' ]\,{. aot o a}.rflB}llx oaprioT, To o p. paarT ro. oey arue oI Bop oaB.oBaT oaoaI aa! A 1r . or opaBI )yp.a o TaKo KoeTBe TaTex oTJIoB po.T Too eTa. ec oaoI aro paoa rrr oBoo ypva1 ppa opy opy 11',apooBaIry peaK', pa tlcoo Ko.', o y a' oJIBa }q'p:a' 1pa pea Koppeot{.e BIIa ToKo ooxTeI o. B. a Ma. }l To o' KK oa arxey pyy. o opa'o' oKa ooxa. av e p paoa' e pao . o oTM paBHo oa a apax - ye e,ae. r rt< a' 'ea xprru opa' poo' yBeKaT lloeIlee. Ha po' o I' opoo TaTe, a a paBT alliro oro era. B ar ax aa o..Ka ''MK''. Bal , a oypo rIx oBroB B }xe: IaaIe poBI poKa a oToBo ya a JIHac rpaI coltKo B.oxoBt{. Ba poI, t' tloxa - pI p}oBo.BoM .elo. l oBa' BI' yBa)

''vIP HLIoo KfIo'' N91'3. 200.


2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .